Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат на тему Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії. ПЛАН 1. Право і закон 2. Людина і право 3. Правова держава у філософії. 4. Використана література. 1. Право і закон Обов'язковість й однаковість правових норм досяга­ється дією закону як усталеного зв'язку між ді­ями і вчинками людей та їх наслідками. Саме закон, за словами Ж.-Ж. Руссо, є необхідною умовою громадянської асоціації та співжиття. Адже право не лише гарантує рів­ну міру свободи, справедливості, але й накладає на людей зобов'язання, виконання яких необхідне для забезпечення прав інших, що досягається дією закону. У процесі зако­нодавства право набуває статусу закону (позитивується), тоб­то йому надається форма загальності й визначеності. Тому закон не просто взаємопов'язаний із правом, а є необхід­ною загальнообов'язковою формою його об'єктивації, ви­разу і дії в суспільному житті. Закон і право, на переконання українського філософа Михайла Драгоманова, є вираженням волі народу, і тільки на цьому має бути побудований закон. Тому право часто визначається як владна загальнообов'язковість того, що офіційно визнається і встановлюється як закон у конкрет­ний час і в конкретному суспільному просторі. За такої тотожності права і закону вживається поняття «позитив­не право». Закон, на відміну від права, яке з'являється спонтанно у ході природного плину людського буття, формується людь­ми свідомо й цілеспрямовано. А тому він не може не відо­бражати корисливих інтересів законодавця. Закон може бути знаряддям реалізації права, а може і суперечити праву, бути повністю або частково формою офіційного ви­знання, нормативної конкретизації і захисту як права, так і неправових вимог, дозволів чи заборон. Недаремно Гегель зазначав, що законодавство може спотворити зміст права: «те, що є закон, може бути відмінним від того, що є право в собі». Ось чому в політиці розрізняють закони право­ві та неправові, авторитарні, які є тільки законодавчо оформ­леним свавіллям. Стає зрозумілим, чому прийняття зако­нів є предметом гострої політичної боротьби, безпосередньо пов'язаної із змаганнями різних корпоративних сил за дер­жавну владу, за участь в її здійсненні. Але за будь-яких обставин дієвість та ефективність прийнятих законів як си­ли дотримання встановленого порядку й справедливості бу­де залежати від того, наскільки вони адекватні праву. Як правове явище закон виступає тільки у формі об'єктивно обумовлених властивостей права. Тільки за таких обставин закон стає правовим законом, тобто правом, що одержало офіційну форму визнання, конкретизації й захисту. Правовий закон — адекватне вираження права в його офіційно­му визнанні, загальнообов'язковості, визначеності конкретності. Набуття законом такого статусу є складним проце­сом. Він передбачає не лише врахування об'єктивних власти­востей і вимог права, що є першою і необхідною умовою, й залежить від багатьох інших об'єктивних і суб'єктивних соціальних, економічних, політичних чинників. Невідпо­відність закону праву може бути спричинена особливос­тями суспільно-політичного ладу, що не визнає право, а також неправовою позицією законодавця або низькою пра­вовою, законодавчою культурою тощо.

Буває, що всі ці чин­ники виявляються водночас. Так за командно-адміністративної системи домінувало розуміння права лише як юридично визначеної міри сво­боди, як вираження в законах державної влади панівних у суспільстві економічно-політичних, соціальних інтересів владної бюрократії. Таке спотворене ототожнення права й закону породило ілюзію всесилля закону, і замість очіку­ваного зміцнення закону виявилась його широкомасштаб­на девальвація, недієвість, правовий нігілізм. Нерозрізнення права і закону, переважання закону над правом стало підґрунтям політичного волюнтаризму, напівпараноїчної тиранії Сталіна, систематичного терору і породженої ним «летаргії послуху» тощо. Звичайній сва­волі було надано видимість закону. Для уникнення появи законів, що порушують право, людство виробило й утвердило систему спеціальних інсти­тутів, процедур і правил як законотворчої діяльності, так і контролю за відповідністю закону праву. Йдеться про си­стему противаг у відносинах між законодавчою, виконав­чою і судовою гілками влади, загальносудовий, конститу­ційно-судовий, прокурорський контроль за правовою якіс­тю закону. Закон не має іншої сутності, крім сутності права. За­гальнообов'язковою силою володіє тільки правовий закон. Інакше слід було б визнати, що нічого власне правового не існує, що за підтримки сили і насилля можна будь-яке сва­вілля видати за «право» і «справедливість». Загальнообо­в'язковість правового закону зумовлена його правовою при­родою і є наслідком загальнозначущості об'єктивних вла­стивостей права, показником соціальної потреби і необхідності дотримання, конкретизації та захисту прин­ципу й вимог права у відповідних офіційних актах і поста­новах. Не право є наслідком офіційно-владної загально­обов'язковості, а ця обов'язковість є наслідком права (дер­жавно-владна форма вияву загальнозначимого соціального сенсу права). Отже, загальнообов'язковість правового за­кону зумовлюють: — об'єктивна природа права, що постає як воля законо­давця (офіційно-владне опосередкування між вимогами пра­ва і формою їх конкретного законодавчого вираження); — об'єктивні умови, необхідні для появи та дії право­вих законів, тобто міра зрілості соціуму. Неправовий закон позбавляє правове буття об'єктивнос­ті. Його сутністю і принципами є тільки владні установ­лення у формі загальнообов'язкових норм. Але й за таких обставин право існує: з одного боку, як заперечення анти-правового закону, а з другого — як те, що заперечується цим законом. Адже офіційне заперечення об'єктивної при­роди права, хоч і в негативній формі, але визнає наявність того, що заперечується. Заперечення не означає усунення того, що заперечується. Неправовий закон не може від­мінити об'єктивні властивості права. Правовий принцип рів­ності, справедливості та свободи людей за будь-яких об­ставин зберігає свою об'єктивну загальнозначимість, є ос­новою для критики наявного насилля та свавілля, єдино правильним орієнтиром до бажаної правової перспекти­ви — правового закону. Право або правовий закон мають різні форми своєї буттєвості: правові норми, відносини, свідомість, правосуб'єктність, правові процедури, процесуальні форми тощо.

Від­мінність між ними є не сутнісною, а функціональною. Сут­ність єдиного принципу формальної рівності існує, напри­клад, у правовій нормі — правилах поведінки суб'єктів права; правових відносинах — взаємовідносинах формаль­но рівних, вільних і незалежних суб'єктів права; право­свідомості — усвідомленні сенсу і вимог принципу права учасниками правового співтовариства; правосуб'єктності — визнанні індивідів та їх об'єднань формально рівни­ми, вільними і незалежними суб'єктами правового спілку­вання; правових процедурах — рівному і справедливому порядку набуття та реалізації прав і обов'язків усіма су­б'єктами. Отже, право наявне в усіх правових формоутво­реннях, де буттєвим є принцип формальної рівності. Рівність як принцип права має важливе значення і з точки зору інших типів соціальної регуляції — моралі, релігії, естетики тощо. В їх взаємодії з принципом рівності простежується правове начало. Як правило, звертають увагу на два взаємопов'язаних аспекти такої взаємодії: 1) мора­льне, релігійне, естетичне ставлення (розуміння, оцінка, за­стосування) до певного правового принципу; 2) визнання та втілення у праві цього ставлення — домагання (мора­льного, релігійного тощо) із врахуванням специфічних осо­бливостей та вимог принципу правової рівності. У першому випадку йдеться про моральні, релігійні, ес­тетичні форми усвідомлення права і відповідні домагання на їх правове визначення. Звідси беруть витоки моральне і релігійне право. У другому — про правову форму усвідом­лення і вираження цих видів праводомагань. Сюди відно­сять різноманітні історично змінні напрями, форми і спосо­би правового визнання і закріплення прав та свобод людей у сфері моралі, релігії, естетики тощо. Особливості й форми поширення принципу правової рівності на ці сфери духовного життя, способи правового захисту відповідних запитів та інтересів людей, умов для їх задоволення належать до суттєвих характеристик істо­рично досягнутої межі прогресу права і свободи, розвитку форм суспільної свідомості та видів соціальної регуляції. Утвердження принципу верховенства права передбачає законодавче визнання, закріплення і захист усіх юридич­но значимих аспектів свободи людини як духовної особи­стості, як вільного, незалежного й автономного суб'єкта в усіх сферах суспільного життя. Відповідні сучасні вимоги щодо цього втілені в Кон­ституції України (1996), в якій проголошено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і без­пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс­тю, що головним обов'язком держави є утвердження і за­безпечення прав і свобод людини. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, кожен має право на свободу світо­гляду і віросповідання, що включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економіч­них, соціальних та інших інтересів, які не посягають на права і свободи інших людей.

Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. К., 1981. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Поли. собр. соч. - Т. 7. - М.; Л., 1952. Любше С. Промова адвоката в кримнальнй справ // Рад право. 1966. 4. Ляховицкт Л.Д. Характеристика известных русских судебных ораторов. - СПб., 1897. Маслюк Л.Д. Латиномовн поетики  риторики XVII першо половини XVIII ст. та х роль у розвитку теор лтератури на Укран. - К, 1983. Мерзляков А.Ф. Краткая риторика. М., 1828. Михайличенко Н.А. Основы риторики. М., 1994. Михайловская М.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора, М, 1981, Михневич А.Е, Ораторское искусство лектора. М., 1984. Мовчан П Ключ розумння. К., 1990. Молдован В.В, Мистецтво судово промови // Рад, право. 1982.-7. Молдован В,В. Моральн засади дяльност прокурора // Сучасн проблеми держави  права. К., 1990. Молдован А.М. «Слово о законе и благодати» Иллариона. К., 1984. Молдован В.В. Судебные прения. Игровые занятия, К., 1989. Молдован В.В. Судова риторика. К., 1996. Молдован В.В,, Михенко М.М

1. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

2. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

3. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

4. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

5. Співвідношення факторів виробництва

6. Основні теорії походження держави і права
7. Держава і право Франції у Новий час
8. Метатеорія держави і права

9. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

10. Поняття держави і права

11. Суспільство, держава і право

12. Теорія держави і права

13. Школа софістів: уявлення про державу і право

14. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

15. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

16. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Філософія інформаційного суспільства

18. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

19. Суспільна думка та політична філософія

20. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич

21. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

22. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії
23. Антична філософія
24. Антична філософія

25. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

26. Вплив філософії на психологію

27. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

28. Історія сучасної філософії

29. Методологічні проблеми історії філософії

30. Проблема відчуження у філософії К.Маркса і Е.Фромма

31. Проблема надлюдини у філософії

32. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

33. Світогляд і філософія

34. Соціальна філософія

35. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

36. Техніка з точки зору філософії

37. Український філософ Памфіл Юркевич

38. Філософія (хрестоматія)
39. Філософія Джона Локка
40. Філософія древньої Індії. Початок філософського мислення

41. Філософія економіки

42. Філософія епохи Просвітництва

43. Філософія і світогляд

44. Філософія І. Канта

45. Філософія історії за Арнольдом Тойнбі

46. Філософія й теологія св. Августіна

47. Філософія постмодернізму

48. Філософія соціального розвитку

Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы

49. Філософія техніки

50. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

51. Філософія як галузь наукового знання

52. Філософія, її проблематика та функції

53. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

54. Основи філософії
55. Питання буття і свідомості в філософії
56. Влада і філософія рантьє

57. М. Цицерон, А.Августин, Ф.Аквинсий о праве и законах

58. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

59. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

60. Отличия законов о рекламе и закона о защите прав потребителя

61. Законы XII таблиц - памятник рабовладельческого права (Контрольная)

62. Право и закон: грани соотношения

63. Государство и право Франции в новое время конец XVIII начало ХХ вв.

64. Учение о государстве и праве в эпоху раннего средневековья (X —XV вв.)

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Історія держави та права України

66. Логико-методологические дефекты в структуре закона права

67. Томас Гоббс и Дж. Локк о естественном праве и естественном законе

68. Защита прав и законных интересов поручителя

69. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

70. Право и закон
71. Мерзляков А.Ф. - основные правила краткой риторики
72. Право и закон

73. Закон и право

74. Права людини

75. Культурно-историческое направление на рубеже XIX-XX ВВ. Ф.Ф. Зелинский. Ю.А. Кулаковский

76. О проекте Федерального закона «О защите прав работников, нанимаемых частными агентствами занятости"

77. Развитие права в России(вторая половина XVI-XVII вв.)

78. Анализ Закона Республики Беларусь "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг"

79. Брачно-семейное и наследственное право по законам Хаммурапи

80. Вчення Гегеля про державу та право

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

82. Закон Hadopi и авторские права

83. Защита прав и законных интересов беженцев в международном праве

84. Защита прокурором трудовых прав и законных интересов граждан в гражданском судопроизводстве

85. Источники права Московской Руси 14-17 вв.

86. Нотариат и его роль в защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц
87. Обычное право и закон
88. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

89. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

90. Права людини

91. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов

92. Право спільної власності

93. Правовая охрана и защита прав и законных интересов человека, общества, государства от воздействия непристойной информации

94. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

95. Правовые способы и формы защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимтелей

96. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения

97. Римское право по законам XII таблиц

98. Субъективное право и законный интерес

99. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.