Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі Передмова Необхідність ефективної реалізації дидактичних завдань потребує від учителів трудового навчання нових підходів до викладання свого предмета, до підвищення рівня знань, умінь і навичок школярів. Щоб здійснювати трудову підготовку учнів української загальноосвітньої школи на рівні сучасних вимог, необхідно досконало знати теорію і володіти методикою здійснення навчально-виховної роботи. Відповідна педагогічна діяльність учителя трудового навчання розпочинається у ВНЗ і продовжується протягом всієї наступної творчої праці: при проведенні занять, у процесі самостійної роботи з науково-методичною літературою, при вивченні передового досвіду тощо. Певну допомогу в плануванні та проведенні занять з трудового навчання в 5-ому класі для вчителів, а також студентів інженерно-педагогічних факультетів ВНЗ ІІІ та ІV рівнів акредитації зможе надати пропонований методичний посібник. Посібник складається з двох розділів. Оскільки вивчення електротехнічних робіт, обробки деревини та металів будується на основі загальнопедагогічних принципів та методів, у розділі 1 — &quo ;Основні положення теорії трудової підготовки&quo ; коротко розглянуто питання реалізації дидактичних закономірностей у трудовому навчанні, організації навчального процесу в шкільних майстернях, формування знань, умінь та навичок у п'ятикласників. У другому розділі посібника &quo ;Методика проведення занять у шкільних майстернях&quo ; для кожної з тем (&quo ;Обробка деревини&quo ;, &quo ;Обробка металів&quo ;, &quo ;Електротехнічні роботи&quo ;) подається тематичне планування програмного матеріалу і висвітлюються особливості викладання техніко-технологічних відомостей та формування первинних умінь і навичок школярів. Тематичне планування занять здійснено на основі нині діючих програм з трудового навчання (5-7 класи), рекомендованих Міністерством освіти України для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (К.: Перун, 1998). Вказані програми дозволяють диференційовано підходити до практичної підготовки міських та сільських школярів, передбачивши варіанти (І та ІІ) реалізації навчального процесу; перший варіант розрахований для класів, які поділяються на окремі групи хлопців і дівчат, другий — для шкіл, де відсутні можливості поділу. Пропоноване планування занять передбачене для учнів міських шкіл (варіант І). Але, при певному коригуванні часу для вивчення окремих тем, воно може бути використане також сільськими вчителями. Розробляючи систему занять, автори намагалися максимально враховувати вимоги навчальної програми щодо обладнання робочих місць, наукової організації праці школярів, формування у них практичних умінь і навичок виконання трудових дій, прищеплення їм основ культури праці, само- і взаємоконтролю. Кожне із запланованих занять складається із двох уроків, розрахованих на 90 хвилин, які мають спільну назву (тему). Заняття планувалися таким чином, щоб не було окремих теоретичних і практичних уроків; від теоретичного матеріалу має забезпечуватися безпосередній перехід до практичної діяльності.

При розробці методичних рекомендацій не ставилося за мету подати в книзі вичерпну інформацію з питань організації та здійснення трудового навчання. Автори бажають надати посильну допомогу вчителям, особливо початківцям, висвітливши можливі форми та методи формування знань, умінь і навичок у п'ятикласників, і не передбачають беззаперечного виконання порад саме в такому вигляді, в якому вони представлені. Будь-яка творча діяльність, а особливо педагогічна, не терпить шаблонів. Кожний учитель має творчо підходити до розв'язання завдань трудової підготовки школярів й проявляти педагогічну майстерність, враховуючи при цьому місцеві умови, промислове оточення школи, навчально-матеріальну базу майстерень тощо. Розділ І. Основні положення теорії трудової підготовки 1.1 Зміст первинних знань, умінь та навичок у 5-му класі У процесі трудового навчання в учнів формуються теоретичні знання, практичні вміння та навички, проявляються й розвиваються нахили і здібності до певного виду фізичної діяльності. Цьому сприяє ознайомлення школярів з технікою, технологією, організацією та економікою деревообробної, металообробної, легкої, електротехнічної промисловості та машинобудування, а також з масовими робітничими професіями цих виробництв. Трудове навчання має політехнічне спрямування, оскільки дає учням знання про основи галузей сучасного виробництва та практичні вміння, які потрібні для їх участі в продуктивній праці. Ознайомлення школярів з технікою та технологією повинно здійснюватися на основі наукових знань, набутих при вивченні загальноосвітніх предметів. Особливе місце в цьому має приділятися міжпредметним зв'язкам. Навчальною програмою також передбачено засвоєння основних положень економічної та екологічної освіти. Трудову підготовку необхідно підпорядковувати реалізації комплексного підходу до забезпечення знань, умінь та навичок, які потрібні для формування гармонійно розвиненої особистості, виховання справжнього громадянина. Важливою складовою цієї роботи має бути практична діяльність п'ятикласників. Її мета - виховання свідомого ставлення до праці та людей праці, почуття товариськості, відповідальності за доручену справу. Дидактичний матеріал з трудового навчання в 5-ому класі досить різноманітний. Умовно його можна розділити на дві частини: ручна й механізована обробка деревини, металів, тканин, харчових продуктів та елементи машинознавства, графічної грамоти і електротехніки. Кожна з них характеризується своїми особливостями, які полягають у використанні відповідних матеріалів, технологічного обладнання, виконанні прийомів роботи тощо. Разом з тим, існує ряд дидактичних завдань, які є спільними для всіх тем програми. Основні з них такі: 1. Формування технічних понять. 2. Вивчення програмного матеріалу на базі знань учнів з основ наук. 3. Створення умов і можливостей для застосування знань на практиці. 4. Забезпечення найоптимальніших форм організації роботи учнів. 5. Формування основ культури праці. 6. Забезпечення ефективності засвоєння та дотримання правил безпеки праці. Спільні, загальні та конкретні дидактичні завдання визначають зміст знань, умінь та навичок, які повинні бути сформовані в школярів у процесі практичної діяльності.

Зазначені поняття мають конкретні значення у теорії трудової підготовки, які слід розглянути детальніше. Знаннями вважають уявлення та поняття про предмети, факти, явища, закони і закономірності навколишньої дійсності, які свідомо сприйняті, зведені в систему та закріплені в пам'яті. Вони можуть виступати і в формі чуттєвих образів, що відображають одиничні предмети, і в формі узагальнюючого відображення суттєвих властивостей предметів (явищ) та зв'язків між ними. Згідно з вимогами програми, в учнів 5-го класу необхідно сформувати такі знання: Уявлення про правила внутрішнього розпорядку, безпечної праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. Поняття про виконання графічних зображень деталей та виробів. Відомості про деталі та механізми, що використовуються в техніці, про будову свердлильного верстата. Початкове уявлення про моделювання та конструювання виробів. Поняття про особливості будови деревини та деревних матеріалів (ДВП, ДСП і фанери). Поняття про технологічний процес виготовлення виробів із фанери та ДВП; ознайомлення з технологічною документацією. Поняття про виробництво листового металу та його властивості. Поняття про технологію обробки тонколистового металу й виготовлення виробів. Поняття про електричне коло та його елементи. Уявлення про провідники та ізолятори, джерела і споживачі електричної енергії. Уявлення про зміст окремих професій та спеціальностей сфери матеріального виробництва. Слід зазначити, що знання, які формуються при вивченні різних шкільних предметів, існують у свідомості дітей не ізольовано одні від одних, вони взаємодіють певним чином. Тому, в процесі трудового навчання, повідомляючи учням нові техніко-технологічні відомості, необхідно використовувати дидактичні зв'язки. Вміння — готовність (здатність) свідомо та правильно виконувати трудові рухи, підбираючи та використовуючи доцільні в цих умовах способи дій і досягати при цьому позитивних результатів у праці. В учнів 5-го класу потрібно сформувати такі вміння: а) графічні — читання ескізів (креслень) і технічних рисунків плоских та об'ємних виробів; читання і складання кінематичних та електричних схем; б) загальнотрудові — раціональне планування робочого часу, правильна організація робочого місця; акуратність; правильне використання довідкової та технічної документації; виконання технологічних операцій з обробки фанери, ДВП і тонколистового металу; виконання електромонтажних робіт; економне витрачання матеріалів, бережливе ставлення до інструменту та обладнання при вмілому їх використанні; вміння аналізувати результати своєї роботи, попереджувати і виправляти недоліки в практичній діяльності; в) досліджувальні — визначення фізичних та механічних властивостей деревини і металів; уміння здійснювати розрахунки конструкцій деталей (виробів) при конструюванні та моделюванні; дослідження провідників та ізоляторів. Формування зазначених практичних умінь учнями 5-го класу є посильним завданням, оскільки в початковій школі закладаються відповідні умови для опанування певними трудовими прийомами і операціями. Разом з тим, слід зазначити, що оволодіння певними прийомами праці ще не створює вміння належно діяти в умовах шкільної майстерні.

Не встигли двері за капітаном зачинитись, як я кажу: «Слухай, Олесю, невже ти думаєш, що мені тут мало… Ще й ти прийшов мене клювати». Він якось знітився, почервонів, аж впрів, і відповідає: «Кривоносе, на те, що я зробив, були певні причини. А ти поступай, як сам знаєш». Подивився я на враз знікчемнілого аґента й з притиском звелів: «Забирайся геть!» Старший за мене років на два Олесь не ризикнув ослухатись, бо надто добре знав мене. Та й гадаю, що на щось інше перекинчик і не сподівався. Людей на той час він продав уже дуже багато, сотні смертей на його чорній совісті. Свою юдину справу Олесь — Михайло Оманчук зі Стримби на Надвірнянщині розпочав з того, що видав енкаведистам постій керівників підпілля на Медвежому між Лючею і Нижнім Березовом. Вночі 4 травня 1948 року там загинули в бою Рибак — Роман Качорівський з Городенки, що працював на той час організаційним референтом Коломийського окружного проводу ОУН, друкарка Звенислава, працівник технічної ланки Потіха. Ще трьох повстанців енкаведисти тієї ночі смертельно поранили

1. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

3. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

4. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

5. Організація і проведення науково-технічної експертизи

6. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
7. Організація і методика аудиту
8. Організація і методика аудиту доходів підприємства

9. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

10. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

11. Організація експлуатації автомобільної техніки

12. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

13. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

14. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

15. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

16. Організація та методика виконання курсових

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

17. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

18. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

21. Рельєф та ландшафтна організація

22. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
23. Організація та планування кредитування
24. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

25. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

26. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

27. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

28. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

29. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

30. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

31. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

32. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

34. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

35. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

36. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

37. Організація захисту державної таємниці в Росії

38. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
39. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
40. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

41. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

42. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

43. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

44. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

45. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

46. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

47. Світова організація торгівлі: цілі та функції

48. Україна та міжнародні економічні організації

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины

49. Економічні та правові основи управління організацією

50. Кризове явище функціонування та розвитку організації

51. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

52. Організація ярмарок та аукціонів

53. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

54. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
55. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
56. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

57. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

58. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

59. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

60. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

61. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

62. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

63. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

64. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

65. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

66. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

67. Зміст поточних планів та організація їх розробки

68. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

69. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

70. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")
71. Суспільна організація життя слов
72. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

73. Організація праці

74. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

75. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

76. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами

77. Методика проведения лізингових операцій

78. Організаційна система управління природокористуванням України

79. Методика проведения маркетинговых исследований

80. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

81. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

82. Організація обліку грошових коштів

83. Організація евакуаційних заходів

84. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

85. Організація банківської справи

86. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
87. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
88. Організація касових операцій у банківських установах

89. Організація ресурсної бази банків в Україні

90. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

91. Організація будівельного майданчика

92. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

93. Організація охорони праці на виробництві

94. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

95. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

96. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Етапи організації бухгалтерського обліку

98. Методика проведения аудита денежных средств

99. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.