Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Кредитний ринок і його розвиток в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра теоретичної та прикладної економіки НАУКОВА РОБОТА з дисципліни «Макроекономіка» на тему: «Кредитний ринок і його розвиток в України» Виконала: Студентка групи КУ-41 Мрака Олеся Науковий керівник: Саталкін С.С. Львів-2009 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні та законодавчі засади існування кредитного ринку 1.1 Суть кредитного ринку 1.2 Стан законодавчої бази функціонування кредитного ринку Розділ 2. Дослідження аспектів функціонування кредитного ринку в Україні 2.1 Статистика функціонування кредитного ринку у 2009 рік 2.2 Перспективи розвитку кредитного ринку України Висновок Список використаної літератури ВСТУП На сьогодні в Україні особливого значення набуває підвищення ефективності функціонування ринкової інфраструктури, що вимагає кардинальних якісних перетворень у банківській сфері, а відповідно, реалізації адекватної політики комерційними банками. Перехід від адміністративно-командних методів управління банківською системою до економічних посилює роль конкуренції та зумовлює необхідність врахування потреб клієнтів грошово-кредитного ринку, розробки і реалізації ефективної депозитної і кредитної політики. Досвід країн з розвиненою ринковою системою підтверджує, що головною функцією комерційних банків є сприяння мобілізації заощаджень суб’єктів господарювання, спрямування їх у напрямку найефективнішого використання, опосередковано збільшуючи загальну масу інвестицій та потенціал економічного зростання. Необхідними умовами для створення ефективної банківської системи в Україні є можливість та практичне здійснення переливу фінансових коштів між суб'єктами господарювання, надання споживачам свободи вибору між різними об'єктами розміщення тимчасово вільних грошових коштів, а також надання рівних прав усім, хто пред'являє попит на кредитні ресурси. Теоретичні концепції, присвячені проблематиці депозитної діяльності банків, ускладнюються та диференціюються разом зі зміною умов функціонування і обігу позичкового капіталу. Спроби осмислити і теоретично обґрунтувати сутність та роль депозитних ресурсів пов’язані з процесами розвитку лихварського, а згодом грошового капіталу. Зокрема, проблеми депозитної діяльності у контексті формування збережень і інвестицій розглядали А. Сміт, Дж.С. Мілль, Д. Рікардо, І. Фішер, К. Віксель, а пізніше вони досліджувались Дж.М. Кейнсом, Дж. Хіксом, М. Фрідменом, Г. Джонсоном, Е. Доланом, Ф. Мишкіним та ін. Значні розробки у вивченні депозитів у складі ресурсної бази сучасних банківських інститутів здійснили такі зарубіжні економісти як Г. Айленбергер, Р. Еллер, П. Роуз, що аналізували проблеми формування депозитних вкладів у структурі ресурсної бази комерційного банку з двох позицій: управління банківським капіталом і управління зобов'язаннями банку. Серед російських вчених варто зазначити праці Є. Жукова, О. Лаврушина, В. Усоскіна. Проблемам формування ефективної депозитної політики комерційних банків присвячені роботи вітчизняних вчених, зокрема В. Вітлінського, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, О.З

аруби, Т.Ковальчука, В. Лагутіна, І. Лютого, А. Мороза, А. Пересади, О. Пилипченка, М. Савлука та ін. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні. Це обумовлено недостатнім рівнем розробки окремих аспектів депозитної політики комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку; дискусійними залишаються питання оптимального співвідношення депозитних інструментів та особливості формування депозитної політики в умовах зростаючої конкуренції. Метою роботи є дослідження такого сектору економіки як кредитний ринок з точки зору макроекономіки та законодавства України; аналіз економічної ситуації функціонування кредитного ринку України . Для реалізації зазначеної мети вирішуються такі завдання: Дослідити економічну природу і теоретичні аспекти еволюції депозитних операцій; Здійснити моніторинг грошово-кредитного ринку в Україні, проаналізувати тенденції в його розвитку та виробити рекомендації щодо регуляторної політики Національного банку України на депозитному ринку; Об’єктом наукового дослідження виступає діяльність та функціонування кредитного ринку в Україні. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань функціонування банківських інститутів в Україні, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Асоціації українських банків, окремих комерційних банків, а також енциклопедичні видання, монографічні дослідження та публікації зарубіжних і вітчизняних авторів, що склало передумови для комплексного аналізу депозитної діяльності комерційних банків України. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ІСНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ 1.1 Суть кредитного ринку Кредитний ринок є складовою ринку інструментів позики. Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти, позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі виконати зобов'язання за кредитами, системи державного регулювання кредитного ринку, законодавчого і нормативного забезпечення. Надання вільних грошових коштів у позику має забезпечити кредитору відповідний рівень доходу при задовільному ступені ризику неповернення і компенсувати втрачені можливості від інвестування коштів в інші активи. Для ефективного функціонування кредитного ринку необхідна стабільна економічна ситуація в країні, наявність розвиненої інфраструктури та ефективне державне регулювання, яке б забезпечило стабільність банківської системи і захист інвесторів. Розвинений кредитний ринок, який ефективно управляється з боку держави, забезпечує оптимальний розподіл обмежених фінансових ресурсів серед галузей економіки та сприяє економічному зростанню країни. Основні учасники кредитного ринку - це кредитори, що надають у позику на різних умовах вільні грошові кошти, позичальники та держава. Позичальниками на ринку кредитів виступають юридичні, фізичні особи і держава.

При цьому залучати вільні грошові кошти на ринку кредитів можуть як вітчизняні, так і іноземні позичальники. За специфікою надання кредитних послуг позичальників часто поділяють на такі категорії: населення, невеликі підприємства, корпорації, фінансові інститути (в тому числі комерційні банки), сільськогосподарські підприємства, державні установи та громадські організації. Кредиторами на ринку кредитів виступають комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи та іноземні кредитори — національні й міжнародні фінансові інститути. Крім того, кредиторами можуть бути також не фінансові інститути, якщо вони дають змогу іншим суб'єктам ринку протягом визначеного періоду за певну плату користуватись їх грошовими коштами. Функціонування кредитного ринку забезпечує кредитна система, до складу якої входять центральний банк, комерційні банки та інші фінансово-кредитні інститути. Кредитна система організовує рух капіталів і сприяє акумуляції та ефективному розміщенню фінансових ресурсів серед суб'єктів ринку. Оскільки ця система має значний вплив на економічні процеси, її діяльність потребує жорсткої регламентації та контролю з боку держави. Рис.1. Структура кредитного ринкуДержава здійснює управління грошово-кредитним ринком, регулює його діяльність і виступає позичальником на національному та міжнародному ринках. При цьому як регулюючу, так і інші функції на кредитному ринку вона виконує переважно через посередництво центрального банку. Центральний банк, з одного боку, є агентом держави в реалізації її функцій на кредитному ринку, а з другого — кредитним центром банківської системи, яка складається з двох рівнів. На першому, вищому, рівні банківської системи знаходиться центральний банк, а на другому — комерційні банки, які здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства і до грошово-кредитної політики, що проводиться центральним банком. Основними функціями банківської системи на кредитному ринку є трансформаційна та стабілізаційна функції. Залучаючи у одних суб'єктів ринку вільні грошові кошти і надаючи їх у позику іншим суб'єктам ринку, банки трансформують як терміни, розміри грошових капіталів, так і відповідні їм ризики. Стабілізаційна функція полягає в забезпеченні стабільності банків та грошового ринку і проявляється в створенні відповідної нормативної та законодавчої бази, а також у формуванні ефективного механізму державного контролю і нагляду за дотриманням законів та діяльністю банків у цілому. Центральний банк забезпечує стабільність національної грошової одиниці та сприяє стабільності банківської системи країни. Основними функціями центрального банку на грошово-кредитному ринку є: • розробка і реалізація грошово-кредитної політики держави; • монопольне здійснення емісії національної валюти та організація її обігу; • кредитне обслуговування банків другого рівня та держави; • регулювання та нагляд за банківською діяльністю; • встановлення правил проведення банківських операцій; • ведення реєстру банків і ліцензування банківської діяльності. Центральний банк виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування.

Якщо в нас колись з’явиться державна політика у галузі книговидання, вона головним своїм орієнтиром повинна мати припинення цієї самої окупації і перехід до співпраці. До чого довела монополія іноземців на нафтовому ринку, самі бачите. Але то бензин, його усі чиновники заправляють у свої машини, тому навкруги цього питання здіймається стільки галасу. Книжок же наші можновладці традиційно не читають, тому хоч і ситуація у нас значно гірша, ніж у енергетиків, уваги на неї все одно не звертають. Отже, за цілковитої мовчанки представників влади ми на свій страх і ризик сформулюємо тактичну мету книж-кової революції - імпорт не має перевищувати 20% об-сягів внутрішнього ринку. Тобто, в Україні на одну ім-портну книжку повинно продаватися чотири вітчизняних. Зверніть увагу, йдеться не про мову, а про виробництво. Хто проти? Тепер давайте разом подумаємо, як цього досягти. Звернемося до світового досвіду. Там для захисту своїх виробників вигадали всього чотири методи - дотації, ембарго, мито та квотування імпорту. Про ембарго, тобто заборону імпорту, пропонуємо не говорити

1. Міжнародний ринок туристичних послуг України

2. Розвиток української мови

3. Правові аспекти ринку земель в Україні

4. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

5. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

6. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.
7. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
8. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

9. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

10. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

11. Розвиток української етнонаціональної спільноти

12. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

13. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

14. Формування ринку праці в Україні

15. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

16. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

18. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

19. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

20. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

21. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

22. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні
23. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.
24. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

25. Ринок овочів і баштанних в Україні

26. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

27. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

28. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

29. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

30. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

31. Розвиток менеджменту реклами в Україні

32. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

34. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

35. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

36. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

37. Ринок цінних паперів України

38. Розвиток лізингу в Україні
39. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні
40. Страховий ринок України

41. Фондовий ринок України

42. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

43. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

44. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

45. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

46. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

47. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

48. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

49. Етнічний розвиток Русі-України

50. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

51. Розвиток науки Антропологія в Україні

52. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

53. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

54. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в Україні
55. Українська культура: становлення та розвиток
56. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

57. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

58. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

59. Фармацевтичний ринок України

60. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

61. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

62. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

63. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

64. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

66. Розвиток політичної думки України

67. Технологічний розвиток і його закономірності

68. Розвиток соціології в Україні

69. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

70. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні
71. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність
72. Розвиток сільського туризма в Україні

73. Розвиток філософії в Україні

74. Валютний ринок та його регулювання

75. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

76. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

77. Становлення та розвиток податкової служби України

78. Функціонування валютного ринку в Україні

79. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

80. Сучасний стан фондового ринку України

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

81. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

82. Ринок кредитних ресурсів

83. Ринок праці та його регулювання

84. Розвиток сукупної пропозиції в Україні

85. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

86. Структура ринку і функціонування його основних елементів
87. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні
88. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

89. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

90. Атомна енергетика України і РПС

91. Денежно-кредитная политика Банка Англии

92. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

93. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

94. Денежно-кредитная политика государства

95. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

96. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

97. Особенности несостоятельности (банкротства) кредитных организаций

98. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

99. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.