Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Активність і творчість учнів на уроках історії

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кордунова Наталія Олександрівна, аспірантка ІІ курсу ВДУ. Кафедра психології Активність - предмет дослідження різних наук: психолого-педагогічних, природничих, суспільних і ін. В психолого-педагогічних науках активність учнів в процесі навчання складає загальну основу в розробці і реалізації активних методів навчання і виховання. Активізація навчання сприяє виробленню характеру людини, формує всі сторони її психічного життя, тобто зумовлює розвиток всіх трьох сфер особистості: інтелектуальної, емоційної і вольової. Але не завжди активізація приводить до творчості. Навіть тоді, коли учні беруть активну участь в роботі класу - відповідають на запитання, відтворюють на щойно повідомлені учителем факти, то не можна вважати, що вчитель активізував пізнавальну діяльність учнів. Потрібно, щоб учні на основі аналізу сприйнятого матеріалу робили висновки, узагальнення, приходили до чогось нового, раніше їм невідомого, тобто, щоб вони засвоювали не тільки знання, а й способи їх набуття, мислити творчо. За основними функціями всі види активності ми поділили на два типи: адаптивний і продуктивний. Адаптивні види активності забезпечують пристосування, продуктивні складають основу виникнення і становлення різних психічних новоутворень. Найбільш загальні структурні елементи цих двох типів: потреби і мотиви, які викликають той чи інший вид активності; структура психічної регуляції активності; закономірності розвитку активності. В продуктивній пізнавальній активності ці рівні виражаються як: активність уваги, яка викликана новизною стимулу і розгортається в систему орієнтовно-дослідницької діяльності; як дослідницька пізнавальна активність, яка викликається в проблемній ситуації в умовах навчання, в спілкуванні, професійній діяльності; особиста активність, яка виражається в формі “інтелектуальної ініціативи”. Виникнення адаптивної активності пов’язане з появою певної потреби, а завершення - з її задоволенням. Психологічна структура регуляції адаптивних процесів здійснюється за принципом зв’язків (підкріплень), які забезпечують оцінку ефективності досягнутої цілі, знання правильності виконаної дії, вирішення завдання. Крім того адаптивні види активності і відповідні їм процеси забезпечують формування багаточисленних стереотипів поведінки, навичок, звичок, які становлять основу стандартних форм поведінки індивідуальності. Розвиток адаптивних форм активності і адекватних їм форм поведінки, діяльності, мислення відбувається за загальними законами тренування, які включають насамперед повторення і контроль (оцінку) як необхід-ні способи дидактичного управління формування навичок. Продуктивні форми активності і відповідні їм психічні процеси становлять істотно відмінний тип активності, базою якого є наукова пошукова пізнавальна активність суб’єкта. Мотиваційну основу продуктивних пізнавальних процесів складають пізнавальні потреби, “предметом” задоволення яких є новизна об’єкту (стимулу), невідоме в проблемній ситуації. Процес задоволення пізнавальної потреби здійснюється як пошукова пізнавальна активність направлена на відкриття невідомого і його засвоєння.

Продуктивні види активності забезпечують породження образів, узагальнень, змісту, здібностей, мотивів і інтересів. Розвиток пізнавальної продуктивної активності не підкоряється законам тренування. Основу її розвитку становлять ті принципи виховання особистості і розвитку мислення, які включають стимулювання і заохочення самих актів пізнавальної активності зі сторони вчителя, ровесника. Спеціальні дослідження проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання показують, що вона значною мірою залежить від наявності внутрішніх спонукальних сил до навчання, що такими силами є мотиви, потреби, інтереси. Саме вони зумовлюють цілеспрямовану діяльність людини. Відомо, що генетично першоосновою мотивації діяльності є потреби, що являють собою матеріальні або ідеальні об’єкти, яких людині бракує. Людина завжди прагне задовольнити свою потребу і тому об’єкт, що відповідає потребі, не лише стимулює діяльність людини, а й надає їй певної спрямованості. Задоволення чи незадоволення потреб - людина завжди переживає, виникають позитивні або негативні емоції, які виступають спонукальною силою дії людини, або активізують (позитивні) або загальмовують дію (негативні). Одним із основних компонентів активності учнів є інтерес до пізнання. Як свідчить аналіз результатів дослідження інтереси учнів до історії визначаються такими факторами: змістом історичних курсів, методикою викладання, якістю викладу матеріалу в підручнику, віковими та індивідуальними особливостями учнів різних класів. Так учнів 6-х класів, що вивчають курс стародавньої історії, найбільше цікавлять питання культури: міфологія, література, мистецтво, а також діяльність окремих історичних осіб. У своєму дослідженні ми використали ряд засобів розвитку активності і творчості учнів на уроках історії - це зв’язок історичного матеріалу з життям, навколишньою дійсністю, вивчення наукової та науково-популярної літератури, використання художньої літератури на уроці; використання міжпредметних зв’язків. Література дає можливість викладати історію так, що серце не залишається холодним до розповіді. Географія показує театр історичних подій. Навіть співи пов’язані з історією. Вивчаючи українські народні пісні, учні характеризують, що саме в них відображається. Учитися - означає виявляти активність, спрямовану на засвоєння певних знань, вироблення вмінь, навичок. Керування учінням вимагає певної системи методів, які забезпечують повноцінну учбову діяльність, її освітню й виховну результативність. Метод навчання як засіб керування навчальною діяльністю можна представити як вектор деяких прийомів, частина яких стосується змістовної сторони керування, а інша частина - формальної. Остання показує як формуються в учнів операції і знання, а змістовна - які властивості і відношення в навчальному матеріалі учні засвоюють активно. Результати дослідження показують, що така активність стихійно сама собою виникнути не може. Вона є наслідком цілеспрямованого виховного і навчального впливу на особистість. Найбільш ефективним в цьому плані є активне навчання. Учень - активний учасник навчального процесу.

Активність його проявляється в самостійних пошуках засобів і способів розв’язання поставленої проблеми у набутті знань, необхідних для виконання практичних завдань. Все це дозволяє йому відійти від стандартів мислення, стереотипу дій, розвиває прагнення до знань. Першим вихідним положенням теорії активного навчання послужила концепція “предметного змісту діяльності”, розроблена академіком О.М. Леонтьєвим. Суть її зводиться до наступного. Пізнання - це діяльність, яка спрямована на засвоєння предметного світу. Отже, вона є предметною діяльністю. Вступаючи в контакти з предметами зовнішнього світу, людина пізнає їх і збагачується практичним досвідом як пізнання світом, так і впливом на нього. Друге вихідне положення активного навчання: людина по своїй природі - дослідник. Її пошукова діяльність полягає у виявленні особливостей, властивостей і характеристик явищ і об’єктів зовнішнього середовища, у визначенні їх сутності і змісту, в оцінці ролей, значень. На основі отриманої інформації людина, ставить для себе цілі і розробляє програму своїх дій. Пізнавальна діяльність людини відбувається в умовах активно-випереджаючого сприймання і відображення оточуючого світу, розв’язання різного роду проблемних ситуацій без чого поставлена мета не може бути досягнута. Із сказаного випливає, що навчально-виховний процес повинен: бути імітацією того середовища, в якому перебувають учні; містити в собі конкретні цілі, завдання і проблеми громадської і трудової діяльності людини; забезпечити формування здібностей, розв’язувати практичні завдання, змінювати і покращувати той предметний світ, у якому живуть діти зараз і будуть жити в майбутньому. Активне навчання повністю відповідає цим вимогам. В його основі лежить принцип безпосередньої участі, який зобов’язує вчителя зробити учасником навчально-виховного процесу, що вміє діяти, вести пошук шляхів і способів розв’язання тих проблем, які вивчаються у навчальному курсі. Цьому сприяють активні методи навчання, які дозволяють формувати знання, уміння і навички шляхом залучення тих, хто навчається, до активної навчально-пізнавальної діяльності. Серед активних методів навчання ми виділили наступні три основні блоки: а) дискусійні методи (групова дискусія, розбір казусів із практики, аналіз ситуації морального вибору тощо); б) ігрові методи: дидактичні і творчі ігри, в тому числі ділові (управлінські) ігри, рольові ігри (научіння поведінці, ігрова психотерапія, психодраматична корекція); контрігра (метод усвідомлення комунікативної поведінки); в) сензитивний тренінг (тренування міжособистої чутливості і сприймання себе як психофізичної єдності). Якщо характеризувати дискусійні методи, то початок інтересу психологів до дискусії відноситься ще до 30-х років XX століття і пов’язаний з роботами швейцарського психолога Ж.ПІаже. Він показав, що завдяки механізму дискусії з ровесниками, а також старшими і молодшими, дитина відходить від егоцентричного мислення і вчиться ставати на точку зору іншого. К.Левін досліджував проблеми групової дискусії і дослідження показало, що групова дискусія підвищує мотивацію і залучає учасників до розв’язання проблем, які обговорюються.

Як окрема ндивдуальнсть, так провдна меншсть продуктом свого оточення (народу). Свом генм, здбностя]ми, силою духа й вол вони можуть у певних перодах це оточення соб в цлост пдпорядкувати ,але сама х поява зале]жить вд його розвитку та яксного змсту. Ескмоси не дали певно не дадуть свтов Бетховенв Кантв, папуаси Едсонв, тунгузи чи вотяки великих полтичних систем провдникв. Не видадуть вони генв, бо наколи б так в них зявилися, то були б змарнован без вдповдних можливостей свого проявлення. В цьому не ма нчого випадкового Бо творчсть вибранцв даного народу (провдникв) обумовлються вимром багацтва його духа, його культурних, соцальних матеральних ресурсв, його внутршньою свободою, його зовншньою незалежнстю та його державними традицями. Ц власне ознаки длять народи на аристократв плебев, на сильних й слабих, пануючих поневолених, продуцентв цнностей х споживачв, або рунникв. Елта (провдна меншсть) функцю власного народу; внутршнй змст спроможност у великй мр залежать вд його зрлост й розвитку, а провдна роля вд постйного з народом контакту через втягнення найглибших його прошар]кв у процес активно спвтворчост з нею

1. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

2. Агресивна поведінка підлітків

3. Екологія та поведінка плазунів

4. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

5. Акцентуації характеру і девіантна поведінка

6. Девіантна поведінка
7. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
8. Електричні властивості молекул. Поведінка речовини в зовнішньому електричному полі

9. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

10. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

11. Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання географії в допоміжній школі

12. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

13. Экономическая география в дореволюционной России

14. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

15. География растениеводства Российской Федерации

16. География: 9 класс (Шпаргалка)

Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Литва: география и экономика

18. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

19. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

20. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

21. Экономическая география

22. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)
23. География Татарстана
24. География ЮАР

25. Экономическая география Франции

26. Физическая география СНГ (Азиатская часть)

27. Экономическая география одной из стран зарубежной Европы. Финляндия

28. География Австрии

29. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)

30. География в жизни и творчестве А.С.Пушкина

31. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

32. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки

33. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

34. География ислама в современном мире

35. Пространство и время в географии

36. Географо-туристическая характеристика Ирландии

37. География США

38. География США
39. Идеалы красоты: история и география
40. Планы к 20-ти выпускным сочинениям

41. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

42. Виховання учнів у науковій літературі

43. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

44. Место географии своей области в системе школьного географического образования

45. Особенности развития познавательных интересов учащихся к изучению географии в малочисленной сельской школе

46. Передающее устройство кодоимпульсной системы ТИ

47. География религии: ислам

48. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Основы разработки учебно-методического комплекса по коммерческой географии

50. География мировых товарных рынков

51. Модель 5-ти сил конкуренции портера как основа swot-анализа

52. Экономическая география 50 вопросов

53. ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ресурсы, экономика, география

54. География Узбекистана
55. География мирохозяйственных связей нефти и газа
56. География отраслей машиностроительного комплекса РФ

57. Экзаменационные билеты по экономической географии - весенний семестр 2001 года

58. Экономическая география Винницкой области

59. Экономическая география

60. География зерновых культур

61. Предложения по идеологии технического регулирования в облас-ти использования атомной энергии

62. Особенности географии и экологии видов рода Artemisia L. в Омской области

63. География населения

64. Глобальные изменения и география

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

65. Вопросы по географии

66. Англия: география, экономика, политическое устройство

67. География нефтяной промышленности

68. Единая транспортная система и география транспорта

69. География Канады

70. География выборов
71. География "Советская историческая энциклопедия"
72. Проблемы мета географии

73. Политическая география европейских меньшинств english

74. География отраслей национальной экономики

75. География и познание мира

76. География и глобальные проблемы

77. Билеты по географии

78. Билеты по географии 9 класс

79. Билеты по географии за 11 класс

80. География мегаполисов

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. География отраслей общего машиностроения

82. География турцентров

83. Экономическая География 9класс

84. Предмет географии. Географическа оболочка

85. География

86. Федор Николаевич Мильков и академическая география
87. Региональная демографическая политика и задачи географии
88. Этапы развития экономической географии

89. Шпаргалки по географии промышленности

90. География и геополитика

91. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

92. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

93. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

94. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

95. Важкі діти в сім’ї

96. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров

97. ИТ совершили революцию в географии

98. О некоторых письменных источниках по исторической географии Среднего Поволжья XI-XIII вв.

99. Старообрядческая Риторика в 5-ти беседах

100. Агресія як форма поведінки підлітків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.