Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Академія адвокатури України РОБАК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 343.341 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні і політичні перетворення, розвиток і зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, гуманістичне спрямовування розвитку суспільного і державного життя України неможливі без рішучого посилення боротьби зі злочинністю. Держава в особі своїх органів встановлює правила поведінки, які спрямовані на гарантування безпеки кожного з нас, та встановлення стану захищеності суспільства від усілякого роду небезпек. Порушення цих правил може призвести до завдання шкоди суспільним відносинам у сфері громадської безпеки. На правове забезпечення запобігання найбільш небезпечним порушенням у цій сфері і спрямовані відповідні норми кримінального законодавства. Однією з них є норма, що забороняє створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Проблема боротьби з не передбаченими законом воєнізованими або збройними формуваннями є вкрай важливою і складною для суспільства. Існування таких формувань створює загрозу безпеки особи, суспільства і держави, несе потенційну небезпеку для кожного громадянина. Зазначені формування в змозі перешкоджати здійсненню соціально-економічної політики держави. Таке становище потребує термінового здійснення заходів, в тому числі і кримінально-правового характеру. У першу чергу, це повинно стосуватися законодавчої бази, що визначає боротьбу із зазначеними об’єднаннями. Відповідно до статистичних даних МВС України та СБ України, протягом 2001 – 2007 рр. на території України було порушено лише три кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (далі – КК), що є свідченням не лише низької ефективності протидії злочинам цієї категорії, а й високій їх латентності. На теперішній час в українському суспільстві складаються сприятливі умови для виникнення воєнізованих або збройних формувань. Цьому сприяє політична нестабільність, адже такі формування можуть створюватися під егідою певних політичних сил, які використовуватимуть їх як засіб досягнення своїх цілей, тобто як інструмент впливу на будь-які державні органи або суспільство. І такі випадки відомі в історії Української державності. У юридичній літературі відсутнє комплексне теоретичне дослідження зазначеного складу злочину, його кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів. Відсутнє чітке тлумачення ознак, що властиві цим формуванням, немає конкретного визначення форм прояву діяльності цих угруповань, у зв’язку з чим правозастосовчі органи зазнають труднощів у розумінні та застосуванні кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Всі перераховані обставини обумовлюють у сукупності актуальність проведеного дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до: Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007 – 2009 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1767 від 20.12.2006 р.; “Пріоритетних напрямків розвитку науки України на 2005-2010 рр.”, які рекомендовані відділенням кримінально-правових наук (затверджених загальними зборами Академії правових наук України від 09.04.2004 р.); Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 рр., затверджених наказом МВС України № 755 від 05 липня 2004 р.; Пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, що потребують першочергової розробки на 2006 – 2010 рр. Харківського національного університету внутрішніх справ від 23 січня 2005 р.; Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень в Автономній Республіці Крим на 2008 – 2009 рр., затвердженої постановою Верховної Ради Автономної Республіці Крим № 689-5/07 від 19 грудня 2007 р. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є комплексний кримінально-правовий аналіз проблем кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань і розроблення на цій основі науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення відповідної статті КК України. Реалізація визначеної мети обумовлює необхідність вирішення низки взаємообумовлених задач, серед яких найважливішими є: дослідити обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; визначити та дати авторське тлумачення ознак не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; дослідити об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 260 КК України; проаналізувати суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 260 КК України; провести порівняльний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 260 КК України та суміжних складів злочинів; розглянути питання покарання та звільнення від кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; сформулювати та обґрунтувати пропозицій щодо удосконалення кримінального законодавства в сфері боротьби зі створенням не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері громадської безпеки відносно захищеності невизначеного кола осіб від створення та діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Предметом дослідження є кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Методи дослідження. Дослідження зазначеної проблеми здійснювалося з використанням таких методів: діалектичного – при дослідженні кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань у контексті загальних категорій кримінального права; історико-правового – при історичному аналізі встановлення кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; порівняльно-правового – при аналізі законодавства іноземних держав у частині встановлення відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та використанні зарубіжного досвіду у вітчизняній законодавчій практиці; системно-структурного – при дослідженні об’єктивних і суб’єктивних ознак злочину, що досліджується, та при проведенні відповідних класифікацій; формально-юридичного – при дослідженні положень КК, що містять кримінально-правові заборони на створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, з точки зору їх відповідності підставам та умовам криміналізації діянь, уніфікації термінів, відповідності правилам законодавчої техніки; соціологічного – при проведенні та узагальненні результатів анкетування суддів, працівників правоохоронних органів, науковців та пересічних громадян за спеціально розробленими анкетами.

Правову базу дослідження складають: Конституція України, кримінальне законодавство України та окремих зарубіжних держав, законодавство інших галузей права, а також положення міжнародних конвенцій, що стосуються предмета дослідження. Емпіричною базою дослідження є дані, отримані при вивченні понад вісімдесяти кримінальних справ, три з яких порушені за ст. 260 КК України, а інші за суміжними до ст. 260 КК України злочинами, понад 10 адміністративних матеріалів, порушених за ст. 1865 України Кодексу про адміністративні правопорушення, дані проведеного анкетування суддів (більше 35 осіб), співробітників слідчих підрозділів (більше 70 осіб), науковців (більше 60 осіб) та опитування пересічних громадян (більше 150 осіб). Теоретичною основою дисертації послужили наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені розгляду як загальних питань кримінального права, так і досліджуваної проблеми, зокрема, М.І. Бажанова, А.Н. Бардіна, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, Р.Р. Галіакбарова, В.В. Голіни, Н.О. Гуторової, В.М. Дреміна, О.М. Джужи, В.П. Ємельянова, В.П. Корж, М.Й. Коржанського, М.В. Корнієнка, В.М. Куца, С.Я. Лихової, П.С. Матишевського, М.І. Мельника, А.А. Музики, В.О. Навроцького, П.І. Орлова, В.В. Сташиса, С.А. Тарарухіна, В.Я. Тація, А.Н. Трайніна, З.А. Тростюк, В.П. Тихого, В.О. Тулякова, Є.В. Фесенко, М.І. Хавронюка та інших. Крім того, використовувались також наукові праці із загальної теорії держави і права, цивільного права, кримінології, криміналістики, філософії, психології, соціології. Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що дисертація є одним із перших в України комплексним монографічним дослідженням, що присвячене кримінальній відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. До найбільш вагомих результатів, що відбивають наукову новизну дослідження, є теоретичні положення і практичні рекомендації, які виносяться на захист, зокрема: Уперше: проведено історичний аналіз розвитку національного кримінального законодавства щодо протидії створенню не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; досліджено обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; визначено чинники, що обумовили встановлення відповідної кримінально-правової заборони; здійснено порівняльно-правовий аналіз норми, що передбачена ст. 260 КК України, з відповідними нормами кримінального законодавства іноземних держав; на підставі цього зроблено висновок, що закріплення означеної норми у КК України обумовлено також іноземним досвідом необхідності боротьби з цим негативним явищем; доведено, що спірним є віднесення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань до різновидів злочинних організацій. Основною ознакою, що відмежовує зазначені формування від злочинних організацій, виступає мета їх створення. Мета створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, на відміну від злочинної організації, може бути не пов’язаною із вчиненням тяжких чи особливо тяжких злочинів.

Працював столяром, механком на завод м. Крова в Маквц, з 1938 р. - в органах НКВД Орджонкдзе, Краматорська, Ворошиловграда, Красного Лиману, Старобльська (Сталнська обл. ), Саратова, Баку. На фронтах Велико втчизняно вйни не був. Ддушенко - ровесник мо бабус. Працював в органах НК@Б Коломи, Станслава (¶вано-Франквська) - 1945-1947. З 1.01.47 - заступник начальника Сторожинецького райвддлу М@Б, з 1.09.47 - начальник Вижницького райвддлу М@Б (Чернвецька обл. ), до якого тод адмнстративно належало с. Розтоки. Нагороди - бойова зброя за успшно виконану роботу НК@Б в умовах вонного часу (1944). 1950 - член бюро  пленуму Вижницького РК КП(б)У Чернвецько обл. Стягнення - 20.01.44 - 20 дб арешту за безвдповдальнсть  злочинне ставлення до виконання запитв (у Краматорську). У Станслав - 18.01.45 - догана за грубе порушення норм Кримнально-процесуального кодексу. 27.10.50 - 5 дб арешту за пиятику, вдсутнсть належно вимогливост  низьк показники в робот (у Вижниц). 1952 р. - пдполковник НК@Б

1. Кримінальна відповідальність в Україні

2. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

3. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

4. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

5. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

6. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
7. Матераільна відповідальність працівників
8. Відповідальність аудитора

9. Відповідальність бухгалтера

10. Адміністративна відповідальність

11. Адміністративна відповідальність в Україні

12. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

13. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

14. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

15. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

16. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

17. Юридична відповідальність

18. Юридична відповідальність у підприємництві

19. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

20. Відповідальність за податкове правопорушення

21. Відповідальність за порушення законодавства про надра

22. Відповідальність у житловому праві
23. Етика і відповідальність в менеджменті
24. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

26. Достатність доказів у кримінальному процесі України

27. Звільнення від кримінальної відповідальності

28. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

29. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

30. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

31. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

32. Принципи кримінального права

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры

33. Адвокат у кримінальному процесі

34. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

35. Докази та доказування в кримінальному процесі

36. Доказування у кримінальному процесі

37. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

38. Захисник у кримінальному процесі
39. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)
40. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

41. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

42. Кримінальне право України

43. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

44. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

45. Кримінально-правовий аспект тероризму

46. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

47. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

48. Підозрюваний у кримінальному процесі

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Поняття злочину у кримінальному праві України

50. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

51. Принципи кримінального процесу в Україні

52. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

53. Речові докази в кримінальному процесі

54. Стадії кримінального процесу
55. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
56. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

57. Теорія з Кримінального права

58. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

59. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

60. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

61. Довідкова система по кримінальному праву

62. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

63. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

64. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

65. Почему в России не уважают законы

66. Створення електронної таблиці "Відомість нарахування премії за 1 квартал 2010 року"

67. Історичні умови створення "Повість минулих літ"

68. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

69. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

70. Дальний Восток
71. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока
72. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

73. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

74. Освоение Сибири и Дальнего Востока

75. Открытие и освоение Дальнего Востока

76. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

77. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

78. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки

79. Быть или не быть книге (интернет против книг)

80. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

81. Д.И.Менделеев: не наукой единой

82. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

83. Москва - третий Рим, а четвертому не бывать

84. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

85. Бронхиальная астма и лечебная физкультура при ней

86. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
87. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие
88. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке

89. Пахнет ли роза, если ее никто не нюхает

90. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

91. Внешняя торговля Дальнего Востока

92. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

93. Інвестиційна діяльність страхових компаній

94. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

95. От кризиса к стабилизации. Дальнейшая судьба реформ в России

96. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Историк России, которого не было

98. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

99. Чечня, которую мы не знаем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.