Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Вступ Актуальність теми. Галузь виробництва зерна є галуззю стратегічного значення. Продукція галузі використовується в трьох основних і дуже важливих напрямках. По-перше, вона має продовольче значення, бо хліб та хлібопродукти є одним із основних продуктів харчування населення України. По-друге, зерно є високопоживним кормом для тварин, тому воно виступає важливим складовим елементом кормової бази тваринництва. Тому від розвитку галузі виробництва зерна в значній мірі залежить економічна ефективність галузі тваринництва. По-третє, зерно є сировиною для багатьох галузей народного господарства: хлібопекарської, борошномельно-круп'яної, макаронної тощо. В зв'язку з цим державою для управління процесами розвитку галузі вживається багато заходів. Зокрема розроблено обширну нормативно-правову базу у вигляді Закону України &quo ;Про зерно та ринок зерна в Україні&quo ;, програми „Зерно України 2001-2004р.р.&quo ;, указів Президента України „Про заходи щодо забезпечення та функціонування аграрного ринку&quo ;. Незважаючи на те, що розвитку галузі зерна приділяється дуже багато уваги і зі сторони держави, і зі сторони сільськогосподарських підприємств, тут є ще багато невирішених досить складних проблем. Все це в сукупності і обумовлює актуальність обраної теми. Мета дослідження. Мету дослідження обиралося, виходячи із стану розвитку галузі виробництва зерна та ринку зерна в Україні в цілому (на макрорівні) та на рівні конкретного підприємства - ТзОВ “Великоглибочецьке” с. В. Глибочок Тернопільського району (на мікрорівні) та із наявності і характеру проблеми, які тут мають місце. Метою даної роботи є вивчення державної політики в галузі виробництва і реалізації зерна, дослідження процесів формування ринку зерна, аналіз стану ринку зерна в Україні та виявлення тенденцій, які склалися на ньому; аналіз економічної ефективності виробництва і реалізації зерна на рівні конкретного підприємства та обґрунтування шляхів підвищення ефективності виробництва зерна в конкретному підприємстві. Завдання та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети нами виконувались такі завдання: зібрано і опрацьовано необхідну інформацію (літературні джерела, статистичні дані) про державну політику в галузі зерновиробництва, про стан ринку зерна в Україні, про економічну ефективність виробництва зерна в ТзОВ “Великоглибочецьке” проведено відповідні дослідження та аналітичні розрахунки з використанням методів аналізу і синтезу, дедукції і індукції, монографічного методу, таких статистичних прийомів як порівняння, ряди динаміки тощо. Огляд літератури. Наукові дослідження обраної теми магістерської роботи пов'язані із опрацюванням літературних джерел, в яких розглядаються проблеми розвитку зернової галузі. Багато уваги проблемам розвитку зернової галузі приділяється в працях про розвиток АПК таких відомих вчених-економістів України, як П. Саблука, В. Юрчишина, О. Онищенко, П.Гайдуцького та багатьох інших. Цими вченими шляхи вирішення проблем зерновиробництва обґрунтовуються в контексті вирішення проблем загального розвитку АПК України.

Мова йде про аналіз державної політики щодо розвитку АПК та про місце галузі сільського господарства в сукупності галузей АПК; про напрямки вдосконалення державної політики в сфері формування і ефективного функціонування аграрного ринку, в тому числі і ринку зерна і т.п.; про розвиток економічних відносин між суб'єктами ринку зерна тощо. Конкретно різним проблемам ринку зерна присвячені праці Соловйова І.0., Є. Ю. Кирилова, Шевченка В. І., Могильного О.М. та інших вчених. Новизна дослідження. Вивчено сучасний стан виробництва зерна, його зберігання та реалізацію, участь підприємства в біржовій торгівлі зерном, розкрито сучасну структуру зернового господарства, обґрунтовано перспективи розвитку зернового господарства. Об'єктом дослідження виступають процеси формування економічної ефективності виробництва зерна в господарстві. Для роботи над науковим дослідженням використано річний звіт підприємства “Великоглибочецьке” та статистичну інформацію, опубліковану в статистичних щорічниках. І. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в Україні Зернове господарство займає базове місце у сільськогосподарському виробництві країни та гарантує її продовольчу безпеку. Зерно — сировина для хлібобулочної, кондитерської та круп'яної промисловості, використовується у спиртовій, пивоваренній і медичній галузях. Від ефективності ведення зернового господарства залежить розвиток тваринництва. Разом з тим, у масштабі економічного розвитку країни та її економічного потенціалу, зернове господарство відіграє роль одного з головних джерел поліпшення ресурсного та розвитку експортного потенціалів. Починаючи з 1990 року, в зерновому господарстві України відбулися вагомі структурні зміни. Протягом аналізованого періоду загальна площа посіву мала чітку тенденцію до зменшення — у 2002 році порівняно з 1990 роком вона скоротилася на 11,4%. Площа ж під зернові й зернобобові культури скорочувалася до 2000 року, проте у 2001 році збільшилася, порівняно з 2000 роком, майже на 2 млн. га, що на 1 млн. га більше, ніж у 1990 році (таблиця). У структурі посівів частка зернових і зернобобових культур залишалась майже незмінною до 1999 року (45% у 1990 році та 46,4% у 1999-му), у 2002 році вона збільшилася до 56%. Площа під пшеницею скоротилася на 11%, зменшилась її частка у загальній площі зернових і зернобобових — з 51,9% у 1990 році до 47,4% у 2002-му. Скоротилася площа посіву кукурудзи на зерно (на 3,7%), хоч її частка у структурі посівних площ майже не змінилась і залишилася на рівні 8,3%. По інших культурах площі посіву в 2002 році порівняно з 1990 роком зросли. Так, жита у 2002 році було посіяно на 44,2% більше, частка посіву цієї культури у загальній структурі збільшилася майже удвічі. Найбільше, порівняно з іншими культурами, зросла посівна площа під ячменем (на 52,1%) при майже незмінній частці посіву у загальній структурі. Основою зернового господарства в Україні залишається пшениця, на яку припадає найбільша частка у загальному валовому зборі. Основною причиною зменшення валових зборів до 2000 року майже по всіх наведених культурах було зниження урожайності.

Валовий збір пшениці у цьому році становив лише 9,77 млн. т при врожайності 20 ц/га. Хоча за останні два аналізовані роки валовий збір цієї культури збільшився порівняно з 1997—2000 роками і досяг рівня 1990 року, він залишається дуже низьким (на 65,8% менше у 2002 році порівняно з 1990 роком). Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств Площа посіву (збирання), мли. га 1990 1997 1999 2000 2001 2002 2002 у % до 1990 Площа посіву: всього 32,4 30,30 28,31 27,17 27,93 27,54 88,6 зернові та зернобобові 14,58 14,50 13,15 13,65 15,58 15,45 105,9 частка в усій площі зернових, % 45 47,6 46,4 50,2 55,8 56 107,5 Площа збирання: зернові та зернобобові — всього 14,58 14,50 12,45 12,59 14,65 14,24 97,7 у тому числі: пшениця 7,58 6,51 5,93 5,16 6,88 6,74 89 частка в усій площі зернових, % 51,9 44,8 47,6 41,0 46,9 47,4 91,3 жито озиме 0.52 0,69 0,62 0,64 0,87 0,75 144,2 частка в усій площі зернових, % 3,5 4,3 4,9 5 5.9 5,2 190 Ячмінь 2,73 3,70 3,47 3,69 3,92 4,15 152,1 частка в усій площі зернових, % 18,7 25,5 27,9 29,3 26,2 29,1 117,1 Кукурудза на зерно 1,23 1,63 0,69 1,28 1,12 1,19 96,3 частка в усій площі зернових, % 8,4 11,3 5,5 10,1 7,6 8,3 98,8 Овес 0,49 0,55 0,53 0,48 0,56 0,50 101.6 частка в усій площі зернових, % 3.4 3,8 4,3 3,8 3,8 3,5 102.9 Моніторинг виробничо-фінансової діяльності підприємств і організацій за 2002 рік (заключні дані) / Міністерство аграрної політики України. — К., 2003. Аналізуючи сучасний стан вітчизняного зернового господарства, не можна не звернути увагу на ряд чинників, які значно впливають на ефективність зерновиробництва. До них належать у першу чергу: матеріально-технічне забезпечення виробництва (достатня кількість машинно-технічних засобів, що відповідають стандартам нових технологій); постачання високоврожайних, цінних у продовольчому і кормовому відношенні сортів посівного матеріалу; достатнє внесення мінеральних та органічних добрив; впровадження науково обґрунтованих сівозмін з оптимальним насиченням і раціональним розміщенням посівів зернових культур. Таким чином, для забезпечення раціонального рівня механізованого виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції потрібно довести кількісний та якісний склад машинно-тракторного парку до науково обґрунтованої технологічної потреби, за якої всі операції виконуватимуться в найкращі агротехнічні строки з високою якістю та низькими витратами коштів і матеріально-технічних ресурсів. Проте наявний машинно-тракторний парк не відповідає сучасним вимогам аграрного виробництва. Нині в аграрному секторі використовується близько 296 тис. тракторів, 54 тис. зернозбиральних комбайнів, 23,5 тис. кормозбиральних комбайнів. У 2002 році кількість тракторів, порівняно з 1990 роком, зменшилась на 35,5%, зернозбиральних і бурякозбиральних комбайнів — відповідно на 50,4 і 44%. Основними машинами сільське господарство забезпечене лише на 48—66%. Крім того, відсутність необхідних коштів на закупівлю запасних частин не дозволяє виконувати потрібний обсяг ремонту наявної техніки, а тому готовність тракторів до відповідних сезонів польових робіт знизилася за аналізований період з 92 до 76%, зернозбиральних комбайнів — з 84 до 49%.

Выделено для этого 4796 тыс. рублей. Все спецпоселенцы освобождены от обязательных поставок сельскохозяйственной продукции и от уплаты сельскохозяйственного и подоходного налогов. За два года им было выделено 33 965 т продовольственного зерна, муки и крупы, 78 тонн сахара, 582 тонны стали. Чеченец Магомед Хутуев, колхозник колхоза "10 лет Октября" Джалал-Абадской области Киргизской ССР, на общем собрании колхозников отмечал: "Благодарю тов. Сталина, что он проявляет о нас, спецпереселенцах, большую заботу. Мы считаемся одной семьей Советского Союза. В этих выборах мы будем принимать участие и голосовать за кандидатов нашей родной Коммунистической партии..." Мулла Алиев, проживающий в колхозе Свердловского района Джамбульской области, призывал спецпереселенцев не участвовать в голосовании, мотивируя тем, что в составе выдвинутых кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР нет представителей чечено-ингушей... Нарком внутренних дел Союза ССР С. Круглов Но что предшествовало столь суровым мерам в отношении чеченцев и ингушей? Вот выдержка из донесения командования Северокавказского фронта датированная 1943 годом

1. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

2. Виробництво зерна, його економічна ефективність

3. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

4. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

5. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

6. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
7. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
8. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

9. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

10. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

11. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

12. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

13. Зерно: классификация, характеристика, требования к качеству, условия хранения

14. Измерение влажности зерна

15. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

16. Рынок зерна в России

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

17. Учет затрат на производство зерна

18. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

19. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

20. Ведение в курс "Основы экономической теории" (Введення в курс "Основи економiчної теорiї)

21. Виникнення та формування українського етносу

22. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
23. Формування рок- культури
24. Рецензия на рассказ Леонида Андреева Бен Товит

25. Світові ринки зброї та військового спорядження

26. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

27. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

28. Технология выращивания кукурузы на зерно

29. Экономическая эффективность производства зерна

30. Нерациональное зерно: десять проблем финансиста

31. Шляхи формування правової держави в Україні

32. Совершенствования технологических процессов переработки зерна в муку и крупу

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Формування основних фондів підприємства

34. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

35. Затрати виробництва, ціна і прибуток

36. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

37. Ринок зерна в Україні

38. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
39. Туризм у світовій економіці
40. Сорго на зерно, силос и зелёный корм. Курская область. Центрально-чернозёмный район

41. Переработка зерна в крупу и муку

42. Производство зерна

43. Сушка зерна

44. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

45. АПК, його галузева структура і необхідність формування

46. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

47. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

48. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

50. Технология выращивания кукурузы на зерно

51. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

52. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

53. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

54. Формування та розвиток банківської системи України
55. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку
56. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

57. Умови праці на виробництві

58. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

59. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

60. Організація охорони праці на виробництві

61. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

62. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

63. Анализ производства зерна в ФГУП Учхоза ГОУ ПГСХА

64. Анализ экономической эффективности производства зерна в СХА "Алексеевская" Базарнокарабулакского района

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

66. Виробництво силосу

67. Влияние различных предшественников на урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорта "Селенга" за три года в Республике Бурятия

68. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

69. Впровадження технології експандування при виробництві кормів

70. Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi
71. Економічна ефективність виробництва
72. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

73. Електропостачання сільського виробництва

74. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

75. Збирання кукурудзи на зерно СК-5 "Нива". Ремонт редуктора приставки ППК-4

76. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

77. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

78. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

79. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

80. Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

81. Разработка адаптивной технологии выращивания кукурузы на зерно в условиях Первомайского района

82. Себестоимость и рентабельность зерна на примере СПК "Октябрь" Кугарчинского района Республики Башкортостан

83. Совершенствование организации производства зерна на основе внедрения оплаты труда от валового дохода

84. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

85. Технология возделывания кукурузы на зерно (200 т/га)

86. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
87. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів
88. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

89. Экономико-статистический анализ производительности труда при производстве зерна в ЗАО "Яснополянское" Павлоградского района

90. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

91. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

92. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

93. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

94. Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

95. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

96. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

97. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

98. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

99. Аналіз обліку витрат виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.