Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Теория государства и права Теория государства и права

Основні правові системи сучасності

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Інститут муніципального менеджменту і бізнесу Основні правові системи сучасності Київ-2000 План Вступ Поняття правової системи. Сучасні правові системи. Висновок Література Тема цієї роботи вибрана тому, що право і держава нерозривно взаємопов’язані, але кожна країна будує свою правову систему, беручи до уваги свої індивідуальні особливості історичного розвитку. Тому сучасні правові системи різних держав відрізняються одна від одної, і мають свої характерні риси. Мета цієї роботи є вивчення особливостей правових систем сучасності, закономірності їх становлення і розвитку. Так як правові системи відображають соціально-економічний розвиток і рівень культури народу, то їх вивчення дозволяє відновити поняття про суспільні відносини, зрозуміти механізм суспільства, маючи на увазі права і обов’язки. Актуальність цієї теми, ще й в тому, що Україна, як країна однієї правової системи, переходить в іншу правову систему. Зараз здійснюється реформа права в Україні, і вивчення особливостей правових основ інших країн дуже важливо на цей момент, так як це допоможе проаналізувати українське законодавство, дозволить використати позитивні моменти і уникнути негативних наслідків. В першій частині цієї роботи представлено аналіз самого поняття «правова система» і ознак, які обумовлюють належність права тієї чи іншої держави до відповідної правової системи. В другій частині роботи представлена загальна характеристика основних, існуючих у сучасному світі правових систем, і їх особливостей. Поняття правової системи. Пізнання суті і ролі права в житті потребує широкого підходу до правових явищ у всьому їх різноманітті і взаємодії між собою, а також обліку функціональних властивостей правових явищ по відношенню до людини, держави і суспільства. Разоми з багаточисленними означеннями поняття права, що відображають його головні риси, в науковому правоведенні було обгрунтовано і закріпилось поняття «правова система». Правова система - цілісний комплекс правових явищ, який зумов-лений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, усвідом-лений, постійно відтворюваний людьми і організаціями (державою), та який використовується їми для досягнення своїх цілей. Правова система відбиває закономірності розвитку суспільства, його історичні «національно-культурні» особливості. Кожна держава має свою правову систему, яка має як загальні риси з правовими системами інших держав, так і відмінності від них, тобто специфічні особливості. Винекнення, історія розвитку правової системи держав свідчить про те, що на утримання і розвиток правової системи впливає духовна культура: релігія, філософія, мораль, художня культура, наука. Також на правову систему великий вплив справляє політика і політична культура. Сучасна правова карта світу розкриває різноманітність правових систем і в той же час свідчить про прагнення держав до зближення, єдності у законодавстві, правозастосовної діяльності у сфері регулювання ринкових відносин, охорони навколишнього середовища, та в регулюванні інших сфер суспільного і державного життя. Розширенню взаємодії правових систем сприяє Організація Обєднаних Націй, яка налічує на теперішній час більш як 180 держав-членів.

Цей процес стимулють також законодавчі акти суверенних держав, які закріплюють пріорітет дій міжнародних актів, що відно-сяться до прав людини, до мирного урегулювання конфліктів між державами. Правова своєрідність країн дозволяє сказати про їх самобутність, про те, що кожна з них утворює свою правову систему - сукупість всіх правових явищ (норм, інститутів, відносин, правосвідомості), які існують в її межах (правова система в вузькому розумінні). Але поряд з особливостями, відмінностями, в цих правових системах можна помітити і загальні риси, елементи подібності, які дозволяють їх групувати у «правові сім’ї» (правові системи у широкому розумінні), які об’єднують декілька близьких у правовому відношенні країн. Існує декілька критеріїв об’єднання, класифікації правових систем різноманітних держав: 1. Загальність історичної долі і історичних коренів. Інакше кажу-чи, системи пов’язані між собою історично, мають загальні державно- правові корені (походять з однієї древньої держави, засновані на одних і тих самих правових початках, принципах, нормах). 2. Спільність джерел, форм закріплення і вираження норм права. Мається на увазі зовнішня форма права, те, де і як фіксуються його норми (в законах, договорах, судових рішеннях, звичаях), їх роль, значення, співвідношення. 3. Структурна єдність, схожість. Правові системи країн, які вхо-дять в одну правову сім’ю, повинні мати схожість структурної побудови нормативно-правового матеріалу. Як правило, це знаходить вираження на мікрорівні - на рівні побудови норми права, її елементів, а також на макрорівні - на рівні побудови великих блоків нормативного матеріалу (галузей, субгалузей, інститутів). 4. Спільність принципів регулювання суспільних інтересів. В одних країнах - це ідеї свободи суб’єктів, їх формальної рівності, об’єктивності правосуддя та ін., в інших - теологічні, релігійні початки (наприклад, мусульманські країни), в третіх - соціалістичні, націоналістичні ідеї і т.ін. 5. Єдність термінолгії, юридичних категорій і понять, а також техніки викладення і систематизації норм права. Близькі у правовому відношенні країни загалом використовують рівнозначні або схожі за своїм значенням терміни, що пояснюється єдністю їх походження. По тій же причині законодавці країн, які входять в одну правову систему, при розробці правових текстів застосовують однакові юридичні конструкції, способи побудови нормативного матеріалу, його упорядкування, систематизації. Заслуговує підхід західних компартивістів, які заперечують типологію правових систем тільки за ознакою їх класової сутності. При класифікації вони використовують різноманітні фактори, починаючи з етичних, расових, географічних, релігійних, і закінчуючи юридичною технікою і стилем права. Звідси і різноманіття класифікацій. Так, формаційна класифікація має з точки зору юридичної науки той недолік, що вона «розкладає по полицям» усі суспільні явища в цілому, і тому не враховує специфічних особливостей права. Теорія права зацікавлена в такій класифікації, яка б враховувала характер і сутність права, як специфічного суспільного явища, і виходила б із особливостей права.

Найбільш ближче до потреб права, виділення правових систем, яке здійснюється наукою порівнюючого права. Краще за все така класифікація проведена відомим компартивістом Р.Давідом. Він виділив слідуючі правові системи (або як він висловлювався, «правові сім’ї»): Романо-германську (країни континентальної Європи, Латинської Америки, деякі країни Африки, Турція). Англо-саксонську (Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та інші). Релігійно-правові (країни, які мають в якості державної релігії іслам, індуїзм, іудаїзм). Систему звичайного права (екваторіальна Африка, Мадагаскар). Соціалістичну ( В’єтнам, КНДР, Куба). В якості класифікаційних прикладів були використані перш за все джерела права і методи роботи юристів (законодавців і суддів), далі принципи права і його структура. Природньо, така класифікація адаптована переважно для права, створена для права, тому вона може бути використана для пошуку праворозуміння. Таким чином, існує декілька точок зору на класифікацію правових систем сучасності і недалекого минулого. Сучасні правові системи. В стародавньому світі найбільш розвинутою правовою системою було римське право, юриспруденція Древнього Риму. Рецепція римського права стала головною складаючою частиною формування в середньовічній Європі романо- германської правової системи, «правової сім’ї». Свої цінності, особливості притаманні правовій системі, яка сформувалась в Англії і яка стала основною сім’єю загального права. На формування індуського, іудейського, а також мусульманського права вирішальний вплив справила релігія. Розглянемо більш детально основні правові сім’ї. Романо-германська правова система. Одна із основних правових систем сучасності є романо-германська правова сім’я. Це яскравий приклад того, як всередині одного історичного типу існує декілька різноманітних правових систем. Романо-германська правова сім’я об’єднує правові системі багатьох держав сучасного світового суспільства. Існує вона на європрейській території в країнах латинської (Італія, Іспанія, Португалія, та ін.) та романо-германської (Франція, Німеччина, Швеція, та ін.) мовних груп. Крім цього, до цієї правової сім’ї відносяться правові системи держав Латинської Америки, значної частини Африки, країн Близького Сходу. В багатьох країнах, наприклад, в Японії, можемо помітити вплив цієї правової системи. Характерною особливістю романо-германської правової сім’ї є те, що вона спирається на нормативно-правові акти, які як правило кодифіковані. На таких кодифікованих основах законодавства засноване право Франції, Німеччини, Іспанії, Італії та ін. На саме становлення романо-германської правової системи вплинуло право Древнього Риму, і зараз вона існує на запозичених із Римського права основних поняттях, правових інститутах. Економічний, соціально-політичний розвиток суспільства є головним джерелом становлення національної правової системи. В країнах Європи, які тяжіють до романо-германської правової системи, такими умовами стали: феодальна роздробленність, формування централізованих держав, становлення буржуазії, як панівного класу. Тут стали керувати за допомогою законів і кодексів, в яких чітко визначалось: що не заборонено, то дозволяється.

Рене Давид Основные правовые системы современности Рене Давид Основные правовые системы современности Перевод с французского доктора юридических наук профессора В.А.Туманова Введение 1. План. У этого Введения двойная цель. Во-первых, проследить историю сравнительного права, показать, в чем его значение и какие задачи ставит перед компаративистами современная эпоха. Во-вторых, объяснить, как построена эта книга, призванная рассказать об основных правовых системах современного мира. Отдел I. Сравнительное право 2. Развитие сравнительного права. Сравнение правовых систем, соседствующих на географической карте,-- дело такое же давнее, как и сама правовая наука. Изучение 153 конституций греческих и варварских городов лежит в основе трактата Аристотеля о политике; Солон, как говорят, действовал так же, создавая афинские законы, а децемвиры, как гласит легенда, составили Законы 12 таблиц лишь после изучения законов городов Великой Греции. В средние века сравнивали римское право и право каноническое, а в Англии в XVI веке также обсуждали в сравнительном плане достоинства канонического права и общего права

1. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

2. Основные права и свободы Российских граждан

3. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

4. Основные правовые системы современного мира

5. Волейбол. Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий ("от простого к сложному", "от простого к неизвестному», "от освоенного к неосвоенному")

6. Основные правила грамматики русского языка
7. Кислотно-основные буферные системы и растворы
8. Основные права, свободы и обязанности граждан

9. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

10. Основные правовые системы современности

11. Мерзляков А.Ф. - основные правила краткой риторики

12. Основные правовые системы современности

13. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ.

14. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

15. Колонтитулы, основные правила их набора и размещения

16. Основные правовые системы современности

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Воспитание гражданина - основные идеи, система, цель и задачи, условия реализации

18. Основные показатели системы национальных счетов

19. Основные правила составления документов

20. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ

21. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

22. Основные прав и свободы человека и гражданина
23. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Республике Молдова
24. Основные правовые системы современности

25. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

26. Основные правила орфографии английского языка

27. Основные правила оформления схем

28. Основные принципы системы К.С. Станиславского

29. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

30. Основные права и обязанности работника

31. Основные положения системы сертификации ГОСТ Р

32. Основные положения системы технической эксплуатации зданий

Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни

33. Основные правила перевозок групп детей в железнодорожном транспорте

34. Основные правила делового этикета

35. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

36. Таможенное право: предмет, система, основные принципы деятельности

37. Задачи, основные функции и система ОВД

38. Место обязательственного права в системе гражданского права
39. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права
40. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

41. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

42. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

43. Основные политические права и свободы граждан

44. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

45. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

46. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

47. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

48. Идеи правого государства и его основные признаки

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

49. Система права

50. Возникновение и система развития права Канады

51. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

52. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

53. Уголовно-исполнительное право в системе права, его предмет, функции и система

54. Разработка основных элементов логистической системы ОАО «БелАЦИ»
55. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения
56. Основные черты командно-административной системы хозяйствования. Теория дефицита

57. Совершенствование системы регистрации прав на недвижимость и регистрации сделок с недвижимостью

58. Правила сохранения крепкой нервной системы

59. Система автоматизированного управления: основные проблемы и задачи

60. Состояние и основные направления реформирования налоговой системы в РФ, анализ системы налогообложения на предприятии

61. Избирательная система и избирательное право

62. Основные этапы развития предпринимательского права в России

63. Возникновение, понятие и система уголовного права

64. Сущность, источники и система международного права

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Италия: избирательное право и избирательная система

66. Основные институты русского частного права до 17 г.

67. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

68. Право в системе социальных норм

69. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права

70. Избирательное право в системе публичного права
71. Политические права в системе конституционных и свобод человека и гражданина
72. Основные кодификации буржуазного гражданского права

73. Система права Украины

74. Право европейского союза : принципы , система , источники

75. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

76. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

77. Основные понятия и принципы права

78. Система права

79. Система права и система законодательства

80. Основные положения концепции преобразования системы физкультурно-спортивного воспитания детей, подростков и молодежи России

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

81. Система естественных прав человека исходя из условий его самосознания, назначения, цели и смысла существования

82. Финансы предприятий - основная составляющая финансовой системы

83. Основные направления развития мировой финансовой системы

84. "Дерево целей" системы маркетинговых коммуникаций фирмы. Основные целевые аудитории коммуникаций фирмы

85. Основные формы и системы заработной платы

86. Основные понятия и категории экономической теории, их место в системе производственных отношений
87. Англосаксонская система права
88. Источники конституционного права и его система

89. Право в системе социальных норм

90. Основные положения и общие правила совершения исполнительных действий

91. О предмете и системе науки административного права

92. Административное право в системе управления финансов и кредита

93. Коммерческий банк как основное звено банковской системы

94. Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Основные этапы геологической истории

95. Избирательное право и избирательная система в РФ

96. Система гражданского процессуального права

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

98. Системы счисления. Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую

99. Как переложить правила режимного бумажного документооборота в электронные системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.