Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет Імені Володимира Даля Коледж Курсова робота з дисципліни „Організація і економіка видавничої справи” на тему: «Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв» Луганськ 2009 Зміст Вступ 1. Сутність державного регулювання в Україні 2. Органи управління видавничою справою 3. Зміст державного регулювання у видавничій справі 3.1 Функції державного регулювання 3.2 Методи державного регулювання 3.3 Особливості обліку та оподаткування видавничої справи 3.4 Суміжні засоби регулювання 4. Пріоритети державного регулювання політики у видавничій справі 5. Розрахункова частина Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність дослідження: в умовах переходу українських підприємств до ринкової економіки, при якій активно розвивається приватне підприємництво, особливої уваги вимагають методи державного управління органів виконавчої влади державними підприємствами і оцінка ефективності дії держави на економіку підприємств. Це пов'язано з тим, що держава продовжує залишатися найвпливовішим економічним суб'єктом. На це є, принаймні, дві причини. По-перше, при галузевих міністерствах ще залишається значна кількість державних унітарних підприємств. По-друге, в ході приватизації все тих же державних підприємств в руках держави, виступаючої як основний власник, опинилися значні пакети акцій. Функціонування державних підприємств в сучасній ринковій економіці України є однією з форм участі держави в економіці. Ці підприємства є не тільки виробниками суспільно-значущих товарів, потреба в яких ринок не в змозі задовольнити із-за нерентабельності їх виробництва, але і виступають як одне з джерел неподаткових доходів державного бюджету у вигляді доходів від використання державної власності. Особливої уваги вимагає і проблема державного управління пакетами акцій, що знаходяться у власності держави, а також оцінки ефективності управління ними. Особливо актуальна ця проблема у видавничому бізнесі де велика частина державних видавництв і поліграфічних підприємств акціонована, утворюється значна кількість відкритих акціонерних суспільств, частина акцій яких знаходиться в руках держави. Ця нова форма державної власності потребує ефективного управління і, далі, в його оцінці. Проблема участі держави в ринковій економіці розглядалася в працях багатьох економістів (До. Маркс, Дж. М. Кейнс, Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчел), представників різних напрямів економічної думки. Дотепер остаточна крапка в суперечці про вибір оптимальних меж участі держави в ринковому механізмі так і не поставлена. Проблемами державного управління на сучасному етапі займалися такі економісти як Бальцеровіч Л., Відлюдків В., Корнай Я., Кузнецова Е., Мізес Л., Савіцкий До., Стігліц Дж., Эллерман Д. У галузі книговидання цій проблемі присвячені роботи Борісової С.Г., Кублашвілі О.В., Мерзлікиной Е.М. Цей поза сумнівом важливе питання не знаходить поки належного теоретичного обґрунтування з погляду сучасної економічної науки. При цьому він вже потребує практичного рішення.

Необхідна розробка методики оцінки ефективності, що відображає всі аспекти і особливості управління державним підприємством на сучасному етапі, зокрема, на етапі приватизації. Актуальність цієї проблеми і її практична значущість для економіки в цілому, а особливо для галузі книговидання на даному етапі — етапі акціонування, з метою подальшої приватизації деяких видавництв, — визначили вибір теми курсової роботи і її зміст. Цілі і завдання дослідження: метою дослідження є розробка методики оцінки ефективності державного управління діяльністю видавництв. Відповідно до поставленої за мету були поставлені і вирішені наступні завдання: - розглянуті теоретичні аспекти державного управління з погляду різних наукових концепцій; - виділені функції, що виконуються державою в сучасній ринковій економіці, і форми дії держави на економіку, у тому числі і на видавничий бізнес; - оцінені методики оцінки ефективності діяльності державних підприємств, вживані на державному рівні в даний час; - запропоновані методи усунення проблем сучасного книговидання; - застосувати запропоновану методику на підприємствах. Об'єктом курсової роботи є методологія і практика державного управління і регулювання діяльності видавництв. Предметом дослідження є ефективність державного управління діяльністю видавництв на Україні Теоретичну і методологічну основу дослідження склали положення економічної теорії, праці вітчизняних і зарубіжних фахівців у області державного регулювання економіки, у тому числі і в галузі книговидання, публікації в періодичних виданнях економічної і галузевої тематики, законодавчі акти різних рівнів. При проведенні досліджень використаний системний підхід, загальнонаукові методи аналізу і синтезу, методи виконання загальних функцій державного управління. Наукова новизна дослідження полягає в наступних результатах: 1. Систематизовані наукові погляди на проблему державної участі в економіці, що дозволило сформулювати сучасний підхід до питання оцінки ефективності державного управління. 2. Класифіковані форми державного регулювання і управління, вживані в даний час у видавничому бізнесі, на основі дослідження механізму державного управління і регулювання діяльності федеральних державних унітарних підприємств у видавничому бізнесі з урахуванням існуючих законодавчих норм. Це дозволило зробити висновки про недоліки державного регулювання видавничого бізнесу і намітити шляхи його вдосконалення. 3. Проаналізована методика оцінки ефективності діяльності державних підприємств, вживана в даний час, і відмічені її недоліки, на основі чого висунуто пропозицію про використання показника доданої вартості для оцінки ефективності державного управління діяльністю підприємства. 4. Запропонована методика оцінки та рекомендації щодо ефективності державного управління, що дозволить створити гнучкішу систему державного управління діяльністю державних підприємств. Практична значущість роботи полягає в тому, що застосування розробленої методики оцінки ефективності державного управління сприятиме не тільки ухваленню обґрунтованих управлінських рішень на рівні держави в цілому і органу виконавчої влади, контролюючого даний вид діяльності зокрема, але і допоможе самим підприємствам найдоцільніше використовувати ресурси у вигляді майна, переданого на основі права господарського ведення.

Структура і об'єм роботи: Курсова робота складається зі вступу, чотирьох глав(разом із розрахунковою частиною), висновків, списку використаних джерел і додатків. 1. Сутність державного регулювання в Україні Реформи, що здійснюються у країні, покликані змінити характер участі держави в господарській діяльності, зменшити частку державної власності, створити економічні умови для забезпечення високої ділової активності. Мета державного регулювання економіки — створити таку господарську систему, яка б орієнтувалася на вибір найефективніших варіантів використаним наявних факторів виробництва та забезпечення сприятливих соціально-економічних умов життєдіяльності. Орієнтирами, яких дотримується держава у процесі регулювання економіки, є показники, що характеризують рівень економічного розвитку та якість життя: тривалість життя людини, дохід (валовий внутрішній продукт) на душу населення, рівень зайнятості, ступінь реалізації прав людини, стан навколишнього середовища. Державне регулювання — це майже всі функції держави, пов'язані з економічною та економіко-соціальною діяльністю і покликані забезпечити умови функціонування ринкової економічної системи. Державне регулювання охоплює всі напрямки суспільного виробництва. Однак першочергова увага приділяється регулюванню відносин власності та підприємництва, інвестицій і структурної перебудови галузей матеріального виробництва, соціального розвитку й ринку праці, фінансового ринку та грошового обігу, територіальних пропорцій і регіональних ринків, природокористування, зовнішньоекономічної діяльності. Ці питання становлять основний зміст державного регулювання економіки. Водночас з огляду на наявні особливі умови реформування вирішуються гострі економічні та соціальні проблеми, зокрема структурні перетворення, технологічні оновлення, подолання кризових явищ. Процес опосередкування державою економічного життя всіх галузей виробництва, в тому числі видавничої справи — це процес державного регулювання економіки. Необхідність державного регулювання ринкової економіки випливає з об'єктивно властивих державі економічних функцій. В умовах існування різних форм власності роль державного регулювання полягає, з одного боку, в забезпеченні юридичного механізму їх реалізації, а з іншого — в спрямованому впливі на ринкові параметри, що забезпечують організацію функціонування економічної системи як цілого. В економічній науці є два протилежні підходи до участі держави в регулюванні процесів: класична й кейнсіанська теорії. На думку класиків, ринковий механізм автоматично забезпечує рівність попиту й пропозиції, а відтак унеможливлює тривалі порушення в економіці, зокрема спад виробництва, інфляцію, безробіття. На відміну від традиційної класичної теорії англійський економіст Джон Мейнард Кейнс обґрунтував об'єктивну необхідність і практичне значення державного регулювання ринкової економіки. Його теорія — це аналіз взаємодії та взаємозв'язків різних агрегованих економічних категорій і величин, дослідження того, як невідповідність між ними впливає на стан економіки, а також в яких межах і якими методами державного втручання можна досягти узгодження між цими категоріями та величинами з метою постійного економічного розвитку.

Михайло Волобуєв помістив у 1928 році в „Більшовику України” ч. 2 і 3 дві статті п. з. „До проблеми української економіки”, в яких він звів в одну систему економічне обґрунтування, що в економіці СССР Україна знаходиться в становищі колонії. Свої твердження обґрунтував він циферними даними, що їх оголосив економіст Віктор Доброгаєв в „Хозяйстве Украины”, і тезами М. Слабченка, О. Оглобліна та Г. Гринька. Це було доповнення поглядів Шумського і Хвильового про необхідність усамостійнення комуністичної України економічними доказами з позицій національної економіки.[72] Волобуєв стверджує, що за царських часів російська імперія, хоч і сама була в великій мірі колонією західньоевропейського імперіялістичного промислу й капіталу, вона мала одночасно свої власні колонії у прикордонних і загарбаних нею країнах. „Українське господарство було не звичайна провінція царської Росії, а країна, що знаходилася на колоніяльному становищі”.[73] Норма зиску з України для Росії в 1883 по 1910 рік становила 21%. За большевиків Москва не повернула Україні в 1925-27 роках 20% державних доходів України

1. Державне регулювання страхової діяльності

2. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

3. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

5. Економічне районування України

6. Економічне вчення Д. Рікардо
7. Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.
8. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

9. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

10. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво

11. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

12. Економічне виховання молодших школярів

13. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

14. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

15. Безробіття як економічне явище

16. Економічне зростання. Транспортні послуги

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

17. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

18. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

19. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

20. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

21. Моделювання економічних та виробничих процесів

22. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
23. Державне регулювання ринкової економіки
24. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

25. Державне регулювання інноваційної діяльності

26. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

27. Державне регулювання економіки

28. Державне регулювання економіки

29. Державне регулювання інноваційної діяльності

30. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

31. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

32. Сучасні моделі державного регулювання економіки

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

34. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

35. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

36. Правове регулювання вільних економічних зон

37. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

38. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
39. Економічна сутність виробничих запасів
40. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

41. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

42. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

43. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

44. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

45. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

46. Державне регулювання фондового ринку в Україні

47. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

48. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

50. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

51. Регулювання метрологічної діяльності

52. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

53. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

54. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності
55. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
56. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

57. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

58. Аналіз господарської діяльності підприємства

59. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

60. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

61. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

62. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

63. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

64. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

65. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

66. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

67. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

68. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

69. Валютне державне регулювання

70. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України
71. Державне регулювання природних монополій
72. Державне регулювання ринку цінних паперів

73. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

74. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

75. Підприємництво як вид господарської діяльності

76. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

77. Сучасний стан державних органів управління економікою

78. Форми і методи регулювання економіки державою

79. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

80. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

81. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

82. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

83. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

84. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

85. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

86. Економічна теорія предмет і методи вивчення
87. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
88. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

89. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

90. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

91. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

92. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

93. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

94. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

95. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

96. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы

97. Планування діяльності підприємства

98. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

99. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.