Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік готової продукції

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ Характеристика готової продукції її оцінка та класифікація. Облік витрат на виробництво готової продукції Порядок формування та відображення в обліку первинної вартості готової продукції Особливості обліку випуску готової продукції та формування її собівартості в умовах використання комп’ютерної техніки. Висновок Список використаних джерел Додатки Стор. 5 8 9 11 32 4648 ВСТУП Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів на ринкові відносини, в цих умовах у підприємств виникає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аудит, щоб контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об’єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аудиту, наблизив його максимально до міжнародних стандартів. Управління підприємством - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник підприємства, його власники, головні спеціалісти зобов’язані постійно думати про перспективу підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного розвитку підприємства. Ефективне використання товарних ресурсів, чіткий облік - це необхідний елемент управління підприємства. Управління - це перш за все передбачати: хід виконання виробничої програми, відхилення від плану і завданих параметрів, відхилення у використанні виробничих ресурсів, напрямки перспективного розвитку підприємства після прийняття відповідних управлінських рішень. До елементів управління належать: - ПЛАНУВАННЯ - як процес визначення перспективних цілей та шляхів досяг-нення доставленої мети; - ОРГАНІЗАЦІЯ - як процес розподілу діяльності підприємства, визначення змісту роботи і делегування влади; - КОНТРОЛЬ - як процес виміру та оцінки реального стану виконання поставлених завдань в порівнянні із завданими параметрами, визначення відхилень та внесення коректив; - УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ - визначення потреб у трудових ресурсах, добір, прийняття на роботу, підвищення кваліфікації, тощо. - МОТИВАЦІЯ - управління поведінкою людей для досягнення доставленої мети. Відомо, що жодна система управління не може функціонувати без інформації. І в цьому відношенні саме облік забезпечує необхідну інформацію для реалізації всіх елементів управління. Таким чином, облік - це інформаційна система управління. Облік не пасивно відображає господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, а активно впливає на них, контролює законність, доцільність і ефективність використання виробничих ресурсів. Роль обліку суттєво підвищується в умовах ринкової економіки, яка базується на різних формах власності, наявності підприємств різних форм власності, наявності підприємств різних форм господарювання та конкуренції товаровиробників. Мова йде про посилення контрольних функцій обліку, підвищення аналітичності та оперативності облікової інформації, своєчасне забезпечення необхідною інформацією всіх рівнів управління підприємством та прийняття управлінських рішень.

Крім того, в ринкових умовах є багато зовнішніх користувачів, яким потрібна інформація про підприємство, його фінансовий стан і які зацікавлені в точності та відповідності такої інформації. Таким чином, бухгалтерський облік виконує в управлінні такі важливі функції, як інформаційну, контрольну, оціночну та аналітичну. Методологічно і організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією різнопланових користувачів. Фінансовий облік - це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку, оприлюднення інформаціїпро результати діяльності підприємства (установи, організації) та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку. Організація фінансового обліку повинна забезпечити: повне і безперервне відображення усіх господарських операцій, які відбулися за звітний період: складання установленої фінансової (бухгалтерської) звітності; постачання необхідною та достовірною інформацією користувачів. Об’єкт дослідження -- ВАТ „Коростишівський льонозавод”, який є правонаступником державного підприємства по первинній переробці льону, яке було перетворено у ВАТ в 1996 році. З 1999 року державної частки в статутному фонді ВАТ немає. Основні акціонери (інвестори) – юридичні особи резиденти України. Основний напрямок діяльності – первинна переробка льону і виготовлення льоноволокна. На 2004 рік засіяно льоном понад 3000 гектарів власних посівних площ та близько 2000 гектарів на підставах виробничої кооперації. Основні споживачі продукції – текстильні підприємства України та зарубіжжя. Серед українських підприємств-споживачів головне – ВАТ „Льонотекс” (Житомир) – до 50% продукції. Решта продукції реалізується за кордон (Латвія, Румунія, Словаччина). Діяльність підприємства пов’язана із сезонним характером робіт (сільськогосподарський сезон), тому багато тимчасових та сезонних робітників. Чисельність працівників: Постійних – 187 Сезонних – до 400 Штат бухгалтерської служби – 7 чоловік (розподіл обов’язків додається) Підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку, тому в обліковій політиці підприємства існують деякі особливості. На підприємстві використовуються наступні бухгалтерські программи: 1С Підприємство 7.5 на 5 користувачів, ведеться автоматизований облік виробничої та торгової діяльності. Заробітна плата нараховується без автоматизації у зв’язку з великою текучістю кадрів і непостійного кількісного складу працюючих. Результати діяльності підприємства сильно залежать від природних факторів, так, якщо 2002 рік був для підприємства вдалим, то 2003 рік видався збитковим. Основна причина збитковості – погодні умови, яки спричинили неврожай основної культури – льону-довгунцю. Завдані неврожаєм збитки призупинили плани розвитку підприємства. На виробничий сезон 2003 року було скорочено близько 200 робітників. Місцезнаходження: Житомирська область, місто Коростишів.

1. Характеристика готової продукції її оцінка та класифікація Основу побудови обліку готової продукції станов­лять: визначення терміна &quo ;готова продукція&quo ; та кла­сифікація готової продукції; оцінка готової продукції; облік випуску готової продукції; облік наявності готової продукції на складах та кладових у виробництві; систе­ма рахунків обліку. Готова продукція — це виріб або напівфабрикат, ро­бота, послуга що пройшли всі стадії технологічної оброб­ки на даному підприємстві та відповідають затвердже­ним стандартам або технічним умовам, договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові-покупцеві відповідно до діючого поряд­ку прийняття продукції. Всі елементи виробничого процесу (сировина, ма­теріали тощо), які знаходяться на різних стадіях техно­логічного процесу, утворюють незавершене виробництво. Готова продукція може мати, а може і не мати кількісні та якісні характеристики (кількість маси, шт., метрів, сорт тощо). Але у всіх випадках продукція повин­на мати вартісну характеристику. Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіантами. Продукція, яка має кількісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, а звідти буде здійснюватися її відвантаження (передача) та реалізація покупцеві На окремих підприємствах (фермерських господарст­вах), готова продукція не передається на склад, а нако­пичується безпосередньо у виробництві, звідти здійснюється її відвантаження (або передача) покупцеві та реалізація. Продукція, яка не має кількісних характеристик (ро­бота, послуга або посередництво тощо), безпосередньо з виробництва передається покупцеві (замовнику). Оцінка готової продукції У бухгалтерському обліку готова продукція має оцінюватися за фактичною собівартістю, яка може бути визначена тільки після зібрання всіх затрат та калькулювання. Разом з тим ви­никає потреба в щоденному обліку наявності й руху го­тової продукції та визначенні її вартісних характеристик. Тому в поточному обліку готова продукція оцінюється за прийнятими на підприємстві &quo ;твердими&quo ; обліковими цінами. Ними можуть бути середньорічна, планова собівартість, оптово-розрахункова, договірна ціна або фактична собівартість. Якщо готова продукція оцінюється не за фактичною собівартістю, то відокремлено від фактичної собівартості облікується відхилення. В кінці місяця ці відхилення у відповідній долі розподіляються між за­лишками нереалізованої продукції і реалізованими ви­робами. Оцінка продукції за &quo ;твердими&quo ; обліковими цінами дає можливість вести постійне спостереження за кількісними та вартісними параметрами процесів випу­ску та реалізації продукції. Тверді облікові ціни є основою побудови бухгалтерського обліку готової продукції на складах за оперативно-бухгалтерським методом. 2. Облік витрат на виробництво готової продукції У залежності від виду готової продукції випуск її відображається в обліку по-різному. Якщо продукція має речовий харак­тер (вибір), то її буде передано на склад. Якщо продукція не здається на склад, а її передають покупцеві або вона не має натуральних параметрів (ро­бота, або послуга), то факт її випуску відображається в бухгалтерському обліку.

Запасы и затраты Производственные запасы и готовая продукция 128 000 Издержки обращения Итого по разделу II 128 000 III. Денежные средства, расчеты и другие активы Расчеты с дебиторами 5 141 Денежные средства 154 859 49 818 44677 Итого по разделу III 160 000 49818 44677 БАЛАНС 350000 338 818 333 677 417 000 ПАССИВ I. Источники собственных и приравненных к ним средств Уставный фонд (капитал) 3 207 4025 48 066 54 828 Амортизационный фонд Прибыль 16598 Итого по разделу I 3207 4025 48066 71426 II. Долгосрочные пассивы Долгосрочные кредиты банков 156 000 235 000 235 000 235 000 III. Расчеты и другие пассивы Расчеты с кредиторами: - за товары, работы, услуги 190 000 99000 49 818 72000 - с бюджетом 793 793 793 38574 Итого по разделу II 346793 334 793 285 611 34557 БАЛАНС 350000 338 818 333 677 417000 Таблица 7 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 289 000 289 000 289 000 271 710 17290 289000 289000 289000 271 710 540 000 396 000 252 000 108 000 540000 396000 252000 128000 58 681 74250 90 576 97 682 58681 74250 90576 97682 887 681 759 250 631 576 477 392 54828 54828 54 828 54828 17 290 22677 29245 27 683 18464 77505 84073 82511 90582 235 000 235 000 235 000 235 000 521 794 369 755 245 680 76652 53 382 70422 68 385 75 158 810 176 675 177 549065 386 810 887 681 759250 631 576 477 392 Таблица 8 Баланс предприятия: АО "Кетчуп" за 1995 год АКТИВ I KB II KB III KB IV kb I.Основные средства Основные средства 315 000 315 000 315 000 275 904 Амортизация (износ) 39 096 Итого по разделу I 315000 315 000 315000 275 904 II

1. Облік готової продукції

2. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

3. Учет готовой продукции, ее учет и реализация

4. Учёт и реализация готовой продукции

5. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

6. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"
7. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья
8. Учет готовой продукции

9. Учет готовой продукции, ее отгрузка и реализация

10. Организация обработки информации на ЭВМ по формированию плана поставок готовой продукции

11. Учет готовой продукции

12. Организация учёта выпуска и движения готовой продукции крупного рогатого скота

13. Готовая продукция

14. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

15. Организация внутреннего контроля сбыта готовой продукции на предприятии ОАО "Оникс"

16. Особенности аудиторской деятельности в сфере выпуска готовой продукции и последующей реализации

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

17. Совершенствование учета готовой продукции и ее реализации

18. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации

19. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

20. Учет готовой продукции

21. Учет готовой продукции (на примере ООО "Белнедра")

22. Учет готовой продукции и анализ реализации продукции на производственных предприятиях
23. Учет готовой продукции и ее продажи
24. Учет готовой продукции и ее реализации

25. Учет готовой продукции и ее реализация

26. Учет готовой продукции на предприятии ЗАО "ЦИМС"

27. Учет движения готовой продукции на одесском заводе "Стальметиз"

28. Учет материалов, незавершенного производства и готовой продукции

29. Учет реализации готовой продукции

30. Учёт движения готовой продукции и её продажа

31. Бухгалтерский учет готовой продукции и ее продаж

32. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

33. Аудит выпуска готовой продукции и ее реализации

34. Аудит выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

35. Аудит готовой продукции

36. Аудит операций по учету реализации готовой продукции

37. Аудиторская проверка затрат на производство и реализации готовой продукции

38. База данных "Учет готовой продукции на складе"
39. Проектирование АИС (автоматизированных информационных систем) учета готовой продукции на предприятии ОАО "НИКОЛА"
40. Организация учета и контроля реализации готовой продукции и анализ финансовых результатов от реализации

41. Планирование себестоимости готовой продукции на хлебозаводе

42. Новые подходы к производству биологически безопасной мясной продукции в цикле "корма – животные – сырье – готовый продукт"

43. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

44. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

45. Облік собівартості продукції на підприємстві

46. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

47. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

48. Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

49. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

50. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

51. Правовое регулирование качества продукции с учетом интересов потребителей

52. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

53. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

54. Качество продукции машиностроительного производства
55. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции
56. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

57. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

58. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

59. Учет затрат и себестоимость продукции

60. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

61. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

62. Затраты на производство и реализацию продукции

63. Калькуляция себестоимости продукции

64. Себестоимость продукции, прибыль, рентабельность

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Затраты на производство продукции

66. Калькуляция себестоимости масложировой продукции

67. Основы производственной деятельности дилера по продукции АО Стройдормаш г.Калининград

68. Рынок высокотехнологичной продукции и его особенности в Самарской области

69. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

70. Характеристика продукции лесного комплекса и цен на нее
71. Управление качеством продукции
72. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции

73. Организация закупки и транспортировки продукции из региона в регион

74. Анализ себестоимости продукции и путей ее снижения

75. Технико-экономический анализ. Анализ выпуска и объемов продаж продукции

76. Анализ качества продукции на конкурентоспособность предприятия

77. Анализ и методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг регионального рынка (На примере производства полиграфической продукции в Н. Новгороде)

78. Планирование выручки от реализации продукции на предприятии

79. Анализ производства и реализации продукции

80. Производство ликёро-водочной продукции

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

81. Анализ производства и реализации продукции ОАО «Динсксахар»

82. Рынок научно-технической продукции в России. Его современное состояние и тенденции развития

83. Пример готового сочинения по роману М.Ф. Достоевского «Преступление и наказание»

84. Двухуровневая система цен на строительную продукцию в Украине

85. Научно-техническая продукция

86. Оценка качества продукции
87. Оценка уровня конкурентоспособность продукции
88. Стандартизация и сертификация продукции в условиях рынка

89. Анализ затрат на качество продукции

90. Достижение конкурентоспособности продукции предприятия

91. Методы планирования себестоимости продукции

92. Улучшение сбыта и продвижения продукции организации (на примере ОАО вино-водочный завод Майкопский)

93. Факторы риска невостребованности продукции

94. Стратегия запуска новой продукции на внешние рынки: эмпирическое исследование факторов современности

95. Качество продукции и организация технического контроля

96. Формирование оптимального ассортимента продукции

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Вы готовы стать лидером?

98. Правовая защита рекламной продукции

99. Реклама продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.