Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.п. Комісаренка АМН України Вернигородський Віктор Сергійович УДК 616.379-008.64:616.1-071-08:612.015.36 Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу 14.01.14 - ендокринологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України та Українському державному НДІ реабілітації інвалідів. Наукові консультанти: - доктор медичних наук Маньковський Борис Микитович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, завідувач відділу профілактичної діабетології; - доктор медичних наук, професор Біктіміров Віктор Васильович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри патологічної анатомії. Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор Паньків Володимир Іванович, Буковинський державний медичний університет, професор кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології; - доктор медичних наук, професор Сіренко Юрій Миколайович, Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, завідувач відділу симптоматичних гіпертензій, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки; - доктор медичних наук, професор Боднар Ярослав Ярославович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною навчально-наукового Інституту морфології. Провідна установа: Інститут геронтології АМН України, відділ клінічної фізіології та патології внутрішніх органів. Захист дисертації відбудеться “ ” 2006 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.558.01 з ендокринології в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (04114, Київ, вул. Вишгородська, 69). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України (04114, м. Київ-114, вул. Вишгородська, 69). Автореферат розісланий “ ” 2006 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук Калинська Л.М . Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) - найпоширеніша ендокринна патологія серед осіб працездатного віку. При цьому число таких хворих постійно збільшується у всіх країнах, що дозволяє говорити про глобальну епідемію ЦД в сучасному світі [Ефимов А.С. и соавт., 2000; Балаболкин и соавт., 2000; Тронько М.Д., 2003; Сіренко Ю.М., Маньковський Б.М., 2004; Дедов И.И., Шестакова М.В., 2003; Боднар П.М. та співавт., 2003; Bacci S. e al., 2002; heuma P., Fo seca V.A., 2003]. В Україні виявлено більше 1 млн. хворих на ЦД, а на земній кулі кількість їх перевищила 170 млн. чоловік, причому більшість з них (85-90%) страждає на ЦД 2 типу. Медико-соціальне значення ЦД визначається не тільки його великою поширеністю і тенденцією до подальшого збільшення числа хворих, але і тією шкодою, яку завдає ЦД суспільству як хронічне захворювання.

Насамперед це стосується патології серцево-судинної системи при ЦД, що є головною причиною інвалідності і смертності хворих [Соколов Е.И., 2001; Братусь В.В., Талаева Т.В., 2001; Передерий В.Г. и соавт., 2001; Мычка В.Б. и соавт., 2002; Зубкова С.Т., 2003; Скибчик В.А., Соломенчук Т.М., 2004; Liao D. e al., 2002; Pradha A.D. e al., 2002]. Численними дослідженнями виявлено, що в загальній структурі смертності хворих, що страждають на ЦД, 75% становить летальність від серцево-судинних захворювань. Так, ризик розвитку інфаркту міокарда, ішемічного інсульту головного мозку у хворих на діабет підвищений у 2-3 рази в порівнянні з аналогічними показниками в осіб того ж віку без порушень вуглеводного обміну [Шестакова М.В., 2000; Ляпис М.О., Герасимчук П.О., 2001; Маньковский Б.Н., 2002; Соколова Л.К., 2003; Jo es D.W. e al., 2002; Abdella .A., 2002; Lu W. e al., 2003]. Накопичений на сьогодні масив інформації переважно стосується ураження окремих ділянок серцево-судинної системи при ЦД. В більшості робіт відсутні співставлення клінічних та морфологічних показників, що обумовлює науково-практичну значущість комплексного вивчення серцево-судинної системи у хворих на ЦД з визначенням ранніх маркерів субклінічного атеросклерозу. Традиційно принципи терапії ЦД та його ускладнень формуються з урахуванням численних патогенетичних механізмів їхнього розвитку, що змушує лікаря залучати великий арсенал фармакологічних засобів і призводить в багатьох випадках до поліпрагмазії. Це обумовлює постійний пошук і розробку нових методів лікування ЦД та його ускладнень, у тому числі з використанням немедикаментозних засобів, особливо на санаторно-курортному етапі реабілітації [Боднар П.М. та співавт., 1999; Думін П.В, 2000; Фіщук О.О. та співавт., 2001; Зубкова С.Т., 2001; Ефимов Д.А., 2003]. Безумовно, що первинна та вторинна профілактика серцево-судинних ускладнень залежить не лише від якості лікування хворих на ЦД, контролю і корекції порушеного метаболізму, але також і від своєчасної медичної і соціальної реабілітації хворих, оцінки їх працездатності, переведення за необхідності на інвалідність з метою забезпечення умов для подальшого лікування і профілактики прогресування ускладнень. Ось чому однією з найбільш актуальних проблем, спрямованих на оптимізацію допомоги населенню України, є реабілітація інвалідів [Смычек В.Б., 2001; Сергієні О.В. та співавт., 2002; Коваленко В.М. та співавт., 2002; Іпатов А.В., 2003]. Разом з тим, комплексна програма реабілітації хворих на ЦД до цього часу не розроблена. Про важливість та актуальність цієї проблеми свідчить прийняття Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 6.10.2005 року та Державної програми “Цукровий діабет” від 21 травня 1999 року., що являє собою комплекс організаційних, медичних, соціальних, наукових заходів, направлених на значне покращення допомоги хворим, зниження частоти розвитку гострих та хронічних ускладнень, зниження рівня інвалідності, збільшення тривалості життя хворих при поліпшенні його якості. Таким чином, поширеність цукрового діабету 2 типу, висока летальність і рання інвалідизація працездатного населення обумовлюють наукову і практичну значущість пошуку нових, ефективних методів його діагностики, лікування та розробку індивідуальних програм реабілітації на різних етапах: амбулаторно-поліклінічному, стаціонарному та санаторно-курортному.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках Державної програми “Цукровий діабет” і є фрагментом наукової праці кафедри ендокринології з курсом післядипломної підготовки лікарів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова &quo ;Зміни ліпідного обміну, мікроциркуляції, регіональної гемодинаміки під впливом радоновуглекислих ванн, лазерної терапії та унітіолу у хворих на цукровий діабет&quo ; (номер державної реєстрації 0296U001121), та Українського державного науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів &quo ;Розкрити клініко-морфологічні особливості змін серцево-судинної системи у хворих на цукровий діабет 2 типу та розробити комплекс заходів по підвищенню ефективності медико-соціальної реабілітації на стаціонарному, амбулаторному та санаторно-курортному етапах&quo ; (номер державної реєстрації 0103U004950), які затверджені МОЗ України. Мета дослідження: на основі вивчення закономірностей змін функціонального стану серцево-судинної системи, патоморфогенезу ангіопатій у хворих на цукровий діабет 2 типу розробити нові підходи до медичної та соціальної реабілітації на етапах амбулаторного, стаціонарного та санаторно-курортного лікування. Задачі дослідження: Дослідити функціональний стан міокарда та церебральну гемодинаміку у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ) та ішемічною хворобою серця (ІХС). Визначити стан периферичної гемодинаміки та функцію ендотелію у хворих на ЦД 2 типу. Вивчити основні показники ліпідного обміну та вмісту метаболітів оксиду азоту у сироватці крові хворих на ЦД 2 типу. Вивчити морфогенез ураження серцево-судинної системи та судин підшлункової залози у хворих на ЦД 2 типу. Проаналізувати стан інвалідності у хворих на ЦД 2 типу в поєднанні з ГХ та ІХС та розробити індивідуальні програми реабілітації. Оцінити вплив радоно- та лазеротерапії на серцево-судинну систему у хворих на ЦД 2 типу. Розробити нові підходи до медичної та соціальної реабілітації хворих на ЦД 2 типу на етапах амбулаторного, стаціонарного та санаторно-курортного лікування. Об’єкт дослідження: серцево-судинна система у хворих на цукровий діабет 2 типу. Предмет дослідження: клінічні та морфологічні особливості ураження серцево-судинної системи, церебральної гемодинаміки та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу. Методи дослідження: В роботі використані клінічні, біохімічні, інструментальні, морфологічні, ультраструктурні методи дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на підставі всебічного, комплексного дослідження функціонального стану серцево-судинної системи, церебральної гемодинаміки та патоморфологічних змін судин розроблена комплексна програма реабілітації хворих на ЦД 2 типу, яка затверджена Головним управлінням медико-соціальної експертизи МОЗ України, що надасть можливість запобігти прогресуванню діабетичних ангіопатій та їх ускладнень і тим самим зменшити інвалідність та летальність при даній патології. Обґрунтовано індивідуальну програму реабілітації у хворих на ЦД 2 типу із супутньою ГХ та ІХС на стаціонарному, амбулаторно-поліклінічному та санаторно-курортному етапах.

Согласно концепции Ельмслева, система языка есть чистая абстракция, целостная и замкнутая в себе структура (схема отношений, зависимостей, или "функций"). В языке решающую роль играют только сами эти отношения. Отдельные его элементы - это лишь точки или линии пересечения различных отношений, своеобразные "пучки функций". То, что они неодинаково реализуются в различных языках или в процессе исторического развития одного и того же языка как со стороны значения, так и по способу реализации, в конечном счете безразлично для языковой системы в целом. Поэтому изучение языка должно быть исключительно синхронным (точнее, не связанным никакими временными ограничениями) и может строиться только на внутренней функциональной основе. Хотя внутриструктурные отношения составляют существенный аспект характеристики языка как системы, тем не менее такой подход к его изучению, когда, как у Ельмслева, принимаются во внимание одни лишь внутриструктурные отношения, вынужденно изолирует теорию от чрезвычайно плодотворного допущения о том, что система языка не является замкнутой, а находится в тесном взаимодействии с внешней ему действительностью

1. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

2. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

3. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

4. Економіко-географічна характеристика Чілі

5. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

6. Гуморальна система чинника Хагемана i патогенез гіпертензивної ремодуляції серцево-судинної системи
7. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва
8. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

9. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

10. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії

11. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

12. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

13. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

14. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

15. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

16. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Міжнародна економічна система та її головні елементи

18. Антропологічна характеристика та риси людини

19. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

20. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

21. Орографічна характеристика Сумщини

22. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин
23. Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції
24. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

25. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

26. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

27. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

28. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана

29. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

30. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

31. Характеристика современной валютной системы

32. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води

Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

34. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

35. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

36. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

37. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

38. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
39. Класифікація нервової системи та її будова
40. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

41. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

42. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

43. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

44. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

45. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

46. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

47. Операційні системи та робота з ними

48. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

49. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

50. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

51. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

52. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

53. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

54. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
55. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду
56. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

57. Клієнти в соціальній роботі

58. Система соціальних служб в Україні

59. Соціально-педагогічна діяльність як професія

60. Структура системи соціального захисту населення і політики України

61. Суспільство як цілісна соціальна система

62. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

63. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

64. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая

65. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

66. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

67. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

68. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

69. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

70. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень
71. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту
72. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

73. Общая характеристика системы Windows

74. Общая характеристика эндокринной системы

75. Общая характеристика политической системы Российской Федерации

76. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

77. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

78. Характеристика методов психического исследования. Психика и нервная система

79. Лазерная система для измерения статистических характеристик пространственных квазипериодических структур

80. Рыночная система: общая характеристика

Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Коммуникативные характеристики системы стимулирования сбыта на конкретных примерах

82. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

83. Общая характеристика банковской системы РБ

84. Становление современной отечественной системы печати и типологических характеристик изданий

85. Операционная система Windows95 и ее характеристики

86. Характеристика системы WWW в сети Internet
87. Анализ и расчет характеристик среднеорбитальной системы типа: ГЛОНАС, NAV-STAR
88. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

89. Основні характеристики клімату Закарпатської області

90. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

91. Характеристика гражданско-правовой ответственности в системе права

92. Краткая характеристика звуковой системы индоевропейского языка

93. Концепції програмування. Графічна система OpenGL

94. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

95. Характеристика информационной системы FIT (Financial Improvement Toolkit)

96. Державна метрологічна система

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

97. Расчет основных характеристик импульсно-фазовой радионавигационной системы "Лоран-С" и приемоиндикатора этой системы

98. Характеристика функций оптовых предприятий в системе товародвижения

99. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.