Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегічне планування

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ПланВступ; 1.Сутність стратегічного планування і його в місце системі стратегічного управління. 2.Цілі організації: 2.1.місія, як основна і загальна ціль організації; 2.2.критерії та класифікація організаційних цілей; 2.3.фактори, що впливають на результативність процесу визначення цілей.Вимоги для визначення цілей; 2.4.Управління за цілями. 3.Прогнозування, як інструмент процесу планування: 3.1.Сутність прогнозування; 3.2. Кількісні методи прогнозування; 3.3. Якісні методи. Висновки. Список літератури. Вступ. Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хотять рухатися. Недивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми. Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, стратегічне управління - це прогнозне управління, повязане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно памятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості. У керівників, які мислять стратегічно повинно бути широке і довгострокове бачення перспектив руху. Але вони повинні також розуміти, що саме вони відповідають, по-перше, за планування розміщення засобів способом, найбільш корисним для впровадження стратегії і, по-друге, за те, щоб управління будувалось, додаючи значну вартість до результатів, які отримує організація. Аналіз досвіду ведучих зарубіжних компаній показує, що планування на рівні корпорації в цілому, а також на рівні відділень, їх груп, заводів та інших організаційних підрозділів являється загальновизнаною практикою. Ця вихідна фінкція управління накладає відбиток на всі аспекти діяльності сучасних фірм. Проте, так було не завжди. Загальнокорпоративне планування в своєму розвитку пройшло три етапи: 1. довгострокове екстраполятивне планування; 1. стратегічне планування; 1. стратегічне управління, як найбільш сучасна модифікація загальнокорпоративного планування. Головний недолік довгострокового екстраполятивного планування полягав у тому, що підприємство розглядалось як ‘’закрита система’’, яка майже не взаємодіє з зовнішнім середовищем. Цілі та завдання підприємства вбачались заданими і залишались стабільними на протязі довгого періоду часу. Тому планували ‘’планування від досягнутого’’, контрольні цифри, стандартизація завдань, адміністративні методи. Однак, починаючи з 70-х років, почався докорінний злом традиційних концепцій управління, що було викликано різкими змінами зовнішнього середовища діяльності фірм: загостренням конкуренції, високими темпами технологічних і структурних зрушень, насиченням ринків товарами, зростанням ролі держави і т.д

. Зовнішнє середовище підприємств набуло високого динамізму, нестабільності, невизначеності і виявило непридатність довгострокового екстраполятивного планування. Необхідно було змінити початковий принцип при опрацюванні загальнокорпоративних планів - іти не від минулого до майбутнього, а від майбутнього до теперішнього. Дуже часто події, які здавалися керівництву випадковими, малоймовірними, мали вирішальний характер. Спочатку це знайшло відображення в тому, що довгострокове екстраполятивне планування було замінено стратегічним плануванням. В його рамках головні передумови успішної діяльності фірми знаходяться не всередині, а назовні її, тобто успіх фірми повязується з тим, наскільки вона вдало пристосовується до свого навколишнього середовища: економічного, науково- технічного, соціально-політичного, міжнародного і т.д. Однак діяльність планово-штабних підрозділів корпорацій, працюючих в цьому напрямку, не завжди призводила до підвищення прибутку і, з цієї точки зору, вони себе не окуповували, потребуючи значних витрат на утримання. Це стало поштовхом до пошуку нового підходу в загальнокорпоративному плануванні, який би в більшій мірі забезпечував довгострокову успішну діяльність фірми. Такий підхід було знайдено, повязувався він із стратегічним управлінням і вже на початку 80-х років його використовували 45% корпорацій із 500 найбільших. Суть стратегічного управління полягає в тому, що на фірмах, з одного боку, існує чітко виділене і організоване, так зване ‘’формальне’’ стратегічне планування, а з іншого боку, структура управління копрорації, механізми взаємодії окремих підрозділів побудовані так, щоб забезпечити розробку довгострокової стратегії та її реалізацію через поточні виробничо- господарські плани. Тобто стратегічне управління включає два основні процеси: 1. стратегічне планування 1. тактико-оперативне управління реалізацією сформульованої стратегії. При цьому особлива увага приділяється створенню адекватних, гнучких структур управління. Стратегічне управління не слід розглядати як просто результат еволюції планування. Воно викликане глибокими об’єктивними змінами в навколишньому середовищі підприємств і орієнтоване на ринок завтрашнього дня.1. Сутність стратегічного планування і його місце в системі стратегічного управління. Стратегічне планування являється однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та використання цих ресурсів. Стратегічне планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей.

Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство. Тому стратегічне планування має такі характерні ознаки: По-перше, на відміну від довгострокового екстраполятивного планування, коли прогноз розроблявся кожною функціональною службою, яка мала на меті свої власні інтереси, стратегічне планування базується на принципово новому підході до прогнозування стану навколишнього середовища: були виділені стратегічні зони господарювання (СЗГ) та стратегічні господарські центри (СГЦ). СЗГ - це окремі сегменти зовнішнього середовища або ринково-продуктові сегменти, на які фірма має чи хоче отримати вихід. У відповідності з СЗГ в середині фірми віділялись виробничі підрозділи, відповідальні за стратегію розвитку СЗГ - стратегічні господарські центри. Згодом СЗГ здобули назву ‘’стратегічні поля бізнесу’’. Поле бізнесу - це продукт, котрий знаходиться у тісному звязку з ринком збуту. По-друге, важливою ознакою стратегічного планування являється аналіз як зовнішнього середовища, так і внутрішніх можливостей підприємства. По-третє, методика стратегічного планування предбачає розробку багатоваріантної стратегії. Кожен варіант орієнтований на розвиток підприємства в залежності від стану зовнішнього середовища. Тобто розробляється декілька стратегічних альтернaтив з урахуванням можливих ситуацій в майбутньому. За визначенням Х.Кунца - це генеральна програма дій, яка окреслює головні цілі організації і розподіл ресурсів для їх досягнення. За своїм змістом стратегія являється специфічним довгостроковим плановим документом, результатом стратегічного планування. Стратегії мають ряд особливостей: 1) процес розробки стратегії не завершується якоюсь негайною дією. Він закінчується встановленням загальних напрямків, рухаючись по яких фірма досягне успіху. 2) сформульована стратегія використовується для розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль стратегії в такому пошуку заключається в тому, щоб допомогти зосередитись на визначених ділянках і можливостях та відкинути все інше яке несумісне зі стратегією. 3) під час формування стратегії не можна передбачити всі можливості, які виникнуть в майбутньому.Тому доводиться користуватись неповною і неточною інформацією. 4) поява більш точної інфрмації спроможна піддати сумнівну обгрунтованість первісного стратегічного вибору. Тому успішне використання стратегії неможливе без зворотного звязку. Однією з умов формулювання фірмою своєї стратегії являється виникнення раптових змін в навколишньому середовищі. Їх причиною може бути насичення ринку, технологічні зрушення, непередбачений успіх нового товару, поява числених нових конкурентів і т.д. Маючи пред собою такі труднощі, фірма повинна вирішити дві надзвичайно критичні прблеми: 1. вибрати новий напрямок росту із багатьох альтернатив, які важко підлягають оцінці. 1. направити зусилля численного колективу в потрібне русло.

Понесені були колосальні жертви, згинули найліпші люди, і тій організації, що намічалась, завдано сильний удар. Корпус СС Шепетівки не втримав, але героїчна її оборона лишилася назавжди дорогою сторінкою в серці кожного Січового Стрільця, й спомини про бої тих днів завше будитимуть у Стрільцях гордість і силу».[236] В перших днях травня продовжалися завзяті наступи і протинаступи під Шепетівкою аж до моменту, коли її стратегічне значення зменшилося і Корпус СС відійшов на нові позиції. В тому ж часі вернулись назад до Корпусу СС 2-ий і 4-ий полки піх., сильно ослаблені боями під Мозирем і Сарнами. В часі гарячої оборони Шепетівки, 27 квітня, припав Січовим Стрільцям неприємний обов'язок ліквідації бунту отамана Оскілка на Волині, який від якогось часу підготовляв державний переворот проти Директорії УНР. Він ще давніше боявся, що по закінченні реорганізації Корпусу СС, Головний Отаман С.Петлюра за допомогою Січових Стрільців усуне його з посади командуючого Північною Групою. Тому проголосив себе головним отаманом українського війська

1. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

2. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

3. Стратегічне управління підприємством

4. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

5. Экологические стратегии растений

6. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития
7. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история
8. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

9. Стратегия поиска в автоматизированных информационных системах

10. Роль государства в природоохранной стратегии

11. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

12. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)

13. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

14. Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

15. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

16. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки

Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки

17. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

18. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

19. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

20. Стратегия ценообразования

21. Место бренда в стратегии развития региона на примере Республики Бурятия

22. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок
23. Анализ альтернатив и выбор стратегии (Доклад)
24. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

25. Стратегическая модель Портера: стратегии ценового лидерства, дифференциации и концентрации

26. Диагногстика стратегии предприятия

27. Разработка миссии, целей и стратегии на примере фирмы «Полярис»

28. Разработка стратегии бизнеса

29. Основные этапы разработки стратегии

30. Формирование рыночной стратегии и ее значение в деятельности предприятия и организации

31. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

32. Стратегия развития предприятия

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Анализ внешней среды как начальный этап в формировании стратегии предприятия. Функциональные стратегии: типы и общая характеристика

34. Выработка экономически эффективной стратегии деятельности предприятия

35. Стратегия воздействия на сбыт товаров

36. Анализ стратегии развития фирмы

37. Анализ работы и некоторые стратегии на рынке ГКО

38. Определение стратегии руководства перерабатывающего предприятия по сезонному набору силы с учетом различного объема перерабатывающего сырья
39. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде
40. Стратегия социально - экономического развития России

41. Стратегия древнего Китая

42. Рациональная философия истории: ценности, сферы бытия и динамические стратегии

43. Сталинская стратегия начала войны

44. Контртеррористическая стратегия и перестройка системы безопасности США

45. Паша-"Мерседес", или речевая стратегия дискредитации

46. Разработка кадровой стратегии в семи шагах

47. Менталитет и стратегии российского бизнеса

48. Выработка маркетинговой стратегии и оценка прибыли при подготовке к выпуску ассортиментной продукции

Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

50. Разработка маркетинговой стратегии для промышленного предприятия

51. Рекламная стратегия мясокомбината

52. Формирование стратегии ценообразования в строительстве

53. Стратегия управления и его роль в развитии организации

54. Стратегия эффективной работы с партнерскими программами
55. Воздействие правительства на стратегию, структуру и соперничество фирм
56. Деловая стратегия

57. Конкурентные стратегии

58. Маркетинговые стратегии фирмы

59. Планування діяльності підприємства

60. Система маркетингового планування на підприємстві

61. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

62. Стратегия обеспечения Информационной Безопасности предприятия

63. Формирование стратегии банка

64. Стратегия и тактика управления финансами холдинга

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

65. Как сократить разрыв между стратегией и результатами.

66. Мифы корпоративной стратегии

67. Стратегия инноваций и технологий как часть стратегии бизнеса

68. Стратегия запуска новой продукции на внешние рынки: эмпирическое исследование факторов современности

69. Подходы к формированию эффективной маркетинговой стратегии

70. Три измерения стратегии в чистом виде
71. Стратегия рекламной кампании
72. Стратегии творческого мышления

73. Выбор стратегии ценообразованя на рынке

74. Процветание навечно: какую выбрать стратегию развития для своего бизнеса

75. Стратегии роста для малых, средних и крупных фирм

76. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

77. Учение об эпистемологической стратегии

78. Економічне районування України

79. Мобилизация личностных сил как психотерапевтическая стратегия

80. Планування діяльності підприємства

Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Стратегия планирования

82. Разработка стратегии деловой беседы

83. Технологии переговоров. Стратегии, убеждения, игры

84. Стратегии успеха Александра Македонского

85. Стратегии самопрезентации в Интернет и их связь с реальной идентичностью

86. Базовая мотивация. Стратегии ее выделения
87. Стратегии завоевания расположения и симпатии
88. Исследование стратегий развития зарубежной системы высшего педагогического образования

89. Основные стратегии поведения в конфликте

90. Два типа интернет-стратегий

91. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

92. Выбор рекламной стратегии

93. Разработка рекламной стратегии

94. Комплексное решение в стратегии завоевания клиента

95. Россиянки и шведки: стратегии сексуального поведения

96. Анализ внешней среды и выработка стратегии взаимодействия

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

97. Внедрение стратегии

98. Контуры новой стратегии подготовки спортсменов олимпийского класса

99. Стратегии идентичности

100. Конец истории — начало человека: о влиянии стратегий Маркса на современную философию


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.