Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Цифрові вимірювальні прилади

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Загальні відомості про цифрові вимірювальні прилади Особливості цифрових вимірювальних приладів Приведене, згідно з ДСТУ 2681, визначення цифрового вимірювального приладу базується на формі подання результату вимірювання, тобто особливість цифрових вимірювальних приладів (ЦВП) полягає в тому, що результат вимірювання відбивається на показувальному пристрої у вигляді числа, як правило, десяткового, або символів. Ця особливість належить до зовнішніх ознак ЦВП, вона не обумовлює їхніх принципів побудови і технічних характеристик, але забезпечує зручність відліку і, головне, усуває суб’єктивні помилки оператора. Проте таке визначення ЦВП не враховує іншу, загальноприйняту особливість – наявність автоматичного переходу від аналогової до дискретної форми подання одного або двох сигналів на якомусь етапі їх перетворення в приладі, що виконується аналого-цифровим перетворювачем (АЦП). Аналого-цифрове перетворення є принципово якісною відзнакою ЦВП і помітно впливає на їх технічні, особливо метрологічні характеристики. Операції аналого-цифрового перетворення Аналого-цифрове перетворення передбачає виконання трьох операцій: дискретизацію, квантування і цифрове кодування вимірюваної величини або функціонально з нею зв’язаного сигналу вимірювальної інформації (далі просто сигналу). Пояснимо суть цих операцій. Операція дискретизації зводиться до подання безперервного протягом часу сигналу x( ) (рис.7.1, а) низкою його миттєвих значень xq = x( q), , взятих у задані, строго фіксовані моменти часу q, які називають моментами дискретизації. Дискретизований сигнал xд( ) у вигляді миттєвих значень xq сигналу x( ) подано на рис.7.1, б. Тільки за цією скінченною множиною миттєвих значень xq сигналу x( ) визначають результат вимірювання, а останні значення сигналу не враховуються. При дискретизації змінного сигналу x( ) протягом часу частина інформації про нього втрачається, що призводить до методичної похибки вимірювання; її називають похибкою дискретизації. Очевидно, вона буде тим меншою, чим більше число миттєвих значень сигналу xq бере участь в одержанні результату вимірювання. Інтервал часу між двома суміжними моментами дискретизації і називають інтервалом або кроком дискретизації. Рис. 1. Часові діаграми операцій АЦП: а – вихідний сигнал ; б – дискретизований сигнал ; в – квантований сигнал ; г – кодовий сигнал Він може бути постійним D = co s (рівномірна дискретизація) або змінним (нерівномірна дискретизація). У ЦВП звичайно використовують рівномірну дискретизацію як більш просту для апаратурної реалізації, в цьому разі називають також періодом дискретизації. Квантування полягає в поданні безперервної за значенням (не за часом) величини у вигляді скінченого числа фіксованих рівнів квантування , де , що створюють шкалу квантування (рис.7.1, в). У ЦВП квантування виконується шляхом порівняння вимірюваної величини з сіткою (шкалою) рівнів квантування , , які в даному процесі задаються рівномірно або нерівномірно з інтервалом квантування . Кінцевий результат квантування вимірюваної величини xq подається як число q мінімальних (найменших) інтервалів квантування , тобто , де називають номінальною ціною одиниці найменшого розряду вихідного коду, або дискретністю чи ціною поділки ЦВП, або інтервалом квантування.

Для наочності шкала квантування на рис.7.1, в взята рівномірною, а значення квантованого сигналу xк( ) (згідно з одним із варіантів квантування, що пояснюються нижче, дискретизовані значення хq замінюються найближчим нижнім рівнем квантування) показані умовним знаком х. Ці значення в ЦВП кодуються частіш за все двійковим або двійково-десятковим кодом. Проте для наочності на рис.7.1, г вони представлені в одиничному коді q. Тому числу рівнів квантування q, яким приблизно зображено миттєве значення сигналу xq, відповідає така ж кількість імпульсів у його кодовій групі. Найчастіше в ЦВП аналого-цифрового перетворення зазнає постійна фізична величина X. Перетворення виконується в одній точці (в один момент часу) або в кількох точках (моментах часу) для статистичної обробки результатів вимірювання з метою зменшення випадкової складової похибки вимірювань. У цьому випадку результат одного перетворення , де x - ціле число інтервалів квантування DХк, що відповідає значенню фізичної величини Х. Аналого-цифрове перетворення сигналів здійснюється в діапазоні від 0 до (уніполярні АЦП) або в діапазоні від до (біполярні АЦП). Надалі для конкретності і деякого спрощення часових діаграм обмежимося уніполярними АЦП, що не впливає на спільність викладених положень. У разі уніполярного АЦП кожне значення вимірюваної величини X у діапазоні від 0 до можна розглядати як елемент нескінченної множини значень вхідного сигналу, яка за допомогою АЦП відбивається скінченною множиною значень його вихідного сигналу. Загальна кількість рівнів квантування, рівномірно розміщених у робочому діапазоні ЦВП, визначається числом потрібних значень результату вимірювання, що може бути відображено на цифровому відліковому пристрої ЦВП, і визначає розрядність або ємність останнього. Так, у ЦВП з чотирирозрядним десятковим відліковим пристроєм (максимальне показання 9999) нескінченна множина значень безперервної вимірюваної величини, які знаходяться в діапазоні його вимірювань, зводиться до 10000 (з урахуванням нульового показу) можливих значень результату вимірювань. Це означає, що в даному ЦВП шкала квантування має 10000 рівномірно розташованих рівнів, одному з яких може бути надане будь-яке значення вимірюваної величини X. При квантуванні довільне миттєве значення вимірюваної величини xq, що знаходиться між двома рівнями квантування, наприклад між і , автоматично округлюється, тобто замінюється одним з цих рівнів: або верхнім , або нижнім (рис.7.1, в), або найближчим - верхнім чи нижнім. Округлення результату вимірювання при квантуванні призводить до методичної похибки, так званої похибки квантування або дискретності. Очевидно, похибка квантування відсутня тільки в одному ідеальному випадку, коли значення xq точно дорівнює одному з рівнів квантування . Похибка квантування є випадковою величиною, яка підпорядковується рівномірному закону розподілу. Розташування кривих щільності розподілу похибки квантування та її числові характеристики (максимальне значення, математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення) визначаються вибраним варіантом квантування (округлення).

На рис.7.2, а, б, в приведені криві щільності розподілу похибок квантування для варіантів округлення миттєвого значення (рис.7.1, в) відповідно до верхнього, нижнього і найближчого рівнів квантування, для яких визначається рівностями або/і Рис. 2. Графіки щільності розподілу похибки квантування р(Dк) Числові характеристики похибки квантування для цих варіантів зведені в табл.7.1. Таблиця 1. Варіант квантування (округлення) Характеристики похибки квантування Максимальне значення Математичне сподівання Середнє квадратичне відхилення До верхнього рівня квантування До нижнього рівня квантування До найближчого рівня квантування 0 З приведених у табл. 1 оцінок похибки квантування виходить, що відносно точності має перевагу округлення результату вимірювання до найближчого рівня, оскільки в цьому випадку максимальне значення похибки квантування зменшується в два рази і її математичне сподівання дорівнює нулю, тобто немає систематичної складової похибки квантування. Водночас два інших варіанти округлення обумовлюють більш просту апаратурну реалізацію ЦВП і тому знаходять переважне застосування. Похибка квантування може бути зменшена вибором досить малого інтервалу квантування , проте його мінімальне значення обмежується рівнем шумів АЦП, приведених до входу АЦП. Операції дискретизації та квантування сигналів в АЦП виконуються практично одночасно, або паралельно, але в окремих випадках спочатку одержують дискретизовані миттєві значення сигналу x( ) в моменти дискретизації q. Ці миттєві значення спочатку запам’ятовуються за допомогою аналогових запам’ятовуючих пристроїв, що мають назву пристроїв вибірки та збереження, а потім підлягають квантуванню. Інтервал дискретизації і частота дискретизації обмежуються швидкодією АЦП при заданій тривалості безперервного сигналу x( ), що піддається дискретизації. Під цифровим кодуванням розуміють умовне подання числового значення величини певним цифровим кодом - послідовністю цифр (сигналів) відповідно до прийнятої системи числення. У цифровій вимірювальній техніці найбільш розповсюджені десятковий, двійковий і двійково-десятковий коди, іноді використовується одиничний, або унітарний, код. Двійковий код, поряд зі значними перевагами, має суттєві для ЦВП недоліки. Він незручний для цифрового відліку, а для переходу від двійкового коду до десяткового необхідні складні дешифратори, або перетворювачі кодів. Усунути цей недолік і значною мірою зберегти перевагу двійкового коду дозволяють двійково-десяткові коди, які є комбінацією двійкового і десяткового кодів. При двійково-десятковому кодуванні зберігається розташування десяткових розрядів, але кожен з них (цифри від 0 до 9) подається двійковим кодом - комбінацією з чотирьох двійкових символів (“1” і “0”), названою тетрадою. Кількість різних комбінацій, які можуть бути утворені з чотирьох символів, дорівнює 16. Водночас для зображення розрядних коефіцієнтів (цифр) десяткової системи потрібно лише десять комбінацій, а останні шість можливих комбінацій зайві. Оскільки для кодування можуть бути використані будь-які 10 із 16 комбінацій, то це призводить до багатозначності розв’язання задачі двійково-десяткового кодування.

Войне, в которой российский суперэтнос оказался не "один на один" с объединенным блоком четырех мощнейших в мире этносов (англосаксов, германского, японского и иудейского), распоряжающихся практически всеми, кроме российских, мировыми ресурсами, а во многом, если не в основном, благодаря российским евреям - в соотношении 3:2 в нашу пользу, что, как известно, оставляет хороший шанс для обороняющейся стороны, в отличие от соотношения 4:1 в по внезапно нападающего врага, которое никаких шансов выжить не оставляет. Не предвидя в точности всего этого, всякий русский мужик, расстреливая в 1918 году под команду чернобородого еврея-комиссара своего русоголового голубоглазого офицера, что описано в литературе, шел к этому единственному шансу в решающий момент истории и вел к нему всю Россию, решая в невозможных условиях выявленную Менделеевым стратегическую задачу России уцелеть и продолжить свой независимый рост. Полное нимание российской истории, полную веру русофобской клевете на русский народ проявляла "патриотическая оппозиция", когда ожидала с наступлением перестройки, что распространение в России книги А.Гладкого "Евреи в России и СССР" с впечатляющей фактографией полного еврейского засилья во всех руководящих сферах и всем начальстве концлагерей (как русских татар в конце татарского цикла, почти магическая цифра - 83%) вызовет всенародный взрыв

1. Методи нормування складових інструментальної похибки вимірювань

2. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

3. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

4. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

5. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

6. Хищение на складе-хранилище
7. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом
8. Твердофазный синтез перрената калия (WinWord97/2000)

9. Сравнительная характеристика меди и калия

10. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

11. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

12. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

13. Оптимальная загрузка складов и транспортных средств

14. Расчет некоторых показателей работы склада

15. Особенности психологического склада жителей России

16. Субєктивна сторона складу злочину

Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Калий и натрий

18. Азад, Абул Калам

19. Взаимодействие хлорида неодима (III) с метагерманатом калия в этаноле

20. Чуфут-Кале

21. Хранение на товарном складе

22. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
23. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
24. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

25. Видовий склад риб річки Десна

26. Видовий склад трутовикових грибів околиць м. Чернігова

27. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

28. Эффективность и экологическая безопасность применения минеральных удобрений под ячмень при различном балансе азота, фосфора и калия в агроценозе

29. Общая характеристика комплексной конфигурации "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры"

30. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии

31. Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії

32. Калінінградська область на карті Європи

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

34. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

35. Склад і порядок відшкодування судових витрат

36. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

37. Информационная модель склада товаров

38. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій
39. Методика работы с модулем "Реализация и склад" программного обеспечения "ПАРУС"
40. Проектирование базы данных оптового склада

41. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

42. Учет передачи готовой продукции на склад

43. Кастусь Каліноўскі - кіраўнік паўстанцаў

44. Переяславська рада. Входження України до складу Росії

45. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

46. Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)

47. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

48. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Магический шар 8.
Во все времена люди желали знать ответы на интересующие их вопросы, для этого они прибегали к помощи всевозможных гадалок, шаманов, и
585 руб
Раздел: Прочее
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Волинська земля у складі Галицько-Волинського князівства

50. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

51. Мікропроцесорний АЦП порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що калібрується

52. Лицарська культура та її складові

53. Жыццёвы і творчы шлях Кастуся Каліноўскага

54. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
55. Организация технологического процесса и взаимосвязь с устройством и планировкой оптового склада
56. Организация управления хранением товаров на складе на материалах ООО "ТД Далимо"

57. Потребность в подъемно-транспортном оборудовании общетоварного склада. Социально-экономическая эффективность работы магазина

58. Складові PR-кампанії

59. Штрих-кодовая технология учета товаров на складе и в магазине

60. Складові та об’єкти логістики

61. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

62. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

63. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

64. Промышленное предприятие. Информационная система предприятия при организации удаленного склада

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

65. Описание модуля "Склад" ERP Галактика

66. Музично-інструментальна культура українців

67. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

68. Вибір і проектування інструментальної оснастки

69. Привод транспортера для перемещения грузов на склад

70. Інструментальні матеріали
71. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток
72. Проектирование склада сыпучих материалов

73. Особенности правового регулирования таможенного склада

74. Таможенный склад

75. Оцінка ефективності використання рухомого складу

76. Склад обладнання гідроелектростанції. Основні системи гідротурбін і їх елементи

77. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

78. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

79. Індекси змінного складу

80. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

81. Складові ринкового механізму

82. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

83. Полная история танков мира

84. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

85. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

86. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
87. Конституцiя США та реальнi права громадян
88. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

89. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

90. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

91. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

92. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

93. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

94. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

95. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

96. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

98. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

99. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

100. Сучасні форми та системи оплати праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.