Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Дія іонізуючого випромінення на організм людини

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство аграрної політики України Миколаївський державний аграрний університет Реферат на тему: «Дія іонізуючого випромінення на організм людини» Виконала студентка групи Т 3/2 Онуфрієнко Н.Є. Перевірив: Нікора М.М. Миколаїв - 2006 План Вступ 1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання 2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання 3. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини 4. Норми радіаційної безпеки 5. Захист від радіаційного випромінювання Висновок Література Вступ Іонізуюче випромінювання — це будь-яке випромінювання, яке прямо або опосередковано викликає іоніза­цію навколишнього середовища (утворення позитивно та негатив­но заряджених іонів). Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існу­вання Землі, воно розповсюджується в космічному просторі. Природними джерелами іонізуючих випромінювань є косміч­ні промені, а також радіоактивні речовини, які знаходяться в зем­ній корі. Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні ре­актори, прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські установ­ки, штучні радіоактивні ізотопи, прилади засобів зв'язку високої напруги тощо. Як природні, так і штучні іонізуючі випромінюван­ня можуть бути електромагнітними (фотонними або квантовими) і корпускулярними. 1. Визначення та природа іонізуючого випромінювання Термін &quo ;іонізуюче випромінювання&quo ; характеризує будь-яке випромінювання, яке прямо або опосередковано викликає іоніза­цію навколишнього середовища (утворення позитивно та негатив­но заряджених іонів). Особливістю іонізуючих випромінювань є те, що всі вони відзна­чаються високою енергією і викликають зміни в біологічній струк­турі клітин, які можуть призвести до їх загибелі. На іонізуючі ви­промінювання не реагують органи чуття людини, що робить їх особливо небезпечними. Іонізуюче випромінювання існує протягом всього періоду існу­вання Землі, воно розповсюджується в космічному просторі. Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини почав досліджу­ватися після відкриття явища радіоактивності у 1896 р. французь­ким вченим Анрі Беккерелем, а потім досліджений Марією та П'єром Кюрі, які в 1898 році дійшли висновку, що випромінюван­ня радію є результатом його перетворення на інші елементи. Характерним прикладом такого перетворення є ланцюгова реакція перетворення урану-238 у стабільний нуклід свинцю-206. Уран-238 → Терій - 234 → Протактиній - 234 → Уран - 234 → Свинець- 206 На кожному етапі такого перетворення вивільняється енергія, яка далі передається у вигляді випромінювань. Відкриттю Беккереля та дослідженню Кюрі передувало відкриття невідомих променів, які у 1895 році німецький фізик Вільгельм Рентген назвав Х-променями, а в подальшому в його честь названо рентгенівськими. Перші ж дослідження радіоактивних випромінювань дали змо­гу встановити їх небезпечні властивості. Про це свідчить те, що понад 300 дослідників, які проводили експерименти з цими мате­ріалами, померли внаслідок опромінення. Усі джерела іонізуючого випромінювання поділяються на при­родні та штучні (антропогенні). Природними джерелами іонізуючих випромінювань є косміч­ні промені, а також радіоактивні речовини, які знаходяться в зем­ній корі.

Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні ре­актори, прискорювачі заряджених частинок, рентгенівські установ­ки, штучні радіоактивні ізотопи, прилади засобів зв'язку високої напруги тощо. Як природні, так і штучні іонізуючі випромінюван­ня можуть бути електромагнітними (фотонними або квантовими) і корпускулярними. Класифікація іонізуючих випромінювань, яка враховує їх природу, наведена на рис. 1.1. Рис. 1.1. Класифікація іонізуючих випромінювань Рентгенівське випромінювання виникає в результаті зміни стану енергії електронів, що знаходяться на внутрішніх оболонках атомів, і має довжину хвилі (1000 - 1) ∙ 10-12 м. Це випромінювання є сукупністю гальмівного та характеристичного випромінювання, енергія фотонів котрих не перевищує 1 МеВ. Характеристичним називають фотонне випромінювання з дис­кретним спектром, що виникає при зміні енергетичного стану атома. Гальмівне випромінювання - це фотонне випромінювання з неперервним спектром, котре виникає при зміні кінетичної енергії заряджених частинок. Рентгенівські промені проходять тканини людини наскрізь. Гамма (γ)-випромінювання виникають при збудженні ядер атомів або елементарних частинок. Довжина хвилі (1000 - 1) ∙10-10 м. Джерелом γ -випромінювання є ядерні вибухи, розпад ядер радіо­активних речовин, вони утворюються також при проходженні швидких заряджених частинок крізь речовину. Завдяки значній енергії, що знаходиться в межах від 0,001 до 5 МеВ у природних радіоактивних речовин та до 70 МеВ при штучних ядерних реак­ціях, це випромінювання може іонізувати різні речовини, а також характеризується великою проникаючою здатністю, у-випро­мінювання проникає крізь великі товщі речовини. Поширюється воно зі швидкістю світла і використовується в медицині для сте­рилізації приміщень, апаратури, продуктів харчування. Альфа (а)-випромінювання - іонізуюче випромінювання, що складається з а-частинок (ядер гелію), які утворюються при ядер­них перетвореннях і рухаються зі швидкістю близько до 20 000 км/с. Енергія а-частинок - 2-8 МеВ. Вони затримуються аркушем па­перу, практично нездатні проникати крізь шкіряний покрив. Тому а-частинки не несуть серйозної небезпеки доти, доки вони не по­траплять всередину організму через відкриту рану або через киш­ково-шлунковий тракт разом із їжею, а-частинки проникають у повітря на 10-11 см від джерела, а в біологічних тканинах на 30-40 мкм. Бета (&be a;) -випромінювання - це електронне та позитронне іоні­зуюче випромінювання з безперервним енергетичним спектром, що виникає при ядерних перетвореннях. Швидкість (3-частинок близька до швидкості світла. Вони мають меншу іонізуючу і більшу проникаючу здатність у порівнянні з а-частинками. (3-частинки проникають у тканини організму на глибину до 1-2 см, а в повітрі - на декілька метрів. Вони повністю затримуються шаром ґрунту тов­щиною 3 см. Потоки нейтронів та протонів виникають при ядерних реакціях, їх дія залежить від енергії цих частинок. Контакт з іонізуючим випромінюванням являє собою сер­йозну небезпеку для життя та здоров 'я людини. Однак при виконанні певних технічних та організаційних за­ходів цей вплив можна звести до безпечного.

Енергію частинок іонізуючого випромінювання вимірюють у поза­системних одиницях електрон-вольтах, еВ. 1 еВ = 1,6-10 джоуля (Дж). 2. Основні характеристики радіоактивного випромінювання Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань надзви­чайно важливими при вивченні питання небезпеки для здоров'я і життя людини є випромінювання, що виникають в результаті роз­паду ядер радіоактивних елементів, тобто радіоактивне ви­промінювання. Однією з основних характеристик джерела радіоактивного ви­промінювання є його активність, що виражається кількістю радіо­активних перетворень за одиницю часу. Активність А радіонуклідного джерела - міра радіоактивності, яка дорівнює співвідношенню кількості d самовиникаючих ядер­них перетворень у цьому джерелі за невеликий інтервал часу d до цього інтервалу часу: Одиниця активності - кюрі (Кі), 1 Кі = 3,7-1010 ядерних перетво­рень за 1 секунду. В системі СІ одиниця активності - бекерель (Бк). 1 Бк дорівнює 1 ядерному перетворенню за 1 секунду або 0,027 нКі. Небезпека, викликана дією радіоактивного випромінювання на організм людини, буде тим більшою, чим більше енергії передасть тканинам це випромінювання. Кількість такої енергії, переданої організму, або поглинутої ним, називається дозою. Розрізняють експозиційну, поглинуту та еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання. Ступінь іонізації повітря оцінюється за експозиційною дозою рентгенівського або гамма-випромінювання. Експозиційною дозою (X) називається повний заряд dQ іонів одного знака, що виникають у малому об'ємі повітря при повному гальмуванні всіх вторинних електронів, утворених фотонами до маси повітря dт в цьому об'ємі: Одиницею вимірювання експозиційної дози є кулон на 1 кг (Кл/кг). Позасистемна одиниця - рентген (Р); 1 Р = 2,58-10-4 Кл/кг. Експозиційна доза характеризує потенційні можливості іонізу­ючого випромінювання. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини, в першу чергу, залежить від поглинутої енергії випромінювання. Поглинута доза випромінювання (Д) - це фізична величина, яка дорівнює співвідношенню середньої енергії, переданої випро­мінюванням речовині в деякому елементарному об'ємі, до маси ре­човини в ньому: де Е - енергія (Дж); т - маса речовини (кг). Одиниця вимірювання поглинутої зони - грей (Гр.); 1 Гр = ІДж/кг. Застосовується також позасистемна одиниця - рад. 1 рад = 0,01 Гр. Однак поглинута доза не враховує того, що вплив однієї і тієї са­мої дози різних видів випромінювань на окремі органи і тканини, як і на організм в цілому, неоднаковий. Наприклад, а-випромінювання спричиняє ефект іонізації майже у 20 разів більший, ніж (3- тау-випромінювання. Для порівняння біологічної дії різних видів випро­мінювань при вирішенні задач, пов'язаних із радіаційним захистом, НРБУ-97 введено поняття еквівалентної дози в органі або тканині (НТ), величина якої визначається як добуток поглинутої дози в окре­мому органі або тканині (Дт) на радіаційний зважуючий фактор WR, величина якого залежить від відносної біологічної ефективності іонізуючого випромінювання, тобто НТ=ДТ ∙WR. Одиниця еквівалентної дози в системі СІ - зіверт (Зв).

Одначе  вн старався про приязнь «сро емненц» дивз нашого командира, Кюстера, якому складав товариську взиту в його помешканн, яке було в розположенн нашого дивзону. З укранських старшин, як в дивзйному штаб грали ролю,  з якими числилися, можна назвати хиба лиш сот. Палва, шефа дивзйного вддлу ¶¶а, отже, персональних справ офцерського корпусу. Це було з правила в кожнй ненмецькй частин найважливше становище, бо офцерськ кадри мали засадничу вагу для вартости  боздатности частини. Тому це мусла бути взагал людина вартсна, з органзацйним хистом, з умнням поставити на свом (укранець у нмецькй частин!), а дал знавець укранських обставин, наших можливостей  людей. Ледви чи могла бути на цьому мсц якась нша людина, окрм, саме, Палва. Головна заслуга, а заразом  «вина», сот. Палва це невсипуща праця над творенням укранських офцерських кадрв. Дяльнсть ця йшла, як казали, в двох напрямах притягнути всх боздатних комбатантв до активно служби в дивз, а дал якнайбльше число нтелAентно молод вислати на старшинськ курси

1. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

2. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

3. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

4. Захист довкілля від іонізуючого випромінювання

5. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

6. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини
7. Вплив наркотичних речовин на організм людини в умовах техногенного забрудненя території
8. Рівні організації організму людини

9. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

10. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

11. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

12. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

13. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

14. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

15. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

16. Регенерація тканин людини. Алергічні реакції організму

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

17. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

18. Зміст поточних планів та організація їх розробки

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Організація приймання товару в аптеці

21. Організація праці

22. Організіція видавництва
23. Організація оплати праці на підприємстві
24. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

25. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

26. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

27. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

28. Організація банківської справи

29. Організація біржової торгівлі

30. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

31. Організація діяльності "ПриватБанку"

32. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники

33. Організація та планування кредитування

34. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

35. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

36. Організація охорони праці на виробництві

37. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

38. Організація охорони праці на виробництві
39. Репродукція вакцинного штаму 1062 метапневмовірусу птиці в ембріонах перепелів
40. Еволюція органічного світу по ерах

41. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

42. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

43. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

44. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

45. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

46. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

47. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

48. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

49. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

53. Організація документаційного забезпечення установи

54. Організація і методика аудиту
55. Організація і методика аудиту доходів підприємства
56. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

57. Організація облікового процесу на підприємстві

58. Організація обліку

59. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

60. Організація обліку власного капіталу підприємства України

61. Організація обліку запасів на підприємствах

62. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

63. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

64. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок

65. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

66. Організація праці бухгалтера

67. Організація складського обліку запасів в установах

68. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

69. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

70. Організація управлінського обліку на підприємстві
71. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
72. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

73. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

74. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

75. Організація роботи Верховної Ради України

76. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

77. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

78. Правова організація працевлаштування громадян

79. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

80. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь

81. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

82. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

83. Організація роботи користувача з АБД

84. Військова організація Запорізької Січі

85. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа

86. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
87. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості
88. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

89. Організація роботи шкільної їдальні

90. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

91. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

92. Лексико-граматична організація українських військових команд

93. Інтернаціоналізація підприємств

94. Організація збутової діяльності на підприємстві

95. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

96. Організація обліку на торгівельному підприємстві

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

97. Організація продажу товарів у магазинах самообслуговування

98. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

99. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.