Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, підстави та порядок спадкування

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ РЕФЕРАТ Тема :Поняття, підстави та порядок спадкування Виконала: студентка групи ІПО «Облік і аудит» Чокова Наталія Миколаївна м.Івано-Франківськ 2006 рік ПЛАН Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права. Підстави і порядок спадкування. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом. Коло спадкоємців за заповітом і за змістом заповіту. Право на обов’язкову частку в спадщині. Позбавлення спадщини. Підпризначення спадкоємця. Заповідальний відказ. Покладання. Скасування та зміна заповіту. Виконання заповіту. Порядок реалізації спадкових прав. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини. Перехід права на прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємця за борги спадкодавця. Видача нотаріальною конторою свідоцтва про право спадкування. 1. Поняття та значення спадкування і спадкового права. Після смерті громадянина його майнові права та обов'язки, а також деякі немайнові права переходять до інших осіб. Такий перехід майна померлого до іншої особи або до інших осіб нази­вається спадкуванням. Умови та порядок спадкування регламентуються рядом ци­вільно-правових норм, що в своїй сукупності складають окре­мий цивільно-правовий інститут — спадкове право. Виходячи з вищесказаного, спадкове право — це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють правовідносини, що виникають внаслідок пере­ходу майна померлого до іншої особи чи до інших осіб. Норми, що регламентують умови та порядок спадкування, містяться в Цивільному кодексі України (книга 6, ст.1216-1308). Окремі норми спадкового права ми знаходимо і в інших розді­лах ЦК України , а також у нормативних ак­тах, які регулюють діяльність державних нотаріальних контор. Конституція України передбачає право спадкування власності громадян. Спадкове право забезпечує родині померлого мож­ливість зберегти та використати його майно, заощадження, чим сприяє підвищенню матеріального добробуту родини померло­го, зміцненню власності громадян. Спадкове право надає можливість кожному громадянинові роз­порядитися своїм майном на випадок смерті, визначивши в за­повіті його долю. Отже, воно безпосередньо спрямоване на за­хист особистих інтересів громадян, адже багатьом не байдуже, до кого перейде належне їм майно після їх смерті. Водночас спадкове право всіляко захищає інтереси членів сім'ї померлого (особливо неповнолітніх та непрацездатних членів), сприяючи цим зміцненню сім'ї. 2. Основні поняття спадкового права. Перш ніж розглядати сам порядок спадкування, аналізувати норми, що його регламентують, необхідно з'ясувати зміст ос­новних понять спадкового права, таких як спадкодавець, спад­коємець, спадкове майно, спадковий актив . Спадкодавець — це громадянин, майно якого після його смерті переходить у спадщину до іншої особи чи до інших осіб. Спадкодавцем може бути тільки громадянин. Причому він може бути спадкодавцем незалежно від віку, статі, стану здоров'я тощо. Отже, спадкування відбувається як після смерті дієздатних, так і недієздатних громадян.

Однак заповідати майно може лише дієздатна особа. Підприємства, організації не можуть бути спадкодавцями. Після припинення юридичних осіб спадкування не відбувається. Спадкоємець — це особа, яка у випадку смерті того чи іншого громадянина набуває права одержати його спадкове майно. Спадкоємцем може бути громадянин, юридична особа, а та­кож держава. Громадянин може стати спадкоємцем незалежно від віку, статі, стану здоров'я тощо. Отже, спадкоємцями, як і спадкодавцями можуть бути не тільки дієздатні, але й недієздатні громадяни. В останньому випадку відповідні дії, не­обхідні для прийняття спадщини, здійснюють їх законні пред­ставники — батьки, усиновителі, опікуни. Відповідно до статті 1222 ЦК України спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини , а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Не завжди особа, яка входить в коло спадкоємців за законом, чи особа, якій заповідано майно, буде закликатися до спадку­вання. Законом передбачені умови, за яких спадкоємець усу­вається від спадщини. Як зазначено в статті 1224 ЦК України, не мають права стати спадкоємцями ні за законом, ні за заповітом особи, які навмис­но позбавили життя спадкодавця чи кого-небудь з спадкоємців або зробили замах на їх життя. Виключенням для таких осіб є тільки те, що знаючи про це , спадкодавець все ж призначив їх своїми спадкоємцями за заповітом. Спадкоємцями за законом не мають права стати також: 1) батьки після дітей, у відношенні яких вони позбавлені бать­ківських прав і не були поновлені в цих правах на момент відкрит­тя спадщини; 2) батьки і неповнолітні діти, що злісно ухилялися від виконан­ня покладених на них в силу закону обов'язків по утриманню спадкодавця, якщо ці обставини підтверджені в судовому поряд­ку, а також за інших обставин зазначених у Ст.1224 ЦКУ. Зазначені правила щодо усунення за певних умов спадкоємців від спадкування застосовуються і до права на заповідальний відказ.(Ст.1237 ЦК України) Відповідно до статті 1254 ЦК України заповідач вправі в будь-який час змінити або скасувати зроблений ним заповіт, склавши новий заповіт. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Спадкове майно — це сукупність прав та обов'язків спадко­давця, які переходять після його смерті до спадкоємців. Для ви­значення цього поняття застосовуються також і такі терміни, як «спадщина» або «спадкова маса». Серед майнових прав, що у складі спадкового майна переходять до спадкоємців, насампе­ред слід назвати право власності на різноманітне майно. Це право власності на будинок, дачу, автомашину, заощад­ження, предмети домашньої обстановки та особистого вжитку, інші речі, які є об'єктом права власності громадян. До майнових прав, що входять у спадщину, належить не тільки право влас­ності на майно, а й право вимоги, що випливає з укладених спадкодавцем договорів ( договору купівлі-продажу, договору позики, договору схову тощо).

Наприклад, громадянин за договором позики передав комусь певну суму грошей. Якщо позичкодавець помре до того, як по­зичальник поверне йому позичені гроші, то право вимагати від боржника повернення боргу переходить до спадкоємців позичкодавця. У спадщину входить також право на неодержану спадкодав­цем заробітну плату, майнові права авторів літературних, художніх творів, творів мистецтва, майнові права авторів відкриттів, ви­нахідників, раціоналізаторів. Як уже було зазначено, до складу спадкового майна входять і майнові обов'язки спадкодавця. Коли за життя спадкодавець мав борги, то вони переходять після його смерті до спадкоємців, крім прав та обов’язків особи як кредитора або боржника, передбачених стаття 608 ЦК. Всі майнові права, що входять до складу спадкового майна, становлять так званий спадковий актив. Сукупність обов'язків спадкодавця, що переходять до спад­коємців, становить спадковий пасив. Необхідно зазначити, що не всі майнові права і обов'язки по­мерлого можуть переходити до інших осіб у спадщину. Так не переходять до спадкоємців майнові права та обов'язки, що тісно пов'язані з особою спадкодавця. Наприклад, не переходять до спадкоємців права і обов'язки, що виникають з договору дору­чення. Проте це не стосується тих майно­вих прав та обов'язків, які набуті спадкодавцем внаслідок вико­наного доручення (наприклад, права на одержання обумовленої винагороди за виконання доручення). Не переходять до спадкоємців права спадкодавця на одержан­ня аліментів, право на пенсію, право на відшкодування завданої здоров'ю спадкодавця шкоди, право членства в кооперативній чи іншій громадській організації, оскільки всі ці права тісно по­в'язані з особою спадкодавця. Не переходить до спадкоємців право на користування житловою площею, яке мав спадкода­вець на підставі договору житлового найму. До складу спадкового майна не входить право на вклад в Ощадному або іншому банку за умови, що вкладник безпосередньо цим кредитним устано­вам зробив розпорядження відносно вкладу. Не входить вклад до складу спадкового майна і тоді, коли розпорядження щодо вкладу зроблено в заповіті. В тих випадках, коли вкладник не зробив розпорядження відносно вкладу банку і якщо таке розпорядження відсутнє в заповіті, посвідченому нотаріусом або іншими особами, які згідно з законом мають право посвідчувати заповіти, вклад входить у спадщину і переходить до спадкоємців померлого на загальних підставах. За певних умов до складу спадкового майна не входять і стра­хові суми, що виплачує Держстрах за договорами добровільного особистого страхування ( СТ.1229). Якщо такий договір страхування був укладений на користь певної особи, яка вказана страхувальником у страховому свідоцтві, то право на одержання страхової суми після смерті страхуваль­ника в період дії договору страхування має тільки ця особа — вигодонабувач. У цьому випадку страхова сума не входить до складу спадкового майна. До складу спадщини входять не тільки майнові права спадко­давця, а й деякі немайнові права. Так, деякі особисті права авто­ра можуть переходити до спадкоємців у порядку спадкування.

Чи можна х ототожнювати з певними «нацями»? «Наця»  «держава» у бльшост вдомих випадкв не збгаються ан сторично, ан географчно, ан полтично тощо. Зрештою, ц поняття  рзними логчно коло понять  функцй, як охоплю термн «держава», явно не тотожн з складовими поняття «наця». «Концепця держави, стверджу Е. Смт, повязана лише з державними нституцями, вдмнними й незалежними вд решти суспльних нституцй. [] Натомсть наця означа культурн й полтичн звязки, що обднують у дину полтичну спльноту всх, хто ма спльну сторичну культуру  батьквщину»[68]. Отже, методологчно етатистську концепцю «нац» в чистому вигляд («наця» «держава»)  вс пдстави вважати якщо не хибною загалом, то, принаймн, однобчною, хоча в нй  втлються певний сторичний досвд, реал та суспльний деал, який  загальноприйнятим, передусм для нацоналств. Однак в етатистськй модел нац можна знайти важливий рацональний момент. Йдеться про те, що необхдною умовою оформлення нац як полтично спльноти   нституалзовансть, реальна чи бажана

1. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

2. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

3. Поняття , ознаки та види господарських товариств

4. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

5. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

6. Поняття держави та її історичні форми
7. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
8. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

9. Поняття: ознаки та характеристика

10. Трудовий договір та порядок його укладення

11. Взяття під варту - строки та порядок виконання

12. Поняття "культура" та її сутність

13. Методика та порядок проведення презентацій

14. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

15. Головні поняття етики та естетики

16. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее

17. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

18. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

19. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

20. Поняття та форми державного устрою

21. Поняття та структура світового ринку

22. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку
23. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
24. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

25. Підстави і порядок припинення права користування надрами

26. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

27. Поняття національного доходу та його використання

28. Поняття права природокористування та його види

29. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

30. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

31. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

32. Поняття та методи криміналістики

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

33. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

34. Поняття та система господарського законодавства

35. Поняття та склад злочину

36. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

37. Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів

38. Порядок складання позовної заяви та касаційної скарги
39. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
40. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

41. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

42. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

43. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

44. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

45. Поняття та сутність ефективності управління

46. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

47. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

48. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Сиблінгові позиції як поняття про порядок народження

50. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

51. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

52. Поняття діяльності та практики

53. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

54. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види
55. Поняття екологічної безпеки та її правові форми
56. Поняття та види відходів

57. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

58. Поняття економічної інформації, її види та властивості

59. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

60. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

61. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

62. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

63. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

64. Порядок исчисления налога на прибыль организаций торговли на примере ЗАО «…»

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

65. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

66. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

67. Порядок предъявления иска

68. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

69. Конституцiя США та реальнi права громадян

70. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора
71. Порядок управления государственным имуществом
72. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

73. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

74. Порядок и правовые последствия признания субъекта хозяйствования банкротом

75. Порядок регистрации брака. Недействительность брака

76. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

77. Трудовые споры и порядок их разрешения

78. Порядок увольнения с работы и его оформление

79. Трудовая книжка. Порядок ведения

80. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

81. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

82. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

83. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

84. Нотариальные действия: порядок их совершения и компетенция нотариуса

85. Суды общей юрисдикции, порядок формирования, состав, полномочия

86. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов
87. Порядок использования водных объектов для плавания на маломерных плавательных средствах и эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок в пределах административных границ Мурманской области в прибрежной полосе Баренцева и Белого морей
88. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

89. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

90. Поняття про нитратни и фосфатни добрива

91. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

92. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

93. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

94. Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

95. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

96. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

98. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

99. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.