Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ1. Постановка завдання 2. Результати Висновки Література Розглянуто питання щодо здійснення інвестиційно-інноваційної політики у ринковому конкурентному середовищі, її ефективного впливу на розвиток підприємства; визначено доцільність здійснення різного роду інвестицій та основних інвесторів. Показано шляхи виходу нової продукції на ринок при використанні засобів маркетингу; вказано основні функції відділу маркетингу при реалізації новацій Ключові слова: науково-технічний прогрес, інвестиції, інноваційний процес, новація, економічна ефективність проекту, маркетингова політика, інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки. Assis a O.Yu. Bochko; se ior eacher O.V. Symka ych - ech ological I s i u e ofMukachevo basic approaches of de ermi a io of efficie cy of formi g he i ves me -i ova ive policy of e erprise o bases of marke i g A ques io of realiza io he i ves me -i ova ive policy i a marke compe i io eco omy, i s effec ive i flue ce o developme of e erprise is co sidered; expedie ce of realiza io of a differe sor of i ves me s a d basic i ves ors is cer ai . he ways of ew produc ou pu are show o he marke a he use of facili ies of marke i g; he basic fu c io s of depar me of marke i g duri g realiza io of i ova io s are i dica ed Keywords: scie ific a d ech ical progress, i ves me s, i ova ive process, i ova io , eco omic efficie cy of projec , marke i g policy, i ves me -i ova ive model of developme of eco omy. Вступ Швидкі темпи розвитку економіки та науково-технічного прогресу у всіх сферах господарського життя суспільства змінюють більшість складових даного процесу (соціальні, економічні, технічні, технологічні, організаційні, екологічні та інші) і визначають стабільність і конкурентоспроможність країни, рівень життя населення. Значення науково-технологічного потенціалу країни, його ефективне формування та впровадження значно посилюється, оскільки на основі використання результатів науково-технологічного прогресу та інноваційних розробок можна забезпечити реальний стабільний розвиток національної економіки, прогресивні зміни в ній, а також змоделювати нову, досконалу модель інноваційного розвитку країни на довгострокову перспективу. Ядром структурних змін в Україні повинна стати державна інноваційна стратегія і активна науково-технічна політика регіонів, а особливо фірм, орієнтована на сприяння розвитку передових технологій проривного характеру. Для здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності сучасним підприємством вирішальною проблемою є знаходження вільних коштів, а саме інвестицій для впровадження у виробництво новинок - новацій. При цьому початок процесу формування конкурентного успіху підприємства при виведенні нового продукту на ринок знаходиться на перетині безлічі науково-технічних і маркетингових рішень . Тому перед підприємствами, які виводять інноваційні товари на ринки, виникає чимало питань: по-перше, чи буде прибутковим інноваційно-інвестиційний проект; по-друге, яким буде зростання виробництва і яку частка ринку завоює даний продукт; по-третє, підтримка репутації підприємства серед споживачів при випуску нової продукції на ринок та її реалізація.

Впровадження інновацій неможливе без використання підприємством основних положень маркетингу. Саме з погляду маркетингу, для отримання високоякісного продукту підприємству потрібно раціональним шляхом забезпечити якість інноваційного процесу, спроможність керівництва фірми оцінювати економічні, соціальні та технологічні зміни на ринку. Економічні аспекти розвитку інвестиційно-інноваційної політики розглядає ряд вчених-економістів: А. Власова, А. Ніколаєв, В. Яковенко, О. Ви-ноградов, Ю. Щирін, М. Андрушко, В. Кардаш, І. Павленко, О. Шафалюк, В. Кучеренко, Н. Ткаченко, О. Махмудов, В. Найденов, В. Трегобчук та ін. 1. Постановка завдання Головною метою є визначення основних підходів ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства з використанням засобів маркетингової політики. Виходячи із зазначеної мети, поставлено такі завдання: визначити необхідність переходу на інноваційну модель розвитку економіки; оцінити доцільність здійснення інвестицій в інноваційну діяльність під приємства; визначити основні завдання відділу маркетингу підприємства. 2. Результати Ринкові перетворення у країні та глобалізація життя формують нове, конкурентоспроможне середовище, яке вимагає від суб'єктів господарювання нових, кардинальних кроків як у сфері виробництва товарів (послуг), так і у сфері їх просування на ринок. Підприємництво має ґрунтуватися на нових ідеях задоволення суспільних потреб у товарах, оскільки у певний момент часу відбувається перенасичення ринку конкретними товарами. Можливість створення та ефективного використання новацій фірмами залежить як від державної інноваційної політики, так і від внутрішньої політики окремого суб'єкта господарювання. Ситуація, що склалася в Україні, не гарантує забезпечення сталого розвитку. Так, у 2003 р. інноваційну діяльність здійснює тільки кожне десяте підприємство, тоді як у розвинутих країнах частка інноваційно активних підприємств становить близько 70 %. Частка інноваційної продукції у загальному обсязі промислового виробництва становить тільки 7 %, а у розвинутих країнах світу 85-90 % приросту ВВП припадає на виробництво наукомісткої продукції. Економіка України розвивається без істотного використання наукових досліджень, оскільки у промисловості тільки 1238 підприємств (12,7 % від загальної кількості) здійснюють інноваційну діяльність, що у 1,4 раза менше відповідного показника за попередні три роки. Підвищення конкурентоспроможності промисловості за рахунок &quo ;оживлення&quo ; галузей виробництва, що створюють високу додаткову вартість - одна з найактуальніших проблем української економіки. Для промислових підприємств України нормальне та прибуткове функціонуванн пов'язане з виробництвом та реалізацією продукції, яка необхідна споживачам і відповідає їх потребам. Джерелом ідей розробки нової продукції є: аналіз запитів споживачів (11,5 % від їх загальної кількості); науково-технічні розробки працівників самих підприємств і фахівців, залуче них зі сторони (79,0 %); аналіз діяльності конкурентів (8,0 %); пропозиції збутових і торгівельних посередників, консультаційних фірм (1,5 %).

Необхідно зазначити, що із загальної кількості проектів щодо впровадження нової продукції на ринок краху зазнають близько 40 % проектів, пов'язаних з виробництвом товарів широкого споживання, 20 % товарів промислового значення, 18 % послуг. При цьому невдачі з впровадженням на ринок нових товарів виникають внаслідок неправильної оцінки вимог ринку, невірна збутова політика, занадто висока ціна, несвоєчасний вихід на ринок, конкуренція, недосконалість виробу. Тому актуальним питанням є визначення теоретичних підстав взаємозв'язку між інвестиційно-інноваційною діяльністю та маркетингом для стратегічного розвитку вітчизняних підприємств. Інноваційна політика є надзвичайно важливим явищем для ефективної діяльності підприємства. Вона має орієнтуватися на потреби конкретного кола споживачів. Саме своєчасне виявлення нових потреб та вимог забезпечується маркетинговими дослідженнями. Ці дослідження визначають нову стратегію фірми та задачі НДДКР. Але їх виконання неможливе без відповідного фінансування, що вимагає інвестиційних вкладень на всіх стадіях. Фінансування інноваційного процесу має цілий ряд особливостей. По-перше, будь-яку інновацію необхідно розробити, що вимагає значних асигнувань. Якщо створюється новація, то її використання у виробництві пов'язано зі зміною останнього, що також веде до великих витрат. Інакше кажучи, інновації - дороге задоволення і потребують значних вкладень, які набагато вищі, ніж фінансове забезпечення поточного, вже налагодженого виробництва. По-друге, інвестиції в інноваційну діяльність, особливо у створення перших зразків інноваційного продукту, належать до категорії &quo ;ризикового капіталу&quo ;, оскільки до того часу, поки інновація не створена і не випробувана, не може бути повної упевненості в успіху, і немає гарантій, що гроші не пропадуть. Незважаючи на це, капітал все-таки у сферу інновації приходить. Інвестора привертає можливий високий прибуток. По-третє, у всіх розвинутих державах обсяг і способи фінансування використовуються як засіб підтримки і стимулювання інноваційної діяльності. Джерела капіталовкладень в інноваційну сферу найрізноманітніші: державні структури, внутрішні та іноземні банки, стратегічні інвестори, портфельні інвестори, міжнародні фірми і організації, приватні особи, фонди допомоги. Сприятливими для розвитку інноваційної активності є кредити спеціалізованих фундацій і інших цільових джерел, оскільки, як правило, вони надаються на пільгових умовах. Одним з основних джерел інвестицій є нагромадження самих підприємств, які складаються з частини прибутку і амортизаційних відрахувань. Обсяг нагромаджень залежить від ефективності роботи напряму підприємства. В Україні масштаби необхідного технологічного оновлення виробництва такі великі, що для вирішення проблеми внутрішніх нагромаджень (інвестицій) підприємства недостатньо. Потрібні залучення вітчизняних і іноземних інвесторів. Стримує приплив капіталу несприятливий інвестиційний клімат у країні. Підвищений ступінь ризику для інвестицій у цю сферу і можливість отримання у разі успіху прибутку породили особливу форму асигнувань в науково-технічні розробки - венчурний (ризиковий) капітал.

Шухевичем (пізнішим Головним Командиром УПА, а тоді командиром допоміжних поліційних частин на білоруському Поліссі), якого в рядах революційної УПА уважали всі беззастережним авторитетом в ділянці військової політики, і який заявився за негайним творенням відділів УПА. Подібні як на Поліссі боєві настрої панували й на Волині і тому в скорому часі й ціла Волинь вкривається мережею повстанських загонів УПА. 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПА Українська Повстанська Армія стала дуже скоро всенаціональною армією, єднаючи під своїми прапорами симпатиків різних партійно-політичних концепцій. Все ж таки, виростаючи з боєвих відділів революційної ОУН [Революційну ОУН називано тоді ОУН-СД, - "Організацією Українських Націоналістів - Самостійників Державників", для відрізнення і протиставлення ОУН полк. Мельника, яка в тодішній політичній ситуації відмовилась від ведення самостійної української політики і не наголошувала важливости питання української держави.], УПА, головно в початках, була організаційно тісно пов'язана зі структурою ОУН

1. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

2. Інвестиційна діяльність підприємства

3. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

4. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

5. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

6. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
7. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності
8. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

9. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

10. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

11. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

12. Організаційні форми інноваційної діяльності

13. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

14. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

15. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

16. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

18. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

19. Державне регулювання інноваційної діяльності

20. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

21. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

22. Основні напрямки зовнішньої політики України
23. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
24. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

25. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

26. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

27. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

28. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

29. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

30. Облік основних засобів підприємства

31. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

32. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

34. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

35. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

36. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

37. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

38. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
39. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
40. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

41. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

42. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

43. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

44. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

45. Управління інноваційним розвитком підприємств

46. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

47. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

48. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее

49. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

50. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

51. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

52. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

53. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

54. Ефективність використання ресурсів підприємства
55. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства
56. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

57. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

58. Основні засоби підприємства

59. Особливості антиінфляційной політики у США

60. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

61. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

62. Формування прибутку підприємства. Права студента

63. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

64. Побудова лінійної регресійної моделі

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

66. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

67. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

68. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

69. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

70. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
71. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
72. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

73. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

74. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

75. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

76. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

77. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

78. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

79. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

80. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

82. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

83. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

84. Формування організаційної культури

85. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

86. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти
87. Формування професійно-значущих якостей майбутніх учителів
88. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

89. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

90. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

91. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

92. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

93. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

94. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

95. Основи інвестиційної діяльності

96. Основні засади інноваційного розвитку

Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски

97. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

98. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

99. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.