Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингова стратегія

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Передмова. Орієнтація підприємства чи особи у ринковому середовищі, досягнення перед­бачуваного успіху можливість прийняти непросте рішення залежить від бага­тьох чинників, і, насамперед, від пізнання цього середовища, уміння правильно його оцінити. Особливої значимості це набуває для функціонування підприємницьких структур. Для фірми важливим є з'ясувати, які товари виробляти чи продавати, які ціни встановлювати на продукцію, які засоби комунікації вико­ристовувати в умовах жорсткої конкуренції. Тільки вміле вирішення всіх цих питань може служити підставою для досягнення успіху відповідною структу­рою чи окремою особою. Чи допоможе в цьому маркетинг? Очевидно. Світова практика і теорія, перші несміливі кроки вітчизняних підприємств у цьому напрямку є достатнім підтвердженням викладеного вище. Часто маркетинг розуміють як рекламу, продаж, або збут продукції. Слід відзначити, що поняття маркетингу є значно ширшим, яке охоплює цілу сукуп­ність дій і чинників. Значення маркетингу в сучасній політиці фірми оцінити практично неможли­во, адже управління маркетингом – найважливіша частина стратегічного управ­ління фірмою, а маркетинговий план – основна частина бізнес-плану фірми. Програма самостійної роботи охоплює найважливіші елементи маркетингу, управління маркетинговою діяльністю та маркетингове планування. Багатогранність маркетингової діяльності і обширність самого поняття маркетингу не дозво­лили в достатній мірі висвітлити всі сторони проблеми. Умови виконання самостійної роботи. Програма самостійної роботи студентів передбачена учбовою програмою і вказана погодинна. На кожну тему, яка винесена на самостійне розглядання, вказується форма контролю для студентів. Виконання програми самостійної роботи є обов'язковим, тому що всі завдання виносяться на перелік питань до заліку. Форма контролю самостійної роботи студентів передбачає: опитування – загальне опитування студентів за вказаними питаннями; доповіді – публічне повідомлення, тобто розгорнутий виклад вказаної теми окремими студентами: підготовка матеріалу порівняльного характеру, з аналітичними висновками і пропозиціями, конкретними цифрами і т.д.; реферати – письмове оформлене повідомлення на пропоновану тему з подальшим обговоренням; перевірка практичних робіт за темами – практичні роботи повинні бути оформленні письмово кожним студентом. Дані методичні вказівки передбачені викладачем для направлення і полегшення самостійної роботи студентів і представлення практичного матеріалу по вказаним темам, але їх використання повинне супроводжуватися аналітичними даними самих студентів, прикладами, розробками, ситуаціями і т.д. Програма самостійної роботи містить словник економічних термінів по дисципліні “Маркетинг” для полегшення роботи студентів і роз'яснення невідомих слів іноземного походження. Програма самостійної роботи. Назва лекцій Перелік питань для самостійної роботи Форма контролю Тема 1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція. Маркетингова класифікація потреб за Мерреєм. Теорія споживчих цінностей Шета, Ньюмана і Гросса. Фактори макросередовища маркетингу.

Фактори мікросередовища маркетингу. опитування, доповіді Тема 2. Маркетингові дослідження. Маркетингова інформація, її види та способи збору. Практична робота №1 “Маркетингові дослідження”. опитування, перевірка ПР №1 Тема 3. Планування маркетингу. Структура маркетингового плану і його види. Переваги і недоліки маркетингових стратегій БКГ. Переваги і недоліки маркетингових стратегій М. Портера “Матриця конкуренції”. Сутність, переваги і недоліки моделі МакКінсі. опитування, доповіді, реферат Тема 4. Маркетингова товарна політика. Методи розробки ідей “нового” товару. Причини невдач “нових” товарів, основні ризики і їх значення. Конкурентоспроможність товарів на ринку. Розробка і маркетинг конкурентноспроможних послуг. опитування, реферат Тема 5. Маркетингова політика розподілу. Типи торгових посередників. Канали розподілу споживчих, промислових товарів і послуг. Характеристика форм вертикальної координації маркетингових систем. опитування Тема 6. Маркетингова цінова політика. Теорія еластичності попиту і ціни. Аспекти державного регулювання цін. Особливості ціноутворення на різних типах ринків. Перелік інформації необхідної для прийняття рішення щодо цін. опитування, доповіді Тема 7. Маркетингова політика комунікацій. Моделі механізму впливу реклами на споживачів. Форми вираження ідеї рекламного звернення в телевізійній рекламі. Характерні риси та ознаки персонального продажу товарів. Основні етапи участі фірми в роботі виставки. Практична робота №2 “Комунікації”. опитування, перевірка ПР №2 Тема 8. Організація і контроль маркетингової діяльності. Можливі суперечності між відділом маркетингу і іншими службами. Методи стратегічного і оперативного аналізу. опитування, доповіді Рекомендована література до назв лекцій і розгляду переліку питань для самостійної роботи студентів із дисципліни “Маркетинг”. Назва лекції Рекомендована література Тема 1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція. Гаркавенко С.С. “Маркетинг”, Липчук В.В. “Основи теорії і практики”, Котлєр Ф. “Керування маркетингом”. Тема 2. Маркетингові дослідження. Павленко А.Ф., Войчак А.В. “Маркетинг”, Гаркавенко С.С. “Маркетинг”, Тема 3. Планування маркетингу. Гаркавенко С.С. “Маркетинг”, Липчук В.В. “Основи теорії і практики”, Виханський О.С. “Стратегічне керування”. Тема 4. Маркетингова товарна політика. Гаркавенко С.С. “Маркетинг”, Липчук В.В. “Основи теорії і практики”, Павленко А.Ф., Войчак А.В. “Маркетинг”, Діхтль Є., Хершген Х. “Практичний маркетинг” Тема 5. Маркетингова політика розподілу. Гаркавенко С.С. “Маркетинг”, Діксон П. “Керування маркетингом”. Тема 6. Маркетингова цінова політика. Гаркавенко С.С. “Маркетинг”, Липчук В.В. “Основи теорії і практики”. Тема 7. Маркетингова політика комунікацій. Гаркавенко С.С. “Маркетинг”, Липчук В.В. “Основи теорії і практики”, Рєзникова Н.

“Маркетинг у телекомунікаціях”. Тема 8. Організація і контроль маркетингової діяльності. Гаркавенко С.С. “Маркетинг”. Тема 1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція. 1. Маркетингова класифікація потреб за Мерреєм. Маркетингова класифікація потреб була розроблена 1938 р. Мерреєм. Класифікація потреб: залежно від їх походжень: первинні (родові, фізіологічні), вторинні (соціально-культурні); залежно від ставлення до індивіда: позитивні, негативні; залежно від міри конкретного виявлення: явні, латентні; залежно від міри зв'язку і інтроспективними процесами індивідів: усвідомлені, неусвідомлені; залежно від джерела стимулювання задоволення цих потреб: залежні від внутрішнього і зовнішнього середовища; залежно від стану, в якому вони перебувають: рефракторні (жодний стимул не сприяє їх збудженню), стимульовані (потреба пасивна, але може бути збуджена) і активні (діючі). 2. Теорія споживчих цінностей Шета, Ньюмана і Гросса. Цінності – важливі і значущі з погляду конкретної людини предмети, дії, спосіб життя і т.д. найвдалішою у маркетингу є теорія споживчих цінностей, створена у 1991 р. Шетом, Ньюманом і Гроссом. Класифікація цінностей за п'ятьма групами залежно від того, що саме зумовлює корисність блага: функціональні – корисність блага зумовлено його здатністю відігравати певну утилітарну роль; соціальні – корисність блага зумовлено його асоціюванням з певною соціальної групою; емоційні – корисність блага зумовлено його здатністю збуджувати почуття чи ефективну реакцію; епістемічні (пізнавальні) – корисність блага зумовлено його здатністю збуджувати цікавість, створювати нові поняття чи задовольняти потяг до знань; умовні – корисність блага зумовлено специфічною ситуацією, що в ній діє той, хто здійснює вибір. Тема 2. Маркетингові дослідження. 1. Маркетингова інформація, її види та способи збору. Успішне функціонування будь-якої фірми у ринковому середови­щі може бути забезпечено лише при наявності точної, повної і віро­гідної інформації. Маркетингова інформація – важливий етап маркетингових дослі­джень, що дозволяє підприємству на ринку отримувати переваги у конкурентній боротьбі, знижувати ступінь ризику, своєчасно визна­чати зміни у маркетинговому середовищі, координувати дії у ринко­вій стратегії. Інформація, яку використовують для маркетингового дослідження повинна бути: високоякісною; вірогідною (мінімальна помилковість); повною; точною (відповідність реальним значенням стану справ); актуальною (свіжа інформація, не застаріла); цінною і корисною (відповідність меті, ситуації на ринку). Саме така інформація допомагає фірмам визначати відношення споживачів до товару і фірми, постійно слідкувати за зовнішнім се­редовищем, координувати стратегію і оцінювати діяльність, підви­щувати рівень рекламної роботи, отримувати підтримку у прийнятих рішеннях, підтверджувати власну комерційну інтуїцію, підвищувати ефективність діяльності. Про важливість інформації та необхідність її отримання свідчить той факт, що вона є рушійною силою до прийняття рішення щодо купівлі товарів. Адже, визнавши необхідність задоволення власної потреби, покупці здійснюють пошук інформації, її оцінку, прий­мають рішення щодо купівлі та інформативно реагують на покупку.

Применение системы контроля в сочетании с адекватным стимулированием превращает маркетинг в саморегулирующуюся систему. Оптимальная глубина проработки маркетинговых стратегий целиком определяется спецификой предприятия. Масштабные и дорогостоящие исследования проводятся для масштабных целей. Для многих предприятий достаточно данных их собственных исследований, проведенных на этапе разработки общих стратегий предприятия. Во многих случаях дополнительные исследования ограничиваются контрольным опросом небольшой выборки покупателей и двумя-тремя интервью с экспертами. В каждом конкретном случае глубина разработки является предметом предварительного соглашения заказчика и консультанта. Отчет консультанта. Как уже отмечалось, консультирование в области маркетинга связано с решением комплексных задач. Соответственно, результаты работы консультанта могут быть представлены в виде устного или письменного отчета, сформулированных маркетинговых стратегий, налаженной функции маркетинга или обученного персонала. Отчет консультанта о выполненной работе, в зависимости от конкретной задачи, может включать: - данные проведенных исследований в виде стенограмм, анкет, выдержек из интервью; - анализ данных, выводы; - описание ситуации на предприятии; - список выявленных неотложных и наиболее острых проблем; - рекомендации по выявленным проблемам с их кратким обоснованием; - рекомендации по проведению изменений; - программу или алгоритм внедрения изменений; Для задачи построения организационной структуры маркетинга результатом является налаженная структура

1. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

2. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

3. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

4. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

5. Выработка маркетинговой стратегии и оценка прибыли при подготовке к выпуску ассортиментной продукции

6. Организация контроля над соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения
7. Маркетинговый анализ среды и разработка маркетинговых стратегий
8. Новации в области маркетинговой деятельности и их влияние на формирование, и выполнение маркетинговых стратегий

9. Как выглядит сильная маркетинговая стратегия?

10. Анализ свойств товаров и его значение для выбора маркетинговой стратегии фирмы

11. Анализ маркетинговой стратегии предприятия

12. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

13. Выбор маркетинговой стратегии и постановка целей в маркетинге

14. Маркетинговая стратегия бутика "Pepper"

15. Маркетинговые стратегии в деятельности туристической фирмы на внешнем рынке

16. Проект маркетинговой стратегии радиостанции "Европа Плюс"

Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения

17. Разработка маркетинговой стратегии агентства недвижимости

18. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

19. Розробка маркетингової стратегії підприємства

20. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

21. Эволюция маркетинговых стратегий

22. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
23. Разработка маркетинговой стратегии предприятия Полипринт"
24. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере ОАО "Прогресс")

25. Маркетинговая стратегия в антикризисном управлении. Роль управленческого аппарата в условиях кризиса организации

26. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия

27. Маркетинговая навигация для стратегии

28. Анализ и стратегия развития маркетинговой среды предприятия

29. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

30. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

31. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

32. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

34. Кутузов - стратег и дипломат

35. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

36. Информационные системы маркетингового анализа

37. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

38. Характеристика современного ассортимента и требования нд к качеству шоколада
39. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"
40. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

41. Стратегия и управление хеджированием

42. Финская маркетинговая фирма Kotka-Hamina Region of Finland Ltd.

43. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

44. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

45. Маркетинговое исследование рынка персональных компьютеров

46. Маркетинговый раздел бизнес-плана

47. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

48. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

49. Элементы маркетинговой политики фирмы "Елена"

50. Маркетинговый анализ рынка рекламы г. Москвы

51. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки

52. Маркетинговая политика фирмы

53. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина "Молочный"

54. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы
55. Маркетинговое исследование торгового предприятия города Москвы
56. Стратегия маркетинга

57. Система маркетинговых коммуникаций

58. Методы маркетинговых исследований в регионе

59. Влияние маркетинговых коммуникаций на объемы продаж

60. Стратегия ценообразования

61. Организация маркетинговой деятельности на основе технологий Интернет

62. Маркетинговый анализ положения фирмы на рынке.

63. О прохождении маркетинговой практики в страховой компании ИФ «Интеррос-Согласие»

64. Маркетинговое исследование ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

65. Маркетинговые мероприятия по увеличению объемов продаж ОАО «Мясокомбинат ХХХ»

66. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж

67. Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг"

68. Маркетинговые исследования

69. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской компании

70. Анализ маркетинговой деятельности
71. Маркетинговые иследования авторынка
72. Маркетинговые исследования в рекламе

73. Миссия, цели, стратегия и оргструктура моей организации

74. Стратегия успеха менеджера

75. ЦБС «Кунцево» Новая стратегия и новые возможности библиотечной деятельности

76. Стратегическая модель Портера: стратегии ценового лидерства, дифференциации и концентрации

77. Диагногстика стратегии предприятия

78. Разработка миссии, целей и стратегии на примере фирмы «Полярис»

79. Разработка стратегии бизнеса

80. Основные этапы разработки стратегии

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

81. Формирование рыночной стратегии и ее значение в деятельности предприятия и организации

82. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

83. Стратегия развития предприятия

84. Анализ внешней среды как начальный этап в формировании стратегии предприятия. Функциональные стратегии: типы и общая характеристика

85. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

86. Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности
87. Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
88. Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

89. Анализ работы и некоторые стратегии на рынке ГКО

90. Определение стратегии руководства перерабатывающего предприятия по сезонному набору силы с учетом различного объема перерабатывающего сырья

91. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

92. Стратегия социально - экономического развития России

93. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской компании

94. Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)

95. Сталинская стратегия начала войны

96. Контртеррористическая стратегия и перестройка системы безопасности США

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. О стратегии аудирования

98. Паша-"Мерседес", или речевая стратегия дискредитации

99. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества

100. Методы получения и обработки маркетинговой информации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.