Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Постанови суду першої інстанії

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст І. Вступ ІІ. Поняття і види судових постанов Рішення, ухвали, постанови судів як процесуальна гарантія діяльності по застосуванню права; ІІІ. Судові рішення; Рішеннями про присудження; Рішення про визнання; Конститутивні рішення; IV. Вимоги, яким має відповідати судове рішення законність і обґрунтованість; правильне застосування норм матеріального та процесуального права; Обґрунтованість встановлених доказі судового рішення; Безумовність судового рішення; V. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання 1. обов'язкове; 2. факультативне; VI. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив VII Набрання чинності рішенням суду 1. Неспростовність рішення; 2. Виключність; 3. Преюдиціальність; 4. Правова дія здійсненності в часі; 5. Суб'єктивні межі законної сили судового рішення ; VIII Ухвали суду першої інстанції IX. Право на отримання копії ухвали суду X. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації І Вступ В умовах створення правової держави все більшого значення набувають соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи громадян України. Одним з найважливіших засобів, який забезпечує реалізацію цих прав, є судова система держави. Сфера судового захисту суб’єктивних прав у правовій державі постійно розширюється, тому що саме суд забезпечує правильний і своєчасний розгляд і вирішення цивільно-правових спорів, здійснення правосуддя у цивільних справах. Судовий захист – найвища гарантія забезпечення прав, свобод та інтересів громадян, оскільки правове становище суду, його функції створюють переваги в забезпеченні законності. Суд як орган державної (судової) влади здійснює правозастосовчу діяльність. Ця діяльність завжди пов’язана з ухваленням відповідного правозастосовчого акта – судової постанови. Судові постанови, як самостійний правовий інститут цивільного процесуального права, покликані сприяти захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. З прийняттям ЦПК України, у цивільному процесі з’явився новий вид судової постанови, що ухвалюється судом першої інстанції – судовий наказ. Але дана судова постанова, у зв’язку з обмеженим обсягом курсової роботи, не була спеціальним об’єктом дослідження. Цей принципово новий для сучасності інститут цивільного процесуального права повинен стати окремим об’єктом дослідження. В роботі основна увага приділена класичним судовим постановам – судовому рішенню і ухвалам суду першої інстанції. У науці цивільного процесуального права тема інституту судових постанов залишається однією із найбільш дискусійних. Проведені дослідження інституту судових постанов, безумовно, мають важливе значення. Але неповнота та недостатність теоретичних розробок теорії судових постанов пов язана з тим, що останні досліджувались в їх статичному стані, при цьому важливо розглядати питання сутності постанов суду в динаміці, з позиції їх функціональної ролі. Багато питань, які охоплює ця проблема, досліджені недостатньо повно, що негативно впливає на практику застосування чинного законодавства.

Необхідність глибшого вивчення і вирішення даних проблем обумовила вибір теми даного дисертаційного дослідження. Метою даної роботи є аналіз судових постанов в цивільному судочинстві, формулювання теоретичних висновків та пошук можливостей підвищення ефективності застосування чинного цивільно-процесуального законодавства щодо судових постанов. Об’єктом вивчення є судові постанови (зокрема, рішення і ухвали суду першої інстанції), які ухвалюються з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Предметом дослідження є цивільне процесуальне законодавство, норми якого регулюють процес ухвалення судових постанов, судова практика застосування цих норм, літературні джерела. Наукова робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів юридичної науки. Поняття і види судових постанов Провадження по розгляду і вирішенню цивільних справ у суді першої інстанції завершується постановленням рішення або ухвали. Рішення, ухвали, постанови судів виступають процесуальною формою вираження діяльності по застосуванню права і мають узагальнюючу назву — судові постанови. Постанови суду першої інстанції з приводу вирішення по суті справ позовного провадження, з адміністративно-правових відносин і окремого провадження закріплюються в процесуальній формі рішення. Постанови суду, якими вирішуються лише окремі питання, заявлені перед судом особами, котрі беруть участь у справі, в заявах і клопотаннях, і що виникли самостійно в процесі порушення, розвитку і припинення судочинства у справі, називаються ухвалами. Судові рішення — акти правосуддя у справі ґрунтуються на встановлених в судовому засіданні фактах і застосуванні норм матеріального і процесуального права. Залежно від способу захисту права і правових наслідків, які вони викликають, судові рішення (як і позови) поділяються на види: про присудження до виконання (або утримання від виконання) певних дій; про визнання наявності (або відсутності) правовідносин (або юридичних фактів); конститутивні — про перетворення правовідносин. Рішеннями про присудження будуть постанови суду, якими підтверджуються права, обов'язки та законні інтереси сторін, і одна сторона присуджується виконати на користь другої певні дії або утриматися від їх виконання (про стягнення завданої шкоди, авторської винагороди, виселення з жилого приміщення). Рішення про визнання — постанови суду, якими підтверджується наявність або відсутність між сторонами певних юридичних відносин, певних обставин чи юридичних фактів (визнання права власності, визнання факту родинних відносин громадян тощо). Конститутивні рішення — постанови суду, спрямовані на зміну чи припинення правовідносин. Ними будуть рішення про виділ частки зі спільного майна, припинення договору найму жилого приміщення, розірвання шлюбу та ін. В теорії цивільного процесу їх поділяють на: перетворювальні — виконують перетворювальні функції, тягнуть за собою правові зміни в сфері правового становища, зокрема, майні іншої особи незалежно від її згоди; рішення, що замінюють волевиявлення обох сторін в спорі або тільки боржника; рішення, в яких конститутивні дії виступають елементом рішення.

Прикладом перших будуть рішення про розірвання договору купівлі-продажу, підряду, житлового найму; других — розірвання шлюбу, поновлення в правах члена кооперативу; третіх — про зміну періодичних платежів. Питання про наявність конститутивних рішень, як і позовів, в науці цивільного процесу є дискусійним. На думку багатьох авторів, такі рішення можуть бути віднесені до рішень про присудження (зміна періодичних платежів — ч. 4 ст. 231 ЦПК) і про визнання (договору купівлі-продажу недійсним). Рішення суду можуть бути поділені залежно від обсягу розв'язаних ними питань на завершальні (основні) і додаткові. Завершальними повністю вирішені всі правові вимоги, передані на розгляд суду. Додатковими — вирішуються окремі правові вимоги, з приводу яких сторони подавали докази і давали пояснення, котрі не були розв'язані основним рішенням (ст. 214 ЦПК). В юридичній літературі з цивільного процесу виділяються альтернативні і факультативні рішення суду. Альтернативними називаються ті, якими встановлюється два можливих точно визначених способи його виконання, передбачені нормами матеріального права. Альтернативне виконання допускається тому, що норми цивільного права передбачають можливість виникнення альтернативних зобов'язань. Для захисту правовідносин з альтернативних зобов'язань можливе пред'явлення позову з альтернативним характером вимог і винесення альтернативного за змістом рішення суду.1 Постановлення альтернативного рішення можливе також тоді, коли позивач в процесі розгляду справи погодився замінити спірний предмет на інший або одержати його вартість. Факультативними називаються рішення, що зобов'язують відповідача до виконання певних дій і які у випадку неможливості їх виконання одночасно визначають інший спосіб це зробити. Наявність факультативних рішень підтверджується ст. 206 ЦПК, за якою суд, присуджуючи майно в натурі, повинен вказати в рішенні його вартість, котру належить стягнути з відповідача, якщо при виконанні рішення присудженого майна не буде в наявності. Законодавству деяких зарубіжних країн, крім завершальних (основних) рішень, відомі інші їх види: заочні, часткові (окремі), проміжні і умовні. Заочним визнається рішення, постановлене судом у відсутності відповідача, який був викликаний в судове засідання і не з'явився та не надіслав письмової заяви про розгляд справи у його відсутності. Неявка відповідача, будучи підставою для постановлення заочного рішення, в законодавстві розглядається по-різному: за французьким — як визнання відповідачем тих фактів, на яких позивач обґрунтовує свої вимоги; за англійським — не тільки фактів, а й самого права. Для захисту інтересів відповідача йому надається право подати відзив на заочне рішення і просити суд скасувати його, обґрунтовуючи свою неявку поважними причинами. Подача відзиву викликає новий розгляд справи тим же судом і постановлення нового рішення. ЦПК УРСР (3 вересня 1924 р.) допускався відзив на заочне рішення. За чинним ЦПК (ч. 2 ст. 172) суд може розглянути справу при неявці особи, яка бере у ній участь, якщо відомості про причини неявки відсутні або причини неявки будуть визнані неповажними, за наявності у справі достатніх матеріалів про права та взаємовідносини сторін та коли немає потреби заслуховувати пояснення особи, яка не з'явилася.

Смоктієві допомагали Ковтуненко та Пищаленко, люди з вищою освітою; обидва звенигородці. Всі вони у війську не перебували. До праці приступили зараз же в березні місяці. За якийсь тиждень, чи два, кожна волость у повіті мала свій зорганізований гурток. Нова організація прибрала назву Вільне Козацтво. Смоктій персонально організував гусаківську волость. 3 його ініціативи в першій половині квітня відбувся повітовий з'їзд представників Вільного Козацтва. З'їзд зробив постанови: Вільне Козацтво організується для оборони вольностей українського народу та охорони ладу. Воно є територіальною військовою організацією, в яку мають право вступати громадяни повіту, не молодші 18 років. Не приймаються до організації люди, ворожі до України, та люди покарані судом за кримінальні злочини. Всіма справами організації відають командири з радами козацької старшини. На командні посади старшина вибирається. Вибрана старшина призначає собі помічників. На цьому ж з'їзді вибрано кошового отамана Звенигородського Коша Вільного Козацтва

1. Провадження справи в суді першої інстанції

2. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

3. Вопросы подведомственности дел арбитражным судам в Российской Федерации

4. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

5. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

6. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
7. Конституционный суд Российской Федерации
8. Конституционный суд РФ

9. Конституционный суд РФ [Курсовая]

10. Характер решений Конституционного Суда Российской Федерации

11. Конституционные суды в субъектах Российской Федерации

12. Европейский суд – гарант защиты прав человека

13. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

14. Апелляционный суд в судебной системе Украины

15. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе

16. Системы управления движением судов

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Структура арбитражных судов

18. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда

19. Районные суды

20. Суды общей юрисдикции, порядок формирования, состав, полномочия

21. Применение судами условного осуждения

22. Представительство в суде РФ
23. Особенности предварительного слушания при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей
24. Возможности радиолокационного тренажера NMS-90 и его использование для решения задач расхождения судов в условиях ограниченной видимости

25. Расчет эксплуатационных затрат и прибыли при эксплуатации грузовых судов смешаного "река-море" плавания

26. “Суд” для декабристов

27. Мировой суд во второй половине 19 века

28. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

29. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I

30. Миколаїв у перші місяці війни

31. Третейский суд. Менандр

32. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

33. Компетенция Международного Суда ООН

34. Суд и общество

35. Информатизация и компьютеризация судов

36. История развития третейского суда в России

37. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения

38. Ипотека морских судов согласно Российскому законодательству
39. Международный суд ООН
40. Судебная реформа . Органы суда по “судебным уставам“

41. Состязательность процесса и суд первой инстанции

42. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов

43. Совершенствование норм, регламентирующих подготовку дел к разбирательству в арбитражном суде, и проблемы практики

44. Арбитражный суд о государственной регистрации сделок с недвижимостью и налоговом учете

45. Суд и власть

46. Международный суд ООН

47. Регистрация недвижимости: разрешение арбитражными судами споров, возникающих из административных правоотношений

48. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека

Пенка для купания малышей "Arau Baby", 400 мл.
Нежная пенка для тела с устойчивой обильной пеной отлично очищает, при этом не раздражает нежную детскую кожу. Содержит натуральные масла
417 руб
Раздел: Гели, мыло
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки

49. Понятие арбитражного суда

50. Арбитражный суд

51. Институт мировых судей

52. Конституционный суд

53. Международный коммерческий арбитражный суд

54. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда
55. Разбирательство в суде первой инстанции
56. Суд как орган судебной власти

57. Третейские суды

58. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел

59. Исполнительная власть в роли судьи - Британия Трибуналы и осведомления

60. Институт почетных мировых судей округа Омской судебной палаты

61. Верховный суд Российской Федерации

62. Завел дело – судись смело: отмена акта - уже не проблема!

63. Судить по законам, или по "понятиям". Поправки в налоговое законодательство

64. Рассмотрение экономических споров арбитражным судом 1 инстанции

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

65. Взятие под стражу и суд у первосвященников иудейских

66. Российский Международный Реестр (второй регистр) Судов

67. Арест морских судов согласно Российскому законодательству

68. Виды решений суда по уголовным делам

69. Суд присяжных

70. Социальный статус судьи по легкой атлетике
71. Страхование каско судов
72. Военные суды РФ

73. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти

74. Конституционный суд

75. Судебная реформа. Роль суда в отправлении правосудия по уголовным делам

76. Суд в Московском государстве

77. Конституционный суд Российской Федерации

78. Судебное разбирательство в суде первой инстанции

79. Суд и процесс по Русской Правде

80. Ответственность за ошибки в бухгалтерском учете: Конституционный Суд остановился на полпути

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Административные суды в РФ

82. Верховный суд Российской Федерации

83. Арбитраж : представители в суде

84. Подведомственность дел арбитражным судам

85. Производство в Арбитражном суде РФ

86. Проблемы налогообложения командировочных расходов экипажей морских судов заграничного плавания
87. Полномочие военных судов РФ
88. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

89. Порядок судопроизводства в Конституционном суде

90. Стокгольмский третейский суд

91. Суд присяжных в России

92. Предъявление искового заявления в суд общей юрисдикции

93. Статус судей

94. Подведомственность исковых дел судам общей юрисдикции

95. Основные компоненты системы управления документооборотом (СУД)

96. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Виды фрахтования морских судов

98. Исполнительная власть в роли судьи

99. Способность обвиняемого с психическим расстройством предстать перед судом. Американская модель


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.