Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право, джерела права та дія норм права ЄС

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Відділ освіти Малиновської райадміністрації Районний конкурс учнівських науково-дослідницьких робіт з правознавства „Актуальні питання європейської інтеграції України та адаптації до законодавства ЄС” Доповідь на тему: „Право, джерела права та дія норм права ЄС” Підготував: учень 7-Б класу гімназії №8 Малиновського району м. Одеси Кравець Ігор Вікторович Керівник: Вчитель-методист Єлова Л.С. м. Одеса План Право і джерела права в ЄС. Основні джерела права: первинне законодавство та похідне законодавство (постанови, директиви, рішення і необов’язкові акти – рекомендації, висновки). Похідні джерела права: нетипові акти, додаткове законодавство, зовнішні джерела. Неписані джерела права: загальні принципи права ЄС та їх види. Дія норм права ЄС, застосування норм у судовій практиці. Безпосередність дії права ЄС. Теорія, принципи(презумпції), критерії та юридична сила прямої дії постанов і дериктив. Принципи транспозиції правових норм ЄС у національне законодавство держав-членів ЄС. Верховенство права ЄС і наслідки цього: теорія; принципи; умови верховенства. Юридична сила, принципи дії правових норм ЄС і застосування цих норм у судовій практиці: наслідки верховенства права ЄС; судовий захист, його принципи і наслідки підсудності; принципи рівного доступу до захисту і адекватного відшкодування. Використані джерела Право і джерела права в ЄС Основні джерела права: первинне законодавство та похідне законодавство (постанови, директиви, рішення і необов’язкові акти – рекомендації, висновки) До „первинного законодавства” Європейського Союзу можуть бути віднесені всі розроблені внаслідок міжурядових дій і ратифіковані національними законодавчими органами відповідно до своїх конституційних процедур документи, якими керується Співтовариство. Первинне законодавство включає в себе такі документи: 1) засновницькі договори, якими є Договори про заснування Європейського Співтовариства, Європейського співтовариства вугілля та сталі та Євроатому; 2) важливі документи, такі як Єдиний європейський акт, Договір(Маастрихтський) про заснування Європейського Союзу, Бюджетний договір 1975 р., Договір про об’єднання 1965р., Статут Європейського інвестиційного банку, різноманітні акти та договори про приєднання. У більшості випадків ці документи тягли за собою внесення поправок до основоположних Договорів; 3) різноманітні протоколи і схожі додатки до договорів (такі як Соціальний протокол і Протокол про економічне та соціальне зближення до Договору про заснування Європейського Союзу); 4) конвенції та інші документи, укладені між державами-членами, деякі важливі акти законодавства Співтовариства, які набули такого вигляду, тому що відображені в них проблеми не відбиті в основоположних договорах, або з причини того, що їх зміст вимагав повної згоди законодавчих органів держав-членів, які мали їх ратифікувати. Наочним прикладом цього виду документів можна назвати Брюссельську конвенцію 1968 р. Про взаємне визнання судових рішень. Дія в часі. Дія всього первинного законодавства Співтовариства, як правило, не обмежується в часі.

На цей факт чітко вказується в основних документах. Дія в просторі визначається за допомогою посилання на конституційний устрій держав-членів. Похідне законодавство – це частина системи роздроблених відповідно до основоположних договорів нори Співтовариства. Терміну похідне законодавство надається перевага порівняно з терміном вторинне законодавство, тому що під ним часто розуміють документи, які зовсім не є вторинними і надають форму й основу певним політичним напрямкам Співтовариства. По суті є два види похідного законодавства: прийняте на розвиток положень договорів (так звані типові акти) і те, що не підпадає під цю категорію (так звані нетипові, або „акти, які не належать до будь-якої категорії з певною назвою”). Типові акти. Вони зазначаються в ст. 189 Договору про заснування Європейського Співтовариства й охоплюють регламенти, директиви і рішення (акти обов’язкового характеру), позиції і рекомендації (акти необов’язкового характеру). 1)Регламенти. Ст. 189 Договору про заснування Європейського Співтовариства описує їх як такі, що мають „загальне застосування” і є цілком обов’язковими у всіх своїх елементах та мають пряму дію в усіх державах-членах. Оскільки регламенти є цілком обов’язковими, ані органи держав-членів, ані приватні особи не можуть ухилятися від будь-яких норм, які вміщені в них. 2)Директиви. Ст. 189 Договору про заснування Європейського Співтовариства визначає: директиви є обов’язковими щодо результатів, що мають бути досягнуті, для кожної держави-члена, якій вони адресовані. При цьому національним владним органам залишається право вибору форм і методів імплементації. Директиви були включені в коло документів Співтовариства для того, щоб збільшити відчуття партнерства в процесі прийняття рішень між Співтовариством і національними органами влади. 3)Рішення. Рішення є обов’язковими в усіх своїх елементах для тих, кому вони адресовані. Тому вони являють собою індивідуальні норми, адресатами яких можуть бути як держави-члени, так і приватні особи. З огляду на те, що сфера їхньої дії не має загального характеру, вони, по суті, є більше адміністративними, ніж нормотворчими документами. Рішення можуть як покладати обов’язки на тих, еому вони адресовані, так і наділяти їх правами. Оскільки рішення цілком обов’язкові, вони мають пряму дію. Рішення повинні бути повідомлені адресатам і набирають чинності з моменту такого повідомлення. Необов’язкові акти. Їх можна визначити як документи, що не мають юридичної сили, за винятком деяких особливих обставин. Нетипові акти Співтовариства включають у себе такі документи: 1) акти, що регулюють внутрішню роботу інституцій. Вважається, що вони іноді можуть породжувати правові наслідки. 2) програми загальної гармонізації, наприклад, спрямовані на усунення бар’єрів щодо торгівлі промисловими товарами тощо. 3) загальні декларації або міжінституційні угоди, укладені Парламентом, Радою і Комісією. Вважається, що вони також мають правові наслідки. Позиції та рекомендації. Ст. 189 не визначає будь-яких властивостей цих документів, окрім того, що вони не мають обов’язкової сили.

І хоча рекомендації та позиції не є документами обов’язкового характеру, вони все ж мають юридичне значення. Неписані джерела права: загальні принципи права ЄС та їх види Правові джерела, які були розглянуті до цього, можна описати як джерела права Співтовариства. Хоч би якими вичерпними ці джерела не були, вони не охоплюють всіх проблем права Співтовариства. Це стосується важливого питання – захисту прав фізичної особи, враховуючи той факт, що право Співтовариства наділяє додатковими правами і покладає додаткові обов’язки на приватних осіб, як і на інституції Європейського Союзу та національні владні органи. Зрозуміло, що Суд ЄС Застосовує при цьому „загальні принципи права”. Договір про заснування Європейського Співтовариства певною мірою вказує на застосування цих загальних принципів. Відповідальним за введення цих загальних принципів у структуру права є СЄС. Одна з причин цього полягає в тому, що більшість із його суддів проходили навчання в системах кодифікованого права, в яких суди переважно схиляються до застосування таких принципів, на відміну від судів, що належать до юрисдикції англосаксонського права. Загальні принципи, що походять із природи права Співтовариства 1)Рівність. Це поняття притаманне значній кількості положень договору, як загальних, так і спеціальних. Однак „рівність” як загальний правовий принцип має значно ширше значення, ніж те, що виражається цими положеннями. По суті, цей принцип забороняє нерівне ставлення до ситуацій, які можуть бути порівняні, або рівне ставлення до ситуацій, які можуть бути порівняні, або рівне ставлення до нерівних ситуацій, якщо таке розрізнене ставлення не може бути виправдано об’єктивними причинами. 2)Солідарність. Цей принцип встановлює, що оскільки держави-члени користуються перевагами членства, вони також повинні дотримуватися його правил. Загальні принципи, спільні для правових порядків декількох держав-членів Оскільки зростає кількість держав-членів, значною мірою ускладнюється можливість встановити для них спільні принципи. Однак існує значна кількість принципів, які застосовуються в декількох державах-членах, особливо ті, що мають спеціальні судові процедури для розв’язання адміністративних спорів. 1)Правова визначеність. Можна описати як забов’язання державних владних органів забезпечити легкість з’ясування права тими, до кого воно застосовується, і набуття останніми можливості у разі необхідності скористатися правом, так само, як і способом, за допомогою якого воно буде підлягати застосуванню і тлумаченню. Виняткова можливість цієї вимоги буде підкреслена Судом, коли він виніс рішення про критерії визначеності й передчуваності, які являють собою вимоги, що мають бути чітко додержані в нормах, які можуть викликати матеріальну відповідальність”. 2)Законні очікування. Цей принцип є значною мірою наслідком принципу правової визначеності, виник завдяки німецькому адміністративному праву. Він спрямований на те, щоб у випадках, коли фізична особа переконана, що досягне певного результату, якщо буде діяти відповідно до норм правової системи, забезпечити захист цих очікувань.

Поэтому норма права является установленным и обеспеченным государством, общеобязательным, формально определенным правилом поведения. В соответствии со своим характером норма права имеет логическое выражение структуры – «если..., то... иначе...». Норма права – это не содержание и не форма всего права, а только его часть. Выделяют следующие элементы структуры нормы права: 1) гипотеза – часть нормы права, указывающая на условия вступления нормы права в действие. В этой части нормы права излагаются те фактические обстоятельства, наличие которых ведет к возникновению у лиц юридических прав и обязанностей; 2) диспозиция – часть нормы права, содержащая правило поведения субъектов права, попавших в указанные в гипотезе условия. Она раскрывает само правило поведения, а также содержание юридических прав и обязанностей лиц; 3) санкция – часть нормы права, предусматривающая последствия нарушения правовой нормы. Назначением санкции является побуждение субъектов действовать по предписаниям данной нормы права. Санкция указывает на поощрительные или карательные меры, которые должны наступить в том случае, если будет нарушено или соблюдено правило, которое указано в диспозиции

1. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

2. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

3. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

4. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

5. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

6. Источники права Европейского союза
7. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн
8. Регулирование деятельности акционерных обществ в праве Европейского Союза

9. Історія прийняття Конституції України

10. Європейська інтеграція в пресі України

11. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

12. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

13. Україна і Європейський Союз

14. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

15. Применение норм права

16. Толкование норм права

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

17. Нормы права

18. Норма права

19. Нормы права

20. Структура нормы права

21. Действие норм права во времени

22. Норма права и система права. Правоотношения
23. Нормы права
24. Нормы права и другие социальные нормы

25. Нормы права

26. Нормы права

27. Нормы права

28. Толкование норм права

29. Нормы права

30. Толкование норм права

31. Структура норм права

32. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Норма права

34. Норма права і стаття нормативно-правового акту

35. Нормы права

36. Нормы права

37. Нормы права

38. Нормы права. Виды и причины правонарушений
39. Понятие действующих норм права
40. Понятие, отличительные признаки и структура норм права

41. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

42. Проблеми реалізації норм права

43. Социальная ценность норм права

44. Судова система України. Конституційний Суд України

45. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

46. Толкование норм права

47. Толкование норм права

48. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Теорія документно-інформаційних потоків

50. Еволюція релігійних вірувань первісних людей

51. Норми права та нормативні акти

52. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

53. Гражданское, торговое и международное частное право

54. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)
55. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития
56. Конституція Пилипа Орлика

57. Инкотермс - свод международных правил для точного определения торговых терминов

58. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения

59. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

60. Защита прав женщин в Европейском союзе

61. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

62. Правила поведения торгового представителя при заключении сделки и пролонгировании отношений

63. Правила определения гражданской сделки как торговой и правовые последствия такой классификации

64. Конституция и права юридических лиц

Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески

65. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

66. Гражданское, торговое и международное частное право

67. Торговое право и торговое судопроизводство

68. Амністія, правові наслідки судимості, помилування

69. Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

70. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании
71. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами
72. Історія земельного права України

73. Конституция - основной источник конституционного права

74. Методологія теоріїї держави і права

75. Основні положення міжнародного торгового права

76. Поняття конституційного і державного права

77. Права иностранных граждан по конституциям стран Восточной Европы

78. Предмет та методологія інформаційного права України

79. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

80. Реалізація Конституції

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Реалізація права на житло шляхом будівництва

82. Социально-экономические права человека и гражданина и их закрепление в зарубежных конституциях

83. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

84. Теорія держави і права

85. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

86. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі
87. Вирішення суперечок у міжнародному праві
88. Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена

89. Віденський конгрес. "Священній союз". Монархічна реакція в Європі у 1815—1819 рр.

90. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

91. Джерела права Великого князівства Литовського

92. Історія західноєвропейського феодалізму

93. Конституція УРСР 1919 року

94. Пилип Орлик та перша Конституція України

95. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

96. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты

97. Торгово-экономические связи стран Балтии и Европейского Союза до их вступления в ЕС

98. Джерела та форми права

99. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.