Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інформаційне забезпечення

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) та додатків до нього (форма 2), статистична та оперативна звітність. Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою. Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства. Усі показники бухгалтерського балансу та звітності взаємозв'язані один з одним. Їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від їхньої вірогідності та дати складання звіту. У цілому бухгалтерський баланс складається з активу та пасиву і свідчить про те, як на певний час розподілено активи та пасиви і як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу. З погляду фінансового аналізу є три основні вимоги до бухгалтерської звітності. Вона повинна уможливлювати: — оцінку динаміки та перспектив одержання прибутку підприємством; — оцінку наявних у підприємства ресурсів та ефективності їх використання; — прийнятгя обгрунтованих управлінських рішень для здійснення інвестиційної політики. Фінансовий аналіз — це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стину підприємства ни підставі його бухгалтерської звітності. Звіт про прибутки та збитки відображає ефективність (неефек-іивність) діяльності підприємства за певний період. Якщо баланс відображає фінансовий стан підприємства на конкретну дату, то звіт про прибутки та доходи дає картину фінансових результатів за відповідний тривалий період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). У звіті про прибутки та збитки наводяться дані про одержані доходи від виробництва продукції та інших видів діяльності. Різниця між доходами та витратами є прибутком або збитком підприємства за вказаний період. У названому звіті відображено чотири види показників прибутку: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток за вирахуванням податків та чистий прибуток. Прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після виплати із чистого прибутку дивідендів на привілейовані та звичайні акції, а також після формування резервного капіталу (фонду) є нерозподіленим прибутком підприємства. Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підприємств. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції формування й використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що сталися, сильні та слабкі сторони підприємства та резерви для поліпшення фінансового стану в перспективі. ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності. Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження. Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його зобов'язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів. Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона «стійкою» (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв'язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув. Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності. Як практичний приклад спробуємо, використовуючи основні показники оцінити ліквідність певного умовного підприємства (табл. 1). Таблиця 1 ОЦІНКА ДИНАМІКИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ № п/п Показники На початок На кінець Відхилення поточного поточного року року 1 Коефіцієнт абсолютної 0.08 0.16 O.OS ліквідності 2 Проміжний коефіцієнт покриття 0,61 1,38 0,77 3 Загальний коефіцієнт покриття 3.1. Фактичний 1,2 2,5 1.3 3.2. Нормативний 1,61 2,13 0,52 4 Коефіцієнт поточної ліквідності 2.8 3,0 0,2 5 Коефіцієнт критичної оцінки 1.5 1 2 -0,3 6 Період інкасації дебіторської 65 59 -6 заборгованості (днів) 7 Обертання матеріальних запасів 4,0 3,4 -0,6 (днів) 8 Тривалість кредиторської 62 58 -4 заборгованості (днів) 9 Співвідношення довгострокових 0,035 0.8 0,45 зобов'язань перед кредиторами та довгострокових джерел фінансування підприємства (коефіцієнт довгострокових зобов'язань) 10 Коефіцієнт поточної 0.45 0,52 0.0~ заборгованості 11 Співвідношення вхідних грошових 0,13 0,17 0,04 потоків та заборгованості кредиторам 12 Співвідношення вхідних грошових 0,25 0.23 -0.02 потоків та довгострокових зобов'язань перед кредиторами 13 Обертання постійних активів 3.0 3,1 0,1 14 Обертання всіх активів 1.11 1.18 0,07 Із таблиці можна зробити висновок, що в ліквідності підприємства сталися істотні зміни. Так, наприкінці поточного року проти його початку становище з абсолютною ліквідністю відносно нормалізувалось. Однак фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,16 усе ще залишається нижчим за норму (0,2—0,35). Нормативний коефіцієнт покриття, розрахований за даними підприємства, діяльність якого аналізується, суттєво збільшився за рахунок збільшення дебіторської заборгованості та матеріальних запасів у межах необхідної потреби. Порядок розрахунку нормативного коефіцієнта покриття подано у табл. 2 Таблиця 2 РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПОКРИТТЯ, тис.

гри. № Показники Значення показників Відхилення п/ п на початок на кінець поточного поточного року року 1 Матеріальні запаси в межах 314,2 443,2 129.0 необхідної потреби 2 Іісзнадійна (довгострокова) 33,5 42,7 9.2 дебіторська заборгованість 3 Короткострокова крслиторска 570,0 430,0 -140,0 заборгованість 4 Нормативний коефіцієнт покриття 1.61 2,13 0,52 Таким чином, за зростання за рік суми матеріальних запасів у межах необхідної потреби та безнадійної (довгострокової) заборгованості на 138,2 тис. грн. та за зниження короткострокової кредиторської заборгованості на 140 тис. грн. нормативний коефіцієнт покриття збільшився на 0,52 пункта. Водночас фактичний коефіцієнт покриття збільшився на 1,3 пункта, тобто більше ніж удвічі. Загальний коефіцієнт покриття по підприємству на початок минулого періоду був нижчим за нормативний на 0,41 відсоткового пункта. За період, що аналізується, він значно зріс і став вищим за нормативний коефіцієнт покриття на 0,37 відсоткового пункта, що слід оцінити позитивно. Проміжний коефіцієнт покриття за поточний рік порівняно з минулим зріс на 0,77 відсоткового пункта і перевищив мінімально допустиме значення (0,7—0,8). Коефіцієнт поточної ліквідності за цей період зріс із 2,8 до 3,0 і за обидва роки перевищив максимально допустиме нормативне значення (2). Як негативну можна оцінити ситуацію з періодом інкасації дебіторської заборгованості, що є досить тривалим (65 днів). Слід відзначити як позитивний фактор те, що за рік сталося певне (хоч і незначне) зменшення його тривалості. Показник обертання матеріальних запасів за аналізований період також знизився на 0,6 дня, що слід оцінити позитивно. Проте в нашого підприємства співвідношення довгострокових зобов'язань перед кредиторами та довгострокових джерел фінансування нижче за середньогалузеве (1,0). До того ж це співвідношення є порівняно високим і має тенденцію до збільшення (на 0,45 відсоткового пункта). Коефіцієнт поточної заборгованості поступово зростає, що слід оцінити позитивно. Коефіцієнт співвідношення вхідних грошових потоків та заборгованості збільшився, що сприятиме підвищенню ліквідності підприємства. Такого самого висновку можна дійти, аналізуючи співвідношення вхідних грошових потоків та довгострокових зобов'язань перед кредиторами. Аналіз ліквідності доповнюється аналізом платоспроможності, яка характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю виконати свої платіжні зобов'язання, які випливають із кредитних та інших операцій грошового характеру, що мають певні терміни сплати. Аналіз платоспроможності підприємства доцільно здійснювати як за поточний, так і на прогнозований період. Поточну платоспроможність доцільно оцінювати на підставі звітного балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими зобов'язаннями з використанням платіжного календаря. Розглянемо платоспроможність підприємства, користуючись даними табл. 3 Із даних табл. 3 можна зробити висновок, що платоспроможність підприємства є небезпечно низькою. Про це свідчать незадовільний рівень показника співвідношення довгострокової заборгованості до акціонерного капіталу та тенденція до його дальшого зниження.

Може, вам пощастить? Глибоке знання веде за собою глибокий сум. Хоча що тут, власне, нового? В Україні сьогодні при владі вороги та дурні? Так. А хіба колись було інакше? За всю українську історію можна нарахувати хіба кілька місяців сподівань на зміни. А тоді знову вороги та дурні. Проте зараз - це не колись. І різниця захована у одному-однісінькому словосполученні - інформаційне суспільство. Теперішні війни зі збройних перетворилися на інформаційні, і у нас із вами з’явилися деякі шанси. Бо віднині ми знатимемо усі їхні плани. Треба тільки взяти до рук чарівний пульт, або купити журнал: раз - і ми у ворожому штабі. Інформація на війні - це половина успіху, так твердять стратеги. З другою половиною дещо складніше. Бо її основа - це наш власний стратегічний потенціал. Що у нас там із обозами? Чи достатньо зброї, людей, резервів? Чи є у нас коні на степах широких? Чи вуголь на люльці бува не погас? Отже, наступного разу давайте спробуємо разом розібратися у власних силах та розглянути тактику організованого опору, а може, навіть і наступу на позиції супротивника

1. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

2. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

3. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

4. Про пенсійне забезпечення осіб

5. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

6. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми
7. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства
8. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

9. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

10. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

11. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

12. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

13. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

14. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

15. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

16. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

18. Інформаційна політика України

19. Апаратне і програмне забезпечення

20. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

21. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

22. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
23. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи
24. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

25. Компютерні інформаційні системи

26. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

27. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок

28. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

29. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

30. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

31. Метеорологічне забезпечення ударів РКЗВ "Смерч"

32. Апеляційне провадження

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

33. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

34. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

35. Еволюційне тлумачення права

36. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

37. Забезпечення працевлаштування інвалідів

38. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
39. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"
40. Інформаційні ресурси України

41. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

42. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

43. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

44. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

45. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

46. Предмет та методологія інформаційного права України

47. Притримання речей як спосіб забезпечення виконання зобов‘язання у судовій практиці

48. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

50. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

51. Методи збору журналістської інформації

52. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

53. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

54. Комерційне телебачення України
55. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики
56. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

57. Автоматизована система обробки економічної інформації

58. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

59. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

60. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

61. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

62. Відображення на екрані дисплея графічної інформації

63. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

64. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Інформатика і інформаційні технології

66. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

67. Інформаційна система НБУ

68. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

69. Інформаційні системи

70. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
71. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
72. Інформаційно-довідкова система

73. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

74. Корпоративна інформаційна система R/3

75. Лінійне програмування

76. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

77. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

78. Обслуговування програмного забезпечення

79. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

80. Пошук інформації в Інтернеті

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

81. Пристрої введення (виведення) аналогової інформації в ЕОМ (аналого-цифрові інтерфейси)

82. Пристрої реєстрації інформації

83. Програмне забезпечення для МПК Ломіконт

84. Програмне забезпечення ПК

85. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

86. Проектування інформаційних систем
87. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)
88. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

89. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

90. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

91. Система захисту інформації в Російській Федерації

92. Системне програмне забезпечення

93. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

94. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

95. Структури даних для обробки інформації

96. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

97. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

98. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

99. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.