Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Дипломна робота &quo ;Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами&quo ; Вступ Успішний розвиток вітчизняної економіки як на макро-, так і на мікрорівнях залежить від прогресу в банківській системі, передусім від її здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. З іншого боку, в умовах економічного зростання посилюється ощадна активність населення і банки отримують змогу залучити частину заощаджень, що зберігаються поза банками. Загальновідомою аксіомою вважається положення про те, що «кров'ю» сучасної економіки є грошові потоки, одне з джерел наповнення яких становлять депозитні вклади громадян та підприємств. З іншого боку, депозитні вклади дають їх власникам досить поширений в усьому світі вид пасивних доходів – проценти. Чим стабільніша економіка в країні і послідовніша фінансова політика державних органів та фінансових установ, тим більша довіра осіб, які володіють тимчасово вільними коштами, і тим охочіше вони звертаються до банківських установ для укладання депозитних договорів та розміщення своїх капіталів. Один із найголовніших складових елементів діяльності банку – вивчення його ресурсної бази. Збільшення ресурсної бази банку сприяє його доходності. Комплекс заходів, спрямованих на збільшення обсягів вкладів населення має передбачати посилення контролю та ефективності нагляду за банками, особливо за тими, чиє фінансове становище нестійке. Враховуючи, що власні та запозичені кошти займають незначну питому вагу в обсязі ресурсів банку, особливе місце серед заходів, спрямованих на зростання його доходності, займає депозитна політика. Основою її є залучення банком дешевших і раціональніших з точки зору їх використання, коштів юридичних та фізичних осіб. Депозити складають основу діяльності банку, оскільки визначають розмір кредитних вкладів (теоретично від 70 до 95% банківських ресурсів). Депозитна база банку формується із значної кількості клієнтських рахунків, що свідчить про роздрібний характер депозитних послуг і вимагає докладання значних зусиль з боку банку до їх залучення. Актуальність теми дипломної роботи «Організація депозитних операцій банків з фізичними особами» в тому, що я вважаю це питання дуже поширеним в банківській діяльності. Так як перед кожним комерційним банком на протязі його діяльності зустрічаються такі питання як: «Які краще залучити кошти? Як оптимально їх сформувати? Яку депозитну політику вигідніше застосовувати?» та інші не менше важливі питання. Комерційний банк може не здійснювати операції з векселями, не надавати лізинговий кредит, не здійснювати міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів – ці операції не суттєво вплинуть на подальшу діяльність комерційного банку, на його надійність, ліквідність. Об'єктом дослідження даної роботи є депозитна діяльність банків України на прикладі АКБ «Укрсоцбанк», предметом – депозитні операції. Метою роботи є дослідження механізму здійснення депозитних операцій комерційних банків та розробка напрямків вдосконалення методів залучення вкладів. Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: З’ясувати сутність, види та класифікацію депозитних операцій; Ознайомитися з законодавчою базою України, що регулює процеси залучення та управління депозитами населення.

Дослідити форми залучення вкладів; Проаналізувати становище українського депозитного рику; Провести аналіз економічного стану об’єкта дослідження; Розглянути механізм здійснення депозитних операцій в Миргородському відділенні Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» Надати рекомендації і пропозиції до поліпшення аналізу та впровадженню нових методів по залученню вкладів населення. В ході дослідження та розгляду теми даної дипломної роботи застосовувались методи аналізу, синтезу, конкретизації. При написанні даної роботи було використано: нормативно-правову базу України, підручники, статті, публікації, матеріали опубліковані на сайтах Інтернет українських банків, а також внутрішні документи АКБ «Укрсоцбанк». Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дипломна робота містить сторінок, таблиць, рисунків, список використаних джерел з найменувань, додатків. 1. Теоретичні аспекти здійснення депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами 1.1 Поняття депозитної політики комерційного банку і класифікація депозитів Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-Ш депозити (вклади) це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Суб`єктами депозитних операцій є комерційні банки, що виступають як позичальники, і власники коштів, котрі, в свою чергу, виступають кредиторами. Об’єктами депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою. На долю депозитних операцій приходиться біля 85% пасивів банків. При залученні депозитів банки дотримуються наступних принципів організації депозитних операцій : депозитні операції здійснюються таким чином, щоб сприяти отриманню банківського прибутку або створювати умови для отримання прибутку в майбутньому; в процесі організації забезпечується різноманітність суб`єктів депозитних операцій та поєднання різних форм депозитів; при здісненні банківських операцій забезпечується взаємозв`язок і взаємопогодження між депозитними і кредитними операціями по термінам і сумах; особлива увага в процесі організації депозитних операцій приділяється строковим депозитам, які найбільше підтримують ліквідність балансу банку; проводячи свої депозитні та кредитні операції, банк повинен зменшувати свої вільні ресурси; банк повинен приймати міри по розвитку банківських послуг, що передбачає залучення депозитів. Для банківської практики характерна така класифікація депозитів: За категоріями депонентів: депозити суб`єктів господарської діяльності; депозити фізичних осіб; депозити банків. За економічним змістом: депозити до запитання; депозити на визначений строк (строкові, термінові); ощадні вклади. За строками використання: депозити до запитання; депозити на визначений строк (строкові).

Депозити за своїм економічним значенням можуть бути як пасивними так і активними. Активні – розміщення банківських коштів в інших комерційних банках. Депозитні операції можуть бути активними лише на міжбанківському кредитному ринку. Депозитні – кошти, залучені банком. Вклад (депозит) до запитання – банківський депозит, який може бути вилучений вкладником на першу вимогу (кошти на поточних та бюджетних рахунках). Кошти клієнтів у вкладах до запитання зберігаються на поточних рахунках, які відкриває банк для кожного клієнта. В будь-який момент вони можуть бути зняті готівкою з відповідного рахунка або перераховані за вимогою клієнта на інші рахунки в банках. Вітчизняні банки здебільшого не здійснюють виплати за залишками на депозитних рахунках до запитання, оскільки розміри цих залишків дуже нестійкі та слабо прогнозовані. Значну частину ресурсів, залучених у вклади до запитання, банки використовують для забезпечення необхідного рівня ліквідності та формування обов`язкових резервів у вигляді залишків на кореспондентському рахунку в НБУ. Водночас у повсякденній банківській діяльності складається ситуація, коли клієнти не використовують одразу всі кошти, що надходять на їхні поточні рахунки, залишаючи певну частину у розпорядженні банку на деякий термін. Цю частину ресурсів банки використовують у формі вкладень у найкоротші за терміном повернення кредитно-інвестиційні активи. В цьому випадку він отримує можливість заробляти, розміщуючи вільні залишки на поточних рахунках у відповідні дохідні активи, а відтак сплачувати певний відсоток власникам депозитів до запитання за користування їхніми грошима. Платність вкладів цього типу дає змогу, в свою чергу, залучати ще більші обсяги поточних ресурсів, розширювати коло операцій та збільшувати їх обсяги, що неодмінно сприятиме підвищенню конкурентоспроможності банку. У більшості банків вклади до запитання займають найбільшу питому вагу в структурі залучених коштів. Це найдешевше джерело банківських ресурсів. Власник рахунку може в будь-який час вилучити кошти, тому банк повинен мати завжди високоліквідні активи за рахунок скорочення долі менш ліквідних, але тих, що дають високі доходи. Тому на залишок коштів на рахунках до запитання виплачуються низькі відсотки. Для комерційного банку вклади до запитання є трудомісткими і дохід від комісійних зборів за обслуговування рахунків не завжди покриває ці витрати. Комерційні банки зацікавлені у вкладах до запитання тому що: клієнти мають залишки грошей на рахунку і виникає можливість для банку використовувати ці залишки для короткострокового кредитування і отримати доход; банк має можливість надати клієнту повний спектр банківських операцій та послуг. Найстабільнішими щодо прогнозування рівня залишків та визначення термінів повернення коштів є термінові вклади (депозити). Терміновий вклад (депозит) – грошові ресурси, які розміщуються їх власниками у банку для зберігання та зараховуються на відповідні депозитні рахунки на визначений термін з виплатою обумовлених відсотків. Ресурси, залучені у термінові депозити, залишаються в розпорядженні банку в межах чітко обумовленого часового інтервалу, а тому можуть використовуватись для фінансування триваліших за терміном, а отже і більш дохідних активних операцій.

Вона мала на озброєнні 4 кулемети, кожен з бойовиків - гвинтівку з 40 набоями. Організація вела розвідувальну і пропагандистську роботу, готувалась до збройного виступу. Її провідники Фоліс і Саломович були розстріляні, пройшли масові арешти робітників. При цьому затримали одного з керівників підпілля, агента розвідки ЗУНР Л.Ганкевича [542]. В доповіді співробітника закордонного відділу Генштабу Армії УНР А.Рибчука йдеться про те, що 22 жовтня 1919 р. у Львові польська спецслужба заарештувала М.Оссовську, яка ефективно допомагала Л.Ганкевичу залучати вояків до УГА. Всього у цій справі було затримано 40 осіб. Арешти агентів розвідки ЗУНР використовувались поляками як привід для розгортання масових репресій проти українського населення міста [543]. Розвідувальну роботу спецслужб ЗУНР на окупованій території Галичини ускладнював жорсткий контррозвідувальний контроль спецслужб Польщі. Так, у Львові польська контррозвідка, дирекція поліції і військова адміністрація встановили тотальне стеження за всіма українськими політичними, комерційними, культурними і молодіжними організаціями, що перешкоджало використанню їх українською розвідкою як прикриття, а також реалізації планів збройних виступів проти окупантів [544]

1. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

2. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

3. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

4. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

5. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

6. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
7. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
8. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

9. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Депозитні операції банків

12. Учет депозитных операций коммерческих банков

13. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

14. Формування ресурсів коммерційних банків

15. Организация и учет депозитных операций ОАО КБ "Уралтрансбанк"

16. Організація касових операцій у банківських установах

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

18. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

19. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

20. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

21. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

22. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
23. Центральный банк, назначение, функции, операции
24. Кредитні операції банків

25. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

26. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

27. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

28. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

29. Банківські операції

30. Банківські операції з пластиковими картками

31. Депозитная политика коммерческого банка на примере ОАО "Банк Петровский"

32. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Основні функції операційних систем

34. Особливості операційних систем реального часу

35. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

36. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

37. Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"

38. Банковские операции с использованием векселей
39. Особенности проведения банком операций с векселями
40. Международные транспортные операции

41. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

42. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

43. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

44. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

45. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

46. Программа по ведению операций в магазине

47. Техника операций при ИБС и перикардитах

48. Антиглаукомная операция

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

49. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

50. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

51. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

52. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

53. Коммерческий банк

54. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им
55. Европейский Банк Реконструкции и Развития
56. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

57. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

58. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

59. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

60. Коммерческие банки и виды банковских операций

61. Валютные операции Сберегательного банка РФ

62. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

63. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

64. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

65. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

66. Депозитные сертификаты

67. Центральный банк

68. Трастовые операции банков

69. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

70. Коммерческий банк( по Казахстану)
71. Центральный банк и его функции
72. Активные операции коммерческих банков

73. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

74. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

75. Учет валютных операций

76. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

77. Аудит расчетных операций

78. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

79. Аудит кредитных операций

80. Бухгалтерский учет валютных операций

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Ведение кассовых операций в РФ

82. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

83. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

84. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

85. Тара и тарные операции в торговле

86. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)
87. Управление международными лизинговыми операциями
88. Управление оборотным капиталом фирмы во внешнеторговых операциях

89. Валютные операции и их регулирование

90. Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника

91. Сделки с недвижимостью (ознакомительная практика по специальности 060800: операции с недвижимым имуществом)

92. Вексель и вексельные операции

93. Управление операциями с ценными бумагами в СХПК "Адышевский" Оричевского р-на Кировской области

94. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

95. Центральный банк РФ. Его функции и политика

96. Учет лизинговых операций

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

97. Морской торговый флот в военных операциях на Чёрном и Азовском морях

98. Орловская наступательная операция (12 июля -- 18 августа 1943 г.)

99. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

100. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 года


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.