Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Магістерська робота Вивчення теми «Прикметник» як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів План Вступ Розділ І. Психолінгвістичні основи вивчення прикметника як частини мови 1.1 Пізнавальна активність як психолінгвістична проблема 1.2 Лінгводидактичні основи вивчення прикметника як частини мови Розділ ІІ. Методичне забезпечення вивчення прикметника як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів 2.1 Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школярів 2.2 Організація, зміст та перевірка ефективності вивчення теми «Прикметник» як засіб формування пізнавальної активності учнів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Рідна мова є одним із основних предметів у системі навчально-виховної роботи в початкових класах. Її особливе місце серед інших дисциплін визначається тим, що саме від знань, умінь, навичок з мови (уміння читати, записувати, відповідати, розповідати, переказувати почуте й прочитане, висловлювати свої думки усно й на письмі) безпосередньо залежать успіхи школяра в оволодінні знаннями з усіх предметів, зростання його загального культурного рівня, світогляду. Така настільки велика увага до цього предмету обумовлена також тими функціями, якими володіє мова . По-перше, мова є засобом спілкування між людьми, по-друге, вона сприяє формуванню і вираженню думок людини і, по-третє, за допомогою мови людина може виражати свої емоції. Завдання шкільного курсу української мови широкі й багатогранні, бо учитель-словесник повинен формувати свідому мовну особистість, яка б відзначалася розвиненим мовленням, а отже, мисленням, інтелектом, емоційно-естетичним сприйняттям мови, мовним чуттям, мовним етикетом. З цією метою необхідно постійно поєднувати теоретичний аспект процесу вивчення мови в школі з повсякденним розв'язанням практичних питань. Учні повинні ознайомитись із мовою як об'єктивною реальністю, усвідомити її роль у суспільному житті, засвоїти лінгвістичні поняття, зрозуміти структуру мови на всіх рівнях її будови, багатство й різноманітність мовних засобів. Крім цього, вони повинні дотримуватись законів і норм літературної мови, збагачувати словниковий запас, розвивати мислення, виробляти необхідні навички грамотного письма та вміння правильно, виразно, образно висловлювати думки й почуття. Одним з основних положень програм з української мови для початкової ланки освіти є всебічний розвиток усного й писемного мовлення учнів, що передбачає реалізацію учителем таких завдань: поповнення й активізація лексичного запасу, формування вмінь усного і писемного мовлення, забезпечення розумового розвитку школярів. Саме тому на кожному уроці необхідно працювати над словом і словосполученням, образним висловом, точністю й доречністю їх вживання, умінням свідомо підходити до правильного оформлення власної думки, розвивати в учнів інтерес і увагу до слова у процесі оволодіння граматичним матеріалом. Оскільки ефективність навчання і виховання підростаючого покоління зумовлюється всією вчительською діяльністю, то важливим завданням для вчителя у навчанні рідної мови є навчити учня змістовно, правильно, стилістично точно та інтонаційно виразно висловлювати думки й почуття усно і на письмі.

Велику роль у розвитку мовлення учнів, підвищенні його емоційності, культури відіграє робота над виражальними засобами мови, оскільки вони надають нашій мові колориту, збуджують мислення дітей, збагачують їхній словник. Учитель покликаний використати всі можливості у роботі над образними засобами, щоб саме в роки дитинства донести до свідомості серця найтонші відтінки барв, пахощі слова, щоб рідне слово стало духовним багатством дитини. Найдоступнішим з образних засобів мови для молодших школярів є епітет, який здебільшого виражається прикметником. Прикметник, як ніяка інша частина мови, має невичерпні можливості збагачувати й уточнювати словник дітей, надавати висловленню точності чи образності, яскравого емоційного забарвлення, адже мовлення молодших школярів бідне й безбарвне саме через обмежений вжиток прикметників, невміння використовувати їх багатозначність і синоніміку. У мовленні прикметники набувають нових значень та емоційних відтінків, конкретизуються, розширюються і збагачуються їх лексичні значення. Вільне та змістовно виправдане використання прикметників у мовленні передбачає формування вмінь застосовувати їх у контекстах, що характеризуються різними стилістичними, жанровими та іншими особливостями. Відомо, що в активному запасі учнів початкових класів переважають іменники та дієслова. Прикметників, як показує аналіз усних і писемних висловлювань школярів, значно менше. А це помітно знебарвлює мовлення, позбавляє його образності, знижує емоційність, ускладнює роботу над формуванням умінь будувати тексти. На жаль, і підручники, і дидактичний матеріал з української мови для початкових класів містять переважно вправи на формування теоретичних знань, на засвоєння учнями граматичних значень прикметника та правопису його форм. Дуже часто в сучасній школі навчання зводиться до запам’ятовування навчального матеріалу та одноманітного відтворення знань і прийомів дій, типових засобів розв’язування, а це значно знижує потяг до навчання, позбавляє дитину радості власного відкриття. Однак процес навчання повинен не тільки озброювати учнів знаннями, уміннями і навичками, впливати на їхню свідомість і поведінку, але й формувати і розвивати активну пізнавальну діяльність, що в свою чергу виступає рушійною силою психічного розвитку особистості. Отже, одним із найважливіших засобів розв'язання освітніх завдань і проблем, які існують сьогодні у навчанні рідної мови, є, на нашу думку, формування і розвиток пізнавальної активності учнів, оскільки кожна тема лише тоді буде засвоєна школярами, коли зацікавить їх. Оскільки пізнавальна активність передбачає прагнення учнів до пізнання, до подальшої участі в напруженій розумовій та практичній діяльності у процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками та виявлення самостійності й творчого підходу до вирішення навчальних завдань, то вчитель, орієнтуючись на її формування і розвиток під час навчання частини мови, учитель може успішніше вирішувати питання навчання і виховання учнів, а також добиватися кращих результатів під час засвоєння будь-якої теми. Проблема формування і розвитку пізнавальної активності не нова.

Її вивчали спеціалісти в галузі психології та педагогіки Л.П.Аристова, Т.І.Шамова, Г.І.Щукіна, П.М.Лебедєв, велику увагу приділяли цій проблемі В.І.Лозова, Ш.А.Амонашвілі та інші. Аналіз лінгвістичної та методичної літератури показує, що проблема вивчення прикметника знаходиться у полі зору лінгвістів і методистів А.П.Грищенка, М.А.Жовтобрюха, М.Я.Плюща, В.В.Виноградова, Г.А.Чуйко, М.С.Вашуленка, В.Я.Мельничайка, М.І.Дорошенка та інших. Проте проблема формування пізнавальної активності при вивченні граматичного матеріалу, зокрема, частин мови є ще недостатньо розробленою. Таким чином, актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю визначення теоретичних основ формування пізнавальної активності молодших школярів, а також вироблення методики, яка забезпечить ефективність засвоєння теми «Прикметник» і сприятиме формуванню пізнавальної активності учнів. Це вплинуло на вибір теми магістерської роботи: «Вивчення теми «Прикметник» як засіб формування пізнавальної активності молодших щколярів». Об’єктом магістерської роботи є процес вивчення прикметника на уроках української мови в початкових класах. Предметом дослідження є система вправ для формування знань, умінь і навичок з теми «Прикметник» як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів. Мета магістерської роботи – з’ясувати роль прикметника як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови. Гіпотеза дослідження – ефективність засвоєння учнями теми «Прикметник» значно підвищиться за умови вміння укладати цілеспрямований додатковий зміст навчання до виучуваної теми, в методичному аспекті вправ якого будуть завдання різноманітного творчого характеру, які сприятимуть формуванню пізнавальної активності молодших школярів у процесі вивчення прикметника. Відповідно до поставленої мети в роботі передбачено такі завдання: опрацювати психолого-педагогічну та навчально-методичну літературу з питань дослідження; проаналізувати програми і підручники для початкової школи на предмет обсягу та змісту вивчення прикметника; з’ясувати різні точки зору на проблему пізнавальної активності; розкрити суть образного мовлення; ознайомитися з різними аспектами методики вивчення прикметника; експериментально перевірити вплив розроблених завдань на формування пізнавальної активності учнів початкової школи; представити експериментальний матеріал у вигляді таблиць (схем чи діаграм). Основні етапи дослідження. На першому (констатувальному) етапі було визначено об'єм дослідження і проблему, вивчалася психолого-педагогічна і методична наукова література з цього питання, досвід роботи вчителів початкових класів, формулювалась гіпотеза і завдання дослідження. На наступному (формувальному) етапі розроблялися шляхи реалізації гіпотези і матеріали експериментального дослідження, проводився експеримент з метою перевірки гіпотези, продовжувалось вивчення наукової літератури з цього питання. На третьому (підсумковому) етапі ми провели аналіз та узагальнили остаточні результати проведеного експерименту. Методи дослідження: вивчення психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури з питань дослідження; аналіз шкільних програм і підручників; констатувальний зріз і дослідне навчання; спостереження за навчальним процесом в школі на уроках рідної мови; статистична обробка експериментальних даних.

Однако количество бг на брпл с 1982 г. начало расти и достигло 384. В ВМС Франции в 1971 г. была введена в состав ВМС головная пларб "Редутабль", и к 1989 г. количество пларб этого типа было доведено до шести. С началом применения головных частей с разделяющимися БЧ в 1981 г. количество бг было доведено до 400. Вместе с тем наряду с ракетно-ядерным оружием активное развитие получили и обычные виды морского оружия. Одновременно с поступлением на вооружение ВМС стран НАТО атомных подводных лодок, реактивной авиации и ракетно-ядерного оружия произошли серьезные изменения в структуре и направлении развития надводных флотов стран НАТО. В их составе появились корабли новых классов, во многом изменились задачи, решаемые надводными кораблями различных классов. Одновременно потеряли свое былое значение и даже были исключены из состава ВМС линейные корабли, представлявшие прежде основу надводного флота. Немалое влияние на формирование стратегии применения ВМС оказало появившееся по окончании Второй мировой войны твердое мнение, что США имеют самый сильный флот

1. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

2. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

3. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

4. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

5. Приватизація як засіб припинення державної власності

6. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання
7. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій
8. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

9. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

10. Пізнавальна активність дошкільнят

11. Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри

12. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

13. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

14. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

15. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

16. Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

17. Список + все темы по английскому языку для сдачи выпускного экзамена в 11 классе 2001 года

18. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

19. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

20. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

21. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

22. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
23. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття
24. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

25. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

26. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

27. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

28. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

29. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

30. Методика вивчення прикметника в початковій школі

31. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

32. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"

34. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

35. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

36. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

37. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу і Україна"

38. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках і Україна"
39. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі
40. Формування творчої особистості як наукова проблема

41. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

42. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

43. Мислення як пізнавальний процес

44. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

45. Солнечная активность. Солнечно-земные связи

46. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

47. Дешевый активный уголь для поглощения вредных веществ

48. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

50. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

51. Топики по английскому языку на тему ученый"

52. Темы английского для экзамена

53. Экзаменационные темы по немецкому языку

54. Темы по английскому языку (English topics)
55. Рецензия на телепрограмму "Тема"
56. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

57. Тема Родины в поэзии Блока

58. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

59. Тема Родины в лирике А.А.Блока

60. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

61. Тема свободы в лирике Пушкина

62. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль

63. Тема Родины в творчестве А. Блока

64. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

65. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина

66. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

67. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

68. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

69. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

70. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя
71. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина
72. Тема мудрого безумия в романе "Дон Кихот"

73. Тема Судьбы в романах Пушкина

74. Тема войны в произведениях В. Быкова

75. Сочинение по повести М. Горького «Детство». «На тему бог бабушки и дедушки»

76. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

77. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

78. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

79. Применение имплантантов с биологически активным пористо-порошковым покрытием

80. Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

81. Описание экзам препаратов, конспекты тем, + экзам тест по пат анатомии

82. Дешевый активный уголь для поглощения вредных веществ

83. Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"

84. Обобщающее повторение по геометрии /на примере темы "Четырехугольник"/

85. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

86. Тема любви в творчестве Куприна /"Молох", "Гранатовый Браслет", "Олеся", "Поединок"/
87. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий
88. Активные формы работ на уроках математики

89. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

90. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

91. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"

92. Помощь жертвам активного манипулирования психикой (разработка программы консультирования о выходе из нетрадиционных религиозных культов с учетом индивидуально-психологических особенностей личности)

93. Проектирование активных RC-фильтров

94. Передающий модуль бортового ретранслятора станции активных помех

95. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

96. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

97. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

98. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

99. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.