Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічний аналіз

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Економічний аналіз" Економічний аналіз Варіант № 7 1. Аналіз використання плану виробництва, показники обсягу виробництва, їх взаємозв’язок. Привести приклади аналізу. Планування – процес наукового передбачення ходу розвитку і шляхів здійснення виробництва, це свідомо підтримувана збалансованість і пропорційність виробництва. Планування – найважливіша функція управління. Планування націлене не тільки на зниження витрат виробництва, але, головним чином, на створення різноманітного асортименту продукції, що враховує різні потреби покупців. Сутність планування полягає в обгрунтованому визначенні на встановлений період основних напрямків і пропорцій розвитку виробництва, з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення і попиту ринку. Планування – процес прийняття і практичного здійснення управлінських рішень, воно спрямовано на подолання не детермінованого характеру економічного розвитку. Планувати можливо ті процеси, котрими людина і суспільство мають змогу управляти. Прогноз – наукова різноманітна гіпотеза, обгрунтоване припущення про характер протікання економічних процесів у майбутньому і майбутній стан економічної системи. Прогноз охоплює всі явища і процеси, які слабко управляються і некеровані, котрі не піддаються плануванню (демографія, погодні умови, запаси корисних копалин тощо). Прогнозування – формування можливих передумов прийняття рішень. Прогноз – передплановий документ, що фіксує ймовірний ступінь досягнення поставленої мети в залежності від масштабу і способу майбутніх дій. Прогнози, складені в декількох варіантах дозволяють при розробці планів вибрати оптимальний варіант економічного розвитку. План і прогноз – це стадії розробки господарських планів, що взаємно доповнюють один одного. Ринковий погляд на планування формується на основі наступних принципів: 1. Демократизація планування – означає, що планово-управлінські рішення повинні формуватися знизу на підприємстві, не на директивній, а на індикативній основі. 2. Первинність форм власності – означає, що право планування об'єктів власності належить, насамперед, власнику, котрий так само вправі делегувати цю функцію іншим органам, що планують від його імені. 3. Науковість планів – означає використання при розробці планів об'єктивних економічних законів і системи прогресивних науково- обгрунтованих норм і нормативів, досягнень науки і техніки і передового досвіду. 4. Соціальна спрямованість планів. 5. Єдність і органічний зв'язок перспективного, середньотермінового, поточного й оперативного планування. 6. Комплексність планів – означає, охоплення плануванням усіх боків діяльності підприємства і взаємозв'язок планів діяльності всіх цехів підприємства. 7. Оптимальність планів – з декількох варіантів плану вибирається оптимальний, на основі максимуму прибутку і мінімуму витрат. Система планів підприємства: Стратегічне планування (10-15 років). Мета – комплексне наукове обгрунтування проблем, з котрими може зіштовхнутися фірма в майбутньому періоді і на цій основі розробити показники розвитку підприємства на плановий період.

На основі взаємозв'язку перспектив і цілей розробляється стратегія підприємства. Довгострокове планування (10-15 років). Засновано на методі екстраполяції – використання динаміки показників минулого періоду і на основі постановки оптимістичних цілей (підвищення показників на майбутній період). Складова частина стратегічного плану. Довгострокові плани націлені на вирішення самостійних проблем стратегії фірми. Середньострокове планування (5 років). Передбачає розробку заходів, спрямованих на досягнення цілей, що намічені довгостроковими програмами. Формулюються основні завдання на 5-річний період. Містить кількісні показники. Поточне (бюджетне) планування (1 рік з розбивкою по кварталам). Має детальний характер і розробляється по функціональних підрозділах у вигляді кошторисів. Сукупність кошторисів цехів відображається у вигляді єдиного річного бюджету або фінансового плану підприємства. Основа бюджету – прогноз продажів і розрахунок витрат виробництва. Оперативне планування (термін: зміна, доба, декада, місяць). Детальні плани для вирішення конкретних питань діяльності підприємства. Мають вузьку спрямованість, високу деталізацію. В оперативному плануванні виробництва в залежності від розроблювальних показників застосовуються такі основні методи, як об'ємний, календарний, а також їхні різновиду: об'ємно-календарний і об'ємно-динамічний. Одні з них дозволяють планувати діяльність підприємства в цілому, інші – діяльність структурних підрозділів підприємства. Нижче я хочу привести їхню коротку характеристику. Об'ємний метод призначений для розподілу річних об'ємів виробництва і продажу продукції підприємства по окремих підрозділах і більш коротким тимчасовим інтервалам – квартал, місяць, декада, тиждень, день, година. Цей метод передбачає не тільки розподіл робіт, але й оптимізацію використання виробничих фондів і, в першу чергу, технологічного устаткування і складальних площ за планований інтервал часу. З його допомогою формуються місячні виробничі програми основних цехів і плануються терміни випуску продукції або виконання замовлення в усіх випускаючих підрозділах підприємства. Календарний метод застосовується для планування конкретних тимчасових термінів запуску і випуску продукції, нормативів тривалості виробничого циклу і випереджень виробництва окремих робіт щодо випуску головних виробів, призначених для реалізації на відповідному ринку продукції. Даний метод грунтується на використанні прогресивних норм часу для розрахунку виробничих циклів виготовлення окремих деталей, планованих комплектів продукції і виконання складальних процесів. У свою чергу, виробничий цикл основного виробу служить нормативною базою для формування проектів місячних виробничих програм іншим випускаючим цехам і ділянкам підприємства. Об'ємно-календарний метод дозволяє планувати одночасно терміни й об'єми виконуваних на підприємстві робіт у цілому на передбачений період часу – рік, квартал, місяць і т.д. З його допомогою розраховується тривалість виробничого циклу випуску і постачання продукції на ринок, а також показники завантаження технологічного устаткування і складальних стендів у кожному підрозділі підприємства.

Цей метод можна використовувати для розробки місячних виробничих програм як випускаючих, так і цехів ділянок , що не випускають. Об'ємно-динамічний метод передбачає тісну взаємодію таких планово- розрахункових показників, як терміни, об'єми і динаміка виробництва продукції, товарів, послуг. В умовах ринку цей метод дозволяє найбільш повно враховувати об'єми попиту і виробничі можливості підприємства і створює планово-організаційні основи оптимального використання наявних ресурсів на кожному підприємстві. Він припускає побудову планів-графіків виконання замовлень споживачів і завантаження виробничих ділянок і випускаючих цехів. Планування виробничої потужності підприємства (ПВП). В основу розрахунку виробничої програми підприємства закладається середньорічна виробнича потужність (П) головного виробничого устаткування. ПВП – максимально можливий річний об'єм випуску продукції в асортименті і номенклатурі встановленими планом при найбільш повному використанні виробничого обладнання і площ в умовах раціональної техніки, технології й організації виробництва. При плануванні ПВП розраховують вхідну, вихідну і середньорічну ВП (виробничу потужність). Вхідна потужність (Пв) – визначається на початку планового періоду на основі даних по наявному головному виробничому обладнанню. Вихідна потужність (Мви) – визначається на кінець планового періоду з урахуванням намічених планом введення додаткового обладнання, модернізації, реконструкції діючого устаткування і вибуття устаткування в зв'язку зі списанням. Мви = Мв Мд Мм – Мл, де: Мд – приріст ВП у зв'язку з капітальним будівництвом і введенням додаткового устаткування; Мм – приріст ВП у результаті модернізації і реконструкції діючого устаткування й удосконалювання технології виробництва; Мл – зменшення ВП у результаті ліквідації об'єктів і списання обладнання. Середньорічна ВП розраховується з урахуванням введення і вибуття виробничого устаткування протягом року: Мср. м. = Мв (Мді Тді) / 12 (Ммj Тдj) / 12 - (Млі Тлі) / 12, де: Мді, Ммj, Млі – приріст ВП у результаті введення додаткового устаткування, модернізації діючого устаткування і зменшення ВП у результаті списання устаткування; Тді, Тдj, Тлі – число повних місяців роботи додаткового і модернізованого устаткування з моменту введення в і-тому і j-тому місяцях до кінця року і ліквідованого устаткування з початку року до моменту його списання в і-тому місяці; , m – кількість місяців введення додаткового і модернізованого устаткування, к – кількість місяців вибуття устаткування впродовж року. Середньорічна ПВП або обладнання: Мср. м.= ci Пі Ткді Кеі, де: Пі – добова продуктивність одиниці устаткування і-го виду; ci – середньорічна кількість одиниць обладнання і-го виду; Ткді – календарний фонд часу одиниці устаткування і-го виду; Кеі – коефіцієнт екстенсивного використання устаткування і-го виду. ВП розраховується по всій продукції підприємства. При плануванні ВП велике значення має аналіз і встановлення оптимальних показників екстенсивного й інтенсивного використання головного виробничого устаткування. Показники використання ВП: 1) Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування (Ке) характеризує використання устаткування в часі й визначається відношенням ефективного фонду робочого часу устаткування (Тр) до календарного фонду часу (Ткд): Ке = Тр / Ткд.

Про мирну коекзистенцю  неекспортування комунстичних революцй Сталн говорив так само, як Хрущов. Про те, що большевики розпляновують продовжування дотепершньо полтики на далеку мету, вимовно свдчить плян Хрущова ще бльше змцнити економчний централзм, самовистачальнсть  змкненсть большевицького, соцялстичного бльоку. Якщо б Москва мала в плян лквдувати протиставлення й ворожнечу, тод принаймн пд господарським оглядом вона допускала б, замсть однобчного збльокування «кран соцялзму», розвиток х господарства з узглядненням нормальних господарських взамин теж з некомунстичними державами. Програму й головн. напрямн большевицько полтики  цло д, спрямовано на опанування всх народв та знищення всього несумсного з матерялстичним комунзмом  з московським мпералзмом, накреслив Ленн, поднуючи мперялстичк прагнення царсько Рос з марксистською доктриною про всесвтню комунстичну революцю. Цлком фальшив намагання вдтяжити пд цим оглядом Ленна й леннзм та приписувати загарбницьк експанс московського комунзму тльки Сталнов, ведуть тльки до дезорнтац народв  зменшення хньо вдпорности

1. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

2. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

3. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

4. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

5. Економічний зміст лізингу

6. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
7. Північно-Кавказький економічний район Росії
8. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

9. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

10. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

11. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

16. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

18. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

19. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

20. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

21. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

22. Економічний спад і нові правила маркетологів
23. Економічний потенціал національної економіки
24. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

25. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

26. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

27. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

28. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

29. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

30. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

31. Технічний аналіз ринку форексних операцій

32. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

33. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

34. Історія розвитку економічного аналізу

35. Теорія економічного аналізу

36. Экономічний аналіз підприємства

37. Предмет та метод економічного аналізу

38. Методи та прийоми економічного аналізу
39. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
40. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

41. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

42. Економіко-географічний комплекс Харківської області

43. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

44. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

45. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

46. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

47. Аналіз економічної нестабільності в Україні

48. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

49. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

50. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

51. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

52. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

53. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

54. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
55. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")
56. "Реквием" Анны Ахматовой

57. Анна Андреевна Ахматова

58. Анна Герман

59. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

60. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

61. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

62. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

63. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

64. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи
Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

66. Толстой: Анна Каренина

67. Аничков мост

68. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

69. «Романность» лирики Анны Ахматовой

70. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой
71. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой
72. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

73. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

74. С. Есенин. "Анна Снегина"

75. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

76. Роман "Анна Каренина"

77. Анна Ахматова

78. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

79. Ана

80. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. Анна Ахматова

82. Маркетинговий аналіз ситуації

83. Міжнародна економіка

84. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

85. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

86. Опера Гаэтано Доницетти "Анна Болейн" (Anna Bolena)
87. Економічне районування України
88. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

89. Анна Ахматова

90. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

91. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

92. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

93. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

94. Основні напрямки фінансового аналізу

95. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

96. Значення природоємності в економіці природокористування

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

97. Аналіз діяльності комерційних банків

98. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

99. Вплив російської кризи на економіку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.