Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Приватизація: зміст, цілі, шляхи

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

смотреть на рефераты похожие на "Приватизація: зміст, цілі, шляхи" Міністерство освіти України Донецький державний університет Кафедра економічної теорії Курсова робота по дисципліні: «Політична економія» на тему: «Приватизація: зміст, цілі, шляхи»Рецензент:Конотоп Галина Іванівна студента I курсу обліково-фінансового факультету спеціальність бухгалтерський облік і аудит група 0106 Укр Єфремова Святослава Олексійовича Донецьк 2000 ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Загальне поняття роздержавлення та приватизації 4 1. Зміст роздержавлення та приватизації 4 2. Цілі приватизації 6 3. Форми та методи приватизації у постсоціалістичних країнах 7Розділ 2. Аналіз досвіду роздержавлення та приватизації зарубіжних країн 10 1. Роздержавлення та приватизація у розвинених країнах Західної Європи 10 2. Роздержавлення та приватизація у країнах, що розвива- ються 13Розділ 3. Роздержавлення та приватизація на Україні 14 1. Причини та передумови приватизації на Україні 14 2. Особливості української приватизації 14 3. Законодавчі акти, що регулюють процеси приватизації в Україні 15 4. Державні органи управління, основні принципи, способи, суб’єкти й об’єкти приватизації на Україні 16 5. Аналіз приватизаційних процесів на Україні 19 6. Підсумки приватизації на Україні 22Висновок 25Список використаної літератури 27 Вступ Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. Проблема ця не нова і займає розуми людей уже не одне сторіччя. Перші згадки про власність, як одну з основних характеристик держави, з’явилися ще в глибокій давнині — у Вавилоні, Китаї й інших країнах. Процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов’язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах. Коло питань, пов’язаних зі здійсненням процесу роздержавлення, торкається всіх сфер соціально-економічного життя. З’ясування їхньої сутності має кардинальне значення як при аналізі пережитого країною періоду, так і гаданих можливостей її майбутнього. Тому проблеми роздержавлення власності відносяться до числа найбільш актуальних проблем сучасного становища України, у них зосереджені найбільш складні в теоретичному відношенні і важкі для практичного вирішення питання розвитку країни. В даний час на Заході починаються спроби математичного розрахунку оптимального сполучення двох форм власності, оптимальної структури, у котрій будь-які відхилення — відставання або забігання вперед — загрожують зниженням економічної ефективності. За даними Л.Л. Вегера, максимальна ефективність суспільного виробництва в європейських країнах може бути досягнута при питомій вазі держсектора у ВНП рівному 24,5%. Розробці теоретичних, методичних і практичних питань реформування відносин власності присвячено роботи таких вітчизняних вчених як В. Бесєдіна, І. Бондар, Л. Верховодової, Л.

Воротіної, В. Геєця, В. Голікова, М. Гольцберга, О. Кухленка, Ю. Єханурова, О. Ковальова, Н. Кузнецової, П. Кучерявенка, В. Ланового, І. Лазні, С. Мочерного, О. Пасхавера, О. Рудченка, А. Федоренка, Л. Хасан-Бек, М. Якубовського та інших. В російській та іноземній економічній літературі широко висвітлювалися ці проблеми в роботах Р. Брюса, Є. Гайдара, М. Дерябіної. Я. Корної, Н. Крилової, Д. Ліптона, А. Радипна, В. Рутгайзера, Дж. Сакса, Д. Спелбекера, В. Студенцова, Р. Фрідмана, А. Чубайса,Р. Ширяєвої та інших. Розділ 1. Загальне поняття роздержавлення та приватизації.1.1. Зміст роздержавлення та приватизації. Сутність роздержавлення полягає в обмеженні адміністративного втручання державних управлінських структур (можливо до межі повного виключення) в господарську та інвестиційну діяльність підприємств. В широкому розумінні роздержавлення означає руйнування управлінської монополії держави. До основних обмежень втручання держави належить відмова держави від надання підприємствам дотацій, субсидій, гарантованих кредитів; скасування примусового державного замовлення; обмеження (не відмова) втручання держави у процес ціноутворення. Це розширення самостійності підприємств і організацій (наприклад, звільнення від надмірної опіки, скутості), це відхід держави від оперативного господарського керівництва первинними господарськими ланками. Це зміна форм і методів господарювання. Роздержавлення у вузькому значенні передбачає перетворення державної власності в інші її форми, супроводжуване обов’язковою зміною власника: держави на іншого — приватна особа, колектив, сімейне господарство, акціонерне товариство тощо. Приватизацію ж можна розуміти як форму роздержавлення, що передбачає перетворення державної власності в приватну. Власне, суть приватизації визначається самою суттю приватної власності. Насамперед це створення механізму реалізації приватної власності виробника в нових умовах виробництва, перетворення його в повноправного хазяїна, забезпечення йому у всіх сферах господарської діяльності прямої залежності рівня споживання від рівня виробництва. Приватизація в перехідній економіці є переважною формою роздержавлення, з одного боку, і наділення громадян власністю за рахунок перерозподілу суспільного майна, з іншого. Під приватизацією, як правило, розуміють продаж або безоплатну передачу державної власності в руки окремих громадян, трудових колективів або юридичних осіб. На базі державних підприємств можуть виникати приватні і змішані фірми в різноманітних організаційно-господарських формах — від індивідуальних підприємництв до усіх видів корпорацій. Сенс приватизації власності полягає в відчуженні державної власності на користь юридичних осіб і громадян та формуванні приватної, колективної, змішаної (спільної) форм власності. Роздержавлення пов’язане насамперед із прагматичними міркуваннями на макро- і мікроекономічному рівнях. У першому випадку воно покликано зміцнити ринкові основи в економіці, здійснити децентралізацію і скорочення масштабів державної підприємницької діяльності для підвищення ефективності всієї державної системи, зменшити бюджетний дефіцит.

На мікроекономічному рівні завдання полягає в поліпшенні техніко-економічних показників роботи підприємств. Роздержавлення і приватизація мають одну мету — створення багатоукладної соціально-орієнтованої ринкової економіки. Цілісна система заходів роздержавлення включає щонайменше чотири компоненти: дебюрократизацію керування господарством; обмеження державної підприємницької діяльності; стимулювання приватного капіталу; згортання регулювання економіки. Питання визначення ролі держави в процесі приватизації значною мірою обумовлює як темпи проведення приватизації та її прибутковість, так і перебіг соціально-економічної трансформації суспільства взагалі, зокрема структурну перебудову господарства та вирішення соціальних проблем. Центральним і спірним у дискусії з приводу доцільності роздержавлення приватизації залишається питання про хиби державних підприємств і переваги приватного сектора економіки. Основні аргументи прихильників роздержавлення та приватизації полягають у наступному: - роздержавлення сприяє росту ефективності за рахунок зниження витрат виробництва, швидкої адаптації до попиту, введення раціональних методів виробництва і розширення можливостей фінансування; - комерціалізація і безпосередня зв’язок із ринком забезпечують більш ефективний контроль; - скорочення дотацій і оздоровлення бюджету створюють можливості більш ефективної витрати його коштів; - демонополізація сприяє створенню гнучких мобільних виробничих структур, упровадженню нової технології; - поділ економічних і політичних чинників призводить до росту економічної відповідальності за прийняття інвестиційних рішень. Противники роздержавлення висувають свої аргументи: - знижуються можливості забезпечення підприємств ресурсами; - росте збиток, який наноситься навколишньому середовищу; - реалізація короткострокових цілей максимізації прибутку завдає шкоди довгостроковим інтересам підприємств (“проїдання” власного капіталу); - виникає небезпека скупки національних підприємств іноземними інвесторами; - зростають шанси росту цін на товари і послуги, знижується забезпеченість робочими місцями. Але оцінюючи ефективність державних підприємств, необхідно насамперед мати на увазі, що одна з головних задач, поставлених перед ними, — сприяння реалізації загальнонаціональних цілей, що зовсім не обов’язково жорстко пов’язано з принципом максимізації прибутку. Збитковість деяких державних підприємств пов’язана з узвичаєною практикою їх використання для виконання ряду специфічних макроекономічних функцій, які вони здійснюють у загальнонаціональних інтересах, зокрема: - забезпечення діяльності малорентабельних галузей господарства, що традиційно не представляють для приватного капіталу інтересу, але розвиток яких визначає загальні умови відтворення (це відноситься насамперед до галузей економічної інфраструктури — енергетика, транспорт, зв’язок); - “оздоровлення” старих галузей (чорної металургії, суднобудування тощо). - допомога життєво важливим галузям економіки з метою забезпечення економічної життєздатності і розгортання науково-технічного прогресу, зміцнення на цій основі престижу і позицій країни у світовому господарстві (до числа таких галузей відносять науко- і капіталоємкі — авіакосмічну, атомну, автомобілебудівну, електронну, нафтопереробну тощо); - проведення регіональної політики шляхом будівництва промислових підприємств і створення робочих місць, перепідготовки кадрів для згладжування існуючих соціально-економічних розходжень; - охорона навколишнього середовища на базі впровадження безвідхідних і екологічно чистих технологій у сферах виробництва, що потенційно представляють небезпеку в екологічному відношенні, зокрема у видобувній промисловості, в енергетиці.

Пасьля даўгаватага працэсу перапiскi выявiлася, што група расейцаў была вельмi скупая - усяго пару дзесяткаў чалавек. У iх лiку апынулася трое кадэтаў зь Менску, што да вайны гадавалiся пад маскоўскай акупацыяй. Польшча-ж значна пабагацела на новых "палякаў", на перапiску якiх пайшло шмат аркушаў паперы. "Палякамi" сталiся Сымон Спарыш, Вiктар Караткевiч i iншыя iх сябры з былое Школы Камандзераў БКА. Калi жарты й кпiны ў амаль бязвыхадным становiшчы сапраўды вызначаюць жыцьцяздольнасьць i трываласьць некаторых людзей, дык можна сказаць, што якраз да такiх належала бальшыня былых менскiх кадэтаў. - Вiдаць, братцы, выгадней будзе ад цяперашняга часу апрануць чужую скуру, - камэнтаваў адзiн перапiс i шлях у "палякi". - Як то чужую? А што-ж ты мо не паляк? Цi-ж ня сам гэта меў гонар радзiцца ў вялiкай i моцарствовай? - падпусьцiў другi зь няскрыванай iронiяй. - Цi-i-i-i-i-ха вы! - перапалохаўся трэцi. - Не забывайцеся, што могуць непаклiканыя вушы гэту гутарку пачуць. Вам тады не на жартачкi выйдзе. - Дык, мусiць, братцы, калi мы - "палякi", варта й на польскую гутарку памаленьку пераключацца. - Пся крэў! - пераключыўся ўжо адзiн. - Перастанеце вы нарэшце цi не? Пара ўжо вырасьцi й быць больш асьцярожнымi

1. Економічний зміст лізингу

2. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

3. Сутність та зміст сучасного менеджменту

4. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

5. Зміст та завдання професійної етики юриста

6. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
7. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
8. Екологічний зміст процесу антропогенезу

9. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

10. Поняття, предмет та зміст господарського договору

11. Поняття, сутність і зміст права

12. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

13. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

14. Матэрыалы справаводства переяду Вялікага Літойскага(ХІV-XVIII ст.). "Літойськая метрыка"

15. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

16. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

18. Зміст та структура документознавства як науки

19. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

20. Сутність і зміст педагогічної етики

21. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

22. Зміст правового виховання молодших школярів
23. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
24. Предмет політології, сутність та зміст

25. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

26. Раціональний зміст гегелівської діалектики

27. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

28. Зміст поточних планів та організація їх розробки

29. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

30. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

31. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

32. Роль та вміст води в організмі

Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие

33. Здійснення права на житло шляхом приватизації

34. Літаратура и рэдагаванне в Беларусі на пачатку ХХ ст

35. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

36. Шляхи становлення літературних мов

37. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя

38. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві
39. Походження назв міст і сіл
40. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

41. Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

42. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

43. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

44. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

45. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

46. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

47. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

48. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

50. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

51. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

52. Демократична консолідація як шлях зміцнення демократії

53. Індуїзм шлях від становлення до світової релігії

54. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.
55. Приватизация в республике Казахстан
56. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

57. Собственность и приватизация

58. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

59. Брежнев Л.И.: человек и политик

60. Л.А.Кацва "История России с Древних Времен и до ХХ Века"

61. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан

62. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

63. Приватизация государственной и муниципальной собственности

64. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

65. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

66. Этнология Л.Н. Гумилева

67. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

68. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

69. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

70. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого
71. Л. Андреев "В тумане"
72. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

73. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

74. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

75. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

76. Любимая героиня Л.Н. Толстого

77. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

78. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

79. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

80. Л.Д. Троцкий

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

82. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

83. П. Л. Шиллинг и его телеграф

84. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

85. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право

86. Получение взятки ст.311 УК Республики Казахстан
87. Л. М. Лемкуль "Праздничный стол"
88. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

89. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

90. Эгоцентрическая речь и мышление. Критика феномена эгоцентрической речи Л.С. Выготским

91. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

92. П. Л. Шиллинг и его телеграф

93. Л. Дюги. Теория социальной солидарности

94. Этногенез. Теория Л.Н.Гумилева

95. Нравственная концепция Л. Шестова

96. Жизнь и научные открытия А.Л.Лавуазье и К.Л.Бертолле

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов

97. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

98. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

99. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

100. Приватизація як засіб припинення державної власності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.