Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і методики початкового навчання Дипломна робота Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі Тернопіль – 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Формування екологічної культури як психолого-педагогічна проблема Теоретичні основи проблеми Формування екологічної культури школярів:психолого-педагогічний аспект Система екологічного виховання у сучасній початковій школі Розділ 2. Практика забезпечення екологічного виховання молодших школярів в сучасних умовах 2.1. Система формування екологічної культури на уроках у початкових класах 2.2. Пошук шляхів вдосконалення системи формуванняекологічної культури молодших школярів 2.3. Авторські пропозиції і їх результативність Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Науково-технічний прогрес викликав бурхливий розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, зумовив появу великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво забруднюють і руйнують навколишнє середовище, викликають незворотні зміни в біосфері Землі. Спеціалісти стверджують, що в останні десятиліття планета Земля «працює на межі» своїх біологічних можливостей щодо підтримки життєдіяльності людства. Екологічні проблеми, з одного боку, є наслідком науково-технічного розвитку людства, а з другого – вони інтенсивно впливають на економічне становище в тій чи іншій країні або її регіоні і, щонайголовніше, на менталітет суспільства. Тобто такі важливі категорії нашого життя, як культура, освіта, екологічна ситуація і економічне становище взаємопов’язані, нерозривні і визначають майбутнє не тільки будь-якої держави, а й людського суспільства в цілому. Багаторічний досвід педагогічної роботи дає змогу стверджувати, що «взаємозв’язок освіти, культури й економічного становища і екологічної ситуації сьогодні визначає самопочуття людства, його роль у нашому житті зростає з року в рік, а екологічний компонент набуває все більшого значення» . Крім того, виявилося, що «вирішити екологічні проблеми тільки на основі законодавчої бази або за допомогою економічних підходів швидко не вдається» . Суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні та культурні в екологічному відношенні люди. Усвідомлюючи, що людство не може не втручатися в природу, маємо відшукувати нові шляхи, технології виробництва, за яких припиниться необдуманий та безвідповідальний тиск на навколишнє середовище, будуть враховуватись вимоги екологічних законів. Саме тому так важливо розпочати екологічне виховання з дитячого, ще дошкільного віку. В умовах сьогодення гостро постали перед людством екологічні проблеми: забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними відходами, вимирання десятків видів рослин та тварин, озонові діри, збереження генофонду та ін. Головною причиною усіх негараздів природи була і є людина. Не усвідомлюючи свого місця у навколишньому природному середовищі, вона шкодить насамперед собі, своїм нащадкам. Ось чому зараз перед учителями та вихователями стоїть завдання екологічної освіти і виховання молоді, а починати слід з найменших школярів, враховуючи їхні морально-психологічні особливості.

Діти цього віку сприймають на віру все сказане вчителем, його думка є для них більш вагомою, ніж думки друзів-однолітків, інших дорослих. Вони більш емоційні, ближче до серця сприймають негаразди інших, сильніше співпереживають. У формуванні екологічної свідомості відповідальна роль належить початковій школі, яка є однією з перших ланок становлення людини – громадянина. Основні риси характеру особистості формуються у ранньому дитинстві, і спілкування з природою має у вихованні дитини першорядне значення. Для успішного екологічного виховання молодших школярів необхідно вичленити екологічний потенціал кожного навчального предмета. Основну роль при цьому слід відвести природознавству та урокам читання, під час вивчення яких необхідно закласти наукову основу природоохоронної діяльності дітей. У процесі навчальної діяльності головне – «розпочати формування цілісного уявлення про природне і соціальне середовище, виробляти правильну поведінку в колективі і природі» . У процесі вивчення різних навчальних предметів молодші школярі мають засвоїти знання про взаємозв’язок і взаємовплив живої і неживої природи, природи і виробничої діяльності людей та необхідність мінімального втручання людини у природні процеси, які у випадку недбалого ставлення можуть стати незворотними і некерованими. Проблеми екологічного виховання та формування екологічної культури школярів досліджували як класики педагогічної думки (В.О. Сухомлинський та ін.), так і сучасні вчені-педагоги (В.П. Горощенко , А.І. Кузьмінський , В.В. Ягупов , О.А. Біда , С.К. Іващенко , О.З. Плахотип та ін.) та вчителі-практики (Г.М. Бондаренко , Л.К. Різник , О.І. Ткаченко та ін.). Відтак вчені виявили, що свідоме й бережливе ставлення до природи слід формувати з дитинства у сім’ї та школі, за умови активного формування екологічної культури й накопичення систематичних знань у цій галузі. Екологічне навчання і виховання – це психолого-педагогічний процес, спрямований на формування в людини знань наукових основ природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, певної орієнтації та активної життєвої позиції в галузі охорони, збереження і примноження природних ресурсів. Отже, необхідність удосконалення процесу формування екологічної культури у початкових класах зумовило актуальність проблеми й вибір теми дипломного дослідження. Об’єкт дослідження – екологічне виховання молодших школярів. Предмет дослідження – педагогічні умови забезпечення екологічного виховання молодших школярів. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити систему педагогічних умов забезпечення екологічного виховання молодших школярів у процесі навчальної діяльності. Гіпотеза дослідження: формування екологічної культури молодших школярів буде значно ефективнішим, якщо воно здійснюється із врахуванням наступних педагогічних умов: зв’язок з життям, наступності, єдності діяльності на уроці і в позаурочний час, різноманіття форм екологічного виховання, практичної спрямованості у формуванні екологічної культури молодших школярів. Відповідно до поставленої мети та гіпотези дослідження визначені завдання дослідження: 1) Розкрити сутність та структуру екологічного виховання у початковій школі.

2) Розкрити шляхи та засоби екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку. 3) Визначити вплив експериментальної методики на результативність процесу екологічного виховання молодших школярів. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження. Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній та методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з проблем екологічного виховання учнів. Емпіричні методи дослідження: педагогічні спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, контент-аналіз. Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя щодо оптимізації процесу екологічного виховання у початковій школі. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків, таблиць. Розділ 1. Формування екологічної культурияк психолого-педагогічна проблема 1.1 Теоретичні основи проблеми Необхідність подолання екологічних проблем сучасності поставила перед педагогічною теорією та шкільною практикою завдання: на основі біосферного підходу підготувати екологічно грамотну людину, яка розуміє значення життя як найвищої цінності, здатна визначати своє місце у світі, брати участь в охороні навколишнього середовища, раціонально використовувати природні багатства, приймати свідомі рішення у сферах життя, де перекриваються інтереси людини як живої істоти, суспільства і довкілля. У системі підготовки екологічно грамотної особистості важлива роль належить початковій школі, яку можна розглядати як початкову ланку збагачення людини знаннями про природне і соціальне середовище, ознайомлення її з цілісною картиною світу і формування науково обґрунтованого, гуманного ставлення до суспільства. Однією з частин морального виховання школярів, що допомагає усвідомленню моральних норм суспільства і створенню моральних переконань, ідеалів та звичок поведінки, стимулює громадську і творчу активність людини, визначає мотиви її діяльності є екологічне виховання . Екологічне виховання можна знайти й у структурі національно-патріотичного виховання молодших школярів, яке покликане формувати національний світогляд підростаючого покоління, глибоке розуміння основних засад держави та права та активну життєву позицію . Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи, виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи. Термін «екологія» був вперше запропонований Е. Геккелем ще у 1866 році .

Кілька аристократичних етносів спромоглися зберегти власну ідентичність упродовж багатьох сторіч, навіть тисячоріч, завдяки почасти невідступній прихильності до специфічних форм релігії, а почасти допуску у свої політичні кордони інших етнічних груп і обмеженому поширенню власної релігійної культури вниз по суспільній драбині. Зусилля амхарських королів середньовічної «Соломонової» династії інкорпорувати навколишні регіони і нижні верстви до своєї монофізитської етнічної культури мали тільки частковий успіх, проте він був достатнім, щоб принаймні в самому серці краю забезпечити їхнє власне виживання супроти нападів мусульман та зазіхань європейців {102}. Зусилля кількох західних європейських етнічних держав супроводились більшим успіхом. В Англії, Франції, Іспанії, Швеції, а до певного ступеня в Польщі і Росії панівна латеральна етнічна група, що становила етнічне ядро держави, мало-помалу ставала спроможна інкорпоровувати середні верстви й навколишні регіони до панівної етнічної культури. Основним проводирем такої інкорпорації була нова бюрократична держава

1. Формування екологічної культури молодших школярів

2. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

3. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

4. Формування здорового способу життя молодших школярів

5. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

6. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
7. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
8. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

9. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

10. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

11. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

12. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

13. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

14. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

15. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

16. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

18. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

19. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

20. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

21. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

22. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
23. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою
24. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

25. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

26. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

27. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

28. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

29. Первісна культура на терені сучасної України

30. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

31. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

32. Види трудової діяльності молодших школярів

Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки

33. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

34. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

35. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

36. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

37. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

38. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
39. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання
40. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

41. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

42. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

43. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

44. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

45. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

46. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

47. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

48. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

50. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

51. Статеве виховання молодших школярів

52. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

53. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

54. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів
55. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі
56. Зміст правового виховання молодших школярів

57. Економічне виховання молодших школярів

58. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

59. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

60. Корекція тривожності у молодших школярів

61. Особистісна тривожність молодших школярів

62. Прояви агресивності молодших школярів

63. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

64. Розвиток мовлення молодших школярів

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

66. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин

67. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

68. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

69. Право на одержання екологічної інформації

70. Умови визнання не дійсними висновків державної екологічної експертизи
71. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки
72. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

73. Особенности формирования имиджа образовательного учреждения в области культуры на примере Центральной музыкальной школы им. А.Н. Скрябина города Дзержинска

74. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

75. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

76. Формування рок- культури

77. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

78. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

79. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

80. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

81. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

82. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

83. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

84. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

85. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

86. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв
87. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів
88. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі

89. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

90. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

91. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

92. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

93. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

94. Формування читацької компетентності у школярів

95. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

96. Формування особистості в молодшому шкільному віці

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки

97. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

98. Екологічна криза сучасності

99. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.