Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Київський національний торгівельно-економічний університет Вінницький торгівельно-економічний інститут Кафедра економіки підприємства та менеджменту ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності» (за матеріалами ТОВ «Банк Ренесанс Капітал») ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Сутність, класифікація, категорії формування розподілу прибутку 1.2. Методологія та правове забезпечення процесу формування розподілу підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» 2.1. Організаційно-управлінська та фінансово-економічна характеристика функціонування ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» 2.2. Дослідження стану формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення формування розподілу підприємства при зовнішньоекономічній діяльності 3.2. Вдосконалення управління формування розподілу підприємства при зовнішньоекономічній діяльності з використанням інформаційних технологій ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Проблематика трансформаційних процесів вимагає наукового розв’язання сучасних економічних завдань, серед яких особливе місце належить управлінню підприємствами, в тому числі за критерієм їх вартості. Актуальність цієї проблематики обумовлена її новизною стосовно вітчизняних підприємств, так і їх аналогів із-за кордону, значенням для сталого підвищення ефективності їх господарювання; крім того, інвестиційні потреби виробників неможливо задовольнити без залучення значних зовнішніх ресурсів, що вимагає формування дієвого внутрішньо-господарського механізму підвищення вартості капіталовкладень. Управління формування розподілу національних підприємств з огляду на відносно невеликий термін з часу його виникнення - середини 90-х років минулого століття, тобто з початку масової приватизації - перебуває в стадії становлення, причому переважно на основі емпіричних пошуків, а не теоретичних засад, і тому ще не набуло властивостей органічного елементу цілісної системи управління. Поряд з цим, методологічні та прикладні засади менеджменту постійно знаходяться у полі зору іноземних науковців і фахівців - розвиненість корпоративних відносин і необхідність узгодження інтересів усіх заінтересованих у них осіб обумовили появу досліджень із пошуку ефективних форм і методів збільшення капіталу акціонерів. Певна, хоча й не остаточна, практична завершеність системи управління розподілом підприємств економічно розвинутих країн пов’язана з тим, що її наукове обґрунтування триває багато років. Рівень досліджень, виконаних А. Маршалом, Й. Шумпетером, Е. Чемберліном, Дж. Робінсон, Дж. Б. Кларком, Дж. Хіксом, І. Фішером, Р. Коузом, Дж. Гелбрейтом, Г. Саймоном та ін., дозволяє стверджувати, що склалася теорія управління розподілом підприємств.

З огляду на сучасний стан національної системи макроекономічного та внутрішньогосподарського управління розподілом, автоматично привнести в неї розробки зарубіжних авторів неможливо, оскільки вони стосуються усталених корпоративних і фінансових відносин. Тому виникає потреба в осмисленні наукових і практичних засад менеджменту підприємств саме в період їх адаптації до масштабних змін в умовах господарювання. Окремі аспекти управління розподілом підприємств розглядаються вітчизняними науковцями в межах досліджень проблематики: конкурентоспроможності - О.М. Алимовим, реформування власності - О.І. Амошею, структурних змін в економіці - Л.К. Безчасним, формування фондового ринку - В.М. Бордюком, інвестиційного розвитку - М.С. Герасимчуком, корпоративного управління - В.І. Голіковим, управління виробничим потенціалом - М.І. Івановим, розвитку промислових комплексів - М.Г. Чумаченком, теорії вартості - А.А. Чхуном та ін. Водночас як єдина комплексна проблема управління розподілу підприємств на цей час ще не стала предметом наукового узагальнення. Відсутність теоретично обґрунтованих підходів до дослідження процесів управління розподілом підприємств ускладнює наукове розв’язання проблемних питань менеджменту в умовах первісного нагромадження капіталу та становлення фондового ринку. Крім того, оскільки управління має базуватися на точно визначеній величині вартості, остільки актуалізується завдання розробки методичних і прикладних засад оцінки вартості підприємств. Це необхідно також для виявлення узагальнюючих тенденцій у динаміці вартості, без чого неможливо обґрунтування на наукових підставах державної системи регулювання розподілу підприємств. Враховуючи, що найважливішою передумовою зростання вартості підприємств є удосконалення моделі корпоративного управління, доцільним слід визнати теоретичну аргументацію шляхів його здійснення через призму менеджменту. Актуальність зазначеного наукового спрямування визначається також неповнотою методологічних і прикладних досліджень процесів трансформації підприємств у ринковоорієнтовані структури за вартісним критерієм, що обумовлює доцільність звернення до конкретних питань управління розподілом. Існуючі пропозиції щодо розв’язання наведених проблем менеджменту носять фрагментарний характер і не дозволяють науково узагальнити та практично вирішити завдання створення адекватної умовам економічної трансформації системи управління, орієнтованого на зростання вартості підприємств. Викладене вище дозволяє стверджувати, що сучасний стан наукової розробки проблематики менеджменту розподілу вимагає систематизації та узагальнення теоретико-методологічних і прикладних аспектів управління з метою досягнення нових наукових результатів, придатних для практичного впровадження у господарську діяльність вітчизняних та зарубіжних підприємств. Мета дослідження – обґрунтування теоретичних, науково-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення формування розподілу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, визначення методики та шляхів вдосконалення управління формування розподілу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 1) визначити теоретичні засади формуванням розподілу підприємства при зовнішньоекономічній діяльності; 2) охарактеризувати правове поле та методологію процесу формування розподілу підприємства при зовнішньоекономічній діяльності; 3) дати характеристику організаційно-управлінській та фінансово-економічній характеристиці ТОВ «Банк Ренесанс Капітал»; 4) дослідити стан формування розподілу підприємства ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» при зовнішньоекономічній діяльності; 5) проаналізувати шляхи вдосконалення управління формування розподілу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 6) вказати шляхи вдосконалення управління формування розподілу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності із застосоуванням інформаційних технологій. Об’єктом дослідження є удосконалення формування розподілу підприємства при зовнішньоекономічній діяльності. Предметом дослідження є відносини, що виникають на ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» при удосконаленні формування розподілу підприємства при зовнішньоекономічній діяльності. Теоретичною і методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчити організаційні та економічні явища у розвитку й взаємоз’язку. У роботі застосовується також метод теоретико-емпіричного дослідження, який включає у себе аналіз і синтез, історико-логічну аргументацію, порівняння й узагальнення. Практичне значення одержаних результатів даного дослідження полягає у тому, що одержані результати, щодо розвитку двосторонніх міжнародних економічних зв’язків України, розроблені пропозиції щодо розв’язання проблем які стоять на шляху виходу на міжнародні ринки, можуть бути використані як додатковий теоретичний матеріал для поглибленого вивчення тем з економічних дисциплін, тісно пов’язаних з розвитком міжнародних економічних відносин. Структура дипломної роботи обумовлена логікою дослідження. Вона складається з вступу, основної частини, яка містить три розділи і шести параграфів, висновків, списку використаних 85 джерел, 7 додатків, 9 таблиць. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Сутність, умови, класифікація, категорії формування розподілу прибутку Поділ (розподіл) - спосіб реорганізації, при якому одне підприємство розподіляється на кілька інших (нових) підприємств. Унаслідок реорганізації шляхом поділу після передачі всього свого майна, прав та обов’язків іншим (новоствореним) юридичним особам - правонаступникам підприємство, що розділяється, припиняє своє існування. Виділення - спосіб реорганізації, при якому з одного підприємства виділяється одне або кілька інших підприємств. Відповідно до ст. 109 ЦК, виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Тобто підприємство, з якого виділяються інші підприємства, не припиняється, а продовжує існувати як попередня юридична особа. Майно цього підприємства розподіляється між ним та новоствореними на його базі підприємствами пропорційно до сформованих статутних капіталів.

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

2. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

3. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

4. Создание нормативно-правовой базы для Интернет-класса в образовательном учреждении

5. Нормативно-правовая база найма работников

6. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
7. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
8. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

9. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

10. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

11. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

12. Нормативно-правовые акты

13. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

14. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

15. Нормативный правовой акт

16. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

17. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

18. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

19. Нормативно правовые акты

20. Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России

21. Нормативно-правовое оформление налоговой политики

22. Нормативноправовое регулирование договоров
23. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие
24. Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука

25. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

26. Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства

27. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

28. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

29. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

30. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

31. Нормативно-правовое регулирование

32. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

34. Нормативно-правовые акты РФ

35. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

36. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

37. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

38. Правовая база благотворительной деятельности
39. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
40. Нормативно-правовое обеспечение образования

41. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

42. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

43. Нормативно-правовые основы кооперации

44. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

45. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

46. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

47. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

48. Формування та розподіл прибутку

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

49. Шляхи формування правової держави в Україні

50. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с лицами, страдающими психическими заболеваниями

51. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні

52. Правовая и нормативная база функционирования фондового рынка в России

53. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

54. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)
55. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации
56. Государственно-правовое учение Н.М. Коркунова

57. Государственно-правовое учение Н.М. Коркунова

58. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

59. Правове регулювання зайнятості на україні

60. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

61. Організація ресурсної бази банків в Україні

62. Правовые нормативно-технические и организационные основы защиты населения и территорий в чрезвычайных экологических ситуациях

63. Нормативна база, методика та методи перевірки

64. Нормативный учет и стандарт – кост на базе полных затрат

Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

66. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

67. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

68. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

69. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

70. Нормативная база, регламентирующая деятельность НКО
71. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
72. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных

73. Правове регулювання орендних відносин в Україні

74. Правове становище фермерського господарства в Україні

75. Правовий статус особи в Україні

76. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

77. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні

78. Синтезування логічної структури пристрою у базісі АБО–НІ

79. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

80. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. Нормативная база и автоматизированные информационные системы, используемые в деятельности ПУ ФСБ РФ контрольного отдела

82. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

83. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

84. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

85. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

86. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн
87. Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області
88. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

89. Нормативная база стандартизации

90. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

91. Формування системи соціального захисту в Україні

92. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

93. Статья Н.Н. Баранского "Географическое разделение труда"

94. Разработка анализатора газов на базе газового сенсора RS 286-620

95. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

96. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

97. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

98. Гражданское общество и правовая страна

99. Административно правовые отношения (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.