Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Українська академія державного управління при президентові України Харківський філіал Харків - 1997 Вступ З різних причин Україна, яка була периферією бувшого СРСР, зараз знаходиться обабіч процесів інтеграції та інтернаціоналізації у світовій економіці, що сильно стримує розвиток України як суб`єкта господарського механізму світу. В даний час, час переходу до ринкових відносин, необхідно переглянути теоретичні основи і практику функціонування економіки України, і на цій основі шукати шляхи входу молодої держави у світове співтовариство не як сировинного додатку і ринку для третьосортних товарів, а як повноправного учасника, на якого потрібно зважати як у політичних, так і в економічних перипетіях сучасного життя. Сьогодні Україна переживає важкий час. Головними диспропорціями, що прописались в економіці України, є дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного та торгівельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потребують високих інтелектуальних та матеріальних витрат. Перехід України до відкритої економіки може стати неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ, аналогічних високорозвиненим країнам. Нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи, що повинно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок. Виходячи із ситуації, що склалася, визначаються основні пріоритети сучасної української економічної політики. Це реанімація та стимулювання виробництва, створення сприятливого інвестиційного клімату, приведення якості продукції до рівня, при якому реальним стане вихід на основні світові ринки. Провідне місце (близько 70%) у експорті найбільш розвинених країн (в тому числі США, Німеччина, Японія) посідають саме наукомісткі, високотехнологічні товари. Їх конкурентоспроможність забезпечується великими витратами, в тому числі з боку держави, на науково-дослідні та конструкторські розробки. Економіка цих країн, та країн, що здійснили потужний ривок у сім`ю світових лідерів, сьогодні будується, в першу чергу, на реалізації наукових досягнень. У різних країнах проблема реалізації нововведень вирішується по-різному, хоч і можна простежити певні моменти, спільні для більшості сучасних лідерів науково-технічного прогресу, але не підлягає сумніву те, що наука стала реальною виробничою силою на даному етапі, і буде залишатись нею в майбутньому. Завдання України — у найкоротший час вивчити досвід вирішення цих проблем, визначити шляхи реалізації інноваційної політики в Україні з урахуванням реальних умов. Перший крок у цьому напрямі вже зроблено, ним стало Розпорядження Президента України від 23.01.1996 р. № 17/96 “Питання створення технопарків та інноваційних структур інших типів”, де створення та функціонування інноваційних структур визначається, як “один з пріоритетних напрямів підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу для розв`язання завдань технологічного оновлення виробництва”.

Однак, багато аспектів становлення цілісної системи управління інноваційною діяльністю в умовах сучасної України та іі подальшого функціонування не знайшли достатньо глибокого висвітлення у науковій літературі. Соціально-економічні, організаційно-управлінські проблеми організації інноваційних процесів, питання інформаційного забезпечення їх проходження відображено у публікаціях І.Я.Гришина, М.Іонцова, І.Колота, О.А.Лєбєдєвої, Г.І.Мостового, С.Покропивного, В.Є.Шукшунова, Ю.Яківця та ряду інших аторів. Разом з тим, ряд важливих питань, пов`язаних з новими підходами до вирішення, насамперед, організаційно-управлінських питань формування цілісних регіональних інноваційних структур в умовах економічної кризи, потребують подальшої розробки. Метою є подолання протирічч, що склалися в умовах, коли реструктуризована командно-адміністративна система фактично втратила здатність впливати на процеси в сучасній українській економіці. Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність розвитку інноваційних процесів в Україні зумовили вибір теми магістерської дисертації, мету і завдання, предмет та об`єкт дослідження. Метою роботи є розробка концептуального підходу до становлення цілісної системи управління інноваційною діяльністю в регіоні, як принципово нового механізму впливу держави на економіку в умовах ринку. У відповідності до мети роботи, поставлено наступні цілі: дослідити методи вирішення проблем, пов`язаних з інноваційними процесами, у розвинених країнах, зокрема, в США, Німеччині, Японії; дослідити реальні можливості науково-промислового потенціалу області, як основи становлення регіональної інноваційної структури; визначити пріоритетні напрями регіональної державної політики в сфері інновацій; обгрунтувати вибір критеріїв якісної та кількісної оцінки ефективності діяльності інноваційних структур. Виходячи з вищевикладеного, за предмет дослідження обрано роль державного управління, як фактору впливу на інноваційні процеси у регіоні. В якості об`єкта дослідження вибрано науково-промисловий потенціал Полтавської області. В процесі дослідження використано методи системного та статистичного аналізу реального стану науково-промислової бази області та інші методи. Як інформаційну базу, використано дані статистичної звітності Полтавського обласного управління статистики, регіонального відділення Держінофонду України, матеріали Інноваційного центру “Технокрай” (м.Харків). 1. Загальні засади державної інноваційної політики Щоб прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок, нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи. Зовнішньоекономічна діяльність посідає одне з найважливіших місць і є вагомою складовою економічної системи будь-якої незалежної держави. Структура українського експорту вкрай незадовільна. Головну роль в ній грають сировина, напівфабрикати, сільськогосподарська продукція. Реальну небезпеку становить те, що непродуманий експорт ресурсів може призвести до серйозних, навіть непоправних наслідків, так як сировинні ресурси обмежені та вичерпні.

Крім того, надмірне захоплення експортом може стати, до певної міри, стимулом для добуваючих галузей, і в той же час призводити до подальшого занепаду інших, до подальшого відставання в області, наприклад, машинобудування, особливо в його найсучасніших галузях — мікроелектроніці, лазерній, електронно-обчислювальній техніці та інших напрямах. В той же час, статистичні дані, опубліковані Світовою торговою організацією в 1994 році, свідчать, що на перше місце серед експортних товарів, з часткою близько 11% від загального об`єму, вийшла комп`ютерна техніка та програмне забезпечення. Це говорить про те, що ринок машин і обладнання насичується найбільш наукомісткою продукцією. Теж саме можна сказати і про інші ринки. Неухильне зростання об`ємів продажу наукомісткої продукції свідчить про все більшу увагу, яку держави-світові лідери надають проблемам якнайшвидшої реалізації нововведень. У таких країнах, як США, Японія та інших, програми державної підтримки інноваційної діяльності включено до пріоритетних напрямів внутрішньої політики у ХХІ ст. Інноваційна політика — складний, не позбавлений ризику процес, проходження якого визначається багатьма передумовами: технічними, фінансовими, економічними, соціальними. Інноваційна політика об`єднує науку, техніку, підприємництво, економіку і управління. Вона заторкає все соціально-економічне середовище, включаючи виробництво, банки, науково-технічні кадри, рівень науково-технічної грамотності населення, і є, в принципі, сукупністю заходів, зв`язаних з просуванням нової, або покращеної продукції на ринок збуту. Умовно можна виділити чотири варіанти інноваційної політики : Політика “технологічного поштовху”грунтується на тому, що приоритетні напрямки розвитку науки та техніки визначаються державою, котра володіє необхідними матеріальними ресурсами, експертизою та інформаційним забезпеченням. Такий варіант інноваційної політики виходить з наявності науково-технічних та соціально-економічних проблем і передбачає для їх вирішення розробку різних державних програм, великих капіталовкладень, інших прямих форм державної участі у регулюванні інноваційних процесів. Характерним прикладом такої політики є політика уряду США у 40-50 роках, коли створювались принципово нові напрями в галузі електроніки, ЕОМ, зв`язку, авіабудування. Політика “ринкової орієнтації” передбачає провідну роль ринкового механізму у розподілі ресурсів та визначенні напрямів розвитку науки і техніки. Така політика орієнтована на обмеження ролі держави в стимулюванні фундаментальних досліджень, створенні економічного клімату та інформаційного середовища для нововведень у фірмах, скорочення прямої участі в НДЕКР та дослідженнях ринків, а також на зменшення прямих форм регулювання, які заважають стимулюванню ринкової ініціативи та ефективній перебудові ринку. Ця форма політики була пріоритетною в 70-х роках у США, Німеччині, Японії, а на початку 80-х років поворот до неї здійснила більшість розвинених країн. 3.В 60-70 роках в США мала місце політика “соціальної орієнтації”, яка передбачала регулювання соціальних наслідків НТП, а прийняття рішень базувалось на широкому соціально-політичному консенсусі з залученням широкої громадськості.

Тльки творч, продукуюч соцальн складники нац вважа нацоналзм управненими й гдними до керми державою. З цих власне складникв творитиметься справжня провдна верства. Натомсть соцальним хижакам, суспльним неробам, шкдникам  полтичним отаманам нацоналзм вдмовля не тльки права на керовництво, але й само рац снування. На цих принципах будуться устрова концепця укран]ського нацоналзму, то  називамо нацократю. Полтич]н, соцальн й господарськ форми нацократ ми переглянемо нижче. Тепер подамо  загальну дефнцю. Отже нацокра]тю називамо режим панування нац у власнй держав, що здйснються владою всх соцально-корисних верств, обднаних вдповдно до х супльно-продукцйно функц в представницьких органах державного управлння. ¶¶¶. Суспльно виробнича структура нац. Наця, цевчнсть вчить укранський нацоналзм. Ко]рння  виростають з глибини вкв, а розвовий гн пряму в незбагнену прийдешнсть. Являючись пдставою снування дано людсько спльноти, нацядна в свой тяглй незмнност  окрем складники.Органчна, у свой духовй  фзичнй стот,як цлсть, :вона й цим складникам нада в кожну пору сторичного розвитку органчний характер

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Управління страховою діяльністю

3. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

4. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

5. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
7. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
8. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

9. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

10. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

11. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

12. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

13. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

14. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

15. Дослідження аспектів управління якістю продукції

16. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

17. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

18. Управління корпоративною власністю підприємства

19. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

20. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

21. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

22. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
23. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
24. Ділові взаємовідносини в апараті управління

25. Методи управління підприємством

26. Процес управління та його основні стадії

27. Системний підхід до управління персоналом фірми

28. Управління затратами

29. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

30. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

31. Організаційна система управління природокористуванням України

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Управління утворенням прибутку підприємства

34. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

35. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

36. Кредитний ризик та методи управління ними

37. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

38. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
39. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
40. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

41. Управління ризиками

42. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

43. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

44. Державне регулювання інноваційної діяльності

45. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

46. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

47. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

48. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска

49. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

50. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

51. Поняття і наукові засади державного управління

52. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

53. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

54. Структура державного управління
55. Сучасні принципи державного управління
56. Теорія і методологія дослідження управління

57. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

58. Форми державного управління

59. Функції управління в аграрному праві

60. Розробка концепції електронного офісу

61. Системний аналіз складних систем управління

62. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

63. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

64. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

66. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

67. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

68. Управління поведінкою споживачів

69. Управління процесом створення нового товару

70. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
71. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
72. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

73. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

74. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

75. Економічні та правові основи управління організацією

76. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

77. Закономірності формування корпоративного управління

78. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

79. Конфлікти та методи управління ними

80. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

81. Менеджмент та система управління

82. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

83. Механізм і методи управління фірмою

84. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

85. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

86. Національні моделі корпоративного управління
87. Організаційна структура управління підприємством
88. Організаційні форми інноваційної діяльності

89. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

90. Основи управління персоналом підприємств

91. Особливості антикризового управління

92. Особливості управління організацією

93. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

94. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

95. Поняття та сутність ефективності управління

96. Проблема управління прибутком на підприємстві

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

97. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

98. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

99. Система управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.