Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Напрями стратегічного зростання підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Напрями стратегічного зростання підприємств 1.Зниження економічних ризиківЕкономічний ризик - непередбачена суб'єктом господарської діяльності небезпека, яка спричиняє можливість втрат, загрожує реалізації поставленої мети і зумовлена передусім випадковим характером прийнятих ним рішень. Основними видами економічних ризиків є матеріально-технічні, профільно-технологічні, постачальницько-збутові, виробничі, інвестиційні, кредитні, відсоткові, валютні, комерційні, політичні, економіко-правові, управлінські, маркетингові та ін. Матеріально-технічний ризик - ризик, пов'язаний з недостатнім або низьким рівнем матеріально-технічної бази підприємства, яка може не забезпечити випуск високоякісної конкурентоспроможної продукції. Профільно-технологічний ризик - ризик, зумовлений переходом основних традиційних постачальників до випуску іншої продукції, неможливістю закупівлі найважливіших комплектуючих виробів ні в межах країни, ні на світовому ринку (через відсутність валюти, а також відмови традиційних постачальників від укладання угод або неприйнятність умов цих угод). Постачальницько-збутовий ризик - ризик, зумовлений постачанням неякісних матеріалів, комплектуючих виробів або зривом чи зміною умов укладених договорів і своєчасної поставки; несвоєчасним постачанням товарів споживачу, їх недостатньою якістю, несвоєчасним наданням післяпродажних послуг та ін. Серед постачальницько-збутових ризиків важливими є ризики нереалізації виготовленої продукції (через зміну структури та скорочення потреби в даній продукції, заміну даного виду продукції товарами інших підприємств тощо), ризик несвоєчасного отримання оплати за реалізовану продукцію, ризик відмови покупців від отриманої продукції та ін. Виробничий ризик - ризик, безпосередньо пов'язаний з процесом виробничої діяльності, зокрема з можливістю аварій, технічних неполадок тощо. Інвестиційний ризик - ризик, зумовлений порушенням матеріально-речової структури інвестицій, несвоєчасною виплатою здійснених капіталовкладень, незбалансованістю прямих (забезпечують володіння контрольним пакетом акцій) і портфельних (такого володіння не забезпечують) інвестицій та ін. Кредитний ризик - ризик, пов'язаний з небезпекою неповернення, часткового або несвоєчасного повернення кредитів. Серед кредитних ризиків розрізняють коротко-, середньо - і довготермінові; незабезпечені (бланкові) і забезпечені; дрібні, середні й великі; за формами кредитів (банківські, комерційні та ін); за сферами використання (промисловість, придбання товарів і послуг, інвестиції та ін). Відсотковий ризик - ризик, зумовлений непередбаченою зміною відсоткових ставок. Валютний ризик - ризик, зумовлений непередбаченою зміною курсів іноземних валют, а також курсу національної валюти. Політичний ризик - ризик, пов'язаний з революціями, переворотами (які змінюють природу економічної системи), війнами та ін. Економіко-правовий ризик - ризик, зумовлений змінами в законодавстві (або його недосконалістю) щодо економічної діяльності, неправильним застосуванням державою чинного законодавства тощо. Управлінський ризик - ризик, пов'язаний з нераціональним характером прийнятих менеджерами різних ланок (особливо вищої ланки - президентами, віце-президентами компаній) рішень.

Маркетинговий ризик - ризик, спричинений неточними прогнозуваннями обсягів досліджуваного ринку. Деякі з названих видів ризиків можуть бути згруповані у певні типи. Наприклад, кредитний, відсотковий, інвестиційний можна об'єднати у фінансовий; матеріально-технічний, постачальницько-збутовий, виробничий, управлінський, маркетинговий - у підприємницький тип ризику. Оскільки економічні ризики об'єктивно неминучі, то першою умовою управління ними є вміння їх передбачити і знизити до максимально можливого рівня. Для цього потрібно знати загальні та конкретні причини певного виду ризику, оцінити його ступінь, визначити обставини, за яких він виникає, з'ясувати альтернативні напрями діяльності підприємства, зіставити вигоду і ризик, притаманні кожному з них. З'ясування причин та обставин економічних ризиків передбачає розмежування об'єктивних факторів, які не залежать від діяльності підприємців (наявність конкурентів, інфляції, якість чинного законодавства та ін), і суб'єктивних (рівень організації виробництва і праці, якість форм і систем заробітної плати тощо). Лише після цього можна обрати найоптимальніші напрями діяльності, а отже, раціонально контролювати ризик. Управління економічними ризиками - діяльність підприємства, банку, установи чи організації, спрямована на подолання невизначеності альтернативного вибору, скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. За ступенем ризику розрізняють: допустимий рівень, критичний і абсолютний (або катастрофічний). Допустимий економічний ризик - загроза втрати більшої частини прибутку від певного виду діяльності підприємства або діяльності загалом. Критичний економічний ризик - загроза втрати усього прибутку й усієї очікуваної виручки. Абсолютний економічний ризик - загроза банкрутства підприємства і втрати всього майна. Для визначення ступеня економічного ризику необхідно ретельно стежити за динамікою витрат і отримуваного прибутку, вивчати досвід підприємців і менеджерів з найактуальніших для підприємства проблем. На основі зазначеного вище формується ризикова політика підприємства. Ризикова політика - комплекс захисних заходів проти основних форм ризиків (передусім проти критичного та абсолютного). Найважливішими з них є: 1) страхування ризику; 2) вивчення ринку; 3) вивчення клієнтів, зокрема перевірка їх платоспроможності; 4) поточний контроль; 5) використання застави; 6) диверсифікація ризику, тобто наявність кількох торговельних компаній (ринків збуту), або поділ загальної суми кредитів з боку банківських установ на кілька банків; 7) вивчення конкурентів; 8) ефективне стимулювання діяльності працівників, від яких найбільшою мірою залежить зниження ступеня ризиків. Враховуючи неминучість економічних ризиків, підприємство, компанія повинні створювати спеціальні резерви для їх часткового покриття, здійснювати активний пошук додаткових джерел та інші заходи. З метою зниження матеріально-технічних ризиків слід створювати спільні підприємства із зарубіжними фірмами, об'єднуватися з потужними і передовими вітчизняними компаніями, домагатися державної підтримки (у разі стабільного попиту на певний вид продукції), перетворюватись на філію великих вітчизняних підприємств та ін.

Для зниження, а відтак і унеможливлення профільно-технологічних ризиків необхідно: 1) здійснювати диверсифікацію виробництва шляхом розширення нових технологій і видів продукції; 2) проводити диверсифікацію постачання; 3) постійно збирати економічну інформацію про можливих постачальників, зокрема про освоєння нових техніки і технологій; 4) встановлювати некомерційні зв'язки із реальними та потенційними постачальниками, розширювати та підтримувати особисті контакти з ними; 5) купувати акції підприємств-постачальників; 6) створювати страхові резерви основних комплектуючих виробів. З метою усунення постачальницько-збутових ризиків необхідно: 1) здійснювати диверсифікацію постачання; 2) розширювати склад постачальників; 3) створювати фінансові резерви; 4) залучати традиційних постачальників до діяльності підприємства або компанії шляхом укладання договорів участі в прибутках або придбанні частини акцій; 5) створювати страхові запаси найважливіших матеріалів; 6) заздалегідь планувати і розробляти способи функціонування підприємства в умовах пошуку альтернативних постачальників; 7) створювати регіональні системи страхування господарсько-комерційних операцій і розробляти ряд засобів перестрахування; 8) залучати банки, страхові компанії як гарант цих операцій; 9) розвивати заставні операції; 10) диверсифікувати виробництво; 11) активно використовувати всі види і форми маркетингу; 12) поліпшувати якість продукції; 13) розробляти довготермінову стратегію виробництва та маркетингових досліджень; 14) освоювати гнучкі технології виробництва, що допускають швидку переорієнтацію на випуск інших видів продукції; 15) прогнозувати динаміку цін та вдосконалювати цінову політику; 16) отримувати часткову або повну передоплату; 17) систематично інформувати громадськість про підприємства, що традиційно порушують умови договорів; 18) створювати і підтримувати системи контролю за виконанням договорів на рівні місцевих органів; 19) створювати системну базу даних про реальних і потенційних споживачів продукції, про продукцію, яка виробляється на цих підприємствах-споживачах, та її споживачів, а також про постачальників необхідних матеріалів і обладнання та ін. З метою зниження виробничого ризику необхідно розробити стратегію техніко-технологічного розвитку і безпеки підприємства, постійно вдосконалювати технологічну базу, технологічну культуру та культуру праці, проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки, створювати венчурні підприємства та ін. Одним з найважливіших видів економічних ризиків є кредитні. Механізм зменшення або унеможливлення кредитних ризиків складається з двох послідовних процесів: а) ретельний аналіз кредитних заявок та надання кредиту; б) комплексний контроль за поточною діяльністю позичальника і своєчасне виявлення тих кредитів, які можуть бути несвоєчасно повернені. Рівень кредитного ризику визначають мірою кредито - і платоспроможності підприємства. Платоспроможність - здатність держави, юридичної або фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов'язання перед іншими суб'єктами господарської діяльності.

Наступ - це легка справа, але треба бодай зорнтуватися, та у цьому мсц можна перейти. В горах бля рк часто  так скел, що потрбно вживати шнурв, аби на них вилзти. А тут сьогодншнй та радше вчорашнй сильний бй з ворогом заалярмував цлу його команду, й вона бльше пдсилила оборону цього стратегчного пункту, а в додатку до всього ще й вислала панцерський льокомотив. Таборування в небезпечному лс на протяз повного дня було б згубою, а перехд на Хрещату виглядав майже неможливим чином. Сотня скерувалася на пвнч у напрям порожнього села Репедя, щоб вдйти подал вд намченого переходового пункту. Вдень чортов ляхи не дали спати, а зараз уже незабаром свтатиме,  спання може з природного перемнитися у вчне. Сотня ще раз намагалася дйти до мсця переходу, але гураганний вогонь полякв змусив  вдступити й маршувати дал. Зближався ранок. Уже минула друга година, й небо на сход заяснло. Зиркаючи на нього, повстанц бажали, щоб сьогодншня нч тривала всмнадцять годин, а тут, як на злсть, народжувався день

1. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

2. Збутові стратегії підприємства

3. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

4. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

5. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

6. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
7. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
8. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

9. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

10. Фінансова стратегія підприємства

11. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

12. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

13. Бізнес-план підприємства

14. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

15. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

16. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Розробка підприємства LOMAPAK

18. Фінанси підприємства контрольна

19. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

20. Інноваційна діяльність підприємства

21. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

22. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
23. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
24. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

25. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

26. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

27. Управління утворенням прибутку підприємства

28. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

29. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

30. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

31. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

32. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

33. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

34. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

35. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

36. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

37. Облік основних засобів підприємства

38. Облік створення підприємства
39. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
40. Організація обліку власного капіталу підприємства України

41. Попередній фінансовий аналіз підприємства

42. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

43. Формування облікової політики підприємства

44. Аудит доходів підприємства

45. Аудит установчих документів підприємства

46. Правовий статус приватного підприємства

47. Реєстрація приватного підприємства

48. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

49. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

50. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

51. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

52. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

53. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

54. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
55. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
56. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

57. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

58. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

59. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

60. Непрямі податки підприємства

61. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

62. Організація роботи підприємства

63. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

64. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

65. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

66. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

67. Ціноутворення та цінова політика підприємства

68. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

69. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

70. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
71. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
72. SWOТ-аналіз підприємства

73. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

74. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

75. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

76. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

77. Мотивація робітників промислового підприємства

78. Операційна діяльність підприємства

79. Операційний менеджмент підприємства

80. Організаційна структура управління персоналу підприємства

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Організація управління персоналом підприємства

82. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

83. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

84. Робота кадрової служби підприємства

85. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

86. Трудовий потенціал промислового підприємства
87. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
88. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

89. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

90. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

91. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

92. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

93. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

94. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

95. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

96. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

98. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства

100. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.