Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Згідно із статтею 2 Бюджетного кодексу України бюджетна установа - це ор­ган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена органами державної влади, органами влади АР Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок державного бюджету чи місцевих бюджетів. До таких організацій належать школи, навчальні заклади, науково-дослідні інститути, дитячі будин­ки, лікарні, центральні та місцеві органи державної влади та державного управління та інші установи. Бюджетні установи належать до одного з різновидів організацій некомерційного характеру, для яких отримання прибутку не є основною їхньою діяльністю. Критеріями зарахування установ до бюджетних є: - створення установи органом державної влади (міністерством, відомством тощо) - або органом місцевого самоврядування (територіальними громадами міст, сіл, виконавчими органами; - утримання установи за рахунок бюджетних коштів. Утримують бюджетні установи за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Обсяги бюджетних коштів, виділені на утримання бюджетних установ, передбачаю у кошторисі доходів і видатків. Кошторис підтверджує повноваження на отримання доходів і здійснення витрат та визначає обсяг і напрям використання коштів для виконання певних функцій. Бюджетні установи мають право вести діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами і планами асигнувань, дотримуючись фі­нансово-бюджетної дисципліни і максимальної економії матеріальних засобів і грошових коштів. Всі установи, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету обов'язково проходять реєстрацію в органах податкової служби, Пенсійного та соціального страхування. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів. На підставі Статті 26 Бюджетного кодексу України проводиться внутрішній фінансовий контроль, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу який повинен забезпечувати: 1. постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю; 2. оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам; 3. інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результати кожної перевірки (оцінки чи ревізії), проведеної підрозділом внутрішнього фінансового контролю. Державний фінансовий контроль не можна розглядати у відриві від функцій та економічної ролі держави, яку вона відіграє на різних етапах розвитку суспільства. Будучи найвищою формою організації людського співжиття, держава створює умови для того, діяльність людей із задоволення своїх життєво важливих потреб здійснювалася згідно зі схваленими суспільством нормами, правилами та звичаями. Зміцнення держави як суспільного інституту супроводжувалося розвитком численних її функцій, які виражають, що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної і приватної життєдіяльності людей.

Досягнення позитивних економічних зрушень у державі неможливе без запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, своєчасного наповнення дохідної частини бюджету. Саме тому здійснення контролю за формуванням, виконанням бюджетів і використанням бюджетних коштів є одним із основних напрямів роботи державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Перевірка бюджетів являє собою обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ, інших суб'єктів господарювання з погляду дотримання учасниками бюджетного процесу визначених законодавством норм складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, які проводяться органами фінансового контролю в межах покладених на них повноважень. Особливістю перевірок є те, що всі контрольні дії здійснюються передусім з метою визначення й оцінки роботи органів виконавчої влади щодо забезпечення формування і виконання бюджетів. Контрольно-ревізійна робота з бюджету проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби у формі ревізій і перевірок. Найповнішу характеристику стану економічної і контрольної роботи фінансових органів і органів Державного казначейства дають комплексні ревізії, які повинні сприяти виконанню бюджету з кожного джерела доходів, виявленню можливостей додаткового надходження платежів до бюджету, цільовому й ефективному використанню бюджетних коштів. Перевірки бюджетів проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби центрального та регіонального рівнів спільно з іншими органами державного фінансового контролю у плановому порядку. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.2009 р. всі установи повинні вести бухгалтерський облік. Го­ловною метою ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ є надання інформації, яка необхідна для управління діяльністю бюджетної установи та забезпечення контролю за виконанням кошторису доходів і витрат. За даними бухгалтерського об­ліку складають звітність: фінансову, податкову та інші види звітності. Бухгалтерський облік в установі повинен вестися з дня реєстрації установи до її ліквідації. Згідно зі ст. 6 цього Закону порядок ведення бухгалтерського обліку та скла­дання фінансової звітності про виконання кошторисів і бюджетів установ регулює Державне казначейство України. Цей державний орган розробляє План рахунків бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції з обліку коштів за­гального та спеціального фондів, валютних операцій, основних засобів, видатків та доходів тощо. Така сувора регламентація методології обліку забезпечує його єдність, порівнювання показників установ різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання зведених показників для контролю за виконанням кошторисів і бюджетів. Важливу організаційну роль в організації бухгалтерського обліку відіграє Державний комітет статистики України, який розробляє та узгоджує з Міністерством фінансів України, Державним казначейством України форми звітності.

У разі необхідності та за погодженням із Державним казначейством України міністерства і відомства можуть розробляти та видавати положення щодо використання загальних положень з бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки їхньої діяльності в установах свої підпорядкованості. Відповідає за організацію бухгалтерського обліку в установі уповноважений орган, який здійснює керівництво установою. До його функцій входить забезпечення облікового процесу та формування облікового апарату. Обліковий процес полягає в реєстрації господарських операцій в момент їхнього здійснення, якщо це неможливо, то відразу після їхнього здійснення, оформлення первинних документів та реєстрації господарських операцій в бухгалтерії, відображення операцій у формі подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку, узагальнення облікової інформації в реєстрах. Завершальним етапом облікового процесу є складання на підставі даних бухгалтерського обліку звітності. Керівник установи зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, які причетні до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера з дотриманням порядку оформлення та подання до обліку відповідних документів. Відповідають за несвоєчасне складання первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, а також недостовірність відображених у них даних особи, які склали та підписали ці документи. Згідно з п. З ст. 8 Закону № 996 керівництво установи відповідно до законодавства відповідає за: - організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; - збереження оброблених документів, регістрів і звітності упродовж установленого терміну, але не менше від трьох років. Наказом керівника затверджується порядок організації бухгалтерсь-кого обліку в установі та посадові інструкції де зокрема, визначається: 1. хто веде облік (чисельність, структура облікового апарату, його підпорядкованість і розміщення); 2. як ведеться облік (за допомогою яких рахунків, документів, форм обліку, які реєстри обліку використовують, яка техніка ведення обліку та технологія обробки облікової інформації); 3. в які терміни та як здійснюється збирання, обробка, узагальнення та надання інформації; 4. план інвентаризації; 5. робочий план рахунків та їхня кореспонденція. В абсолютній більшості бюджетних установ бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією, яка безпосередньо підпорядкована керівнику бюджетної установи. Для роботи бухгалтерії виділяють окремі приміщення, обладнані меблями, інвентарем, електронно-обчислювальною технікою та іншим майном. Бухгалтерія — це самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який веде бухгалтерський облік діяльності бюджетної установи. Вона тісно пов'язана зі всіма службами, відділами та виробничими підрозділами бюджетної установи, отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм відповідну інформацію. Отже, бухгалтерія безпосередньо впливає на виконання кошторису доходів і видатків.

И только, пожалуй, одна горькая нота омрачила те дни. Смерть критика Марка Щеглова. Больной костным туберкулезом, на костылях, поразительной силы и воли человек, он стал бы, очевидно, самым значительным критиком современной России. Он погиб, в общем, оттого, что о нем не заботились. Властям он был не нужен, даже опасен. Кто этого не понимал, тому Алексей Сурков разъяснил обстоятельно... Щеглова не имели права выпускать из-под врачебного контроля. Никогда. Однако именно ему, обруганному, "ненужному", не досталось путевки в Дом творчества писателей, и он был вынужден поехать отдыхать на юг, как говаривают в России, "дикарем", неорганизованным туристом. И там, вдали от врачей, заболев менингитом, умер... Негодяи вздохнули с облегчением: Марк Щеглов не щадил авторитеты. Я надеюсь, что статья Марка Щеглова о "Русском лесе" Леонова и другие его статьи будут изданы на Западе. Если Аркадий Белинков, брошенный в тюрьму еще студентом, был в те годы гордостью советского литературоведения (его книгу о Тынянове выдвигали даже на Ленинскую премию), то Марк Щеглов был гордостью и надеждой современной литературной критики..

1. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

2. Теоретичні основи обліку та аудиту

3. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

4. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

5. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

6. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access
7. Організація складського обліку запасів в установах
8. Основи побудови обліку праці та її оплати

9. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

10. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

11. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

12. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

13. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

14. Організація обліку в магазині "Світанок"

15. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

16. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

17. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

18. Правові засади митного права та страхової діяльності

19. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. Історія держави та права України

22. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
23. Виробничі запаси - облік та аналіз
24. Облік та амортизація необоротних активів

25. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

26. Облік та аудиту комерційних банках

27. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

28. Вчення Гегеля про державу та право

29. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

30. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

31. Обов’язки та права державних службовців

32. Правовідносини батьків та дітей

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие

33. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

34. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

35. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

36. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

37. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

38. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку
39. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист
40. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

41. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

42. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

43. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

44. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

45. Діюча практика обліку операцій з векселями

46. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

47. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

48. Етапи організації бухгалтерського обліку

Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт

49. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

50. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

51. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
55. Організація обліку
56. Організація обліку власного капіталу підприємства України

57. Організація обліку запасів на підприємствах

58. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

59. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

60. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

61. Організація управлінського обліку

62. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

63. Основи організації бухгалтерського обліку

64. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

65. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

66. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

67. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

68. Сучасні моделі управлінського обліку

69. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

70. Форми бухгалтерського обліку
71. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку
72. Аналіз обліку витрат виробництва

73. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

74. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

75. База даних по обліку вогнепальної зброї

76. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

77. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

78. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

79. Організація обліку на торгівельному підприємстві

80. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

82. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

83. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

84. Організація обліку грошових коштів в касі

85. Правові засади виконання дохідної частини бюджету

86. Організація бухгалтерського обліку
87. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків
88. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

89. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

90. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

91. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

92. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

93. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

94. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

95. Гудвіл та його облік

96. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

97. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

98. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

99. Мета та функції контролінгу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.