Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Организанізаційно-правові форми підприємств

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ Розділ 1. Підприємство як економічна категорія Підприємство: ознаки, функції та класифікаці Характеристика організаційно-правових форм підприємств Висновки до розділу 1 Розділ 2. Особливості функціонування підприємств в умовах трансформації економіки України 2.1. Оцінка фінансового стану підприємств та напрямки його покращення 2.2. Розвиток підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи Висновки до розділу 2 Висновки Список використаної літератури Вступ Підприємництво-це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується н самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті сприяння прибутку. Тема даної курсової роботи є актуальною, адже саме сьогодні з підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. Як зазначено в нещодавно прийнятому Верховною Радою закон: ”Про державну підтримку підприємництва”, воно розглядається як “провідна сила в подоланні негативних процесів в економіці та забезпеченні сталого позитивного розвитку суспільства, як одна із сфер забезпечення зайнятості населення, запобіганню безробіттю та створення нових робочих місць”. Перспективи малого і середнього бізнесу пов’язані і з його особливою роллю як в переході до ринкової економіки, так і в її становленні. Насамперед це полягає в тому, що самостійне господарювання суб’єктів підприємницької діяльності активно впливає на формування конкурентного середовища. Адже кожен підприємець старається зайняти свою нішу на ринку товарів чи послуг ,прагне випускати потрібну і якісну продукцію, намагаючись тим самим привернути до себе споживача .Все це перетворює мале підприємництво у своєрідний соціальний двигун економічного розвитку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості і спонукає до зростання. Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця. З огляду на це, як, доречі свідчить і зарубіжна статистика, підприємництво є більшим стабілізуючим фактором, ніж велика індустрія. Окрім вирішення проблем створення нових робочих місць, формування конкурентного ринкового середовища та відповідної кон’юнктури ринкової економіки, підприємства виконують ще ряд важливих функцій. Зокрема в країнах з ринковою економікою підприємства відіграють велику роль в стимулюванні технологічних інновацій, створюючи їх у 2-2,5 рази більше, ніж державні компанії. Крім того, створення і діяльність великої кількості підприємств забезпечує стабільний розвиток регіональної економіки.

Завдяки більш високій конкуренції вони краще забезпечують місцеві ринки товарами і послугами і в той же час значно менше дестабілізують ситуацію на ринку робочої сили при банкрутстві окремих з них в порівнянні з великими підприємствами . Підприємства використовують здебільшого місцеві ресурси, міцніше прив’язані до місця свого розташування. Крім того вони є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, часто беруть участь у спонсоруванні місцевих програм, будучи зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони знаходяться. Крім інших вищезазначених функцій підприємництва виділяються саме та, що воно виступає важливим джерелом фінансового та організаційного забазпечення соціального захисту, вносить визначальний внесок у зменшення соціальної напруги і демократизації ринкових відносин. Саме підприємництво своїми руками забезпечує свій рівень життя воно є фундаментальною основою у формуванні середнього класу. Немаловажна роль підприємництва полягає і в тому ,що воно виступає інвестором вітчизняної економіки, а також сприяє розширенню експортних можливостей держави. Отже основною метою даної курсової роботи є насамперед, вивчення підприємства, його основних ознак та функцій, розкриття організійно правових форм підприємств, а також аналіз розвитку цих підприємств і їх перспективи в сучасній Україні. Розділ 1. Підприємство як економічна категорія 1.1. Підприємство: ознаки, функції та класифікація Невід'ємним елементом ринкового господарювання, однією з найактивніших форм економічної діяльності є підприємництво, або особливий тип господарювання. Підприємництво - ініціативна, новаторська діяльність господарюючого суб'єкта, спрямована на пошук і знаходження найбільш оптимальних економічних рішень з метою одержання максимальної вигоди. Підприємництво передбачає конкретну діяльність підприємця і часто ототожнюється з поняттям &quo ;власник&quo ;. Наукова економічна література розглядає підприємництво з різних сторін: як економічну категорію, як метод господарювання, як тип економічного мислення. Як економічна категорія підприємництво виражає відносини між його суб'єктами з приводу виробництва, розподілу і привласнення благ та послуг. Суть підприємництва як методу господарювання розкривають його основні функції: ресурсна, організаційна та творча. Ресурсна функція підприємництва передбачає, що воно націлене на найбільш ефективне використання матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів з урахуванням досягнень науки, техніки, управління і організації виробництва. Організаційна функція зводиться до діяльності по організації виробництва, збуту, маркетингу, менеджменту і реклами.Творча функція полягає у сприянні генеруванню та реалізації нових ідей, здійсненню техніко-економічних, наукових розробок, проектів, що пов'язані з господарським ризиком. Для підприємництва як методу господарювання характерні такі основні ознаки: самостійність і незалежність господарюючих суб'єктів, господарський ризик; економічна відповідальність. Підприємництво як особливий тип економічного мислення характеризується оригінальними поглядами і підходами до прийняття рішень, які реалізуються у практичній діяльності.

Центральну роль тут відіграє особа підприємця. Підприємництво розглядається не як рід занять, а як особливість розуму і людської натури. Таким чином, підприємець - суб'єкт, що поєднує у собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, методів виробництва, нових благ та їхніх нових якостей, нових сфер застосування капіталу. А звідси і підприємництво - це тип господарської поведінки підприємців з організації, розробки, виробництва і реалізації благ з метою отримання прибутку і соціального ефекту. Сутність підприємництва зосереджується у вияві ініціативної, новаторської, самостійної діяльності. А мета зводиться, з одного боку, до отримання прибутку або особистого доходу, в результаті не якихось кон'юнктурних справ, а передбачення точного розрахунку, а з іншого - до найбільш ефективного використання факторів, прагнення реалізувати творчі потенції людини. Першою і чи не найважливішою для розуміння характерною ознакою підприємництва є констатація індивідуального характеру підприємницької діяльності. Підприємництво — це завжди результат приватної ініціативи (хоча не виключаються й інші форми кооперації й асоціації), вільної від безпосереднього державного втручання. Підприємництво передбачає розробку і здійснення економічного проекту, здебільшого незалежного від державного управління і фінансування, автономного в плані пошуку необхідних коштів. Це можуть бути власні кошти одного чи кількох підприємців або позичені кошти (кредити), повернення яких планується після завершення виробничого або торгового циклу й одержання розрахованого прибутку. В цьому розумінні підприємництво, що охоплює ряд господарських секторів, є загалом альтернативою державному сектору економіки, що функціонує винятково на базі політики держави щодо нього і фінансується з державної скарбниці. Не менш важливою ознакою є розуміння заохочувальних мотивів, стимулів для заняття підприємництвом. І тут першочерговим стимулом є прагнення отримати прибуток. Звідси випливає найпростіший наслідок: діюче приватне підприємство прибуткове (рентабельне) уже за визначенням; збиткове не тільки не принесе бажаного прибутку, а й розорить підприємця. Вислів &quo ;вилетіти в трубу&quo ; за всієї своєї примітивності дуже точно передає зміст цього явища. Тому можна стверджувати, що приватнопідприємницька сфера економіки загалом є сферою завжди рентабельною — нерентабельні приватні підприємства просто приречені на ліквідацію або перепрофілювання. Забезпечення свого проекту — основа основ усіх розрахунків підприємця і основний предмет його турботи у процесі діяльності. З перших двох випливає і третя ознака, що стосується характеру роботи підприємця, а саме — організаторська робота. Вона поділяється на кілька послідовних стадій: • вивчення кон'юнктури ринку з метою визначення пріоритетних з погляду майбутнього прибутку сфер економіки; • фінансово-економічні розрахунки (зокрема калькуляція попередніх витрат), що покладені в основу проекту; • вивчення діючих законоположень, що регламентують обрану підприємцем форму діяльності; • розробка на їхній базі і затвердження в державних органах нормативного акта (актів) майбутнього підприємства; • пошук і мобілізація коштів (інвестицій); • залучення фахівців і робітників до безпосереднього поетапного здійснення робіт; • поточне управління виробничим процесом; • організація збуту виробленої продукції або наданих послуг (маркетинг); • звітність перед податковими і контрольно-ревізійними органами держави.

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

2. Організаційний розвиток підприємств

3. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

4. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

5. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

6. Організація оплати праці на підприємстві
7. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
8. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

9. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

14. Організація обліку на підприємстві

15. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

16. Організація управлінського обліку на підприємстві

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

17. Ревізійні комісії підприємств і організацій

18. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

19. Інтернаціоналізація підприємств

20. Організація збутової діяльності на підприємстві

21. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

22. Організація виробництва на металургійному підприємстві
23. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати
24. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

25. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

26. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

27. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

28. Форми фінансування підприємств

29. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

30. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

31. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

32. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

33. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

34. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

35. Система маркетингового планування на підприємстві

36. Податок на прибуток підприємств

37. Правовий статус підприємств

38. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
39. Планування діяльності підприємств
40. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

41. Економічний аналіз підприємств

42. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

43. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

44. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

45. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

46. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

47. Охорона праці на підприємстві

48. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

49. Доходи сільськогосподарських підприємств

50. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

51. Бухгалтерський облік на підприємстві

52. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

54. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"
55. Облік собівартості продукції на підприємстві
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

58. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

59. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

60. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

61. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

62. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

63. Правовий статус комунальних підприємств

64. Проблеми реалізації норм права

Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Інформаційні системи і технології на підприємстві

66. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

67. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

68. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

69. Організація роботи підприємства

70. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"
71. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств
72. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

73. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

74. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

75. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

76. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

77. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

78. Дослідження та розробки на підприємстві

79. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

80. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

81. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

82. Основи управління персоналом підприємств

83. Особливості діяльності інноваційних підприємств

84. Персонал на підприємстві

85. Проблема управління прибутком на підприємстві

86. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання
87. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
88. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

89. Формування організаційної культури

90. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

91. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

92. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

93. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

94. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

95. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

96. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Інноваційний розвиток готельних підприємств

98. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

99. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.