Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Планування діяльності підприємств

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

смотреть на рефераты похожие на "Планування діяльності підприємств" Shura19@ya dex.ru УКРАЇНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДВРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (назва вищого навчального закладу) Кафедра Дисципліна Планування діяльності підприємства Спеціальність Економіка підприємстваКурс Група Семестр З А В Д А Н Н Я на курсовий проект (роботу) студента (прізвище, ім’я, по батькові)1. Тема проекту (роботи) 2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) 3. Вихідні дані проекту (роботи) 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки ( перелік питань, що підлягають 5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень) 6. Дата видачі завдання КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № п/п Найменування етапів курсового Строк виконання Примітки проекту (роботи) етапів проекту (роботи) Студент (підпис)Керівник (прізвище, ім’я, по батькові) “ ” р. Вихідні дані Таблиця 1 № Показник Од. Значення п/п виміру 1 Коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього фактору Економічні 1,68 Політичні 2,17 Ринкові 0,97 Технологічні 2,67 Конкурентні 0,87 Міжнародні 1,77 Соціальні 0,77 2 Кількість покупців товару Чол. 400670 3 Кількість покупок, здійснених середнім покупцем Разів 2.3 4 Інтегральний показник конкурентноздатності товару 1,67 зразка 5 Постійні затрати в плановому році Грн. 5077 6 Змінні затрати на одиницю продукції в плановому році Грн./шт. 36,7 7 Сальдо залишків продукції на складі Грн. 26700 8 Сальдо залишків продукції відвантаженої, але не Грн. 16700 оплаченої споживачем 9 Залишок незавершеного виробництва Грн. На початок планового року 11700 На кінець планового року 16000.17 000 10 Залишок інструментів і остатки власного виробництва Грн. На початок планового року 8700 На кінець планового року 5000.600 0 11 Потужність підприємствв нв початок планового період Шт. 9330 12 Введення (виведення) потужностей протягом планового Шт. року 1 570 2 470 3 770 4 970 5 170 6 20 7 470 8 170 9 420 10 320 11 270 12 -80 13 Норма витрат ресурсу на основне виробництво Матеріал 1 Т/шт. 670 Матеріал 2 Т/шт. 134 Матеріал 3 Т/шт. 268 Деталь 1 Шт./шт. 335 Деталь 2 Шт./шт. 67 14 Індекс цін плановий/базисний 1,2.1,4 15 Виробіток 1-го працівника у базисному періоді Грн./чо 4670 л. 16 Тривалість робочої зміни Год. 6.8 17 Відсоток зменшення трудоємності робіт % 11,7 18 Час тривалості заходу по зменшенню трудоємності робіт Днів 67 19 Коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого % 91,7 20 Питома вага робітників у загальній чисельності % 60.70 працюючих 21 Кількість робочих днів одного працюючого у звітному Днів 205.215 періоді 22 Темп зростання чисельності робітників % 11,7 23 Норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що Шт./чол. 2.4 підлягає обслуговуванню одним робіником 24 Зменшення норм витрат на виготовлення одиниці продукції після проведення техніко-економічних заходів Матеріал 1 % 5,67 Матеріал 2 % 11,67 Матеріал 3 % 4,67 25 Номер місяця, коли було впроваджено захід по зниженню 1.12 матеріальних затрат 26 Постійні затрати в базисному році Грн. 5870 27 Змінні затрати на одиницю продукції в базисному році Грн./шт. 38,7 28 Частка амортизаційних відрахувань у постійних затратах % 26,7 29 Коефіцієнт змінності (кількість змін роботи 1.2

підприємства за добу) Дані для розрахунку потреби в мастильних матеріалах Таблиця 2 Назва одиниці Кількість працюючих Норма витрат 1-го виду Норма витрат 1-го обладнання одиниць обладнання, мастильних матеріалів на виду мастильних шт. 1-у станко-годину, літрів матеріалів на 1-у станко-годину, літрів Станок 1 3 0,074 0,0201 Станок 2 2 0,071 0,0134 Станок 3 4 0,75 0,0335 Верстат 1 3 0,076 0,0268 Верстат 2 2 0,072 0,0536 Верстат 3 4 0,069 0,0402 Ціна одиниці 0,67 1,17 мастильного матеріалу, грн. Дані для розрахунку потреби в інструменті Таблиця 3 № Номенклатура Машинний час Довжина Довжина Час роботи Планова п/п інструментів роботи для робочої частини інструменту ціна виготовлення частини інструменту між двома одиниці одиниці інструменту , яка заточками, істру обладнання, , мм сточується год. менту, год. за одну грн. заточку, мм 1 Інструмент 1 0,72 75 3,75 76 45,67 2 Інструмент 2 0,73 72 3,6 71 56,67 3 Інструмент 3 0,74 71 3,55 73 23,67 Вихідні дані для розрахунку економії чисельності робочої сили за рахунок структурних зрушень у виробництві Таблиця 6 Підрозділ підприємства Частка працівників, Темпи зростання обсягів зайнятих у даному виробництва продукції по підрозділі, % окремих підрозділах підприємства в плановому періоді, % Підрозділ підприємства №1 25 112 Підрозділ підприємства №2 35 103 Підрозділ підприємства №3 40 114 Вихідні дані для розрахунку економії чисельності робочої сили за рахунок підвищення технічного рівня виробництва Таблиця 7 Категорія Кількість Темпи Термін дії Питома вага обладнання одиниць зростання обладнання, працівників, обладнання, продуктивності років що шт. праці, % обслуговують обладнання, % Що не підлягає 6 0 5 50 технічному вдосконаленню Нове обладнання 2 33,5 10 34 Модернізоване 10 22,3 8 16 обладнання Всього 18 100 Вихідні дані: “Ціна за одиницю матеріальних ресурсів, що витрачаються при виробництві продукції, грн. за одиницю” Таблиця 9 Матеріал 1 0,0021 Матеріал 1 0,0281 Матеріал 1 0,0618 Деталь 1 0,0226 Деталь 2 0,0532 Вихідні дані для побудови кривої попиту Таблиця 10 Ціна, грн., Ц 10 20 30 40 50 Попит, шт., 32000 24000 16000 8000 0 Вихідні дані для визначення потреби в матеріалах для ремонту обладнання Таблиця 4 Матеріали Норма витрат Сума ремонтних одиниць Коефіцієнт Коефіцієнт ,який Ціна для Матеріалів на обладнання, ,який характеризує матеріалу, Ремонту одну що підлягають ремонту враховує співвідношення між грн. за обладнення Ремонтну витрату нормами витрат одиницю одиницю матеріалів на матеріалу при: При між ремонтне капітальному обслуговуванн ремонті я мобладнення капіталь середньо малому ному му Середньому Малому та та капітально капітальном му у ремонтах ремонтах Матеріал1 1,17 1 2 3 1,077 0,47 0,24 8,67 Матеріал2 0,72 1 2 3 1,078 0,48 0,25 10,67 Матеріал3 0,92 1 2 3 1,09 0,49 0,23 12,67 Матеріал4 0,77 1 2 3 1,121 0,46 0,25 5,67 Вихідні дані для визначення потреби в матеріалах для ремонту будівель Таблиця 5 Матеріал Обсіг Питома вага Питома вага Планова ціна для ремонтних матеріальних одного матеріалу одиниці ремонту робіт грн. витрат в в матеріалу будівель ремонтних заг. матеріальних ,грн.

роботах ,% затратах ,% Матеріал 1 90000 56 15 2,67 Матеріал 2 90000 56 28 4,67 Матеріал 3 90000 56 5 5,67 Матеріал 4 90000 56 16 6,67 Матеріал 5 90000 56 20 3,67 Матеріал 6 90000 56 26 7,67 Чисельність працівників у базисному році Таблиця 8 Варіант Чисельність працівників у базисному році, чол. 67 53 ЗМІСТ стор. . Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої . 1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства. 2. Сегментація . 3. Вивчення ємності ринку підприємства. 4. Оцінка конкурентноздатності товару підприємства. 5. Планування ціни на товар підприємства. 6. Прогнозування об’ємів продажу товарів підприємства. Розділ 2. Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої 2.1. Планування виробничої програми підприємства. 2.2. Планування виробничої потужності підприємства. 2.3. Розрахунок балансу часу при плануванні виробничої . 2.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання. 2.5. Планування матеріально-технічного забезпечення . 2.5.1. Планування потреби в матеріально-технічних . 2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства. 2.6. Планування праці і персоналу на підприємстві. 2.6.1. Планування росту продуктивності праці. 2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми. 2.7. Планування фонду заробітної плати на підприємстві. Розділ 3. Планування фінансової діяльності підприємства. 3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим техніко-економічним факторам. 3.2. Планування доходів і 3.3. Фінансовий план Висновки та . Список рекомендованої . Розділ 1. Місце підприємства на ринку, шляхи формування його виробничої програми 1.1. Аналіз зовнішнього середовища підприємства Функціонування підприємства в ринкових умовах неможливе без комплексного аналізу факторів зовнішнього середовища, які впливають на його діяльність. До таких факторів, які не є контрольованими підприємством, відносять: технологічні (рівень розвитку НТП); міжнародні (вплив міжнародного ринку товарів); економічні (вплив інфляції, рівень зайнятості, стабільність національної валюти); політичні (законодавство країни ринку, урядові постанови укази президента); соціально-культурні (відношення до підприємства різних груп населення); ринкові (можливість проникнення на ринок, розподіл сегментів, перспектива розвитку ринку та його структури); конкуренти (умови, що домінують на ринку товарів, можливість співіснування, тощо). Для оцінки загроз та можливостей впливу перерахованих факторів М.Х. Мескон та М. Альберт пропонують перелік загроз та можливостей, з якими підприємство зустрічається у зовнішньому середовищі. Вплив зовнішнього фактора на підприємство розраховується за формулою: - оцінка впливу зовнішнього фактора на діяльність підприємства; kФ - коефіцієнт, який враховує важливість впливу зовнішнього фактора, див. вихідні дані, табл.1, №1; Y – значення впливу зовнішнього фактора на діяльність підприємства, обирається самостійно. Значення “Y” М. Мескон рекомендує приймати в межах (-50. 50). Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів наведена в таблиці 1: Таблиця 1 Оцінка загроз та можливостей зовнішніх факторів для підприємства № Фактори зовнішнього Коефіцієнт Значення впливу Оцінка впливу п/п середовища “kФ” фактора “Y” фактора “Зн” 1 2 1 4 5 1 Економічні 1,68 20 33,3 2 Ринкові 0,97 -10 -9,70 3 Політичні 2,17 -20 -43,40 4 Технологічні 2,67 30 80,10 5 Конкурентні 0,87 -20 -17,40 6 Міжнародні 1,77 -30 -53,10 7 Соціальні 0,77 10 7,7 Примітка.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Суть комерційної діяльності на підприємстві

2. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

5. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

6. Стратегічне планування і управління на підприємстві
7. Бізнес-планування на підприємстві
8. Методи фінансового планування на підприємстві

9. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

10. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

11. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

12. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

13. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

14. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

15. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

16. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

17. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

18. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

19. Реструктуризація підприємств

20. Економічний аналіз підприємств

21. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

22. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
23. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві
24. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

25. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

26. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

27. Охорона праці на підприємстві

28. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

29. Доходи сільськогосподарських підприємств

30. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

31. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

32. Звітність сільськогосподарських підприємств

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

34. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

35. Облік собівартості продукції на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
39. Організація обліку на підприємстві
40. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

41. Організація управлінського обліку на підприємстві

42. Ревізійні комісії підприємств і організацій

43. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

44. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

45. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

46. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

47. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

48. Правовий статус комунальних підприємств

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

50. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

51. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

52. Комерційна діяльність підприємств

53. Маркетингові дослідження на підприємстві

54. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
55. Організація обліку на торгівельному підприємстві
56. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

57. Управління запасами матеріалів на підприємстві

58. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

59. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

60. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

61. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

62. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

63. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

64. Організація виробництва на металургійному підприємстві

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

65. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

66. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

67. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

68. Рух кадрів на підприємстві

69. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

70. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
71. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
72. Управління якістю на підприємстві

73. Організаційний розвиток підприємств

74. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

75. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

76. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

77. Інноваційний розвиток готельних підприємств

78. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

79. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

80. Грошові розрахунки підприємств

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

81. Державна фінансова підтримка санації підприємств

82. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

83. Кредитування підприємств

84. Непрямі податки з підприємств

85. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

86. Оподаткування підприємств
87. Організація грошових розрахунків на підприємстві
88. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

89. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

90. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

91. Фінанси підприємств

92. Фінансова санація та банкрутство підприємств

93. Фінансовий облік на підприємстві

94. Формування власного капіталу підприємств

95. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

96. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

98. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

99. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.