Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Класифікація важковиховуваних дітей

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Методики і форми роботи з ними ПЛАН 1. Поняття «важковиховувані учні» 2. Основні принципи, шляхи й засоби перевиховання педагогічно занедбаних дітей 3. Етапи роботи з перевиховання педагогічно занедбаних «важких» дітей 4. Прояви девіантної поведінки 5. Мета, принципи консультативно-коригуючої роботи 6. Індивідуальна та групова психологічна корекція 1. Поняття «важковиховувані учні» У педагогічному обігу є різні підходи до означення наслідків педагогічного браку в процесі виховання: &quo ;важкі&quo ; діти, &quo ;педагогічно запущені&quo ; вихованці, &quo ;важковиховувані&quo ; учні, &quo ;педагогічно занедбані діти&quo ;. Та це не міняє сутності явища. Будемо вважати, що це синонімічні поняття. Важковиховуваними називають дітей, які систематично порушують встановлені норми і правила поведінки, з відразою ставляться ідо навчання, виявляють негативізм до соціального оточення. Для важковиховуваних дітей характерні такі особливості поведінки: а) неправильно сформовані потреби — матеріальні потреби переважають над моральними; більшість матеріальних потреб має аморальний характер: для їх задоволення використовують засоби, які не відповідають нормам моралі (паління, вживання алкоголю, наркотиків, крадіжки), що призводить до деградації особистості; б) в частини цих дітей не розвинені соціально-політичні потреби; в) важкі діти прагнуть до спілкування з подібними собі, перебувають поза зв'язками з постійними учнівськими колективами; г) недостатньо розвинена потреба у пізнанні навколишнього світу; погано вчаться, не володіють методами пізнавальної діяльності; д) перекручені естетичні потреби; є) не розвинена, засмічена вульгаризмами, жаргонною лексикою мова; є) спостерігається непослідовність, суперечливість у поглядах і переконаннях; ж) відсутні чіткі уявлення про норми поведінки, обмежені почуття відповідальності за свої вчинки; з) вкрай обмежені інтелектуальні інтереси; перевага утилітарних інтересів над духовними позбавляє цих учнів перспективи розвитку, інтелектуального та морального вдосконалення; и) приховують свою діяльність від батьків, учителів та однокласників. За ступенем педагогічної занедбаності важких дітей можна поділити на чотири групи: : 1) важковиховувані діти, які байдуже ставляться до навчання, періодично порушують правила поведінки і дисципліну. Для них характерні негативні моральні якості, такі як нечемність, брехливість, грубощі тощо; 2) педагогічно занедбані діти, які негативно ставляться до навчання й суспільно корисної діяльності. Вони систематично порушують дисципліну та норми моральної поведінки, постійно проявляють негативні моральні риси особистості; 3) підлітки-правопорушники, які перебуваю, ь на обліку в інспекціях у справах неповнолітніх або направлені до спецшкіл і спеціальних професійно-технічних училищ; 4) неповнолітні злочинці — педагогічно занедбані підлітки, які вчинили кримінальні злочини й направлені судомі до виправно-трудових колоній. Які соціально-педагогічні умови спричиняють появу важковиховуваних дітей? Проблеми появи та перевиховання педагогічна занедбаних дітей турбували людей упродовж всієї історії.

Адже завжди були діти з відхиленнями у поведінці, знедолені, сироти, діти-правопорушники. Упродовж XX ст. па теренах колишнього Радянського Союзу мало місце кілька &quo ;спалахів&quo ; появи педагогічно запущених дітей, що було зумовлено такими соціально-історичними й економічними причинами: 1) період Першої світової війни (1914—1918 pp.) — військова розруха, (Сирітство дітей через загибель батьків навійні, окупація територій чужоземними військами; 2) громадянська війна (1918—1922 pp.) — руйнування народного господарства, великі переміщення певних прошарків населення в країні і за її межами, безробіття, хвороби, голод та ін. 3) 30-ті роки — штучний голодомор, масові репресії частини населення країни призвели до соціально-педагогічної занедбаності значної частини дітей; 4) Друга світова війна (1939—1945 pp.) — смерть батьків, окупація, голод, сирітство, значні економічні труднощі. 5) останні десятиріччя XX ст. — підвищення кількості соціально занедбаних дітей через зниження відповідальності частини батьків за виховання дітей, ослаблення національних коренів, що живили процес виховання, необмежений вплив масової культури найнижчого кшталту, яка призводить до &quo ;зомбування&quo ; частини молоді. Отже, проблеми важковиховуваних дітей породжувались і породжуються передусім соціальними чинниками. До негативних чинників, породжених діяльністю сім'ї, а також дитячих виховних закладів, які впливають на появу важковиховуваних дітей, належать такі: 1. Діяльність неблагополучних і асоціальних сімей (неповна сім'я, батьки алкоголіки, наркомани, ведуть аморальний спосіб життя), для яких характерні соціальна безвідповідальність за виховання дітей, психолого-педагогічна неграмотність, негативні приклади моральної поведінки, відсутність доброти, сімейного затишку, любові до дітей, прояви насильства, жорстокості, відсутність системи вимог, брак істинного батьківського авторитету, матеріальні нестатки. 2. Діяльність зовні &quo ;благополучної&quo ; сім'ї (є батько й мати, які працюють, освічені, інтелектуально розвинені, належний матеріальний достаток) також до певної міри може негативно впливати на особистість дитини, сприяти появі значних помилок у її життєдіяльності. В такій сім'ї мають місце негативні чинники: низька психолого-педагогічна культура, створення для дітей &quo ;парникових&quo ; умов для розвитку, що призводить до ослаблення особистості, матеріальне перенасичення, вседозволеність, відсутність системи вимог і контролю, прояви елементів фальшивого авторитету. 3. Діяльність загальноосвітніх навчально-виховних закладів не завжди створює оптимальні умови для розвитку особистості. Тут можуть мати місце негативні чинники впливу на вихованців, які ускладнюють взаємини дитини з батьками, товаришами, інколи разом з іншими чинниками (негативний вплив сім'ї, засобів масової інформації, стихійної вулиці; руйнують особистість. Це перевантаженість змістом навчального матеріалу, яким учень через обмеженість розумових можливостей не може оволодіти, що породжує негативізм, опір, &quo ;втечу&quo ; від навчальної діяльності, почуття власної неповноцінності, меншовартості порівняно з іншими учнями, відсутність належних умов для задоволення своїх інтересів (спортивна діяльність, конструювання, моделювання та ін.)

, прояви з боку вчителів-вихователів негативізму до учнів з моральними вадами, недостатній рівень педагогічної культури вихователів (нетактовність, грубощі, авторитаризм тощо); ізоляція, відсторонення учнів з певними недоліками в морально-інтелектуальному розвитку від цікавих колективних справ та ін. 2. Основні принципи, шляхи й засоби перевиховання педагогічно занедбаних дітей До педагогічно занедбаних вихованців має бути особлива увага з боку професійних педагогів, батьків і всіх, хто систематично спілкується з такими дітьми. &quo ;Перевиховання, — як наголошує дослідник М.М. Фіцула, — це спеціальний вид педагогічної діяльності педагогів і учнів, спрямований на подолання недоліків їх особистості, розвиток наявних у неї позитивних якостей і формування на цій основі нових, суспільно значимих корисних рис і властивостей&quo ;1. Вихователю доводиться мати справу з підлітками, в яких проявляються лише окремі риси, що суперечать нормам моралі. У таких випадках йдеться не про перевиховання, а про виправлення. Перевиховання — процес досить складний, тривалий, багатогранний, який має реалізувати певні функції — відновну, компенсаційну, виправну, стимулювальну. Перевиховання ґрунтується на загальних принципах виховання. Однак у роботі з педагогічно занедбаними дітьми варто акцентувати увагу на принципах, які випливають із соціально-психологічних особливостей цих дітей. Це: 1) зв'язок перевиховання з цікавою продуктивною працею; 2) організація дитячого колективу; 3) опора на досвід важковиховуваних дітей; 4) органічне поєднання поваги до вихованців зі сприйнятою системою вимог; 5) єдність і систематичність педагогічних впливів на вихованці; 6) індивідуальний підхід до вихованця; 7) гуманне ставлення до важковиховуваних у процесі перевиховання виходячи з педагогічного постулату: з одного боку, ці діти &quo ;важкі&quo ;, оскільки їм важко подолати ті чи ті соціальні труднощі, а з другого — значні відхилення важковиховуваних від моральних норм поведінки — це своєрідне моральне захворювання, тому ставлення до таких дітей має бути адекватне; 8) об'єктивне ставлення до важковиховуваних; 9) педагогічний вплив на важковиховуваних дітей необхідно здійснювати в неефективному стані педагога; 10) випереджаюче виховання позитивних якостей у важковиховуваних дітей. У системі виховання підростаючого покоління важливе місце мають займати попереджувальні заходи, які запобігали б масовій появі важковиховуваних дітей. Варто акцентувати увагу на соціальних передумовах попередження появи &quo ;важких&quo ; дітей, які мають глобальний характер. До них належать: 1) організація здорового суспільства в соціальному і психічному плані; 2) забезпечення достатньої психолого-педагогічної культури батьків. Ці основи закладаються ще в шкільному віці виходячи з соціальної об'єктивності, що кожна молода людина має бути насамперед відповідальним батьком чи матір'ю, а потім фахівцем певної галузі; 3) створення соціально-педагогічних умов для реалізації та задоволення кожною особистістю своїх інтересів і потреб; 4) подолання в суспільстві рецидивів насильства, жорстокості, обмеження поширення масової культури низької якості; 5) забезпечення високого соціального статусу вчителя в суспільстві.

У даному випадку перед нами, вочевидь, класичний приклад того, як представники певно науково галуз не стали «винаходити велосипед», а просто використали досвд попереднх класифкацй, пристосувавши х до потреб власно дисциплни. * * * Здйснений нами огляд типологй нацоналзму, зрозумло, неповний  досить побжний, здаться, може пдштовхнути до радикального висновку про недоцльнсть узагал будьяких класифкацй стосовно нацоналзму. Вкотре зазначимо, що нацоналзм надто рухливе, багатоаспектне явище,  прагнення зафксувати, «вхопити» його формальн й суттв ознаки здебльшого виглядатиме як метафзика чи схоластичн вправи. Будьяка типологя вигляда як спроба надати певну форму аморфнй, плиннй мас. Будьяка типологя, навть бнарна, провоку заперечення, основане на емпричному матерал. З ншого боку, саме цей колосальний емпричний матерал, збраний дослдниками протягом десятилть, вимага впорядкування, бодай формального. Дослдники нацоналзму вже винайшли клька «рецептв» подолання цього протирччя мж прагненням науки до впорядкування  класифкац та «анархю фактв»

1. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

2. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

3. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

4. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

5. Отруйні речовини та їх класифікація

6. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення
7. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
8. Критерії класифікації відпусток на види

9. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

10. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

11. Комп’ютерні віруси. Класифікація

12. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

13. Бібліографічні класифікації

14. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

15. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

16. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

17. Класифікація персоналу та форми його наймання

18. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

19. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

20. Класифікація документів

21. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

22. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості
23. Класифікація психічних хвороб
24. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

25. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

26. Класифікації спортсменів-інвалідів

27. Національні системи класифікації готелів

28. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

29. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

30. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування

31. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

32. Маркетингові комунікації

Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

34. Сертифікація іграшок

35. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

36. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

37. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

38. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту
39. ...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )
40. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

41. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

42. Значення газообміну для дітей 3-7 років

43. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

44. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

45. Експлуатація дітей

46. Криміналістична ідентифікація

47. Майнові правовідносини батьків та дітей

48. Правові відносини батьків та дітей

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Процес кваліфікації злочинів

50. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

51. Характеристика хабарництва. Проблемні питання кваліфікації

52. Визначення походження дітей

53. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

54. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси
55. Верифікація 3d зображень на основі фотографій
56. Верифікація програмного забезпечення

57. Специфікація якості програми

58. Електронні публікації

59. Наукові публікації про трагедію Голодомору

60. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

61. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

62. Телекомунікаційний ринок України

63. Дисперсія у одномодових телекомунікаційних волокнах

64. Художнє оформлення виробів за допомогою аплікації

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

65. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

66. Маркетингова політика комунікацій

67. Маркетингові комунікації

68. Розробка програми маркетингових комунікацій для лікарського препарату "Вінілін"

69. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

70. Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості
71. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку
72. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

73. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

74. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

75. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

76. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

77. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

78. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

79. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

80. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

81. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

82. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

83. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

84. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

85. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

86. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії
87. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
88. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

89. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

90. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

91. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

92. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

93. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

94. Види та причини порушень розвитку дітей

95. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

96. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

98. Сертифікація продукції в системі УкрСЕПРО

99. Сутність, види та канали комунікацій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.