Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Контрольна робота на тему: Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII ст. Бароко, яке програмно культивувало оригінальність і неповторність творчого почерку, а також обов'язок зберігати вірність традиціям свого народу, породило велику кількість національних та індивідуальних художніх шкіл, часто непорівнянних за своїми формальними ознаками, але єдиних за втіленими в них морально-етичними та філософськими поглядами. Етичні вчення бароко, тісно пов'язані з усіма сферами суспільного життя епохи, розвивалися у двох взаємозв'язаних руслах: теоретичному та практичному. Теоретична етика окреслювала принципові положення ментальності своєї доби. Основними її проблемами були: місце людини у світі, найвищі людські цінності (або &quo ;остаточна мета людини&quo ;), свобода волі й міра відповідальності людини за свої вчинки. Практична етика давала конкретні рецепти, як найкраще розпорядитися власною долею, щоб і на землі досягти блага. В руслі практичному розроблялися системи виховання &quo ;людини-героя&quo ;, вивчалися основні критерії оцінки людської &quo ;досконалості&quo ; та міра її досяжності в реальному житті. Видатні наукові відкриття, зроблені європейськими вченими наприкінці XVI — у XVII ст., докорінно змінили погляд на будову Всесвіту. Геліоцентрична ідея Коперника, розроблена Галілеєм, Дж. Бруно і Кеплером, привела до висновку про множинність світів і безмежність Всесвіту, в якому Земля є не центром, а тільки маленькою часточкою. Винахід телескопа і мікроскопа відкрив перед людьми існування безмежно далекого і безмежно малого. Дослідження Галілеєм, Гюйгенсом і Ньютоном проблем швидкості, інерції, незалежності дії сил та ін. довели, що досконалість полягає не в незмінному, а в мінливому. Потрясіння, викликане в суспільстві XVIIст. новими відкриттями, знайшло втілення в мистецтві та літературі. Універсальне значення наукових відкриттів XVII ст. полягало не тільки в можливості їх практичного застосування, а й у тому, що вони принципово міняли світоглядні засади суспільства. Наука виправила, а де в чому й заперечила наївні свідчення органів чуття. Видимість явища більше не ототожнювалася з його сутністю, людина вперше проникла в таємниці природи. Земля виявилася позбавленою свого центрального розташування у Всесвіті. Разом із Землею втрачає свою небувалу значимість і людина як вінець і мета творчої енергії природи. Людський рід і людська доля у співвідношенні з величчю Всесвіту раптово втратили ту важливість, яку вони мали, коли їх розглядали зблизька, і для самої людини. Всі людські цінності виявилися нетривкими й відносними. Нове вчення розвінчувало людський рід, виводило його з ейфорії безперечної досконалості. Люди трагічно сприйняли свою &quo ;ницість&quo ; і недосконалість як природної істоти. У новому безмежному світі людина відчула себе самотньо і незатишно. Перед новою філософією постала нагальна потреба дати нове трактування місця людини у Всесвіті, пояснити її зв'язок з усією природою і знайти те особливе, чим людина все-таки відрізняється від усього, що її оточує. Розглядаючи питання про місце людини у світі, як європейські, так і українські мислителі схилялися до того, що людина є мікрокосмом у макрокосмі Всесвіту.

Таким чином, людина є невід'ємною часточкою природи, підпорядковується усім законам останньої, які встановлюють порядок і взаємини частин. Проте якщо в житті природи, яка оточує людину, діє тільки атрибут протяжності, то сутнісною основою людини є ще один субстанційний атрибут, а саме — мислення. Так людина стає незвичайною часточкою Всесвіту, обдарованою свідомістю і розумом, що споріднює її з самим Богом. Мислителі бароко, поставивши собі за мету проникнути в сутність кожного явища, намагаються пояснити природу людської душі. Торкаючись цього питання, Феофан Прокопович зазначав: &quo ;Вона (людина) є зменшена частинка того видимого і невидимого світу, оскільки має в собі щось і від тілесної неодухотвореної, і від живої матерії, і від чуттєвої людської субстанції, крім того, і те, що мають самі духи. Тому дуже правильно назвали її давні філософи мікрокосмом, тобто малим, або взятим у меншому вигляді, Різні частини людської душі, наділені різною природою, бувають між собою як у повній злагоді, так і у великій ворожнечі, але існувати можуть тільки разом. Людина теоретиками бароко розглядається як єдність протилежних і протиборчих природ, які стають причиною постійних внутрішніх конфліктів особи із самою собою. Виходячи з цього, виховання барокової &quo ;героїчної особи&quo ; спрямовується на те, щоб навчити її знаходити розумний компроміс між бажанням і спонуканням кожної часточки душі, не заперечуючи жодної з них (на відміну як від попередніх епох, так і від класицизму, які надавали перевагу вибору однієї з крайніх позицій, наприклад духовності й служінню Богові, виконанню громадянського обов'язку тощо). Трактуючи людину як істоту, підпорядковану законам природи, мислителі бароко ставлять питання про те, як ця залежність впливає на внутрішній світ людини. Дослідники історії та теорії української культури окресленої доби звертають увагу на те, що професори Києво-Могилянської академії не тільки визнавали, а й активно пропагували ренесансову в основі ідею &quo ;свободи волі&quo ;, в той час як теоретики європейського бароко майже не торкалися її. Річ у тім, що коли західноєвропейська філософія на початку XVII ст. уже практично вийшла з рамок теології й знайшла собі самостійний предмет, в Україні цей процес тільки починався. Не слід забувати, що видатні мислителі, вихідці з Києво-Могилянської академії, були насамперед служителями культу, а вже потім вченими, філософами, викладачами. Вони розглядали питання свободи волі не тільки щодо природи, а й щодо Бога, як засадничу проблему християнської антропології, а відтак і релігійної моралі. Водночас вони вперше у практиці православного богослов'я намагалися довести принципову можливість раціонального пізнання Бога. &quo ;Свобода вчинків людини, — стверджував Г. Кониський, — є не інше, як сам вільний вибір волі або здатність вибирати, що стосується мети&quo ;. В даному випадку мова йде не про конкретну особисту мету людини, яка може бути досягнена або змінена, а про остаточну моральну мету. Такий акцент вносить у теорію моралі момент відповідальності людини за власну долю і за свої вчинки не тільки перед Богом у потойбічному житті, а й перед собою та суспільством на землі і свідчить про те, що українські богослови у другій половині XVII ст.

працювали над творенням нової православної антропології. Відповідальність за вчинки перед суспільством різко змінює акценти в системі моральних цінностей і висуває на перший план не стільки віру в Бога і страх перед гріхом, скільки виконання громадянського обов'язку і дотримання індивідом традицій та смаків його оточення. Визнаючи свободу волі в теологічному аспекті, професори Києво-Могилянської академії не поширювали її автоматично на незалежність вчинків людини від її власної природи і суспільства. &quo ;Під самовластям, — зазначав Феофан Прокопович, — ми розуміємо ту властивість розумної душі, зокрема волі, яка, коли є всі умови для діяння, може діяти або не діяти, робити те чи інше&quo ;. Таким чином, Ф. Прокопович передбачав наявність необхідних для можливості здійснення вчинку умов. А це вже цілком співзвучно з теорією бароко, в якій людина розглядається як часточка природи, необхідно включена до ланцюга світової детермінації. У цьому універсальному зв'язку люди, як і всі інші істоти, прагнуть зберегти і відстояти себе поміж людьми та явищами, що їх оточують. Якщо людина вільна стосовно Бога у виборі добра або зла, але не вільна стосовно природи, то слід визначити, в чому саме полягає її залежність, до якої міри вона необхідна і чи можливо її якимось чином зменшити чи уникнути. Західноєвропейській філософії властиве ототожнення волі з людським розумом. Тим самим міра свободи залежить від того, наскільки людина осягнула і усвідомила закони природи (свобода в межах пізнаної необхідності). Щоправда, ототожнюючи волю і розум, Б. Спіноза залишав деяку різницю між ними в дусі Ляйбніцевих чітких і нечітких рецепцій. Таким чином, розум поширюється і на підсвідомі, нечіткі, чуттєві ідеї. Тому потенційно воля, як і розум, обмежена. Українські філософи, визначаючи взаємозв'язок і взаємозалежність розуму (інтелекту) та волі, послідовно розмежовували їх. Відтак розглядалося питання не тільки про свободу волі, а й про свободу розуму. &quo ;Адам, — писав Стефан Калиновський, — погубив. свою свободу настільки, наскільки довів її до мізерного стану, тому що до того (як він согрішив) володар-розум владно керував доброчинністю і приструнював її своїм кивком, але він втратив цей привілей&quo ;. Воля не є вільною щодо розуму. Акт волі — це втілення &quo ;практичного&quo ; рішення розуму. Таким чином, розум приймає рішення не одноразово, а проходячи декілька стадій, оглядаючи всі можливі варіанти. Розум сприймає об'єкт або факт, аналізує його, виводить висновки і пропонує їх волі для здійснення вчинку. Проте ситуації можуть бути неоднозначними, і тоді розум пропонує волі два протилежні рішення, оцінюючи їх з огляду &quo ;блага&quo ; для людини. В такому випадку воля не просто керується вказівкою розуму, а вибирає. Інтелект надає волі &quo ;свободу протиріччя&quo ; за індиферентності судження, яке їй пропонується. Як зазначав С. Калиновський, &quo ;суб'єктом свободи є воля, розум же випереджає волю, як дорадник, але не управляє нею, як повелитель&quo ;; &quo ;розум, — писав Сильвестр Кулябка, — це здатність, з допомогою якої хтось керує собою, рухає себе куди хоче і як хоче&quo ;.

Бюлетень Фонду "Демократичн нцативи", 17, 1996, с.77). [15] Оточен над рчкою Солоницею бля Сули козаки погодилися скласти зброю й видати полякам свох старшин, аби порятувати сво родини, як були при них у табор. Проте поляки порушили обцянку  винищили, по сут, весь обеззброний табр. «Солоницька рзня стала першим засвом майбутньо непримиренно ненавист мж укранцями й поляками. Як напише згодом П. Кулш, саме тут, на Солониц, "народилися от страхтлив лицар Хмельниччини", , як погодиться з ним сучасний польський сторик ЗбAнв Вуйцик, "можливсть розумного розв'язання козацького питання впала до нуля". Наталя Яковенко, Нарис стор Украни з найдавнших часв до кнця XVIII столття (Кив: Генеза, 1997), с.158. [16] И. Голенищев-Кутузов, Славянские литературы (Москва: Художественная литература, 1973), с.149. Хоча росйський учений говорить тут нбито лише про ситуацю у Литв, трохи дал (на с.150) вн поширю сво узагальнення на цлу Рч Посполиту: «Релгйна терпимсть у Польщ й Литв за сина Сигзмунда ¶ - Сигзмунда-Августа - дина в ґвроп XVI столття (якщо не рахувати Трансильван)

1. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

2. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

3. Французьке просвітництво XVIII століття

4. Экономичекое развитие в первый период Нового Времени (середина XVII века – конец XVIII века)

5. Запорожская Сечь (середина XVII–конец XVIII вв.)

6. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття
7. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
8. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

9. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

10. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

11. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

12. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

13. Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.

14. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии

15. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

16. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Театральная декорация в XVII–XVIII столетиях и ее историко-музыкальные параллели

18. Политические и правовые учения немецкого и итальянского просвещения XVII-XVIII вв.

19. Развитие теоретического знания /Укр./

20. Формы присяги русских чиновников государю в середине XVII века

21. Экономические идеи в России в XVIIXVIII вв. И.Т. Посошков и его книга "О скудости и богатстве"

22. Мореплаватели XVII-XVIII веков
23. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав
24. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

25. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

26. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

27. Кризис традиционных социально-политических и экономических институтов Османской империи в XVII-XVIII вв.

28. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

29. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

30. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

31. Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії

32. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

33. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

34. Українська культура першої половини ХІХ століття

35. Цинское государство в период расцвета (конец XVII-XVIII вв.)

36. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

37. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

38. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття
39. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття
40. Українське кіно початку ХХ століття

41. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

42. Культура Европы в XVII–XVIII веках

43. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

44. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

45. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

46. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

47. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

48. Раскол русской церкви в середине XVII века

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

49. Христианство на Западе в XVII–XVIII вв.

50. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

51. Природа как предмет философского осмысления. Европейская философия XVII-XVIII вв.

52. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

53. Становлення та розвиток податкової служби України

54. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті
55. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття
56. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

57. Наука і техніка ХХ століття

58. Польська шляхта другої половини XIX століття

59. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

60. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

61. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

62. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

63. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

64. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие

65. Наркоманія : чума XX століття

66. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

67. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

68. Наукова психологія XIX століття

69. Творці опитувань другої половини ХХ століття

70. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття
71. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття
72. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

73. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

74. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

75. Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков

76. Дворцовые перевороты середины XVIII в.

77. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

78. Приёмы политической борьбы в середине XVI начале XVII веков в России

79. События и люди Казахской степи периода XVIIIсередины XIX вв.как объект новейшего мифотворчества

80. Журналы Сумарокова середины XVIII века

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

81. Розвиток рекламних агентств на Україні

82. Знания о религии от древнейших времен до XVIII века

83. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

84. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

85. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

86. Розвиток менеджменту реклами в Україні
87. Місцеві позики і їх розвиток в Україні
88. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

89. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

90. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

91. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

92. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

93. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

94. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

95. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

96. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

97. Етнічний розвиток Русі-України

98. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

99. Первоначальное накопление капитала для победы рыночной экономики в Европе (XV—середина XVIII вв.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.