Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бідність в України

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Бідність в України"ЗМІСТ 1. Бідність як одна з найважливіших соціальних проблем. 1. Поняття бідності. 2. Визначення життєвого рівня населення. 3. Дослідження вчених проблеми бідності. 2. Проблеми бідності в Україні. 1. Оцінка бідності в Україні. 2. Вплив бідності на процеси макроекономічного розвитку. 3. Оцінка життєвого рівня українського населення: індикатори міжнародної і вітчизняної статистики. 3. Шляхи подолання бідності. 4. Використана література. 1. Бідність як одна з найважливіших соціальних проблем. Не дивлячись, що надворі ХХІ століття, проблема бідності залишається сьогодні досить актуальною в світі. Щодня населення Землі збільшується на чверть мільйона чоловік. З 50-х до початку 90-х років XX ст. кількість населення світу подвоїлася, а його частка, яка проживає у найбідніших регіонах світу - країнах, що розвиваються, та аграрних постсоціалістичних країнах - вже досягла 3/4 світового показника. І хоча помітна тенденція до зниження темпів природного приросту населення на Землі, кількість його у країнах, що розвиваються, продовжує зростати вищими темпами, ніж в економічно розвинутих країнах. За цим криється низка глобальних проблем, яка має бути розв'язана, аби забезпечити умови життєдіяльності людини і гідну якість ї життя. І якими б вражаючими не були успіхи економічно розвинутих країн - добробут людства і безпека світу в цілому залежать від успіхів економічного по ступу всіх держав світу, в тому числі країн, що розвиваються. Ще наприкінці XVIII ст. священик Мальтус виклав теорію, згідно з якою населення Землі зростає швидше, ніж виробництво продовольства з усіма зловісними наслідками, що з цього випливають. На щастя, життя останніх двох століть не підтвердило цієї теорії: виробництво продовольства, не кажучи вже про виробництво взагалі, зростало швидше, ніж збільшувалося населення, однак проблема бідності залишилася в багатьох країнах стояти досить гостро. Протягом XX ст. в економічно розвинутих країнах природний приріст був досить низький, а «демографічний вибух» першої половини XX ст. у більшості регіонів вже пішов на спад. Основними чинниками, що стримали темпи зростання населення світу, стали процеси індустріалізації та урбанізації, які поступово охопили всі регіони планети. В цілому, оцінюючи ситуацію, необхідно зважити на такі особливості. По-перше, демографічні проблеми в різних країнах мають свої особливості. Головні з них, наприклад, в Україні не збігаються, з одного боку, з проблемами Франції, з другого — з проблемами Єгипту, Ефіопії або Таїланду, хоча всі ці країни мають майже однакову кількість населення. Для країн, що розвиваються, попри всі відмінності між ними, спільними є необхідність зменшення приросту населення, поліпшення здоров'я та харчування людей, ліквідація бідності та технологічної відсталості. В економічно розвинутих країнах цих складностей немає, але натомість гостро стоять проблеми відвернення екологічної кризи та збалансованості використання робочої сили. А в деяких постсоціалістичних країнах (і в Україні зокрема) до цього додались проблеми необхідності духовного та фізичного відродження нації.

По-друге, закономірності процесу сучасного світового демографічного переходу дають змогу прогнозувати певну стабілізацію у відтворенні населення в XXI ст., а технічні і технологічні можливості сучасного господарства уможливлять досягнення достатніх середніх світових показників забезпечення землян продовольством та іншими засобами для життя. Для цього є всі підстави. Важливими умовами подолання бідності є можливості збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Шляхи до цього відомі і цілком досяжні. Це: . підвищення родючості ґрунтів, що пов'язано з успіхами агро меліорації та агрохімії; . підвищення біологічної продуктивності сільськогосподарських культур шляхом упровадження досягнень сільськогосподарської генетики і селекції; . виведення продуктивніших порід свійської худоби; . ефективніше використання сонячної енергії для фотосинтезу органічної маси па впровадження генної інженерії; . підвищення біологічної продуктивності Світового океану та широке впровадження аквакультури. Людство має величезні ще не використані можливості в галузі енергетики. Вже тепер багато країн світу стали на шлях переходу від енергетики, що базується на застосуванні обмежених паливних ресурсів (нафта, газ, вугілля) до енергетики, що орієнтована на використання практично невичерпних енергоносіїв - ядерної енергії, енергії Сонця, вітру, води, тепла Землі. З огляду на це, вже в першій половині XXI ст. стримуючим чинником розвитку енергетики стане не нестача енергоносіїв, а загроза ще більшого теплового забруднення атмосфери надпотужними електростанціями. То ж проблема впровадження енергозберігаючих технологій нині й надалі залишається актуальною. Економічне зростання супроводжуватиметься спорудженням нового житла та нарощуванням технічних потужностей виробництва. І тут наука і техніка готові забезпечити людство сучасними індустріальними технологіями, які застосовуються у містобудівництві; сучасними транспортними засобами, які у всіх сферах природного середовища - на суходолі, на воді, в повітрі, а з часом і в космосі «звужують» світ і роблять ближчими і доступнішими всі куточки планети; комп'ютерами та новими інформаційними та комунікаційними системами, які активно впроваджуються в усі сфери виробництва і побуту, фактично вже ліквідували бар'єр просторового розриву в комунікаціях і передачі інформації. Реалізувати перелічені можливості на благо людства можна за умови, що робота здійснюватиметься освіченими, фізично здоровими і вільними людьми, які будуть забезпечені сучасними умовами життєдіяльності (харчування, одяг, житло, доступ до інформації тощо). Отже, постає проблема якості життя людини. Добробут і розвиток суспільства взаємопов'язані. Вже давно помічено, що здоров'я, фізична та розумова сила народу є запорукою його економічного багатства. Водночас, коли людина розпоряджатиметься матеріальним багатством розумно, то це сприятиме поліпшенню здоров'я, фізичної, розумової та моральної сили людської спільноти. Ця взаємопов'язаність визначається взаємодією багатьох компонентів: багатствами природи і багатствами, створеними людськими руками, станом здоров'я населення, рівнем його освіти та культури, який у країнах з різним рівнем розвитку економіки неоднаковий.

Під час розрахунків показників якості життя країн і територій беруть до уваги такі показники: розміри ВВП на душу населення (як уособлення багатства та добробуту), середньостатистичну тривалість життя населення (віддзеркалення стану здоров'я і фізичної сили) та рівень освіти населення (стан культури і науки). Між країнами і регіонами світу є значні відмінності в якості життя, що зумовлює існування бідності на нашій планеті. Це змушує замислитися над тим, яке непросте коло проблем має розв'язати людство на шляху до спільного процвітання і злагоди. Забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу - дна з важливих проблем, що стоїть перед людством. До середини 90-х років розрив у рівнях прибутків на душу населення між економічно розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, був чималим, незважаючи на те, що за останні півстоліття багато країн, що розвиваються, досягли значного прогресу: зросли їх прибутки, розпочалася індустріалізація, досягнуто успіхів у галузях охорони здоров'я та освіти. В багатьох країнах Азії та Африки економічний стан такий, яким він був у країнах Західної Європи на по- початку століття або перед Другою світовою війною. Проте пересічні економічні показники - на крайніх полюсах багатства (розвинуті країни - ВВП на душу населення становить понад 20 тис. доларів на рік) і бідності (країни, що розвивається, відповідно - менш як 200 доларів на рік) - відрізняються в 100 разів! при цьому в деяких країнах останнім часом відставання навіть збільшилося. світовий прогрес все ще оминає четверту частину людства. Ситуація є особливо граматичною з огляду на те, що, за розрахунками, на межі ХХ-ХХІ ст.ст. понад 9/10 приросту робочої сили припадатиме на країни, що розвиваються. Наприкінці XX ст. глобальна проблема винайдення пропорційності економічного розвитку також стала актуальною для постсоціалістичних країн з перехідною економікою (в тому числі й для України). Чи можливе подолання диспропорцій у рівнях розвитку світового господарства? Економічний розвиток країн світу впродовж останніх двох століть доводить, що ефективна перебудова господарства окремої країни, швидкий його розвиток є можливими. Ось приклад з історії. Розорена з поруйнованими містами країна, заводи якої стоять, а зубожіле населення аби прожити торгує та гендлює. Продовольчих і промислових ресурсів - обмаль, нафти - немає. Товари держави на світовому ринку не конкурентноздатні, а країни-сусіди вже стали на шлях індустріальної перебудови. Здавалось би - повна безнадія. Прикладів радикальних економічних перетворень окремих держав на шляху розвитку цивілізації чимало. Економіка більшості сучасних економічно розвинутих країн перебувала свого часу на досить низькому рівні розвитку: США, Канада, Австралія розпочинали розбудову своєї економіки на неосвоєних землях нових континентів. Японія в останній чверті XIX ст. розпочала розбудову індустріальної держана островах, які століттями до цього були в стані ізоляції від світу. «Далекосхідні тигри" розбудували сучасне господарство, розпочавши майже з нуля. Які ж передумови визначають успіх руху від відсталості до прогресу? Безумовно, першою з них є вибір шляху соціально-економічних перетворень, на якому держава має визначити свою стратегію економічної політики і створити різні механізми її реалізації.

З усх тканин 95% ткалося в Московщин з завезеного прядива. Чужоземну бавовну привозили до Одеси, везли дал до Московщини; там ткали, а тканини везли назад в Украну на продаж. Так було  до 1917 р.,  псля. На нших виробах ще бльше мльйонв рублв. Ц трести дали небачений у свт прибуток: у ґвроп, наприклад, 56% рчних доходв, а Московщин 1012%. В Укран хнй зиск сягав аж 57%  нколи не був нижче за 23%[337]. Рчки золота плили з Украни до Московщини та до Захдно ґвропи. Державний бюджет московсько мпер 1885 р. становив 765 млн. руб., а 1913 р. уже 3240 млн. руб. За якихось 28 рокв пдскочив аж на 425%. Французи-бельгйц заробили ще бльше: вклавши в Донбас  Кривий Рг 179,4 млн. рублв, у промисловсть Украни взагал 413,8 млн. руб.[338], лише за 25 рокв (18881913) вони збагатилися в Укран на 5 мльярдв золотих рублв[339], акц французьких пдпримств в Укран цнилися на свтових бржах дорожче за акц африканських (найбагатших у свт) золотих копалень. Ще б пак! Вираз «укранець любить свою землю» не переда й крихти ставлення укранського селянина до сво земл

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Легка промисловість України i транспорт

3. Сільське господарство i харчова промисловість України

4. Хімічна промисловість України

5. Лучна рослинність України

6. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України
7. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
8. Ліквідність банківської системи України

9. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

10. Сбалансованість бюджета України

11. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

12. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

13. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

14. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

15. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

16. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

17. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

18. Зайнятість і рівень життя населення України

19. Реформування и в перехідній економіці України

20. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

21. Атомна енергетика України і РПС

22. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
23. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
24. Політичні права і свободи громадян України

25. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

26. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

27. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

28. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

29. Історія України

30. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

31. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

32. Період гетьманщини України

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Центральна Рада і пролетаріат України

34. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

35. Культура України в 30-х рока

36. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

37. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

38. Економічне районування України
39. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
40. Основні напрямки зовнішньої політики України

41. Господарське право України

42. Конституційний суд України

43. Цивільне право України

44. Суверенітет України

45. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

46. Проект кримінального кодекса України

47. Бюджетна ситема України

48. Державний бюджет України і бюджетне право

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки

49. Управління фінансами України

50. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

53. Інтеграція України у світове господарство

54. Вплив російської кризи на економіку України
55. Місце України в глобалізаційних процесах
56. Машинобудівний комплекс України

57. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

58. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

59. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

60. Грошовий обіг України

61. Органи внутрішніх справ України

62. Грошові розрахунки в господарському обороті України

63. Механізм кредитування банками України

64. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

65. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

66. Закон україни про міліцію

67. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

68. шпори з цивільного права України

69. Заповідники України

70. Культура та побут населення України
71. Чорна i кольорова металургія України
72. АПК, його галузева структура і необхідність формування

73. Регіональний розвиток харчової промисловості України

74. Зародження партійно-радянської преси України

75. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

76. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

77. Верховна Рада України в системі органів влади

78. Ґрунти України

79. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

80. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки

81. Етикет України та Росії

82. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

83. Національний банк України

84. Національний банк України та особливості його функціонування

85. Проблеми функціонування фінансових бірж України

86. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
87. Структура страхового законодавства України
88. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

89. Фондовий ринок України

90. Формування та розвиток банківської системи України

91. Банки на валютному ринку України

92. Банківська система України

93. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

94. Законодавча база України про охорону праці

95. Мохоподібні України

96. Геоботанічне районування України

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

97. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

98. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

99. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

100. Сучасний стан сільского господарства України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.