Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формування власного капіталу підприємств

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

КУРСОВА РОБОТА Тема роботи: &quo ;Формування власного капіталу підприємств&quo ; Вступ Національне господарство будь-якої країни формується в результаті економічного та соціального розвитку суспільства, поглиблення спеціалізації та кооперування праці, міжнародного співробітництва з іншими країнами. Економічна база для розвитку суспільства створюється у галузях сфери матеріального виробництва. Вони відрізняються одна від одної специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним призначенням продукції. Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є підприємство. Так, в умовах формування та розвитку ринкових відносин основна увага господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи – підприємства. Підприємство – це організаційно відокремлений господарський суб’єкт, що використовує матеріальні, трудові та інші ресурси для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, котрі користуються попитом. Підприємство є основним структуроутворюючим елементом економіки. Однак виживають лише ті підприємства, які найбільш правильно і компетентно усвідомили вимоги ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, послуг, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої творчої праці персоналу. Велику роль в економічному розвитку сучасного підприємства відіграє формування власного капіталу підприємства та ефективне його використання. Тривалий час у вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності підприємств за рахунок капіталу власників приділялась надзвичайно мала увага, оскільки за адміністративно-командної економіки державні підприємства в централізованому порядку наділялися статутним капіталом, який не міг бути змінений у результаті емісії (чи анулювання) корпоративних прав. Натомість домінуюча роль відводилася таким антиринковим методам фінансування підприємств, як бюджетні дотації, субсидії, субвенції. Сьогодні досить актуальним є питання переорієнтації підприємств на ринкові форми їх фінансування, однією з яких є фінансування за рахунок власного капіталу. Метою даної роботи є вивчення теоретичних аспектів формування власного капіталу підприємства і розробка рекомендацій по вдосконаленню структури та ефективності використання власного капіталу підприємства. У роботі досліджено джерела формування власного капіталу ВАТ «Електромашина», яке виробляє електрообладнання для тепловозів, електростанцій для споживачів в Україні та за кордоном. Досягнення мети курсової роботи передбачає вирішення наступних завдань: – дослідження теоретичних основ формування власного капіталу підприємств; – надати характеристику об’єкту дослідження та проаналізувати джерела формування власного капіталу підприємств на прикладі підприємства ВАТ Електромашина»; – розглянути зарубіжний досвід щодо формування власного капіталу підприємств; – формування висновків та пропозицій щодо підвищення ефективності формування і використання власного капіталу підприємств. 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємств 1.1 Економічна сутність власного капіталу підприємств та його роль в фінансово-господарській діяльності Капітал – одна з найбільш використовуваних економічних категорій.

Він є базою створення і розвитку підприємства й у процесі функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Будь-яка організація, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність повинна мати визначений капітал, що представляє собою сукупність матеріальних цінностей і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його господарської діяльності. Капітал – одна з фундаментальних економічних категорій, суть якої науковці вивчають упродовж століть. Термін «капітал» походить від латинського «capi alis», що означає основний, головний. Підприємство утворюється з метою отримання прибутку і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження і примноження свого капіталу. Капітал будь-якого підприємства представлений двома складовими: власними та позиковими коштами. Власний капітал – важлива частина капіталу підприємства, яка перебуває у його власності. Згідно П(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С) БО 2 «Баланс», власний капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал формується за рахунок коштів власників (учасників) товариства і власних фінансових ресурсів самого підприємства і відображається у першому розділі пасиву балансу підприємства. Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства. Власний капітал є основним, початковим та умовно безстроковим джерелом погашення збитків підприємства, він є одним із найвагоміших показників, котрі використовуються при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежність від зовнішніх джерел фінансування), а з іншого – ступінь кредитоспроможності підприємства (забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у підприємства капіталом засновників). Він є одним із найістотніших і найважливіших показників і виконує такі функції: 1) Функція заснування та введення в дію підприємства. Власний капітал у частині статутного є фінансовою основою для запуску в дію нового суб’єкта господарювання; 2) Функція відповідальності ті гарантії. Як уже було зазначено, статутний капітал є свого роду кредитним забезпеченням для кредиторів підприємства. Власному капіталу в пасиві балансу відповідають чисті активи в активній стороні баласну. Чим більший власний капітал підприємства, зокрема статутний капітал, тим більших збитків може зазнати підприємство без загрози інтересам кредиторів, отже, тим вищою є його кредитоспроможність; 3) Захисна функція показує, яке значення має власний капітал для власників. Чим більший власний капітал, тим краще захищеним підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів, оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки підприємства; 4) Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Внесками у власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням цінними паперами та іншими матеріальними цінностями, можуть бути грошові кошти. Вони можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості по позиках.

Це, у свою чергу, підвищує ліквідність підприємства, з одного боку, та потенціал довгострокового фінансування, з іншого. 5) База для нарахування дивідендів і розподілу майна. Одержаний протягом року прибуток або розподіляється та виплачується власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів, або тезаврується (спрямовується на збільшення статутного чи резервного капіталу). Нарахування дивідендів, як правило, здійснюється за встановленою ставкою відповідно до частки акціонера (пайовика) у статутному (пайовому) капіталі. Аналогічним чином відбувається розподіл майна підприємства у разі його ліквідації чи реорганізації. 6) Функція управління та контролю. Згідно з законодавством власники підприємств можуть брати участь в його управлінні. Найвищим органом акціонерного товариства (АТ) чи товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є збори учасників товариства, які призначають керівні органи та ревізійну комісію. Фактичний контроль над підприємством здійснює власник контрольного пакету його корпоративних прав. Володіння контрольним пакетом дає можливість проводити власну стратегічну політику розвитку підприємства, формувати дивідендну політику, контролювати кадрові питання. Таким чином, статутний капітал забезпечу паво на управління виробничими факторами та майном підприємства. 7) Рекламна функція. Солідний власний капітал підприємства створює підґрунтя для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а й з боку постачальників факторів виробництва і споживачів готової продукції. Крім того, підприємству із солідним власним капіталом набагато легше залучити кваліфікований персонал. Величина власного капіталу підприємства залежить від фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. 1.2 Характеристика форм власного капіталу підприємств Власний капітал підприємства характеризується різноманіттям форм і систематизується по цілому ряду категорій. Залежно від джерела формування власний капітал підприємства можна поділити на дві групи: 1) Вкладений капітал – це капітал, сформований за рахунок внесків власників підприємства; 2) Накопичений капітал – це капітал, сформований внаслідок господарської діяльності підприємства. Класифікація власного капіталу за джерелами формування є дуже важливою при визнанні його складових елементів. Капітал підприємства не може бути сформований іншими шляхами ніж вказані вище. Вкладений капітал включає такі елементи: 1) зареєстрований капітал (статутний капітал, пайовий капітал); 2) додатково вкладений капітал (емісійний дохід, інші внески засновників понад зареєстрований статутний фонд). До накопиченого капіталу відносяться такі елементи: – нерозподілений прибуток (непокритий збиток); – резервний капітал; – інший додатковий капітал. Головною ознакою елементів вкладеного капіталу є наявність реальних активів, що передані підприємству в обмін на корпоративні права, на можливість брати участь в управлінні та розподілі прибутків, майна підприємства. В системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності використовуються коригуючі показники: – неоплачений капітал; – вилучений капітал.

Незважаючи на найвищ в СНД обороти, президент ґЕСУ Ю. Тимошенко не раз говорила виборцям, що оборот - це одне, а прибуток - цлком нше,  прибутки  корпорац зовсм не велик. Так твердження розрахован на навних, бо наявнсть заплутаних схем та ще й офшорних партнерв давала можливсть чисто торгвельнй структур справд мнмзувати прибуток та наблизити його до нуля в Укран, а основний каптал сховати в офшорах. Для кандидата економчних наук Ю.В. Тимошенко не зайве буде пояснити прост стини. Навть нульовий прибуток, тобто коли доходи  видатки взамно покриваються, свдчить, що пдпримство не  збитковим. Але у такому режим воно не може тривалий час працювати, бо рушм прогресу  прибуток, який да можливсть розвивати виробництво. Судячи з того, що ґЕСУ придбало будинки, створило прекрасн офси та представництва в Днпропетровську, Кив, Москв  Лондон з сучасною оргтехнкою та дорогими меблями, мало великий автопарк, власну авакомпаню, купувало цл пдпримства, - то його дяльнсть була прибутковою

1. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

2. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

3. Аналіз фінансового стану підприємства

4. Аналіз фінансового стану підприємства

5. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
7. Значення та аналіз грошових потоків підприємства
8. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

9. Аналіз ліквідності підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

11. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

12. Аналіз фінансового стану підприєсвта

13. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

14. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

15. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

16. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Формування основних фондів підприємства

18. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

19. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

20. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

21. Формування облікової політики підприємства

22. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"
23. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
24. Управління корпоративною власністю підприємства

25. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

26. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

27. Формування прибутку підприємства. Права студента

28. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

29. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

30. Інформаційні системи і технології підприємства

31. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

32. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

34. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

35. Розробка підприємства LOMAPAK

36. Фінанси підприємства контрольна

37. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

38. Інноваційна діяльність підприємства
39. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
40. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

41. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

42. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

43. Формування прибутку промислового підприємництва

44. Аудит статутного капіталу

45. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

46. Управління утворенням прибутку підприємства

47. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

48. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

50. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

51. Автомазація виробничих процесів підприємства

52. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

53. Витрати підприємства

54. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
55. Економічна оцінка активу балансу підприємства
56. Облік активної частини балансу підприємства

57. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

58. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

59. Організація облікової політики підприємства

60. Попередній фінансовий аналіз підприємства

61. Статутний і додатковий капітал

62. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

63. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

64. Аудит підприємства

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

65. Аудит установчих документів підприємства

66. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

67. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

68. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

69. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

70. Аналіз програмного забезпечення підприємства
71. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
72. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

73. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

74. Антрапалогія капіталізму і культаў

75. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

76. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

77. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

78. Асортиментна політика підприємства

79. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

80. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Непрямі податки підприємства

82. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

83. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

84. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

85. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

86. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства
87. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів
88. Управління ціновою політикою підприємства

89. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

90. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

91. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

92. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

93. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

94. Міжнародна міграція капіталу

95. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

96. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

97. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

98. SWOТ-аналіз підприємства

99. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

100. Безпека діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.