Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: «Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності» Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності Система національних рахунків (СНР) – це система взаємозв’язаних статитичних показників, яка побудована у вигляді певного набору рахунків і таблиць з метою відтворення повної картини економічної діяльності держави. Система показникі СНР є найважливішим інстурментом розробки національної економічної стратегії, зовнішньоторговельної та валютно—фінансової політики, дає змогу оцінювати міждержавні рівні економічног та науково-технічного розвитку, допомагає відшукувати раціональні форми участі і міжнародному поділі праці Система національних рахунків розглядає економіку як ціле, принципово не розрізнюючи виробництво матеріальних благ і надання послуг, що дозволяє дати узагальнювальну оцінку результатів діяльності народного господарства як з матеріально-речового, так і фінансового погляду для всіх господарських одиниць на всіх рівнях функціонування економічного механізму. У системі національних рахунків (СНР) економічна діяльність – це сукупність операцій з продуктами, послугами, доходами та фінансовими відносинами. Виконання цих операцій полягає у взаємодії між інституційними одиницями або в рамках самих одиниць. Економічні об’єкти, інституційні одиниці та операції між ними в націоналньних рахунках групуються для того, щоб виствітлювати стан економіки відповідно до вимог ринкових відносин. Система національних рахунків дає змогу створити інформаційну базу для вивчення реальних процесів, які відбуваються в ринковій економіці, зокрема щодо розвитку виробництва, масштабів інфляції, безробіття, приватизації, дієвості податкової та митної політики і т.ін. СНР – це інтегрована система (одні й ті самі поняття, визначення й класифікаціїзастосовуються до всіх рахунків і субрахунків), що є також узгодженою (кожний економічний потік або запаси вимірюються ідентично для відповідних сторін). Ця ізгодженість досягається застосуванням у всій системі одних і тих самих понять і визначень та використанням єдиного комплексу правил обліку. СНР має певні категорії, які становлять основу цієї системи та дозволяють подати її в повному обсязі. Ці категорії охоплюють різноманітні економічні об’єкти та явищп, а саме: інституційні одиниці та сектори; операції та інші потоки; активи і зобов’язання; види діяльності, продукти. Інституційними називають економічні одиниці, які можуть володіти активами і брати на себе зобов’язання. Вони можуть здійснювати всю сукупність операцій. Інституційні одиниці є центрами прийняття рішень за всіма аспектами економічного життя і за своїми головними функціями групуються в інституційні сектори. Нефінасові корпорації, які мають на меті виробництво товарів на ринок і послуг нефінансовго характеру. Фінансові корпорації, які здійснюють фінансове посередництво або допоміжну фінансову діяльність. Органи державного управління – вироблення здебільшого неринкових послуг для індивідуальног або колективного споживання і перерозподіл доходів та багатства. У системі національних рахунків моментом здійснення операції вважається зобов’язання, а не момент проведення розрахунку, тобто йдеться про те, що операції відбиваються в момент їх здійснення, а не платежу.

Операції з товарами та послугами характеризують походження і використання товарів та послуг. Товари та послуги завжди є результатими виробничої діяльності або в середині країни, або за її межами в поточному чи попередньому періоді. Операції з розподілу складаються з операці, за допомогою яких додана вартість, що її створено в процесі виробництва, розподіляється між робочою силою, кпіталом і урядом, та операцій, пов’язанихз перерозподілом доходу і багатства. Операції з фінансовими інструментами (або фінансові операції) відносяться до чистого придбання фінансовх активів або до чистого сальдо взятих зобов’язань за кожним видом фінансового інструменту. Такі операції здійснюються як еквівалент нефінансових операцій. Вони спричинююьтся до появи економічних потоків, які мають не лише конкретний характер, ай забезпечують створення, перетворення, обмін, трансфер або ліквідацію економічної вартості, а також породжують зміни в обсязі, складі або вартості активів чи зобов’язань інституійних одиниць. Інші проведення за рахунками нагромадження охоплюють операції та економічні потоки, які змінюють кількість або вартість активів і зобов’язань. Вони включають споживання основного капіталу і придбання за відкиданням реалізації невироблених нефінансових активів, відкриття чи вичерпання користних копалин або передання природних активів для здійснення економічних дій. Активи і зобов’язання є компонентами балансів усієї економіки й інституційних секторів, які видбиваються в балансових відомостях. Активи і зобов’язання оцінюються в поточних цінах на той час, якого стосується баланс. Балансова відомість показує запаси активів і зобов’язань, які є на визначену дату за кожною одиницею чи сектором або економкою в цілому. Запаси пов’язані з потоками: запаси є результатом нагромадження від попередніх операцій та інших потоків і змінюються під впливом майбутніх операційта інших потоків. Запаси фіксуються в момент, коли вони використовуються, і фактично є результатом безперервних надходжень і вилучень, а також тих чи інших змін у фізичному обсязі вартості, які трапляються в період наявності відповідного активу чи зобов’язання. У СНР оперують поняттями ринкові товари і послуги, які забезпечують одержання прибутку, та неринкові, які надаються органами державного управління і некомерціними організаціями для задаволення індивідуальних потреб населення і колективних потреб суспільства. У СНР розрізняють категорії внутрішньої і національної економіки. Для розмежування цих категорій викристовують такі поняття: економічна територія, резидент, центр економічних інтересів. Під економічною розуміють територію, якою адміністративно керує уряд країни і в межах якої особи, товари і гроші можуть вільно переміщуватися. Інституційні одиниці (домашні господарства, підприємства, організації) вважаються резидентами певної країни, якщо центр їхніх економічних інтересів пов’язаний з економічною територією країни. Метою СНР є фіксування економічних потоків і запасів. Потоки та запаси фіксуються в рахунках, причому кожний рахунок стосується певного аспекту економічного життя.

Національні рахунки можуть бути подані кількома способами: у вигляді балансу з надходженнями на одному боці та витратами на іншому, у вигляді матриці, в якій кожний рахунок подано парою, що складається з рядка та стовпця, а також у вигляді діаграм і рівнянь. Рахунки в СНР будуються за принципом подвійного запису, тобто кожна операція має реєструватися двічі: як ресурс обо зміна в зобов’язаннях і як використання або зміна в активах. Підсумок за операціями, що зафіксовані як види використання або зміни в активах, мають збігаися, чим підтверджується правильність складання всіх рахунків. Загальний принцип у СНР полягає в тому, що операції між інституційними одиницями мають і зобов’язання, тобто згідно з методом нарахувань. Операція має фіксуватися за однією вартістю для всіх сектрів, які беруть участь в операції. Це стосується як активів, так і зобов’язань. Операції оцінюються за фактичними цінами, які узгоджені учасниками операцій. За відсутності ринкових операцій оцінювання здійснюється відповідно до понесених витрат або за допомогою цін на аналогічні товари чи послуги. Продукти та послуги, які не набирають товарно-грошової ворми, оцінюють за ринковими цінами на аналогічні товари, що реалізуються на ринку, або собівартістю, коли ринкова ціна відсутня. СНР містять такі рахунки: внутрішньої економіки: продуктів та послуг, утворення, використання доходів, капітальні витрати, фнансовий рахунок; «зовнішньоекономічних зв’язків» («решта країн світу»): поточних операцій, капітальних витрат, фінансовий рахунок; Сукупність рахунків утворює зведені рахунки і відбиває відносини між національною економікою та економікою інших країн, а також відношення між різними показниками системи. Рахунки поділяють на три класи: призначені для характеристики в цілому, пропорції між найважливішими макроекономічними величинами та категоріями; такі, що деталізують рахунки 1-го класу відносно показників виробництва, споживання і нагромадження національного продукту; складаються для окремих галузей, товарів або груп товарів; подають деталізацію рахунків 1-го класу відносно показників доходів і видатків, фінансування видатків капітального характеру; складаються для окремих секторів економіки. Для кожного сектору економіки передбачено складання набору рахунків – від рахунку виробництва до фінансового; для різних галузей - складання рахунків продуктів та послуг , виробництва і уторення доходів. Рахунки групуються за трьома категоріями: поточні рахунки, рахунки нагромадження та баланси. Рахунок товарів і послуг характеризує ресурси (внутрішнє виробництво та імпорт) і використання (проміжне та кінцеве споживання, капіталоутворення, експорт) товарів і послуг. Показники рахунку поділяють на такі групи: продукти і матеріальні послуги; нематеріальні послуги. Валовий випуск товарів і послуг та податки на продукти, чисті податки на імпорт та проміжне споживання переносяться в цей рахунок з рахунку виробництва; експорт та імпорт товарів і послуг – з рахунку поточних операцій за зовнішньоекномічними зв’язками; кінцеве споживання – із рахунку використання доходів; валове нагромадження основних фондів та зміни матеріальних оборотних засобів – із рахунку капіталу.

Найтяжча зовншньо-полтична ситуаця СССР навть повний його млтарний розгром у зовншнй вйн за найсприятлившо постави зовншнх сил до де нацонально-державного визволення Украни, без суверенне органзовано незалежно дючо власно сили, вол для Украни не принесуть. II. Сучасне мжнародне становище треба вважати переломною фазою найчорншого пероду новтньо стор найвищого пднесення розвитку московського мперялзму найбльшо дйовости його знаряддя комуно-большевизму. Вйна Нмеччини в 1941 роц проти СССР вивела Советський Союз з стану «свтового арбтра визволителя всього свту», що його вн зумв зайняти на печатках свтово вйни, вн не з сво власно вол опинився в лавах «союзникв» противникв Нмеччини; замсть диного «свтового визволителя», СССР став одним з «велико трйки». А захдн свтов потуги, з реального й конкретного в той час власного нтересу в обличч безпосередньо загрози вд Нмеччини, прийняли спвпрацювали з цим «союзником», в процес вйни та псля закнчення шукали тривкого спвжиття спвпрац з СССР на тй пдстав, що вн, мовляв, загальму свою «програму максимум» вкладеться в якусь схему свтово полтично системи, розбудовано на засад «сфер впливв», спвснування геополтичних комплексв т.Pп

1. Баланси народного господарства і система національних рахунків

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

4. Облік зовнішньоекономічної діяльності

5. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

6. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
7. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
8. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

9. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

10. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

11. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

12. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

13. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

14. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

15. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

16. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

18. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

19. Система національних розрахунків

20. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

21. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

22. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"
23. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
24. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

25. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

26. Національна система масових електронних платежів

27. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

28. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

29. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

30. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

31. Методологічні засади розуміння національної культури

32. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Національні системи класифікації готелів

34. Національна депозитарна система

35. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

36. Національна політика СРСР в роки перебудови

37. Національно визвольний рух в Індії

38. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
39. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
40. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

41. Національне багатство, прибуток

42. Валютний ризик в діяльності банківської системи

43. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

44. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

45. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

46. Етикет та його національні особливості

47. Національний банк України

48. Національний банк України та особливості його функціонування

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

50. Аудиторська перевірка Національного банку України

51. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні

52. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

53. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

54. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
55. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
56. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

57. Національно визвольний рух в Індії

58. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

59. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

60. Основні етапи українського національного відродження

61. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

62. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

63. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

64. Українське національне відродження ХІХ ст.

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Український національний рух напередодні Першої світової війни

66. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

67. Українська національна кухня

68. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

69. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

70. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"
71. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу
72. Економічний потенціал національної економіки

73. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

74. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

75. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

76. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

77. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

78. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

79. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

80. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

82. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

83. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

84. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

85. Національний розвиток у контексті демократії

86. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради
87. Іслам і буддизм. Національні релігії
88. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

89. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

90. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

91. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

92. Раціональний зміст гегелівської діалектики

93. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

94. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

95. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

96. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

97. Економічна і національна безпека України

98. Інституційні чинники розвитку національної економіки

99. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.