Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ національний МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АГАРКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 614.8-053.2(477.60) ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ Й ЗАХОДИ щодо ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО РЕГІОНУ 14.01.21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Науково-дослідному інституті травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Климовицький Володимир Гарійович, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, директор Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії ФІПО. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Калашніков Андрій Валерійович, Інституту травматології та ортопедії АМН України, керівник науково-організаційного відділу. доктор медичних наук, професор Гур'єв Сергій Омелянович, Український НІЩ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, заступник генерального директора з наукової роботи. Захист відбудеться «20» червня 2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 в аудиторії Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України (83003, м. Донецьк, проспект Ілліча, 16) Автореферат розісланий «17» травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доцент А.М. Колесніков ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність проблеми. Здоров'я дитячого й підліткового населення визначає майбутнє держави, подальший економічний, духовний, культурний і науковий рівень розвитку суспільства. За рівнем розповсюдження серед населення світу, травматизм належить до масових страждань. Травматизм як причина смертності посідає в передових країнах 4-е місце й перше місце серед причин втрати робочих днів. При цьому, нещасні випадки є основною причиною смерті осіб від 1 до 35-40 років. Хворі із травмами дають більше 8% випадків інвалідності й посідають зазвичай 4-е місце в структурі причин інвалідності [Eva s R.W., Eva s R.I., Carvajal S., 1996; Дворкин А.М., 1968; Выголова О.В., Корольова Л.В., 1995; Шапиро К.И., Мистиславская И.А., 1995; Андреев О.М., Тяжелков А.П., Воловик В.Е., 1996]. Географія травматизму зумовлюється рівнем індустріалізації й урбанізації країн і регіонів. Чим інтенсивніші ці процеси, тим вище травматизм серед усіх вікових груп населення. При цьому, існують соціальні, економічні, виробничі, психологічні, екологічні фактори травматизму. Особливо схильним до травматизму є дитяче населення. Травматизм серед цього контингенту населення скла- дає більше 22% всієї сукупності нещасних випадків. При цьому найбільша кількість ушкоджень відзначається у віковій групі 8-14 років з активною тенденцією зростання у віці 15-20 років [Je se O.C

., 2000; Тимонов В.Д., 1972; Анджелян Б.О., 1995; Елистратов С.М., 1996; Зильберт А.А., 1994]. В Україні на тлі несприятливої демографічної ситуації зберігаються високі рівні захворюваності підростаючого покоління. Серед різних видів патології молодого покоління зростає травматизм. Травматизм особливо збільшується серед такої перехідної вікової групи як підлітки. Травми виступають однією з провідних причин інвалідності й смертності підлітків. Дуже часто травматизм підлітків набуває рис епідемії. Існують виражені регіональні особливості травматизму підлітків України. Особливо високі показники травматизму підлітків характерні для промислових регіонів, таких як Донбас [Sca d J., 1997; Wegma D.H., 1999; Хрущев С.В., 1977; Скворцов С.А., 1987; Климовицкий В. Г., 1993]. Все це зумовлює мету й завдання даної роботи. Мета дослідження – встановлення закономірностей формування, ключових факторів ризику й розробка технології післятравматичної реабілітації та заходів профілактики різних видів травматизму серед підлітків в умовах урбанізованого регіону. Задачі дослідження: 1. Вивчення екологічного й соціального середовища проживання підлітків в умовах Донбасу. 2. Вивчення способу життя підлітків. 3. Вивчення динаміки, рівня й структури різних видів травматизму підлітків. 4. Порівняльне вивчення травматизму серед різних вікових контингентів населення. 5. Вивчення факторів ризику різних видів травматизму підлітків. 6. Вивчення кореляційної й лінійної залежності різних видів травматизму підлітків від факторів ризику різної природи. 7. Розробка оцінних шкал рівня різних видів травматизму. 8. Розробка рангової класифікації факторів ризику різних видів травматизму. 9. Обґрунтування принципів і системи заходів профілактики різних видів травматизму. 10. Розробка оздоровчої та післятравматичної технології реабілітації підлітків. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів НДР Донецького національного медичного університету ім. М. Горького й НДІ травматології та ортопедії «Вивчення закономірностей формування здоров'я дитячого й підліткового населення залежно від факторів ризику різної природи й розробка принципів і заходів щодо його охорони в умовах Донбасу» (№ держреєстрації 0195V00641) та «Клініко-епідеміологічні, соціально-психологічні закономірності формування основних видів травматизмуі обгрунтування організаційних методів, принципів функціонування травматологічної служби в умовах індустріального і урбанізовоного регіону» (№ держреєстрації 0105V8714), де дисертант був виконавцем розділу. Об'єкт дослідження: міські й сільські підлітки, що постійно проживають у Донецькій області у віці 15-17 років. Предмет дослідження: травматизм підлітків і фактори ризику, що його формують. Методи дослідження: клінічні, фізіологічні, біохімічні, соціологічні, психологічні, гігієнічні, валеологічні, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів: Уперше встановлені загальні закономірності динаміки, рівня й структури травматизму на основі довгострокового суцільного вивчення: хвильовий характер, наявність сталих максимумів і мінімумів динаміки, поділ травматизму на 5 статистично вірогідних рівнів (низький, середній, вище за середній, високий, дуже високий), залежність динаміки, рівня й структури травматизму від екологічних і соціальних факторів, психологічної напруги в суспільстві, психо-типологічних особливостей і загального рівня здоров'я підлітків, стійкі рангові рівні в структурі й провідна роль у формуванні рівня травматизму побутових і вуличних травм.

Уперше проведена рангова класифікація ступеня травмонебезпечності факторів ризику побутового, спортивного й вуличного травматизму підлітків. Уперше встановлений результативний спектр ключових факторів ризику побутового й вуличного травматизму підлітків, що визначають його ріст в умовах урбанізованого регіону. Уточнено, розширено й прокласифіковано за ступенем травмонебезпечності й результативності перелік факторів ризику спортивного травматизму підлітків. Уперше встановлені критеріальні величини частоти виникнення різних видів травматизму серед підлітків, розроблені кількісні і якісні його стандарти. Установлена інгібіторна роль екологічних ксенобіотиків у регенеративних процесах кістково-м'язової системи. Обґрунтовано комп'ютеризовані клініко-статистичні критерії важкості й клінічної динаміки черепно-мозкових травм. Створено комп'ютерну програму системного вивчення черепно-мозкового травматизму. Уперше сформульовані принципи профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону. Практична значущість отриманих результатів. Створено комп'ютерну програму вивчення травматизму &quo ;Комп'ютеризовану програму клініко-статистичного дослідження черепно-мозкової травми&quo ; (Методичні рекомендації. Донецьк. 2000 р.) Розроблено кількісні оцінні шкали травматизму підлітків, створено перелік факторів ризику побутового, вуличного й спортивного травматизму, розроблено багатофункціональну технологію відновлювального лікування та реабілітації, та програму профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону. Розроблені принципи і методика клініко-епідеміологічних досліджень захворювань та травм на прикладі вивчення черепно-мозкової травми упроваджені у кліничну практику у Донецької міської лікарні №2 «Енергетік»(Акт впровадження від 11.03.2005р.), у Донецькому обласному кліничному теріторіальному медичному об“єднанні (Акт впровадження від 15.03.2005р.),на кафедрі нейрохірургії Донецького Національного медичного універсітету ім. М. Горького (Акт впровадження від 25.03.2005р.), розроблена програма профілактики спортивного та вуличного травматизму підлітків упроваджені у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, відділ гігієни дітей та підліткі(Акт впровадження від 09.02.2007р.) Особистий внесок здобувача. Разом із науковим керівником, професором, доктором медичних наук Климовицьким В.Г. розроблено мету та завдання дослідження, обговорені висновки. Здобувач провів самостійно клінічні дослідження щодо тяжкості, локалізації й виходів травм; біохімічні дослідження з визначення металів у біологічних середовищах організму підлітків; соціологічні, валеологічні й психофізіологічні дослідження; статистичний аналіз травматизму міських і сільських підлітків; статистичну обробку й аналіз архівних даних екологічного й соціального середовища; проаналізував і прокласифікував фактори ризику побутового, спортивного, виробничого, шкільного, вуличного й транспортного травматизму; брав участь в розробці комп'ютерної програми клініко-статистичного дослідження травми та технології реабілітації, сформулював принципи й розробив програму профілактики травматизму й оцінив ефективність її складових; провів статистичну обробку отриманих результатів.

Карл Поппер у книз «Злиденнсть сторицизму» наголошу на необхдност розрзняти закони  тенденц сторичного розвитку, зауважуючи, що стосовно всесвтньо стор ми можемо говорити лише про тенденц, а не про закони. Але припустимо, що ми хочемо виявити закономрност, порвнюючи рзн людськ суспльства у тих випадках, коли ми переконан, що ц процеси  незалежними один вд одного (автономними). Такий пдхд да змогу порвнювати рзн суспльства, щоб виявити в них деяк спльн структури або спльн фази розвитку тобто деяк закономрност. Чи можна таким чином установити, що формування нацй  закономрнстю? Вдповдь майже очевидна: сторя не да нам пдстав для такого узагальнення; так само, як вона не давала пдстав Карлу Марксу стверджувати про закономрнсть переходу рзних суспльств крзь однаков стад розвитку, назван ним «формацями». Чи в якомусь вддаленому майбутньому зявилися б нац в тих африканських кранах, де упродовж тисячолть збергалась племнна структура, коли б ц племена не зазнали впливу тих глобальних процесв, що х започаткувала вропейська цивлзаця? З цього приводу можна хба що висловлювати припущення

1. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

2. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

3. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

4. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

5. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

6. Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва
7. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності
8. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

9. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

10. Закономірності виміру головних показників роботи тракторів в експлуатації

11. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

12. Загальні закономірності світового економічного розвитку

13. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

14. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

15. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

16. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

17. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

18. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

19. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

20. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

21. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

22. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
23. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби
24. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

25. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

26. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

27. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

28. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

29. Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

30. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

31. Формування пізнавальних інтересів підлітків

32. Профілактика та корекція поведінки підлітків

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика

34. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

35. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

36. Основные факторы производства их взаимодействие и взаимозаменяемость Закон убывающей предельной полезности

37. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

38. Лікувально-профілактичні заходи при гельмінтозах свиней
39. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
40. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

41. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

42. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

43. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

44. Спрос, закон спроса, факторы, определяющие спрос

45. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

46. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

47. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

48. Миграция элементов и ее факторы

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки

49. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

50. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

51. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица

52. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

53. Законы Хаммурапи – выдающийся памятник права Древнего Вавилона

54. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.
55. Учение Платона о государстве и законах
56. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

57. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

58. Конституция - основной закон государства

59. Конституция, как Основной Закон РФ

60. Анализ Закона РФ N1992-1 "О налоге на добавленную стоимость"

61. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

62. Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя

63. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

64. Наследование по закону согласно римскому частному праву

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Законотворчество и механизм реализации законов

66. Проблемы законности в Российской Федерации

67. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»

68. Культура как фактор общения

69. Закон, живущий в нас, называется совестью

70. Лессинг: «О законах временных и пространственных видов искусств»
71. Архимед и его законы
72. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

73. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

74. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

75. Обратная задача обеспечения требуемого закона движения

76. Факторы роста

77. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

78. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

79. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность

80. Прокурорский надзор за исполнением законов

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

81. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

82. Уголовный закон во времени и в пространстве

83. Действие уголовного закона во времени и пространстве

84. Действие уголовного закона в пространстве и времени

85. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

86. Влияние факторов окружающей среды на человека
87. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.
88. Социальные законы экологии

89. Законы и категории диалектики в педагогической практике

90. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

91. Семья алкоголиков как фактор риска, обуславливающий положительное отношение подростков к спиртным напиткам

92. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

93. ПУП в рамках закона и морали. Программа самой благозвучной партии России - партии умеренного прогресса

94. Политический центризм как фактор стабилизации общества

95. Разработка системы управления асинхронным двигателем с детальной разработкой программы при различных законах управления

96. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

97. Биологические факторы формирования личности

98. Психологический смысл психофизических законов

99. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.