Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ І. Теоретичні основи процесу виховання учнівської молоді в Галичині на засадах християнської молоді (кінець ХІХ і початок ХХ ст.) 1.1 Провідні педагогічні ідеї християнської теорії морального виховання, обґрунтовані представниками греко-католицької Церкви 1.2 Історико-педагогічні аспекти діяльності українських чернечих нагромаджень 1.3 Основні напрями соціально-педагогічної роботи Українських Католицьких Союзів Розділ ІІ. Практика морального виховання української молоді в освітньо-виховних закладах 2.1 Зміст процесу виховання української молоді в загальноосвітніх і фахових школах 2.2 Виховна функція змісту шкільних підручників Висновки Література Додатки Вступ Нові соціально-політичні умови, окрім економічних реформ, у нашій державі призвели до трансформації суспільної свідомості. Демократичні процеси створили відповідні можливості для національно-культурного відродження української нації, котре тісно пов’язане з її духовним оновленням. В останні роки стала помітною тенденція до більш активного зацікавлення громадянства релігійним життям, що призвело до збільшення кількості храмових споруд, відродження чернечих спільнот та ін. Релігійна сфера стала предметом особливої уваги під час підготовки світової громадськості до відзначення другого тисячоліття виникнення християнства як вагомого чинника становлення етичних цінностей європейської і світової цивілізації. Усі ці фактори і задекларована у Конституції України стаття про свободу совісті є «характерними ознаками процесу формування в суспільстві цивілізованого ставлення до релігії. Звернення до релігії, як скарбниці духовної культури людства й оберегу національної самобутності українського народу, в сучасних умовах переоцінки вартостей і трансформації ієрархії цінностей є логічним і закономірним явищем. Тільки адекватне, а не скептичне чи гіпертрофоване сприйняття релігії з одного боку та її відповідність нагальним соціально-культурним потребам з другого, забезпечить функціонування і розвиток, останньої як духовно збагачуючого чинника у всіх сферах суспільного життя. Особливого такту, виваженості, компетентності і толерантності вимагає-вирішення питання про визначення ролі, місця, механізмів дії релігії в освітньо-виховній сфері як середовищі формування нового покоління української нації. Демократичні перетворення і зміни, що відбулися останніми роками у нашому суспільстві, спонукали і уможливили наукові дослідження, пов’язані з проблемою оцінки ролі та внеску греко-католицької Церкви в процес національно-культурного відродження українського населення Галичини і кін. ХІХ- поч. ХХ ст. Дослідження цієї проблеми проводили як теологи, психологи, так і філософи, історики, політологи й педагоги. Всю науково-популярну літературу щодо теми дослідження можна умовно, поділити на кілька інформаційно-джерельних блоків: фундаментальні першоджерела — праці представників духовенства розглядуваного періоду, в яких розроблено теоретико-методологічні засади християнського виховання (А.Шептицького, Й.Сліпого, М.Конрада та ін.); діаспорні видання 60-90-х років, котрі правдиво відображали роль Церкви, однак не знаходились у широкому науковому обігу (А.В

еликого, М.Ваврика та ін.); дослідження радянського періоду, у яких греко-католицьке духовенство безпідставно звинувачувалось у реакційній ролі та клерикалізмі, упереджено і кон’юнктурно висвітлювалась діяльність Церкви, фальсифікувалась її історія; сучасні наукові дослідження, метою яких стало історично-правдиве, науково об’єктивне висвітлення усіх аспектів діяльності греко-католицького духовенства. Для нас найбільший інтерес представляють наукові дослідження спеціалістів останньої групи. Формування української освіти на різних землях у період кін. XVIII–ХХ ст. було проблемою вивчення таких дослідників, як М. Євтуха . Грунтовні дослідження становлення і розвитку українського, шкільництва та педагогічної думки Галичини провели Б.Ступарик (докторська дисертація), І. Курляк , А.Колодний . У їх роботах детально вивчені вітчизняна педагогічна думка, розробка освітньої політики, становлення системи освіти, формування змісту й культурно-освітніх традицій українських навчальних закладів, роль товариств і передової громадськості у боротьбі за рідномовну школу, та окремі аспекти, пов’язані з участю Церкви у цих процесах. Не зважаючи на наявність досить широкого спектру різносторонніх наукових праць, присвячених предмету вивчення, досі не було цілісного, дослідження, яке розглядало усі аспекти співпраці школи, Церкви і громадськості в плані морально-релігійного виховання-учнівської молоді. Це і зумовило вибір теми дипломної роботи. Об’єкт дослідження – теорія і практика морального виховання учнівської молоді України на засадах християнського світогляду на території Галичини в кінці ХІХ на початку ХХ ст.). Предмет дослідження – зміст, форми, методи та засоби морального виховання українських дітей і молоді у процесі – співпраці родини і школи, греко-католицької Церкви та громадських організацій релігійного спрямування на території Галичини, кін. XIX на початку ХХ ст.). Мета дослідження; розкрити основні ідеї, зміст, форми, методи та засоби морально-релігійного виховання української молоді у процесі співпраці школи, греко-католицької Церкви й громадських організацій; висвітлити провідну роль духовенства у цьому процесі; вказати шляхи творчого використання позитивних надбань у сучасних умовах. Завдання дослідження: 1) розкрити основні положення теорії морально релігійного виховання, розробленої представниками греко-католицької Церкви; періодизувати освітньо-виховну та опікунську діяльність українського духовенства; узагальнити практичний внесок представників греко-католицької Церкви; 2) проаналізувати форми, методи та засоби морально-релігійного виховання, що використовувались у практиці роботи сім’ї, освітньо-виховних закладів, утримуваних релігійними чинами, а також у процесі діяльності громадських організацій; 3) виділити прогресивні надбання, що можуть бути творчо використані в сучасних умовах співпраці родини школи, Церкви і громадськості. Основні методи дослідження: –теоретичний аналіз педагогічних фактів і явищ, а також змісту шкільної документації (навчальних планів, програм, підручників і посібників); – статистичний аналіз даних про діяльність освітньо-виховних інституцій і громадських організацій; – реферування та анотування друкованих першоджерел, (архівні документи) та періодика, брошури, і монографії, тощо).

– класифікація, узагальнення та систематизація досліджуваних матеріалів та отриманих даних; – бібліографічний метод. Етапи дослідження. Перший етап (2006 р. – 2007 р.) - вивчалася історична, філософська та психолого-педагогічна література з проблеми дослідження; було визначено тему, об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження; вивчено структуру роботи та дослідницьку методику. Проводилось детальне опрацювання літературних джерел та архівних матеріалів, формувався основний зміст роботи, апробовано результати. 2. Другий етап (2007р. – 2008р.) На цьому етапі зроблено висновки, підготовлено зміст дипломної роботи. Практичне значення роботи полягає у визначенні та узагальненні позитивних надбань історико-педагогічного досвіду морального виховання учнівської молоді у сфері співпраці родини школи, Церкви і громадськості та в показі шляхів їх творчого використання в сучасних умовах. Матеріали дослідження можуть бути застосовані у процесі викладання спецкурсів «Теорія та методикаморального виховання учнівської молоді», «Християнська етика» тощо для студентів педагогічних відділень класичних та педагогічних університетів, педагогічних коледжів, училищ, для слухачів факультетів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також для підготовки катехитів і вчителів християнської етики. Крім того, результати дослідження можуть бути творчо використані для розв'язання окремих соціальних проблем та організації позаурочної та позашкільної виховної роботи у середніх школах, спрямованої на моральне виховання учнів. Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (122 наіменування), додатків. Розділ І. Теоретичні основи процесу виховання учнівської молоді в Галичині на засадах християнської молоді (кінець ХІХ і початок ХХ ст.) 1.1 Провідні педагогічні ідеї християнської теорії морального виховання, обґрунтовані представниками греко-католицької Церкви Морально-релігійне виховання молодого покоління є одним із найбільш актуальних і складних питань. Воно потребує дуже серйозного теоретико-методологічного обґрунтування і надзвичайно виваженого, толерантного підходу до практичного вирішення. Теоретична розробка його мети і завдань, принципів, методів, змісту, а також форм і засобів їх практичної реалізації без урахування набутків вітчизняної педагогічної спадщини в цій сфері не буде повною і досконалою. Важливою передумовою творчого використання цього досвіду є його глибокий аналіз і якісно нове переосмислення у світлі сучасних проблем і потреб. Оперуючи поняттям морального виховання, ми будемо виходити із визначення цієї категорії, розробленого С. Гончаренком, котрий вважає моральне виховання одним із найважливіших напрямів виховання, що полягає «в цілеспрямованому формуванні моральної свідомості, розвитку морального почуття й формуванні звичок і навичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології» . Зрозуміло, що роль однієї із складових частин ідеології виконуватиме етика даного суспільства (марксистсько-ленінська, націонал-соціалістична, християнська та інші).

До реч, подбн спостереження зафксовано  на початку XX столття. Так, один з росйських мандрвникв пвостровом стверджував, що «в матросском языке слышится характерный южнорусский акцент» (Кривенко В. На окраинах.P СПб., 1901.P С.15). Укранська бльшсть Криму Коли в литовський перод стор Украни, до певно мри, встановлюються мирн торговельн взамовдносини Украни з Кримом, то вже в XV ст. починаться жорстока боротьба з кримськими татарами. Вдом погроми Кива татарами за намовою Москви в 1482 роц, Подлля в 1485 1487 рр., Галичини 1498 р., також Кивщини, Волин, Чернгвщини та нших земель кнця XV  протягом цлого XVI ст. Одначе у межичасс налагоджуються  торговельн зв'язки. За посередництвом Криму до корнно Украни приходить схдний крам, з Мало Аз, Сир, Араб, ¶нд переважно через Кафу. З другого боку, захдновропейський крам де через Украну на Крим  дал на схд, особливо тканини, папр, скло, металев вироби. З укранських товарв шкра, лй, збжжя, вск, мед, дерево

1. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

2. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

3. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

4. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

5. Селянські податки на Україні в ХІХпоч. ХХ століття

6. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття
7. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
8. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

9. Наукова революція в природознавстві наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.

10. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

11. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

12. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

13. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

14. Моральне виховання підростаючого покоління

15. Моральне виховання студентів

16. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века

18. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

19. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века

20. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

21. Правовые основы политики украинизации 20-х годов ХХ столетия

22. Жизнь города Смоленска в конце ХІХ-начало ХХ века
23. Историография истории России в конце 60 – первой половине 80-х годов ХХ в.
24. Общественно-экономическое и политическое развитие Украины в 50-60-х гг. ХХ в.

25. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

26. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

27. Реализация традиций обучения истории 60-70-х гг. ХХ века в современной школе

28. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

29. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

30. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

31. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

32. Архітектура України кінця ХVII століття

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

34. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

35. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

36. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект

37. Історія розвитку вокального мистецтва на Буковині у ХІХпоч. ХХ ст.

38. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст
39. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть
40. Современная российская семья в условиях системного кризиса 90-х годов ХХ века

41. Становление и развитие футбола на Ставрополье в конце ХІХ - начале ХХІ вв.: пути, опыт, проблемы

42. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

43. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

44. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

45. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

46. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

47. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

48. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

49. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

50. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

51. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

52. Порода с/х животных

53. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

54. Оттепель конца 1950-х начала 1960-х гг.
55. Деньги России в 1920 – 1930-х гг.
56. Реституция культурных ценностей и международные конференции 10-30-х гг. XX в.

57. "Молодая гвардия" А. Фадеева

58. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века

59. Этический выбор литературного поколения 60-х

60. Русская литература ХІХ века

61. Ужесточение конфронтации между СССР и США в первой половине 80-х годов

62. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

63. Кризис родового строя и возникновение холопства на Руси конца Х- начала XI века

64. Политические отношения между Испанией и Латинской Америкой в конце 70-х - начале 80-х годов

Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

65. Реформы 60 – 70-х гг. XIX века

66. Правоохранительные органы в системе государственной власти в СССР 1930-х годов

67. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

68. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

69. Постиндустриальное общество. Советский Союз во второй половине 60-Х - первой половине 80-Х гг.

70. Отчет по практике (изучение современного состояния пахотных черноземов, используемых в с/х)
71. Порода с/х животных
72. Тест для 5-х классов по гандболу

73. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

74. Моделирование 2-х канальной системы массового обслуживания с отказами

75. Демократическая Россия - реформы 1990-х годов

76. Богатые и бедные: взгляды сибирского крестьянства 1920-х гг. на социальные различия

77. Политика в России 1880-х годов

78. СССР в середине 60-х - второй половине 80-х гг.

79. Реформы 60 – 70 –х гг. XIX века в России, их последствия

80. Численность, состав, организационная структура партии Эсеров в начале 1900-х годов

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

81. Римско-италийское рабовладельческое хозяйство во II-I вв. до Р.Х

82. Характеристика 30-х годов истории СССР

83. СССР в конце 60-х гг. начале 80-х гг.

84. Внутрипартийная борьба во второй половине 20-х годов

85. Диссидентское движение и самиздат конца 60-70-х гг.

86. Культурная революция 30-х годов
87. Німеччина в ІХ–ХІ веках
88. СССР во второй половине 1980-х годов

89. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

90. Советское руководство и европейская интеграция (40-е — начало 50-х годов)

91. Русская военная мысль Х-ХХ вв.

92. Отношения Ч.Парнелла и В.Гладстона в конце 80-х - начале 90-х годов XIX столетия

93. Вопросы периодизации бронзового века Западной Сибири в 1960 - Середине 1970-х гг. в отечественной литературе

94. Политические процессы 30-х годов. Архипелаг ГУЛАГ

95. Внешняя политика Китая в конце 70-х гг. XXв. - начале XXIв.

96. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

97. Новая (молодая) историческая школа

98. Военные действия на южных "украйнах" Московского государства (1630-1640-х гг.)

99. Авиация в начале 30-х годов Анализ отечественной и зарубежной авиационной техники периода войны


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.