Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова політика

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат з дисципліни &quo ;Державне регулювання економіки&quo ; на тему: &quo ;ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА&quo ; ПЛАНВступ. 1. Сутність фінансової політики 2. Елементи фінансової політики 3. Державний бюджет як головний засіб управління соціально-економічним розвитком країни Висновок Перелік літератури ВСТУП Фінансова система кожної країни має свою специфіку. В Україні фінансову систему утворюють: державний і місцеві бюджети, або так званий консолідований бюджет; фінанси підприємств усіх форм власності; централізовані державні та інші фонди; фондовий ринок. Основною ланкою фінансової системи і найважливішим комплексом засобів державного регулювання економіки є державні фінанси. Правовою основою бюджетного регулювання в Україні є Конституція України, закон &quo ;Про бюджетну систему України&quo ; та інші нормативно-правові акти. Інформаційною базою для прийняття управлінських рішень з питань ефективного використання фінансових ресурсів є зведений баланс фінансових ресурсів держави. Зведений баланс фінансових ресурсів України складається щорічно. Особлива роль у державному регулюванні належить податковій політиці. Податки є одним із найважливіших видів державних доходів, що їх одержує держава на підставі своїх владних повноважень. Грошово-кредитні (монетарні) важелі є одними з основних інструментів фінансової політики держави. Сутність державного регулювання економіки за допомогою грошово-кредитних інструментів полягає у впливі на грошову пропозицію та ціну кредиту. Метою реферативної роботи є формування уявлень про фінансову політику держави та її складові: грошово-кредитну, бюджетну, податкову, митну і цінову політику. Завдання дослідження: вивчення сутності, типів і засобів фінансової політики держави, теоретичних основ формування та реалізації бюджетної, податкової, митної, цінової і грошово-кредитної політики, ознайомлення зі статистичними даними і практичною реалізацією фінансової політики держави. 1. Сутність фінансової політики Державне регулювання за допомогою фінансових та грошово-кредитних інструментів є найбільш відомим та розповсюдженим в країнах ринкової економіки. Фінансова система країни складається з: державного бюджету; позабюджетних фондів (пенсійних, страхових, кредитних тощо); фінансів підприємств; місцевих фінансів (бюджетів областей, міських, районних, сільських тощо). Фінансова політика держави — заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на базі фінансового законодавства для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства. Фінансова політика обумовлена станом економіки держави. Фінансова політика за умов економічної кризи спрямована на: подолання спаду виробництва; стимулювання виробництва; мобілізацію фінансових ресурсів та їх ефективне розміщення у галузях економіки; стримування соціальних програм; скорочення витрат на оборону тощо. Типи фінансової політики: дискреційна (франц. — той, що діє за власним розсудом) — політика, що проводиться державою безпосередньо; недискреційна (автоматична) — політика вбудованих регуляторів (стабілізаторів): податки, соціальні виплати, ефект надійності компаній, інертність схильності до споживання тощо.

Основні засоби дискреційної фінансової політики держави: держконтракт і держзамовлення; державні інвестиції; соціальні трансферти; зміни у податковому регулюванні; фінансування державних програм, громадських робіт тощо. Фінансово-бюджетне регулювання — основний комплекс засобів державного регулювання фінансової системи і насамперед використання державних фінансів. Державні фінанси складаються з державного бюджету та позабюджетних фондів. Через них відбувається перерозподіл значної частини ВВП країни. Державний бюджет є: річним планом державних витрат та джерел їх фінансового покриття; головним важелем державного регулювання перерозподілу фінансових потоків у країні. Консолідований державний бюджет країни — бюджет центрального уряду та бюджети місцевих органів влади. Основні параметри бюджету: абсолютні розміри; частка ВВП, що перерозподіляється через бюджет; обсяг і структура джерел фінансування; обсяг і структура бюджетних видатків; співвідношення доходів і видатків бюджету. 2. Елементи фінансової політики Державна політика України в сучасних умовах є сукупністю економічної, соціальної, національної, політичної і військової політик. Ці напрямки діяльності держави нерозривно пов’язані з фінансовою політикою. Фінансова політика складається з бюджетної, податкової, грошової, кредитної, цінової та митної політики (рис. 1.1) Рис. 1.1. Складові елементи фінансової політики Фінансова політика України сьогодні направлена на концентрацію фінансових ресурсів в руках держави при постійному зменшенню бази формування доходної частини бюджету. Бюджетна політика визначається Конституцією України рядом інших законів, що встановлюють функції окремих органів влади в бюджетному процесі і законотворенні. До бюджетної політики відноситься визначення: бюджетного процесу; принципів побудови бюджету; частка валового внутрішнього продукту, що концентрується в бюджетах різних рівнів; структури видаткової частини бюджету; шляхів покриття дефіциту бюджету тощо. Важливим елементом фінансової політики є податкова політика. Податок - це індивідуально безеквівалентний рух грошових коштів, який здійснюється на основі примусу з боку влади, що має на меті формування грошового фонду, який використовується державою для виконання своїх функцій. Більш як за п'ятсот років сучасна фінансова наука чітко визначилась по відношенню до податків. А саме: без податків держава не може існувати; податкові стягнення мають тверду тенденцію до зростання; о при переході оптимального податкового порогу порушується звичайний відтворювальний процес - економіка починає руйнуватись; в періоди кризи податки повинні буту встановлені на мінімальному рівні; економічний механізм країни відновлюється за рахунок мобілізації інвестиційного потенціалу; високі податки призводять до витоку капіталу; а податкові пільги повинні мати відкритий характер; податкова система не повинна носити конфіскаційний характер; сумарний розмір податків має стійку тенденцію зростання тільки в економічній системі, в якій держава гарантує стабільність законів і права; непрямі податки необхідно вводити для обмеження споживання товарів, які шкідливі для здоров'я, на предмети розкоші, іноді на імпортні товари та послуги і в інших специфічних випадках; основою податкової бази повинні виступати податки на доходи та майно.

Вплив податкової політики на фінансову та економічну політику держави проявляється безпосередньо і за досить короткий проміжок часу. У 2005 році було перевиконано завдання по перерахунку до загального фонду податку на прибуток і склало 106,2% (додатково одержано 1,3 млрд. грн.). Виконання завдання по збору до загального фонду по податку на прибуток у 2006 році склало - 100,2%, додатково одержано 38,7 млн. грн. У 2005 році було додатково одержано 0,7 млрд. грн. ПДВ (план перевиконано на 2,9%). У 2006 році до Зведеного бюджету України надійшло ПДВ на 4,9% більше, ніж було заплановано, додатково одержано 1422,4 млн.грн. Наступним елементом фінансової політики є грошова політика, яка складається з емісійної політики і політики підтримки стабільної національної валюти. Емісійна політика визначає необхідність кількості грошей в обігу і має ще один напрямок - збільшення доходної частини бюджету. Останнє вимагає особливої обережності у застосуванні. Якщо держава не в змозі контролювати грошову політику, регулювати свою грошову систему, то це може порушити економічну безпеку країни. Кредитна політика, як складова фінансової, забезпечує функціонування внутрішньогосподарських розрахунків і позикового капіталу. Позиковий капітал є важливою умовою здійснення відтворювального процесу, забезпечує можливість позик як. для поповнення оборотних коштів, так і для інвестицій. Крім того, кредитний сектор економіки служить й для вирівнювання середньої норми прибутку. Слід відмітити, що величина процентної ставки може негативно вплинути на стан економічної активності в суспільстві. Так, якщо рентабельність виробничого сектору в ринкових умовах коливається від 10 до 15 %, то висока ставка рефінансування Національного банку, що перевищує межу рентабельності, створює умови для: неповернення кредитів; зростання цін; зниження рентабельності позичальників, що скорочує базу оподаткування; звуження внутрішнього споживчого ринку тощо. До загальних методів реалізації грошово-кредитної політики належать: 1) політика облікової ставки; 2) операції на відкритому ринку; 3) зміна норм обов'язкових резервів. Політика облікової ставки — це регулювання оплати (процента) за позики, які центральний банк надає комерційним банкам, що впливає на їхню здатність розширювати кредитні операції. Операції на відкритому ринку полягають у купівлі або продажу центральним банкам цінних паперів з метою впливу на ресурси комерційних банків. Обов'язкові (мінімальні) резерви — це безпроцентні вклади комерційних банків у центральному банку, розмір яких встановлюється у визначеній пропорції до банківських зобов'язань (депозитів клієнтів). Резервні вимоги можуть виставлятися до всіх банківських пасивів або тільки до окремих видів банківських зобов'язань. Цінова політика держави виражається в регулюванні цін і тарифів на монопольні товари і послуги. Зростання цін в таких галузях як залізничний та водний транспорт, видобувна промисловість, нафто- і газопроводи, електромережі тощо, призводять до зростання цін у всіх інших секторах народного господарства. Відбувається скорочення пільгових товарів і послуг, що не забезпечує населенню мінімальні соціальні гарантії.

Значна увага надавалася аграрному питанню. Ззд втав вдновлення в Укран приватно власност на землю. Головною метою земельно полтики було визнано досягнення найвищо продуктивност сльського господарства. Була прийнята спецальна додаткова постанова, яка вимагала повернення вдбраних селянами земл та майна колишнм власникам з виплатою вдшкодування. Проблеми малоземельних селян пропонувалося виршити через розвиток промислу. Ззд окремо розглянув питання взамовдносин пдпримцв  робтникв. В ухваленй резолюц вказувалося на необхднсть чткого регламентування прав робтникв, але без права хнього втручання у справи пдпримцв та дяльнсть адмнстрац; перегляду прийнятого Тимчасовим урядом закону про свободу страйкв; унормування тривалост робочого дня569. Форум пдпримцв ухвалив окрему резолюцю з питань фнансово полтики, де вказувалося на необхднсть налагодження кредитно системи в держав. У центр уваги ззду Протофсу знаходилися й питання необхдност реформування мсцевого самоврядування в держав

1. Суть фінансової політики держави

2. Фінансова політика та бюджетний процес

3. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

4. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

5. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

6. Національна політика СРСР в роки перебудови
7. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
8. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

9. Основні напрямки зовнішньої політики України

10. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

11. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

12. Процентна політика комерційного банку

13. Інформаційна політика України

14. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

15. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

16. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр

17. Інвестиційна політика банків в Україні

18. Державна політика в галузі охорони праці

19. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

20. Організація облікової політики підприємства

21. Формування облікової політики підприємства

22. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
23. Концепція регіональної політики
24. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

25. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

26. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

27. Сучасна мовна політика України

28. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

29. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

30. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

31. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

32. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

33. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

34. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

35. Політика А. Гітлера

36. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

37. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

38. Внутрішня політика Людовіка IX Святого
39. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого
40. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

41. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

42. Асортиментна політика підприємства

43. Маркетингова товарна політика

44. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

45. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

46. Управління ціновою політикою підприємства

47. Цінова політика фірми та її оцінка

48. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

49. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

50. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

51. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

52. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

53. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

54. Торговельна політика розвинутих країн
55. Валютна політика України
56. Кадрова політика

57. Кадрова політика організації

58. Державна політика в Україні

59. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

60. Етнонаціональні відносини й національна політика

61. Лобізм як явище сучасної політики

62. Міжнародна політика і світовий політичний процес

63. Політологія як наука і політика як суспільне явище

64. Політик і політичний режим

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

66. Політика як суспільне явище

67. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

68. Політика і етика: соціально-філософський аспект

69. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

70. Державна молодіжна політика на сучасному етапі
71. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
72. Соціальна політика

73. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

74. Структура системи соціального захисту населення і політики України

75. Митна політика України

76. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

77. Сучасна митно-тарифна політика України

78. Бюджетна політика

79. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

80. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Державне регулювання соціальної політики

82. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

83. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

84. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

85. Антимонопольна політика держави та її сутність

86. Грошово-кредитна політика держави
87. Державна промислова політика
88. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

89. Концепція непослідовності політики у часі

90. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

91. Особливості інноваційної політики розвинених країн

92. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

93. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

94. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

95. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

96. Політична географія і геополітика

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

98. Влияние магнитного поля

99. Магнитные поля Галактики

100. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.