Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Сутність навчальної діяльності учнів у класі-комплекті 1.2 Самостійна робота як форма організації навчальної діяльності молодших школярів 2. Методика експериментального дослідження 2.1 Дидактичні умови організації самостійної роботи у класі-комплекті 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження 2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Суспільство, вимагаючи творчих, інтелектуальних, освічених працівників, орієнтує загальноосвітні заклади «не лише на збагачення учня змістовними знаннями, а й на розвиток його особистості, формування прийомів розумової діяльності, соціокультурної компетентності, на виявлення людей з цінними задатками» . Формування такої особистості значною мірою здійснюється у навчальному процесі. Розкриттю розумових особливостей кожного у початковій школі значною мірою сприяє виконання самостійних робіт і завдань, які «підвищують інтерес учнів до предмета, розвивають їх ініціативу й активність, сприяють зменшенню навантаження домашньою роботою» . Використання різних видів самостійних робіт допомагає педагогу творчо підходити до побудови уроку. Найсприятливіші для збудження і розвитку пізнавального інтересу умови виникають тоді, коли вчитель не викладає матеріал в готовому вигляді, а організовує самостійну роботу школярів. Без правильно організованої самостійної роботи не можна успішно розвивати пізнавальні можливості учнів, їх спостережливість, пам'ять, творчу активність тощо. Самостійна робота дає змогу здійснювати диференційований підхід у навчанні, глибоко вивчати індивідуальні особливості кожного вихованця. Щоб актуалізувати опорні знання учнів, їхні уміння і навички, потрібні для сприймання нового матеріалу, майже на кожному уроці вчитель пропонує дітям підготовчі самостійні вправи. Це можуть бути усні й письмові вправи на повторення, зіставлення певних фактів, правил, способів дій, попереднє читання й спостереження, розгляд картин та ілюстрацій, складання описів, замальовок якихось об'єктів, знаходження даних тощо. До навчальних самостійних робіт також відносимо й ті, які пропонують для самостійного засвоєння нового матеріалу . Коли вихованець звертається до вчителя з бажанням допомогти йому, педагогу треба зафіксувати у пам'яті, в який саме момент і спосіб він це робить: просить допомоги після багатьох самостійних спроб чи при першому ж зіткненні з трудністю; адресує класоводу благальні погляди чи вимогливе словесне звертання . Важливо запам'ятати, як школяр використовує подану йому допомогу – «відштовхується» від неї, активізує пошук, доводить почате до кінця чи запишається безпорадним. Самостійній дитині вистачає натяку, нагадування, простої асоціації, щоб вона виоралася навіть із нелегким завданням. Несамостійному учню часткова, непряма допомога вчителя, як правило, не допомагає. Науково-педагогічними дослідженнями Ю.К. Бабанського, М.О. Да-нилова, Б.П.Єсіпова, П.І.Підкасистого, Т.І. Шалімової, В.О. Онищука та інших учених встановлено, що одним із основних напрямів активізації навчання школярів є систематичне використання самостійних робіт, включення учнів у пошукову діяльність, запровадження у навчальний процес різноманітних проблемних завдань.

Досліджено й перевірено, що «самостійна робота належить до визнаних і ефективних методів навчання, тому різні її аспекти постійно привертають увагу теоретиків і практиків» . Зокрема, вивчалися питання про мету, завдання, функції самостійних робіт, розглядалася їх класифікація, дидактичні умови організації тощо. Помітним внеском у дидактичну розробку цих питань є праці Е.Я. Голанта, Н.Г. Дайрі, В.П. Стрезікозіна. Досліджень, в яких розглядаються дидактичні та методичні аспекти організації самостійної роботи в початковій школі, небагато (М.І. Моро, Н.С. Коваль, Г.М. Аквілєва. Н.Ф. Вапняр, В.Б. Качалко). Виявлено, що «формування досвіду пошукової діяльності учнів в атмосфері загального захоплення цікавою справою не лише має розвивальне значення, а й об'єднує процеси навчання і виховання, стимулює пізнавальні потреби» . Протягом початкового навчання вчителі мають залучати молодших: школярів до систематичного розв'язування пізнавальних завдань за допомогою прийомів розумової діяльності, участі в евристичних бесідах, виконання самостійних завдань різної складності, проведення елементарних досліджень. Досвід показує, що останнім часом відбулися позитивні зрушення в методиці самостійної роботи, зокрема в розширенні видів самостійних завдань на користь таких з них, які не тільки тренують уміння й налички, а й розвивають пізнавальну активність. Значно урізноманітнилися способи постановки самостійних завдань. Дедалі частіше вчителі почали вдаватися також і до диференціації самостійної роботи. Водночас обмеженість безпосереднього спілкування вчителя з учнями подекуди призводить до тою. що самостійна робота молодших школярів стає некерованою, втрачає чітке спрямування. Актуальність проблеми та її недостатня розробленість в теоретич-ному і практичному планах зумовили й вибір теми дипломної роботи: «Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі». Метоюдослідження є вивчення педагогічних умов ефективної організації самостійної роботи у класі-комплекті. Об’єктомдослідження є навчальний процес у малокомплектній початковій школі, предметом – особливості організації самостійної роботи в умовах класу-комплекту. Гіпотеза дослідження: рівень навчальних досягнень молодших школярів значно підвищиться, якщо в процесі організації самостійної роботи у класі-комплекті дотримуватися таких умов: постановка самостійних навчальних завдань; диференціація та індивідуалізація навчальних завдань; організація контролю та самоконтролю за виконанням самостійних завдань школярами. Відповідно до мети і гіпотези визначені завдання дослідження: Проаналізувати сутність поняття самостійної роботи як форми організації навчальної діяльності у малокомплектній школі. Охарактеризувати питання організації самостійної роботи в класі-комплекті у масовому педагогічному досвіді. Визначити дидактичні умови ефективної організації самостійної роботи у класі-комплекті. Експериментально перевірити ефективність даних умов у педагогічному процесі. Методи дослідження: аналіз педагогічної та методичної літератури; педагогічне спостереження; бесіда; анкетування; педагогічний експеримент; теоретичне узагальнення.

Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг роботи – 83 сторінки. 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Сутність навчальної діяльності учнів у класі-комплекті Малокомплектна початкова школа – школа без паралельних класів, з малим контингентом учнів. Цей тип школи існує, як правило, в сільській місцевості. Найчастіше вона є початковою. Однак в основних і середніх школах теж можуть бути класи-комплекти. В таких класах один учитель, в одному приміщенні одночасно веде заняття з двома або трьома різними класами. Це зумовлює специфічну структуру малокомплектної школи, яка може бути одно-, дво-, три-, чотирикомплектною. За останні десятиріччя кількість малокомплектних шкіл у країні значно скоротилася. Наприклад, у 70-х роках ХХ століття функціонувало 10730 таких шкіл, у 1986 році – 4500, у 1993 – 3030, у 1999–2745. До об'єктивних причин цього явища (зниження народжуваності, міграція сільського населення в міста, розвиток промисловості) додалася й стихійна міграція, в основі якої лежать суб'єктивні чинники – незадоволення батьків умовами роботи й побуту тощо. Сьогодні в Україні діє близько 4,5 тис. малокомплектних шкіл. Крім того, є понад 1000 неповних і середніх шкіл, у кожній з яких навчається до 100 учнів. Особливості навчальної роботи в малокомплектній школі визначаються своєрідними умовами її існування, зокрема віддаленістю від великих сіл, міст і відсутністю, як правило, інших культурно-освітніх закладів: клубу, бібліотеки, музичної школи тощо. На якості виховної роботи позначається й малочисельність учнів, а звідси – й відсутність багатьох учителів. Внаслідок цього у малокомплектній початковій школі працює переважно один учитель. Учні малокомплектної школи спілкуються з багатьма дорослими, розвиваються у тісному колективі дітей різного віку, тому їх відрізняє відкритість, комунікативність. До малокомплектної школи приходять малюки, як правило, без цілеспрямованої підготовки до навчання. У складний період адаптації учитель має всебічно враховувати: чого чекає дитина від школи, що здатна зрозуміти, а що – виконати, чи готова до нових форм роботи, спілкування й оцінювання своєї праці. Значною мірою у розв’язанні цих завдань має значення ефективність та якість уроку. Складність роботи в малокомплектних школах зумовлена тим, що в них працює здебільшого один або два вчителі, яким щодня треба готуватися до 8–12 уроків, розподіляючи увагу між двома-трьома класами. До того ж штатний розпис малокомплектної школи не передбачає посад завгоспа, бібліотекаря. Функції цих працівників виконує вчитель. Умови діяльності кожної малокомплектної школи специфічні, отже, й використання педагогічних закономірностей, методичних рекомендацій, поурочних розробок потребує, відповідно, творчого переосмислення. Специфіка проведення уроків у класі-комплекті зумовлює обов'язковість і різноманітність самостійних робіт. Часто застосовувана самостійна робота в класах-комплектах розвиває довільну увагу дітей, виробляє в них здатність міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і взагалі формує самостійність як рису характеру.

В 1991-92 председатель Российской государственной телерадиокомпании "Останкино". С 1993 главный редактор "Общей газеты". Автор нескольких книг. ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич (1848-1930) - чувашский педагог-просветитель, писатель. Организовал в 1868 в Симбирске учительскую школу для чувашей. Составил буквари, книги для чтения. Собирал чувашский фольклор. Создал чувашский алфавит и заложил основы литературного языка. ЯКОВЛЕВ Леонид Георгиевич (1858-1919) - российский певец (баритон). Солист и режиссер Мариинского театра (1887-1906), руководитель провинциальных оперных трупп. Лучшая партия - Онегин ("Евгений Онегин" П. И. Чайковского). ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич (1898-1972) - российский маршал артиллерии (1944). В Великую Отечественную войну начальник Главного артиллерийского управления Красной Армии. С 1946 на командных должностях в Вооруженных силах СССР. ЯКОВЛЕВ Николай Капитонович (1869-1950) - российский актер, народный артист СССР (1944). С 1893 в Малом театре. ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич (1870-1966) - российский геолог и палеонтолог, член-корреспондент АН СССР (1925, член-корреспондент РАН с 1921)

1. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

2. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

3. Управління запасами матеріалів на підприємстві

4. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

5. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

6. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"
7. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
8. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

9. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

10. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

11. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

12. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

13. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

14. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

15. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

16. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты

17. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

18. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

19. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

20. Особливості української демонології

21. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

22. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
23. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака
24. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

25. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

26. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

27. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

28. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

29. Особливості антикризового управління

30. Особливості управління організацією

31. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

32. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

34. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

35. Особливості використання казки в психокорекції Едипового комплексу

36. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

37. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

38. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації
39. Инженерно-экологическая оценка эксплуатации транспортной развязки кольцевой автодороги возле пос. Горская
40. Проектирование фундамента 4-хэтажного администратиного здания маслоперерабатывающего завода в пос. Ахтырский Абинского района

41. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

42. Особливості економічного розвитку Київської Русі

43. Особливості функціонування глобальної мережі

44. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

45. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

46. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

47. Ділові взаємовідносини в апараті управління

48. Методи управління підприємством

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

49. Процес управління та його основні стадії

50. Системний підхід до управління персоналом фірми

51. Управління затратами

52. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

53. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

54. Особливості контролю знань з математики
55. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.
56. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

57. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

58. Управління фінансами України

59. Організаційна система управління природокористуванням України

60. Використання трудових ресурсів Західної України

61. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

62. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

63. Використання нейромережевих технологій при створенні СППР

64. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

66. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

67. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

68. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

69. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

70. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"
71. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме
72. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

73. І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила

74. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

75. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

76. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

77. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

78. Мораль і соціальне управління

79. Освоєння космосу: історія та сучасність

80. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

82. Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

83. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

84. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

85. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

86. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів
87. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
88. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

89. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

90. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

91. Тютюнопаління

92. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

93. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

94. Первинні засоби пожежегасіння

95. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

96. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

98. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

99. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

100. Генетичні особливості мікроорганізмів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.