Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство науки та освіти України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практичної психології та психодіагностики Курсова робота з дисципліни &quo ;Загальна психологія&quo ; на тему: &quo ;Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу&quo ; Виконав: Студент II курсу Психолого-природничого ф-ту Групи П-23 Ретунський Євгеній Науковий керівник: Юрчук О.С. Рівне – 2009 Зміст Вступ 1. Поняття про емоції 1.1 Значення та особливості емоцій. Форми переживання емоцій. Емоційні стани 2. Емоції та почуття 2.1 Форми переживання емоцій і почуттів 2.2 Вплив емоцій та почуттів 3. Засвоєння студентами навчального матеріалу 3.1 Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу 3.2 Особливості засвоєння 3.3 Вплив особливостей навчального тексту на його засвоєння студентами Висновки Література Вступ Людське життя проявляється двома формами активності: поведінкою і діяльністю. Діяльність людини, ії поведінка завжди викликають позитивне або негативне ставлення до неї. Під поведінкою розуміють зовнішні прояви системи рухових реакцій організму людини на дії об'єктивного світу, а діяльність - це взаємодія з об'єктивним світом, у процесі якої людина активно та свідомо намагається досягти поставленої мети. Саморегуляція поведінки і діяльності є однією з важливих функцій психіки людини. Діяльність складається з ряду дій відносно завершених елементів діяльності, спрямованих на досягнення проміжної усвідомлюваної мети.Корисно засвоїти деякі принципи ставлення до життя, які сприятливо впливають на мотиваційну саморегуляцію. Засвоєння навчального матеріалу визначається низкою різноманітних факторів - зовнішніх та внутрішніх. Зовнішні фактори - це складність навчального матеріалу, умови навчальної діяльності та ін. До внутрішніх факторів слід віднести мотивацію, ступінь адаптації до умов навчальної діяльності, інтелектуальну активність та інше. С.Л.Рубінштейн, Н.А.Менчинська, Д.Н.Богоявленський пов'язують засвоєння знань з психологічними особливостями суб'єкта навчальної діяльності: емоційною сферою, пам'яттю, увагою, мисленнєвими та вольовими процесами, працездатністю та втомленістю. Згідно точки зору Г.П.Єрмоленко, процес засвоєння має дві сторони: процесуальну та результативну. Процесуальна сторона вбирає в себе пізнавальні процеси та стани суб'єкта пізнавальної діяльності, а результативна - використання засвоєного матеріалу для розв'язання теоретичних та практичних завдань. 1. Поняття про емоції 1.1 Значення та особливості емоцій. Форми переживання емоцій. Емоційні стани Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивне або негативне ставлення до неї. Ставлення до дійсності відображається в мозку й переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі переживання називають емоціями, почуттями. Емоції і почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують її. Людські емоції і почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення людини, її ставлення до дійсності. К.Д. Ушинський писав, що &quo ;ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почування&quo ;.

Емоції і почуття органічно пов'язані між собою, але за своїм змістом і формою переживання вони не тотожні. Емоція - це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю - це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції і почуття. Характерною ознакою складних емоцій є те, що вони виникають у результаті усвідомлення об'єкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення, наприклад переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу. Емоціям властива полярність. Вона виявляється в тому, що кожна емоція, кожне почуття за різних обставин можуть виявлятися протилежно: &quo ;радість - горе &quo ;, &quo ;любов- ненависть&quo ;, &quo ;симпатія - антипатія&quo ;, &quo ;задоволення - незадоволення&quo ;. Полярні переживання мають явно виражений позитивний або негативний відтінок. Умови життя та діяльності викликають почуття різного рівня активності. Розрізняють стенічні емоції і почуття - ті, що посилюють активність, спонукають до діяльності, та астенічні - ті, що пригнічують людину, послаблюють її активність, демобілізують. Залежно від індивідуальних особливостей особистості, її стану і ставлення до ситуації та об'єктів, що викликають переживання, емоції і почуття виявляються більш або менш інтенсивно, бувають довготривалими або короткочасними. Характерною особливістю емоцій є те, що вони захоплюють особистість загалом. Здійснюючи майже блискавичну інтеграцію, тобто об'єднання в єдине ціле всіх функції організму, емоції сигналізують про корисні або шкідливі впливи на організм, завдяки цьому вони мають універсальне значення для життя організму. Охоплюючи всі різновиди переживань людини - від глибоко травмуючих страждань до високих форм радості та соціального відчуття життя, - емоції стають як позитивним чинником у життєдіяльності, підносячи активність організму, так і негативним, пригнічуючи всі його функції. Встановлено, що емоції, а саме довготривалі негативні емоції (страх, переживання болю тощо), відіграють вирішальну роль у розвитку так знаних неврогенних захворювань, вважає відомий фізіолог П.К.Анохін. Природа емоцій і почуттів органічно пов'язана з потребами. Потреба як нужда в чомусь завжди супроводжується позитивними або негативними переживаннями в різноманітних їх варіаціях. Характер їх переживання зумовлюється ставленням особистості до потреб, обставин, які сприяють або не сприяють їх задоволенню. Потреби людини і тварин відрізняються за своїм змістом, інтенсивністю та способом їх задоволення, а це зумовлює відмінність в емоціях людей і тварин, навіть у таких, які є спільними для людей та тварин - гнів, страх, радість, сум тощо. Людські емоції докорінно змінилися в процесі історичного розвитку людини, вони олюднилися, набули своєрідних особливостей. Голод, наприклад, переживається людиною не так, як твариною. Людина залежно від обставин може стримувати свій голод, відмовлятися від їжі. У людини як суспільної істоти виникли вищі, духовні потреби, а з ними й вищі почуття - моральні, естетичні, пізнавальні, які не властиві тварині.

Тваринні емоції залишилися на рівні інстинктивних форм життєдіяльності. Почуття сорому, вказував Ч.Дарвін, властиве лише людині. Емоції та почуття людини взаємно пов'язані з її діяльністю: діяльність викликає різноманітні переживання у зв'язку зі ставленням до неї та успіхами у виконанні, а емоції і почуття, в свою чергу, стимулюють людину до діяльності, наснажують її, стають внутрішньою спонукою, її мотивами. Почуття збагачують життя людини. Ідеї без почуттів - холодні, &quo ;світять, та не гріють&quo ;, позбавлені життєвості та енергії, не здатні перейти в діло. Переконаність у чомусь без почуттів неможлива. Емоції. Природа емоцій. Різноманітні реакції організму на ситуацію пов'язані з виникненням емоцій. Існує інстинктивна координація між актом сприймання і реакціями організму. Сприймання як активний процес передбачає, що об'єкт або ситуація сприймаються не лише так, як вони існують, а й у своєму емоційному значенні: ми сприймаємо появу вівчарки не лише як собаки, а й як хижака, що нам загрожує. Будь-який акт передбачає наявність стимулу й відповіді. Поява стимулу супроводжується активацією, його вибір зумовлюється потягом, а форма відповіді, спосіб поведінки відображають координацію між стимулом і відповіддю. Емоція виникає щоразу, коли задоволення потреби не відбувається, коли дія не досягає цілі. Фізіологу І. П. Павлову належить учення про динамічний стереотип — сталу систему реакцій-відповідей тварини і людини, яка відповідає певній комбінації зовнішніх сигналів. При порушенні стереотипу з'являються ознаки емоцій. Зокрема, емоція виникає тоді, коли виконання дії пов'язане з перешкодою. Якщо людина може втекти, вона не відчуває емоції страху. Або, навпаки, емоція виникає, коли перешкоди не виявляється там, де вона має бути. Якщо не порушується динамічний стереотип реакцій (відповідність між певним стимулом і комплексом реакцій), виразність емоцій занадто низька. Емоція — це реакція індивіда на ті ситуації, до яких індивід не може водночас адаптуватися, і значення її переважно функціональне. Емоція може викликати порушення пам'яті, навичок, заміну складних дій легшими, простішими. Ця дезорганізація зумовлюється активною реакцією суб'єкта відповідно до ситуації. Емоційна реакція може бути адекватною ситуації, але рівень її організації — нижчим, ніж заведено в даній культурі. Організуюче і дезорганізуюче значення емоції не тотожне її корисності. Дезорганізація може бути корисною в певній ситуації (заплакати, щоб вплинути на іншу людину; виявити наполегливість у подоланні труднощів). Але питання про емоції — не лише питання про ступінь реакції, яка викликає порушення адаптивної поведінки. Людина як суб'єкт, що пізнає і змінює світ, не байдужа до нього. &quo ;Око людського пізнання не сухе, навпаки, зволожене пристрастями і волею&quo ; (Ф. Бекон). Людина не безсторонній споглядач подій, вона їх активний учасник. Переживання емоційних станів - радості, любові, дружби, симпатії, прихильності або болю, суму, страху, ненависті, презирства, огиди тощо - завжди супроводжуються відповідними зовнішніми або внутрішніми виразами.

Вйна примусить режим звернути головн сили на зовншн фронти. Вонн под раз-по-раз будуть вносити розлад у функцонування большевицько машини, будуть створювати все нов внутршн труднощ, кризов ситуац. Внутршня готовсть приднатись до активно революцйно боротьби значно пднесеться в пересчно людини, яка ма йти на фронт, чи ншим-способом безпосередньо виставлена на небезпеку вонно заглади. Зменшиться гатьмуюче дяння нстинкту самозбереження, яке в мирнй обстановц д дуже сильно. У вйн кинення людини на фронт, зокрема при московськй метод нещадження людей, грозить загибллю неменш, нж пти у протибольшевицьку партизанку, в якй б'ться ворога, замсть ставати в його оборон. Вйна да велик можливост здобути зброю, вонний матерял, необхдний для ширших млтарних дй. Пд час вйни сама совтська армя свом складом  моральним станом пд двобчним тиском фронт  НКВД буде резервуаром великого експльо-зивного потенцялу, який пд впливом революцйного полум'я з пдплля  повстанчих вддлв, може вибухнути протибольшевицьким зривом

1. Управління запасами матеріалів на підприємстві

2. Травлення та засвоєння їжі

3. Засвоєння їжі. Харчові отруєння

4. Роль факторів чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137CS та хронічного психо-емоційного стресу - у порушеннях природженого і набутого імунітету

5. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

6. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
7. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу
8. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

9. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

10. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

11. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

12. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

13. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

14. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

15. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

16. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

18. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

19. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

20. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

21. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

22. Вплив занять спортом на психічні функції студентів
23. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)
24. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

25. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

26. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

27. Описание языка Turbo Basic для студентов всех специальностей

28. Пример программирония на Бейсике (результаты сессии 25 студентов, сдавших 5 экзаменов)

29. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

30. Программа государственного экзамена по математике для студентов математического факультета Московского городского педагогического университета

31. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

32. Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

33. Научно-исследовательская работа студентов и пути ее совершенствования

34. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

35. Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов

36. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

37. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

38. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы
39. Методы психодиагностики познавательных процессов студентов
40. Основы формальной логики (учебно-методическое пособие для студентов вечернего и заочного отделения)

41. Лидерство в профсоюзных организациях студентов высших учебных заведений

42. Организация учебного процесса и бюджет времени студента

43. Шпаргалка по физике для студентов 1-го курса (по билетам)

44. Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов

45. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья

46. Исследование влияния физических упражнений на открытом воздухе на уровень заболеваемости студентов

47. Формы физического воспитания студентов

48. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

50. Ризик кредитних операцій комерційного банку

51. Методические указания для студентов специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

52. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ для студентов специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

53. Жаргон украинских студентов

54. Рецензия на рассказ А.П. Чехова "Студент"
55. Формирование логико-информационных и речевых коммуникативных умений студента в процессе изучения математики
56. Изменения второго курса ВГМУ в конце и начале семестра и функционального состояния студентов

57. Литература - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента)

58. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

59. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии

60. Лекции - Офтальмология (Офтальмологический паспорт студента 2)

61. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

62. Ділові взаємовідносини в апараті управління

63. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

64. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

65. Рішення в системі управління

66. Управління запасами

67. Управління проектами

68. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

69. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

70. Видео практикум как активный метод развития профессионального мышления студентов
71. Компьютерные технологии в обучении студентов (составление интерьера).
72. Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

73. Разработка электронного учебника по математике для студентов I курса, отделения "информатика - иностранный язык"

74. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

75. лекции по товароведению для студентов ТГИС - Кормина

76. Какой студент без шпаргалки

77. Личностные особенности студентов-психологов

78. Отношение современного студента к употреблению алкоголя

79. Мотивационно-ценностные отношения в профессиональном становлении студентов дошкольного факультета

80. Стимулирование профессионального самосовершенствования студентов в процессе организации их познавательной деятельности

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Коммуникативный аспект профессиональной подготовки студентов на занятиях по методике русского языка

82. Системный подход и алгоритм управления подготовкой студентов к духовно-просветительской деятельности

83. Профессиональное самосознание студентов педагогического вуза

84. Индивидуализация профессионально-педагогической подготовки студентов

85. Новые подходы к профессионально педагогической подготовке студентов

86. Динамика ценностных ориентаций студентов педагогического вуза
87. Социальная адаптация иностранных студентов-стажеров к обучению в российском вузе
88. Учебная мотивация как показатель профессионального самоопределения студентов

89. Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

90. Опыт интегративного подхода к спортивно-гуманистическому воспитанию студентов

91. Свободное время и духовная жизнь студентов

92. Аттестационное задание (тест) для студентов специальности Таможенное дело

93. Основы здорового образа жизни студентов

94. Концепция валеологического образования студентов физкультурного вуза

95. Концептуальные основы дифференцированного физкультурного образования студентов системы среднего профессионального образования

96. Основы здорового образа жизни студента

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

97. Физическая культура общекультурной и профессиональной подготовке студентов

98. Реализация дифференцированного подхода в физическом воспитании на основе субъектного опыта студентов

99. Физическая подготовка студентов - гидов-экскурсоводов для работы в условиях горной местностности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.