Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Демократія як соціальне явище

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат на тему ПЛАН 1. Аспекти й різновиди демократії. 2. Пастки, загрози й межі демократії. 3. Розуміння демократії населенням пострадянських країн. 4. Література. 1. Аспекти й різновиди демократії. Демократичні інститути і процеси. Головними аспектами демократії є демократична практика (в її інституційному та процесуальному вимірах), ідея та ідеал демократії, демократичні цінності й демократична ідеологія (як нормативний вимір демократії). Поняття інститут, інституція (від лат. i s i uere — встановлювати, засновувати) у суспільних науках найчастіше вживається для означення сталих, загальновизнаних форм суспільної практики, що забезпечують соціальну та політичну стабільність. Це і норми, і владні структури, і громадські організації, якщо їх розглядати під кутом зору певної сукупності стійких правил або загальновизнаних, повторюваних процедур. Інститути демократії можуть бути формальними (офіційно схваленими, зареєстрованими, узаконеними) та неформальними (такими, що функціонують на основі моральних, соціальних норм і звичаїв). Перші є визначальними для політичної демократії, а другі переважно пов'язані з її соціальними виявами. Партія, президентство, вибори, референдум, кредитна спілка — це приклади демократичних інститутів. Теорія інституціоналізму стверджує, що саме в тих суспільствах, де соціальне життя інституціалізоване, де люди звикли діяти згідно із загальноприйнятими, хоч і неписаними правилами та дотримуватись усталених процедур, легко приживаються і швидко стають дійовими формальні демократичні інститути. А саме з їх створення розпочинається утвердження демократії в країнах, де раніше панували недемократичні режими. Демократична практика виступає у двох формах: політичній (як спосіб організації та здійснення державної влади й управління) та соціальній (як залученість громадян до вирішення суспільних справ, їхнє самоврядування та вплив на державну політику). Сукупність дій соціальних акторів в обох цих сферах, спрямована на здобуття чи втримання влади та на втілення курсу демократичної політики, становить демократичний процес. Йдеться про виявлення й задоволення потреб та інтересів, урегулювання конфліктів, подолання криз, реформування певних суспільних відносин, здійснення державної політики за участю і під контролем народу. Важливим у демократичній діяльності є не тільки здійснення політики та формування владних інститутів, а й обмеження влади. Своїм постійним втручанням і громадянським контролем люди сприяють її соціальному спрямуванню, стоять на заваді її злоякісному переродженню, змушують враховувати свої інтереси при проведенні державної політики (економічної, соціальної, освітньої тощо). З демократичної практики в усій її багатоманітності поступово кристалізується демократична ідея. Демократія стає цінністю, виникає переконаність у тому, що демократичний спосіб розв'язання суспільних проблем є не тільки можливим, а й бажаним. Люди розуміють, що в усіх своїх виявах демократія сприяє соціальній творчості, пошукові більш адекватних і прийнятних умов існування. Нормативні аспекти демократії. Під впливом демократичних умов життя формується певний світогляд, який визначається як демократична ідеологія — впорядкована система демократичних цінностей, уявлень і переконань, згідно з якою люди можуть і мусять розв'язувати суспільні справи через посередництво власної участі, залучення до суспільного життя, обізнаності й поінформованості щодо суспільних справ і проблем.

У цьому виявляється нормативний аспект демократії. Ідеал і розмаїття концепцій демократії. Під ідеалом демократії розуміють той сучасний її стандарт, згідно з яким оцінюють демократичність різних форм врядування. Він є відправною точкою для «будівництва» різних концепцій (в теорії) і різних моделей (на практиці) демократичного ладу. Демократичний лад - необхідна умова недопущення тиранії, гарант захисту прав і свобод громадян, вільного самовизначення, самовираження і розвитку особистості, встановлення правової рівності, моральної автономії людей, мирного розв'язання соціальних проблем на засадах загальної згоди (консенсусу) й обмеження примусу. Різновиди демократії. Залежно від того, як люди уявляють собі демократичний ідеал, що найбільше цінують та на чому акцентують у понятті демократії, залежить їхня прихильність до певних концепцій чи певних різновидів демократії. Одні вбачають найбільшу цінність демократії в залученні громадян до самоврядування, інші — в гарантуванні прав і свобод людини, ще інші — в можливості ненасильницької зміни уряду й ефективного врядування. Ті, хто розглядає демократію як духовне й моральне явище, що сприяє реалізації людської гідності й самостійності, фактичному втіленню в життя різноманітних прав людини, говорять про демократію, засновану на правах. Близьким до цього є розуміння демократії як форми захисту прав, за допомогою якої людина протистоїть утискам і дискримінації, зазіханням на свободу. Маючи на увазі ці риси, ведуть мову про захисну демократію. Ті, хто вбачають у демократії насамперед вироблений людством механізм (процедуру) раціонального опрацювання і прийняття рішень, апелюють до процедурної демократії. Вона виступає як ефективний інструмент досягнення згоди (порозуміння). Зіставлення точок зору і прагнень у підсумку дає змогу досягти згоди. Якщо процедурна демократія розглядається як інструмент у руках політичних еліт, які з її допомогою досягають ефективного управління суспільством, то йдеться про елітарну демократію, її ідеалом є правління змінюваних, відкритих еліт, над якими маси здійснюють контроль за допомогою виборів. Антиподом концепції демократичного елітаризму є концепція учасницької (партисипаторної) демократії, (масової демократії) яка зосереджує увагу на громадянській участі. Прихильники цього підходу, безперечно, мають рацію в тому, що демократія, на відміну від багатьох інших форм і різновидів організації влади, передбачає втягування громадян у клопіт і турботи, небезпеки, стреси і негаразди, пов'язані з управлінням суспільними справами. В умовах Нового часу поступово відбувається експансія масової демократії, але водночас - і перетворення її на маніпулятивну, де змістовне наповнення демократичних форм поступається місцем формі, зовнішнім ефектам, режисурі з боку тієї ж еліти. Тому варто підкреслити, що осердя демократії за будь-яких умов становить саме свідома активність громадян. Якщо такої активності нема, жодні зусилля еліти й окремих ватажків неспроможні демократизувати суспільство. Як і будь-яка інша форма, сучасна ліберальна демократія не є повним втіленням демократичних ідеалів, а лише деяким наближенням до них.

Вона містить суперечності, слабкі місця та вади, їй, зокрема, властива суперечність між представництвом та конкуренцією різних інтересів і необхідністю, прийняття єдиних компетентних рішень. Ліберальна демократія: - не забезпечує активної повсякчасної участі громадян у державному управлінні, іноді вона породжує тенденцію до тривалого відчуження народу від влади; - не сприяє вирівнюванню становища громадян, а інколи і й поглиблює нерівність. Проте вона здатна, за умови доброго функціонування її інститутів, забезпечити відповідальність еліти перед народом, досягнення компромісів у процесі узгодження суперечливих інтересів, а також, що не менш важливо, ефективне управління на основі закону. Сучасна демократія характеризується насамперед як представницька. Та попри це мусимо визнати: кожен з нас належить до певних груп і спільнот, повноцінне існування яких може бути забезпечене тільки через безпосередню демократію, через зацікавлену та повсякденну громадянську участь. Консолідовані, проміжні та псевдодемократії Однією з найпоширеніших концепцій сучасної демократії, яка дає змогу визначати розвиненість демократичного ладу в різних країнах, є концепція поліархії. Поліархія (від гр. polys — багато і archei — влада, джерело) — це сучасна консолідована плюралістична демократія, у якій найвищі посадові особи, що керують державою, змушені модифікувати свою поведінку таким чином, щоб перемогти на виборах у політичному змаганні з іншими кандидатами, партіями і групами. Консолідація означає набуття демократі­єю легітимності як на рівні мас, так і на рівні еліти, завдяки чому вона вкорі­нюється настільки глибоко, що її занепад стає малоймовірним. Найголовніше, що відрізняє поліархію не тільки від недемократичних систем усіх видів, а й від більш ранніх маломасштабних де­мократій — це вражаюче розширення індивідуальних прав, які забезпечують високий рівень особистої свободи. Стабільні демократії характе­ризуються високим ступенем відповідальності урядів перед своїми виборця­ми (уряди відгукуються на вимоги і враховують преференції тих суспільних груп, за допомогою яких вони прийшли до влади). Проміжна форма демократії означає не­завершеність процесу демократизації й невизначеність його результату. Кра­їна зберігає можливість як трансформуватися в ліберальну демократію, так і знову повернутися до тієї чи іншої форми недемократичного режиму. Але є й такий тип перехідних режимів, які не досягають навіть мінімаль­ного рівня демократії. Це так звані псевдодемократії. За наявності формаль­них атрибутів демократії — конституції, легально діючих опозиційних партій тощо — у них відсутні такі показники реального демократизму, як непередбачуваність результатів виборів і можливість відсторонити від влади правля­чу партію в результаті відносно чесних виборів. Режим псевдодемократії відрізняється від авторитаризму тільки наявністю легалізованої опозиції у вигляді політичних партій. Однак велика їх кількість жодною мірою не свідчить про повну репрезентованість населення на полі­тичному полі. Навпаки, низька якість політичних партій (серед них перева­жають карликові, «кишенькові») виключає частину населення з електораль­ного процесу і створює сприятливі умови для контролю владної еліти за пе­ребігом виборчого процесу та його результатами, а отже, й для збереження нею владних позицій.

Партя народных соцалистов, представлявшая собой в значительной степени интеллигентскую группировку, в цлом этого грха в революцонные дни не воспряла на себя[537], ибо ея основной практическй лозунг органически был связан с девизом, начерченном на ея политическом знамени: "все для народа, все через народ" то было утверждене не только народовластя, но и до извстной степени проповдь осуществленя в жизни постулатов, освоенных народным сознанем и клавшим преграду "революцонному правотворчеству" массовой стихи. Идеологи "народнаго соцализма" никогда не обольщались "безсознательным соцализмом", сдлавшимся столь модным лозунгом в мартовске дни, что даже демонстраця дворников в Москв в ма происходила под знаменем: "да здравствует соцализм". "Соцалистов" стало слишком много. Народным массам главенствующя соцалистическя парти внушали тлетворную мысль, что подлинная демократя заключена в бытовых соединенях соцальных категорй, представленных рабочими и крестьянами. Количественный принцип совершенно устранял естественное раздлене

1. Право як спеціальне соціальне явище

2. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

3. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

4. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

5. Бідність як соціальна проблема

6. Соціологія як соціальна система
7. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
8. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

9. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

10. Ожиріння як медико-соціальна проблема

11. Соціально-трудові відносини як система

12. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

13. Соціальна психологія як наука

14. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

15. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

16. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

17. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

18. Соціально-педагогічна діяльність як професія

19. Молодь як об’єкт соціальної роботи

20. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

21. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

22. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
23. Соціальні групи
24. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

25. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

26. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

27. Роль власності у соціально-економічних процесах

28. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

29. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

30. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

31. Мораль і соціальне управління

32. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Сутність і значення соціального страхування

34. Державна політика соціального страхування

35. Соціальна інфраструктура України

36. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

37. Розвиток соціальної географії в СРСР

38. Історія соціально-економічної географії світу
39. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
40. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

41. Правовідносини у сфері соціального захисту

42. Система соціального захисту в Україні

43. Соціальна захищеність дітей в Україні

44. Соціальна цінність права

45. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

46. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

47. Суть та принципи соціальної держави

48. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

49. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

50. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

51. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
55. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
56. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

57. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

58. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

59. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

60. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

61. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

62. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

63. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

64. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные

65. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

66. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

67. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

68. Соціально-духовні основи культури класицизму

69. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

70. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
71. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
72. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

73. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

74. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

75. Глобалізація і процеси соціального розвитку

76. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

77. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

78. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

79. Економіка праці та соціально-трудових відносин

80. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

81. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

82. Типологія соціально-трудової мобільності населення

83. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

84. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

85. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

86. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти
87. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
88. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

89. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

90. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

91. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

92. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

93. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

94. Соціальна структура суспільства

95. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

96. Політика та соціальний конфлікт

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

97. Політика, як суспільне явище

98. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

99. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.