Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Фінансовий менеджмент» на тему: Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту ЗмістВступ 1 Фінансова діагностика підприємства 1.1 Аналіз фактичних даних 1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства 1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів 2 Оцінка інвестиційного проекту Висновки Список літератури Вступ Темою цієї курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту. Тема є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан. Особливо в період кризи варто звертати увагу на зміну цих показників в динаміці. Актуальність оцінки інвестиційного проекту також беззаперечна, бо для ефективної діяльності в сучасному ринку необхідно постійно шукати та впроваджувати інновації. Але, щоб не отримати збиток, необхідно провести попередню оцінку проекту. Завданнями роботи виступають: - проведення горизонтального та вертикального аналізу балансу підприємства; - аналіз фінансових коефіцієнтів; - визначення інноваційного проекту та формування його грошових потоків; - оцінка інвестиційного проекту за допомогою показників внутрішньої норми доходності, чистого зведеного прибутку, періоду окупності та індексу рентабельності. У роботі використовуються методи коефіцієнтів, прогнозування, визначення динаміки в часі тощо. Фінансова діагностика підприємства Аналіз фактичних даних Підприємство «Галактон» на початок 2007 року володіло 75 976,5 тис. грн. активів та пасивів, а на кінець - 130 930,2 тис. грн. Необоротні активи складали на початок періоду 56 850,3 тис. грн., а на кінець - 103 449,8. Найбільшу частку в них займають основні засоби. Оборотні активи на початок та кінець року складали 19 081 та 27 305,9 тис. грн. відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли з 45,2 до 174,5 тис. грн. Власний капітал підприємства на початок року складав 45 218,6 тис. грн., а на кінець 45 966,6 тис. грн. Довгострокові зобов’язання на кінець року складали 43 235,6 тис. грн., а поточні зобов’язання 577,8 тис. грн. Доходи майбутніх періодів відсутні. Що стосується фінансових результатів підприємства «Галактон», то його дохід від реалізації продукції за попередній період складав 110 862,6 тис. грн., а за звітний період 119 854,9. Собівартість реалізованої продукції на за звітний період складала 83 495,8 тис. грн. Підприємство за попередній період сплатило податок від звичайної діяльності 2 426,5 тис. грн., а у звітному періоді – 1 181,9 тис. грн. Таким чином, чистий прибуток у звітному році склав 737,7 тис. грн., а у минулому – 5 237,7 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства Горизонтальний аналіз дозволяє виявити зміну показників, що характеризують діяльність підприємства, у абсолютному та відносному значенні. Аналіз балансу підприємства «Галактон» наведено у таблиці 1. Таблиця 1 – Горизонтальний аналіз балансу підприємства «Галактон» Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміна Відносна оцінка, % 1 2 3 4 5 6 І. Необоротні активи Нематеріальні активи: Залишкова вартість 10 514,3 366 -148,3 -40,52 Первісна вартість 11 1542,9 1608 65,1 4,05 Знос 12 1 028,60 1 242,00 213,4 17,18 Незавершене будівництво 20 352,3 326 -26,3 -8,07 Основні засоби: Залишкова вартість 30 49 428,50 48 232,80 -1195,7 -2,48 Первісна вартість 31 76 318,40 78 298,90 1980,5 2,53 Знос 32 26 889,90 30 066,10 3176,2 10,56 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 40 1 449,30 49 419,10 47 969,80 97,07 інші фінансові інвестиції 45 5 105,90 5 105,90 0 0,00 Довгострокова дебіторська заборгованість 50 0 0 - - Відстрочені податкові активи 60 0 0 - - Інші необоротні активи 70 0 0 - - Усього за розділом І 80 56 850,30 103 449,80 46599,5 45,05 ІІ.

Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 9 046,10 12 592,10 3546 28,16 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0 - - незавершене виробництво 120 0 0 - - готова продукція 130 890,6 1 601,50 710,9 44,39 Товари 140 93,9 242,9 149 61,34 Векселі одержані 150 0 0 - - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 6 015,40 7 424,90 1409,5 18,98 первісна вартість 161 6 116,70 7 509,30 1392,6 18,55 резерв сумнівних боргів 162 101,3 84,4 -16,9 -20,02 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 7,8 11,4 3,6 31,58 за виданими авансами 180 1 589,70 2 778,30 1188,6 42,78 з нарахованих доходів 190 0 0 із внутрішніх розрахунків 200 31,7 25,5 -6,2 -24,31 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 086,00 2 122,00 1036 48,82 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 - - Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 303,3 496,9 193,6 38,96 в іноземній валюті 240 16,5 10,4 -6,1 -58,65 Інші оборотні активи 250 0 0 - - Усього за розділом ІІ 260 19 081,00 27 305,90 8224,9 30,12 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 45,2 174,5 129,3 74,10 Баланс 280 75 976,50 130 930,20 54953,7 41,97 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміна Відносна оцінка, % І. Власний капітал Статутний капітал 300 8 788,20 8 788,20 0 0,00 Пайовий капітал 310 0 0 - - Додатковий вкладений капітал 320 0 0 - - Інший додатковий капітал 330 18 728,00 18 728,00 0 0,00 Резервний капітал 340 961,9 961,9 0 0,00 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 16 754,60 17 492,40 737,8 4,22 Неоплачений капітал 360 0 0 - - Вилучений капітал 370 -14,1 -3,9 10,2 -261,54 Усього за розділом І 380 45 218,60 45 966,60 748 1,63 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 - - Інші забезпечення 410 0 0 - - Цільове фінансування 420 1 500,00 9 940,00 8440 84,91 Усього за розділом ІІ 430 1 500,00 9 940,00 8440 84,91 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 3 324,40 42 942,00 39617,6 92,26 Довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 Відстрочені податкові зобов’язання 460 293,6 293,6 0 0,00 Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 Усього за розділом ІІІ 480 3 618,00 43 235,60 39617,6 91,63 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 6 413,30 10 753,40 4340,1 40,36 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 Векселі видані 520 267 1 464,20 1197,2 81,76 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 16 948,30 16 677,10 -271,2 -1,63 Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 509,5 221,5 -288 -130,02 з бюджетом 550 376,8 942,4 565,6 60,02 з позабюджетних платежів 560 99,8 103,6 3,8 3,67 зі страхування 570 273 336,6 63,6 18,89 з оплати праці 580 454,2 535,2 81 15,13 з учасниками 590 0 0 - - із внутрішніх розрахунків 600 45,5 176,2 130,7 74,18 Інші поточні зобов’язання 610 252,5 577,8 325,3 56,30 Усього за розділом ІV 620 25 639,90 31 788,00 6148,1 19,34 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 - - Баланс 640 75 976,50 130 930,20 54953,7 41,97 Загалом баланс підприємства зріс на 54953,7 тис.

грн. або 42%. Зростання відбулося за рахунок збільшення довгострокових фінансових інвестицій на 97%, а також довгострокових кредитів банків на 42 942 тис. грн. або 92%. В активі балансу зменшився резерв сумнівних боргів на 20%, дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками на 6,2 тис. грн., незавершене будівництво на 8%. Зростають запаси товарів та готової продукції на 61 та 44% відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли на 129,3 або 74%. В пасиві балансу відбулося незначне зменшення вилученого капіталу (на 3%), кредиторської заборгованості за товари (на 0,2%), а також поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів (на 1,3%). Вартість виданих векселів зросла на 1 197,2 тис. грн. (82%), цільове фінансування збільшилося на 8440 тис. грн. або на 85%. Таблиця 2 - Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства «Галактон» Стаття Код рядка За звітний період За попередній період Зміна Відносна оцінка, % 1 2 3 4 5 6 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 119 854,90 110 862,60 -8 992,30 -8,11 Податок на додану вартість 15 19 866,40 17 992,30 -1874,1 -10,42 Акцизний збір 20 0 0 - - 25 0 0 - - Інші вирахування з доходу 30 36,2 29 -7,2 -24,83 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 35 99 952,30 92 841,30 -7 111,00 -7,66 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 83 495,80 74 593,50 -8 902,30 -11,93 Валовий: 50 16 456,50 18 247,80 1791,3 9,82 Прибуток Збиток 55 0 0 - - Інші операційні доходи 60 377,6 544,9 167,3 30,70 Адміністративні витрати 70 3 733,50 3 697,20 -36,3 -0,98 Витрати на збут 80 7 825,70 4 912,20 -2913,5 -59,31 Інші операційні витрати 90 1 568,10 1 701,40 133,3 7,83 Фінансові результати від операційної діяльності: 100 3 706,80 8 481,90 4775,1 56,30 Прибуток Збиток 105 0 0 - - Доход від участі в капіталі 110 0 0 - - Інші фінансові доходи 120 106,4 113,2 6,8 6,01 Інші доходи 130 72,1 2 313,70 2241,6 96,88 Фінансові витрати 140 1 807,60 769,5 -1038,1 -134,91 Витрати від участі в капіталі 150 0 0 Інші витрати 160 158,1 2 475,10 2317 93,61 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 170 1 919,60 7 664,20 5744,6 74,95 Прибуток Збиток 175 0 0 - - Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 181,90 2 426,50 1244,6 51,29 Фінансові результати від звичайної діяльності: 190 737,7 5 237,70 4500 85,92 Прибуток Збиток 195 0 0 - - Надзвичайні: 200 0 0 - - Доходи Витрати 205 0 0 - - Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 - - Чистий: 220 737,7 5 237,70 4500 85,92 Прибуток Збиток 225 0 0 - - Таким чином, чистий прибуток підприємства зріс на 4500 тис. грн. або на 86%. Це відбулося за рахунок зниження собівартості продукції на 8 902,3 тис. грн. (12%), зменшення адміністративних витрат на 36,6 тис. грн. (0,01%), витрат на збут на 2 913,5 тис. грн. (59%), зростанні інших доходів на 2 241,6 тис. грн. (97%), а також зменшення фінансових витрат на 1 038,1 тис. грн. або 1,4%. Значно зросли інші витрати (на 94%), а також податок на прибуток від звичайної діяльності (на 51%). На збільшення прибутку не позначилося зменшення доходу від реалізації продукції на 8 992,3 тис.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

2. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

3. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

4. Оцінка фінансового стану підприємства

5. Аналіз фінансового стану підприємства

6. Аналіз фінансового стану підприємства
7. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
8. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

9. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

10. Оцінка фінансового стану підприємства

11. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

12. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

13. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

14. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

15. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

16. Аналіз та аудит фінансового стану

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Фінансовий стан підприємства

18. Аналіз фінансового стану підприєсвта

19. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

20. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

21. Оцінка фінансового стану комерційного банку

22. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
23. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
24. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

25. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

26. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

27. Фінанси підприємства контрольна

28. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

29. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

30. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

31. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

32. Фінансова діяльність та політика держави

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

33. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

34. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

35. Харчова цінність та оцінка якості зерна

36. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

37. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

38. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності
39. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
40. Аналіз інвестиційного проекту

41. Методи оцінки інвестиційних проектів

42. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

43. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

44. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

45. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

46. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

47. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

48. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

50. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

51. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

52. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

53. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

54. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
55. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
56. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

57. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

58. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

59. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

60. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

61. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

62. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

63. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

64. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

65. Фінансова діяльність підприємства

66. Фінансова санація та банкрутство підприємств

67. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

68. Фінансовий механізм підприємства

69. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

70. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення
71. Фінансова санація підприємства
72. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

73. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

74. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

75. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

76. Основні напрямки фінансового аналізу

77. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

78. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

79. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

80. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

82. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

83. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

84. Складання та подання фінансових звітів банку

85. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

86. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
87. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств
88. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

89. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

90. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

91. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

92. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

93. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

94. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

95. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

96. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки

97. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

98. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

99. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.