Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління інноваційним розвитком підприємств

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Державний вищий навчальний заклад “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА” Капарулін Іван Сергійович УДК 330.341.12 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ (за матеріалами машинобудівних підприємств Херсонської області) Спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі економіки підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України (м. Київ) Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гончарова Наталія Петрівна, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, професор кафедри економіки підприємств Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Галиця Ігор Олександрович, Державна установа «Iнститут економіки та прогнозування НАН України», головний науковий співробітник відділу конкурентної політики та прогнозування промислового потенціалу кандидат економічних наук, доцент Каракай Юрій Васильович, Верховна Рада України, Народний депутат України Захист відбудеться „22” травня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601. Автореферат розісланий „22” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат економічних наук, професорО.С. Федонін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасні перспективи економічного розвитку України пов’язуються з високотехнологічними й конкурентоспроможними підприємствами, господарська діяльність яких створювала б синергетичний ефект із національною економічною системою. Такий ефект можливий лише за наявності інноваційного розвитку підприємств, які складають основу конкурентноздатності національної економіки. Розуміння цього активізувало діяльність по розробці механізмів інноваційного розвитку підприємств як в наукових дослідженнях, так і на рівні практичної діяльності підприємств. Теоретичним й практичним аспектам інноваційного розвитку на макро- і мікрорівнях присвячені праці таких вчених, як М.Туган-Барановський, М.Кондратьєв, Й.Шумпетер, П.Друкер, Г.Менш, Б.Санто, Д.Тіс, Ю.Бажал, О.Бутнік-Сіверський, В.Геєць, А.Гальчинський, С.Ілляшенко, Д.Черваньов. На сьогодні даний напрямок досліджень широко висвітлюється у працях західних вчених-економістів, у тому числі Р.Нельсона, С.Уінтера, В.Лазоніка, А.Бернштайна, Е.Лама, В.Циганова та інших. Незважаючи на активні наукові пошуки в цьому напряму досліджень, деякі важливі теоретико-методичні та прикладні засади інноваційного розвитку підприємств ще не дістали належного обґрунтування.

Перш за все, потребують уточнення питання, що стосуються структуризації понятійного апарату. Подальшого вдосконалення потребують показники й методи оцінки рівнів інноваційного розвитку підприємств. Недостатньо розробленими залишаються питання, пов’язані з моделюванням інноваційного розвитку підприємств. Відсутність науково-практичних результатів досліджень з формування системних механізмів активізації інноваційного розвитку підприємства не дає можливості надання практичних рекомендацій суб’єктам господарювання. Необхідність вирішення зазначених проблемних питань, їх актуальність, теоретична і практична значущість визначили вибір теми, об’єкт, предмет, мету, наукові завдання та логіко-структурну побудову дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (теми: “Система управління інноваційним розвитком підприємств”, номер державної реєстрації 013U001897, і ”Сучасний розвиток та система управління підприємствами (об’єднаннями) у ринкових умовах господарювання”, реєстраційний номер 0100U004558). Особисто автором в межах тем розроблено організаційні форми інноваційного підприємництва для забезпечення ефективності інноваційного процесу та методичний інструментарій оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є узагальнення та поглиблення теоретичних положень щодо інноваційної складової розвитку суб’єктів господарювання та розробка науково-практичного інструментарію для формування ефективної системи управління інноваційним розвитком підприємств. У відповідності з метою, в роботі поставлено і вирішено наступні наукові та прикладні завдання: поглиблено науково-методичні засади щодо визначення понятійного апарату інноваційного розвитку, обґрунтовано необхідність формування теорії інноваційного підприємства та узагальнені сучасні інноваційно спрямовані напрями економічної теорії; визначено економіко-організаційні аспекти основних ознак інноваційних підприємств; виокремлено інноваційну складову підприємницької діяльності з урахуванням теоретичних підходів представників Австрійської школи; надано аналітичну оцінку рівня та динаміки інноваційної діяльності досліджуваних підприємств; на основі розробленої методики оцінки рівня інноваційного розвитку здійснено аналітичну оцінку рівня інноваційного розвитку досліджуваних підприємств; запропоновано модель, яка описує основні етапи інноваційного розвитку підприємства з урахуванням чинника часу; обґрунтовано основні елементи та зв’язки системи управління інноваційним розвитком підприємства. Об’єктом дослідження виступають процеси інноваційного розвитку промислових підприємств в сучасних умовах господарювання. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів формування та впровадження системних підходів до управління інноваційним розвитком вітчизняних машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертації є положення сучасної економічної теорії, викладені в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем інноваційного розвитку підприємств. Для вирішення окреслених завдань використовувались: метод системного підходу — при виявленні зв’язків між явищами та процесами економічної діяльності; метод порівнянь — при співставленні особливостей функціонування різних систем; абстрактно-логічні методи — при теоретичному узагальненні результатів досліджень і формування на їх основі проміжних і підсумкових висновків; методи економіко-статистичного аналізу — при дослідженні інноваційного розвитку машинобудівних підприємств Херсонської області, визначення його основних тенденцій та динаміки, а також для оцінки рівня інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Інформаційну базу дослідження складають наукові монографії, статті зарубіжних і вітчизняних вчених, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність підприємства на державному та міжнародному рівнях, статистичні матеріали за проблематикою дисертації, матеріали підприємств, інформаційних агенцій та Інтернету. Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: вперше: узагальнено й систематизовано інноваційно-спрямовані положення економічної теорії, що дало змогу обґрунтувати основні напрями теорії інноваційного підприємства; запропоновано методику оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства, яка відображає його рівень через співвідношення інноваційної активності та інноваційного потенціалу підприємства; розкрито зміст і взаємозв’язок системних понять «бізнесмен», «підприємець», «інноватор», що виокремлюють їх як самостійні поняття; удосконалено: модельний апарат інноваційного розвитку підприємства на основі концепції циклічності економічних процесів, що дало змогу побудувати трьохвимірну модель інноваційного розвитку підприємств у системі «інноваційність-адаптивність»; методи управління інноваційним розвитком підприємств на основі системної парадигми економічної теорії, що дозволяє представити управління інноваційним розвитком підприємства як об’єктно-процесну систему; одержали подальший розвиток: концептуальні положення інноваційної теорії щодо сутності й видових проявів інноваційного розвитку; понятійно-категоріальний апарат з досліджуваної проблематики: уточнені поняття «інновація», «розвиток», «інноваційний розвиток підприємства». Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці методів оцінки та шляхів активізації інноваційного розвитку підприємств. Основні наукові положення доведено до рівня методичних розробок і прикладних рекомендацій, призначених для використання машинобудівними підприємствами для здійснення інноваційної діяльності, що сприятиме активізації та підвищенню ефективності інноваційного розвитку. Результати дослідження використані в діяльності: ВАТ &quo ;Херсонський завод карданних валів&quo ; (довідка №220/5053 від 25.10.2007), ЗАТ «Акумуляторний завод «САДА» (довідка №530-11/2007 від 05.11.2007), а також при підготовці матеріалів в процесі здійснення законодавчої діяльності Верховної Ради України (довідка 04-22/8-208 від 17.0

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

2. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

3. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

4. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

5. Імідж ділової людини та організації

6. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
7. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
8. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

9. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

10. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

11. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

12. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

13. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

14. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

15. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Рельєф та ландшафтна організація

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Організація кредитної роботи в комерційному банку

20. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

21. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

22. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
23. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

26. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

27. Організація обліку в магазині "Світанок"

28. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

29. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

30. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

31. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

32. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

33. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

34. Організація захисту державної таємниці в Росії

35. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

36. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

37. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

38. Організація роботи користувача з АБД
39. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
40. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

41. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

42. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

43. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

44. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

45. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

46. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

47. Економічні та правові основи управління організацією

48. Лідерство та керівництво в організації

Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

49. Організація ярмарок та аукціонів

50. Поняття організації та її ознаки

51. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

52. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

53. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

54. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі
55. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
56. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

57. Організація та методика виконання курсових

58. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

59. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

60. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

61. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

62. Дитячі та юнацькі організації в Україні

63. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

64. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли

65. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

66. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

67. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

68. Організація роботи автостанції

69. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

70. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
71. Організація та проведення туристичних походів
72. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

73. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

74. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

75. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

76. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

77. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

78. Організація приймання товару в аптеці

79. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

80. Організація праці менеджера

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

81. Організаційна система управління природокористуванням України

82. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

83. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

84. Організація обліку грошових коштів

85. Організація евакуаційних заходів

86. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
87. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
88. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

89. Організація біржової торгівлі

90. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

91. Організація діяльності "ПриватБанку"

92. Організація ресурсної бази банків в Україні

93. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

94. Організація будівельного майданчика

95. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

96. Організація охорони праці на виробництві

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

97. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

98. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

99. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

100. Етапи організації бухгалтерського обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.