Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право на відпустку за трудовим правом України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет культури і мистецтвКУРСОВА РОБОТА на тему: “Право на відпустку за трудовим правом України”Підготувала: студентка 4 курсу юридичного факультету групи ЮР-31 Біляєнко Т.В. Перевірила: Гаращенко Л.П.Київ-2004План Вступ Розділ 1. Поняття відпустки Розділ 2 Види відпусток . Щорічні відпустки: основна; додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; додаткова відпустка за особливий характер праці; інші додаткові відпустки передбачені законодовством 2.2. Додаткові відпустки у зв‘язку з навчанням 2.3. Творчі відпустки 2.4.Соціальні відпустки: відпустка у звязку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку; додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 2.5.Відпустки без збереження заробітної плати Розділ 3 Міжнародно-правове регулювання відпусток Висновки Література Вступ Будь-яка наука поєднує в собі систему понять, які дають об'єктивно правильну уяву про предмет, що вивчає певна нау­ка, розвиток якої завжди пов'язаний з удосконаленням поня­тійного апарату, з уточненням понять, які складають її зміст. Точність законів визначається перш за все точністю та визначе­ністю понять, від якості яких значною мірою залежить якість судової практики, дотримання законності. Протягом XX століття в законодавстві колишнього СРСР та УРСР і в чинному законодавстві поняття «відпустка» і поняття окремих її видів, не було визначено, чого не можна сказати про теоретичні наукові розробки в цій галузі. При визначенні поняття «відпустка», її окремих видів та кла­сифікації вчені використовували різні підходи та методи дослідження. Для того, щоб правильно сформулювати поняття «відпустка» та її види, необхідно з'ясувати, які елементи входять до змісту поняття взагалі. При формуванні наукових понять в якості ознак, які складають основу узагальнення відповідних предметів, необ­хідно виділити найсуттєвіші риси і співвідношення предметів, знання яких дає змогу пояснити інші суттєві риси і прояву цих предметів. Тому до змісту самого поняття ввійде саме сукупність тих ознак пред­метів, які є основою для узагальнення цих предметів у даному понятті. Терміни повинні вживатися тільки в тому значенні, яке надав йому законода­вець. У законодавстві 20-30-х років РРФСР та УСРР закріплюва­лось поняття «чергова відпустка», проте не визначалась сама дефінітивна норма. У наукових дослідженнях у другій половині 20-х років були спроби визначити поняття чергової відпустки. Його розуміли як надання робітникам і службовцям одночасного тривалого відпочинку від роботи протягом календарного ро­ку. Це поняття виключало відпустки у зв'язку з хворобою, ва­гітністю, доглядом за хворим членом сім'ї. Чергові відпустки виступали як засіб збереження робочої сили у зв'язку з встано­вленням обов'язкової перерви в роботі працівника. Для черго­вої відпустки характерним було те, що вона надавалась всім робітникам і службовцям, за винятком сезонних та тимчасових працівників. Деякі дослідники поняття «відпустка» тісно пов'язують з ви­никненням права на відпустку.

Л.Я.Гінцбург та В.Ф.Франціян розглядають право на відпустку, з одного боку, як право конституційне, з іншого, — як право суб'єктивно-трудове. Кон­ституційне право на відпустку випливає з ст.119 Конституції СРСР. З точки зору конституційної норми це право означало можливість відпочити, якою могли скористатися всі громадяни СРСР. У такому розумінні право на відпустку було елементом правового статусу громадян СРСР і входило до змісту трудової правоздатності та рівне для всіх громадян. Таке право на відпустку виявлялося і реалізовувалося тільки через трудові пра­вовідносини. Отже, конституційне право є основою для можливого ви­никнення суб'єктивного права на відпочинок. Право на відпустку може виникнути тільки за наявності як об'єктивного, так і суб'єктивного факторів. В юридичній літературі радянської доби існували різні ви­значення поняття «відпустка», які неодноразово змінювались і доповнювались. Л.Я.Островський визначає поняття «відпуст­ка» в широкому розумінні як звільнення від роботи з передба­чених законодавством підстав на певну кількість днів із збере­женням місця роботи або посади, тобто звільнення від вико­нання трудових обов'язків відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. М.Г.Александров і А.Є.Пашерстник ви­значали відпустку як звільнення працівника від роботи для від­починку на певну кількість робочих днів на рік із збереженням за ці дні заробітної плати. У 1952 р. з'явились ознаки: «відпочинок», «збереження заробітної плати»; у 1954 р. — «безперервність». Всі ці визначення суттєві, але не повністю охоплюють всі ті ознаки, які характерні для відпустки. Загальною рисою для всіх видів відпусток є звільнення пра­цівників на деякий час від виконання основних трудових обо­в'язків при збереженні місця роботи (посади). В іншому ж ко­жен вид відпусток має свої певні особливості. Таким чином, слід наголосити на тому, що всі види відпус­ток, які були врегульовані радянським законодавством, є різни­ми за своїм цільовим призначенням (або метою) та підставами, що породжують їх виникнення. В радянській юридичній літературі існували не тільки різні підходи щодо класифікації та визначення відпустки в широкому розумінні, а й щодо визна­чення окремих видів відпустки та застосування різноманітних термінів. Після здобуття Україною незалежності, в 1996 році 15 листопада Верховною Радою УКраїни був прийнятий Закон України “Про відпустки”, але і він не дає нам точного визначення поняття “відпустка”. Розділ І. Поняття відпустки Вивчаючи законодавство України про відпустки, можна сказати, що відпустка – це чітко визначений проміжок часу, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам з метою відновлення власних життєвих потреб та інтересів із збереженням місця роботи і заробітної плати (крім відпусток без збереження заробітної плати). Державні гарантії та відносини, пов‘язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, іншими нормативно-правовими актами України. За законодавством України право на відпустку мають громадяни України, які перебувають в трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

За статею 4 Закону України “Про відпустки” відпустки поділяються на: 1.Щорічні відпустки: основна відпустка; додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; додаткова відпустка за особливий характер праці; інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 2. Додаткові відпустки у зв‘язку з навчанням; 3. Творча відпустка; 4. Соціальні відпустки: відпустка у зв‘язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 5. Відпустка без збереження заробітної плати; Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.Розділ 2. Види відпусток Щорічні відпустки Основна відпустка Державні гарантії права на відпустку, умови та порядок їх надання працівникам встановлюються Конституцією України (ст. 45), Законом України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 року, Кодексом законів про про працю України(КЗпПУ), іншими законними та підзаконними актами. За статею 74 КЗпП, громадяни, що перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незамежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працює за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна, додаткова) відпустки зі збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати. Правом на відпустку користуються також працівники, з якими укладено контракт (ч.3 ст. 21 КЗпП України), позаштатні, сезонні, тимчасові працівники та сумісники, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях на умовах трудового договору чи контракту. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Вона надається для відновлення працездатності, відпочинку, задоволення життєво важливих потреб та інтересів для працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності. Для деяких категорій працівників встановлені подовжені щорічні основні відпустки, тобто понад 24 календарні дні. Їх тривалість залежить від особливих умов праці (напруженості, складності, особливих кліматичних умов тощо), віку працівника або стану здоров‘я. За ч.8 ст.6 Закону України “Про відпустки” подовжені відпустки, надаються працівникам, яким не виповнилося 18 років — 31 календарний день. Народним депутатам надається подовжені відпустки на підставі Закону України «Про статус народного депутата Украї­ни». Так, відповідно до ст.32 цього Закону депутатам нада­ється щорічна відпустка у міжсесійний період тривалістю 45 календарних днів, якщо законодавством не передбачена відпустку більшої тривалості, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати. А також відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13 жовт­ня 1995 р., №379/95 — ВР «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» помічнику-консультанту народного депутата України, для якого ця робота є основною, надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів якщо законодавством не пе­редбачено інше, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмі­рі місячної заробітної плати.

Закопування живцем у землю, вирзування шматкв живо шкри, випкання очей так званими "помщицькими карателями" були цлком нормальними способами управлння народом. Будучи чужинцями в краю, великовласники брутально топтали нацональн права й здобутки нашого народу, ганьбили гднсть його державности, продавали й зраджували з такими жертвами й такою працею збудован державн форми. З боку революцйного правительства, постановленого народом, що в гнв й муках повстав проти цих гнобителв, було би злочинством супроти всього краю псля всього цього допустити ц кляси до участи в правлнню краною. Отже Директоря заявля: Кляси не трудов, експлуататорськ, як живляться й розкошують з прац кляс трудових, кляси, як нищили край, руйнували господарство й одзначили сво правлння жорстокостями й реакцю, не мають права голосу в порядкуванню державою. Директоря передасть сво права й уповноваження лиш трудовому народов самостйно Укрансько Народньо Республки. Директоря пропону: 1) трудовому селянству, що перше одгукнулось на поклик Директор й встало з зброю в руках до бою з панством, по всй Укран з'хатись у Aуберн й вибрати свох делеAатв на КонAрес Трудового Народу Украни

1. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

2. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

3. Історія держави та права України

4. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

5. Державний бюджет України і бюджетне право

6. Аграрне право України
7. Адміністративне право України
8. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

9. Державне право України

10. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

11. Історія земельного права України

12. Кримінальне процесуальне право України

13. Основи адміністративного права України

14. Основи цивільного права України

15. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

16. Право приватної власності за законодавством України

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

18. Предмет та методологія інформаційного права України

19. Система цивільного права України

20. Спадковий договір в цивільному праві України

21. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

22. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України
23. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)
24. Фінансове право України

25. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

26. Трудовое право

27. Трудовое право

28. Трудовое право (Шпаргалка)

29. Трудовое право: понятие и виды переводов

30. Профсоюзы как субъекты трудового права

31. Шпаргалка по трудовому праву

32. Шпора по трудовому праву (по ТК)

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

33. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

34. Источники трудового права

35. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

36. Предмет трудового права

37. Понятие и классификация субъектов трудового права

38. Метод трудового права
39. Принципы трудового права
40. Трудовое право

41. Трудовое право

42. Трудовое право Украины

43. Роль судебной практики в формировании понятийного аппарата трудового права

44. Единство и дифференциация норм трудового права (исправлено и доработано)

45. Основные понятия трудового права

46. Права профспілок в Україні

47. Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

48. Трудовое право

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Трудовое право

50. Трудовой договор в трудовом праве

51. Шпоры по Трудовому праву (по ТК)

52. Источники трудового права

53. Положение несовершеннолетних в трудовом праве

54. Використання трудових ресурсів Західної України
55. Трудовое право - Трудовой договор и его заключение
56. Курсовая работа по трудовому праву

57. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

58. Охрана труда по Российскому трудовому праву

59. Государство в сфере трудового права

60. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву Российской Федерации

61. Дифференциация и дискриминация в трудовом праве

62. Захист прав споживачів в Україні

63. Защита прокурором трудовых прав и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве

64. Защита трудовых прав

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

65. Защита трудовых прав работников по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь

66. Источники трудового права. Дисциплина труда

67. Локальные нормативные акты как источники трудового права

68. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

69. Місце конституційного права в системі пpава Укpаїни

70. Основные принципы трудового права
71. Основы трудового права
72. Основы трудового права и охраны труда

73. Понятие и классификация принципов трудового права

74. Понятие и система правоотношений в трудовом праве

75. Понятие трудового права Украины как области права

76. Понятие, предмет и метод трудового права

77. Поняття та система принципів трудового права

78. Предмет и метод трудового права

79. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

80. Профсоюз как субъект трудового права

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики

81. Работодатель как субъект трудового права

82. Современные проблемы международного регулирования трудовых прав

83. Сравнение трудового права Турции и России

84. Субъекты трудового права

85. Трудовое право

86. Трудовое право
87. Трудовое право
88. Трудовое право

89. Трудовое право

90. Трудовое право

91. Трудовое право

92. Трудовое право и трудовая дисциплина

93. Трудовое право как отрасль науки

94. Трудовые права иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации

95. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

96. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Понятие и предмет трудового права

98. Субъекты трудового права

99. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.