Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Сутність і значення соціального страхування

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ Економічний факультет Кафедра фінансів і кредиту КУРСОВА РОБОТА З курсу «Фінанси» На тему: «Сутність і значення соціального страхування» Виконав студент 3 курсу групи ЕД 32 Корнієнко Вікторія Олександрівна Науковий керівник К.е.н., доцент Дука Анастасія Петрівна Київ 2010р. Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади соціального страхування Сутність соціального страхування Види соціального страхування Проблеми соціального страхування Розділ 2: Практичні основи організації соціального страхування 2.1 Організація соціального страхування в Україні 2.2 Обов’язкове страхування та особливості його здійснення 2.3 Добровільне страхування та механізм його реалізації Розділ 3: Удосконалення системи соціального страхування Висновки Список використаних джерел ВСТУП Актуальність роботи представлена в проблемі соціального захисту населення. В Україні необхідним є, перш за все, реалізація активної соціальної політики на рівні держави, підприємств. Для забезпечення захисту населення, держава повинна насамперед у законодавчому порядку встановити основні соціальні гарантії, механізми їх реалізації, та функції надання соціальної підтримки. Поряд з державою, соціальний захист забезпечують підприємства (або підприємці) та самі наймані працівники. Метою соціального страхування є забезпечення рівноважного функціонування суспільства без струсів і потрясінь, досягнення в суспільстві злагоди, стабільності та соціальної цілісності, самодостатнього рівня життєдіяльності людей, надання кожному можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої здібності, одержувати дохід, поліпшувати добробут. Завданням політики соціального страхування є поліпшення життя людей шляхом підвищення життєвого і якісного рівня, утвердження соціальної справедливості і забезпечення найбільшої реалізації можливостей особи бути здоровим, освіченим і соціально активним громадянином держави. Предметом соціального страхування є основні соціальні ризики, які загрожують відтворенню населення. Об’єкт соціального страхування — майнові інтереси громадян, пов'язані з компенсацією втрати трудового доходу або оплатою видатків, які раптово виникли внаслідок настання соціальних ризиків. Значний внесок в розробку теоретичних основ та практичних питань соціального страхування розробили вчені-дослідники Захаров А., Бадир Р., Любимов Б., Федоров О., Ачаркан В.А., Синиціна Т.А., Воблий К., Вігдрочик В., Вальян Е., Оленов С., Зак А. Дослідженням специфіки соціального захисту населення присвячені спеціальні дослідження вітчизнянх вчених, таких як Б. Надточій, В. Яценко, М. Папієв, І. Сахань, І.В. Басанцов, С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська, Н.Нужна, С. Березіна, В. Гордієнко, Б. Зайчук, О. Палій. Структура курсової роботи: вступ, 3розділи, список використаних джерел, додатки (в їх числі 3 таблиці і 1 діаграма). Робота виконана на 29 сторінках не включаючи додатки, які складаються з 1-ї діаграми та 3-х таблиць. РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи соціального страхування Сутність соціального страхування Сутність страхового захисту полягає у нагромадженні і витрачанні грошових та інших ресурсів для здійснення заходів з попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов’язаних із ними витрат.

Нова система економічних і соціальних відносин, зумовлених переходом до ринку, породжує потребу у розвитку страхування як засобу захисту виробництва, майна, добробуту громадян. Страхування завжди передбачає акумулювання коштів багатьох осіб (учасників страхування) у спеціальних цільових фондах, які управляються юридичною особою, що має на це право. Тому страхові відносини завжди складаються з приводу умов формування і використання коштів цільового страхового фонду. Страхові фонди — це некомерційні самоврядні організації, які не можуть займатися іншими видами діяльності, окрім тієї, заради якої їх створено, та не мають права використовувати свої кошти для Цілей, відмінних від тих, що визначають їхню страхову діяльність. До фонду страхового захисту належать: Централізовані та грошові резерви держави; Децентралізовані фонди; Фонди створені методом страхування. Страхування — це вид цивільно-правових відносин, щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків) та доходів від розміщення коштів цих фондів. Будь - які відносини передбачають наявність, як мінімум, двох суб'єктів. Страховики – це організація, яка згідно з отриманою ліцензією бере на себе за певну плату, зобов’язання у разі настання страхового випадку відшкодувати страхувальникові чи особам, яким був завданий збиток та виплатити страхову суму. Страхувальники – юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори щодо страхування свого власного інтересу або інтересу третьої особи, сплачують страхові премії і мають право (за договором або за законом) на отримання компенсації (відшкодування) при настанні страхового випадку. Соціальне страхування – це форма соціального захисту населення, система заходів щодо матеріального забезпечення та соціального обслуговування в старості, на випадок тимчасової або постійної втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття та в інших випадках, передбачених законодавством. Предметом соціального страхування є основні соціальні ризики, які загрожують відтворенню населення: тимчасова непрацездатність у результаті хвороби, ушкодження здоров'я, вагітності та пологів, догляду за членом сім'ї; постійна непрацездатність у результаті інвалідності та старості; втрата трудового доходу у зв'язку з неможливістю працевлаштування; втрата доходів сім'ї у випадку смерті годувальника; виникнення непередбачуваних витрат у випадку оплати медичних послуг, народження і виховання дитини, оплати ритуальних послуг та поховання. Об’єкт соціального страхування — майнові інтереси громадян, пов'язані з компенсацією втрати трудового доходу або оплатою видатків, які раптово виникли внаслідок настання соціальних ризиків. Як соціально-економічна категорія, соціальне страхування — це система відносин з розподілу і перерозподілу національного доходу, які полягають у формуванні зі страхових внесків, що сплачують працюючі громадяни та роботодавці, державних дотацій спеціальних страхових фондів, кошти яких використовують для утримання осіб, які не беруть участі у суспільній праці.

Чітко виділяється дві форми страхування: добровільне страхування; обов’язкове страхування (в Україні ця форма є державною). В Україні існують такі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: пенсійне страхування; страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням чи народженням; - медичне страхування; - страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; страхування на випадок безробіття; інші види страхування, передбачені законами України Соціальний захист є однією з функцій держави, а конституційне закріплення соціального принципу державного устрою підтверджує факт існування в Україні соціальної функції в ряду пріоритетних. Система соціального страхування в Україні повинна широко використовувати обидві форми: обов’язкову й добровільну, а саме соціальне страхування як організаційно-правова форма має бути як державною так і недержавною. Види соціального страхування За формою соціальне страхування може бути : Добровільне - страхування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та винятково особистій праці, а також інших громадян, які мають свідоцтво на право займатися індивідуальною діяльністю, та їхніх помічників; Загальнообов’язкове - це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту. Розрізняють за виплатою такі види страхування: Ризикове – страхова виплата у разі настання страхового випадку; Накопичувальна – працює по методу заощадження. Розрізняють дві сфери страхової діяльності — соціальне та комерційне страхування, які взаємно доповнюють одне одного. Соціальне страхування ґрунтується на принципі колективної солідарності та створення громадських страхових фондів за рахунок зборів обов'язкових страхових внесків і призначене для того, щоб забезпечити мінімум соціального захисту особам, які досягнули пенсійного віку, потребують медичної допомоги, інвалідам, безробітним. Система соціального страхування в Україні реформується у зв'язку з переходом до ринкових форм господарювання. Комерційне страхування, на відміну від соціального, ґрунтується на принципах еквівалентності та замкнутого розподілу збитку в рамках цього страхового фонду. Зв'язок між двома сферами страхової діяльності полягає в тому, що комерційне страхування надає захист найперше в тих життєвих ситуаціях, які не «покриті» соціальним страхуванням. Чим вужча система соціального захисту, тим більша потреба в послугах комерційного страхування. Розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначаються Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування». Проблеми соціального страхування Важливою проблемою є удосконалення системи оподаткування послуг з недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) для всіх фінансових установ, які надають ці послуги: недержавні пенсійні фонди (НПФ),банки і страхові компанії. Аналіз діючих систем оподаткування показує, що найбільш повний обсяг законодавчих норм розроблений у галузі надання послуг з довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного страхування (НПС).

Дорога у фортецю 1976 ґфремов ¶. Туманнсть Андромеди Соцально-флософський  науково-фантастичшй роман Туманнсть Андромеди перша в радянськ й лтератур спроба намалювати всеосяжну картину життя високорозвиненого комунстичного суспльства. Письменник показу рзносторонньо  гармонйно розвинених людей далекого майбутнього, як керуються у свох думках та дях високою етикою гуманзму. Крм роману Туманнсть Андромеди, у книжц вмщено ряд науково-фантастичних та пригодницьких оповдань письменника. ___________________ Пашек М. Карнавал у Марокко Молодий чех Ота Скала, вткаючи вд злигоднв на батьквщин (дя вдбуваться в довонн роки), опиняться в Марокко ___________________ Самбук Р. Колекця професора Стаха. Портрет Ель Греко В запропонованих повстях вдомий укранський автор пригодницько лтератури Ростислав Самбук розповда про складну роботу працвникв карного розшуку та прокуратури. ___________________ Центкевич А. PЧ.PЛюдина, яку покликало море Автори розповдають у свой книз про вдомого норвезького полярного дослдника Рауля Амундсена. 1977 Бляв О

1. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

2. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

3. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

4. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

5. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

6. Економічна сутність монополізму
7. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
8. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

9. Економічна ефективність виробництва соняшника

10. Економічна ефективність рослинництва

11. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

12. Виробництво зерна, його економічна ефективність

13. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

14. Економічна ефективність туризму

15. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

16. Економічна ефективність організації виробництва пальто

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

18. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

21. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

22. Сутність та соціальне призначення держави
23. Сутність соціальної роботи
24. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

25. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

26. Державна політика соціального страхування

27. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

28. Зовнішня економічна діяльність

29. Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності

30. Економічна рівновага і циклічність

31. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

32. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Економічна теорія предмет і методи вивчення

34. Маркетингова сутність реклами

35. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

36. Сутність та зміст сучасного менеджменту

37. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

38. Сутність витрат та методи їх зниження
39. Хімічна промисловість України
40. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

41. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

42. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

43. Сутність перестрахування

44. Економічна оцінка кредитного процесу

45. Сутність токсикоманії

46. Економічна оцінка активу балансу підприємства

47. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

48. Хімічна промисловість в України

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

49. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

50. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

51. Сутність демократії та її основні цінності

52. Сутність держави

53. Сутність і форми експертної профілактики

54. Економічна інформатика
55. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
56. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

57. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

58. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

59. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

60. Сутність спонсорства

61. Економічна та торгово-політична роль митного збору

62. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

63. Міжнародна економічна інтеграція

64. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

66. Поняття та сутність ефективності управління

67. Сутність корпоративної культури

68. Сутність організаційних змін

69. Сутність, види та канали комунікацій

70. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу
71. Болонський процес - сутність, концепції, методика
72. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

73. Сутність і зміст педагогічної етики

74. Партійні системи: сутність і типи

75. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

76. Сутність лібералізму

77. Таїнство Хрещення і його сутність

78. Соціальні групи. Види соціальних груп

79. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

80. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

81. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

82. Сутність протестантської філософії

83. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

84. Економічна суть грошей

85. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

86. Сутність державного фінансового контролю
87. Сутність і призначення санації підприємств
88. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

89. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

90. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

91. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

92. Економічна безпека підприємства

93. Економічна безпека України

94. Економічна діагностика

95. Економічна думка Давньої Греції

96. Економічна і національна безпека України

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Економічна концентрація

98. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

99. Економічна модель підприємства

100. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.