Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Юридическая психология Юридическая психология

Принципы гражданско-процессуального права Украины

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота на тему: Принципи цивільного процесуального права. ПЛАН. 1. Вступ. 2. Поняття принципів і їх значення. 3. Система принципів і їх класифікація. 4. Принципи, закріплені в Конституції України. 5. Принципи, закріплені в цивільному законодавстві. 6. Система принципів цивільного процесу іноземних держав. 7. Висновок. 1.Вступ. Цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне судочинство побудовано на демократичних принципах (від лат. pri cipium — основа, засади). У принципах відображені політико-правові ідеї, погляди народу на право як соціальну цінність. У них в концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право такими якостями, які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і погляди у визначенні основ організаційної побудови правосуддя в цивільних справах, процесуальної діяльності суду і правового становища учасників процесу. Зміст принципів має демократичний характер і полягає в тому, що закріплені в нормах права, вони характеризують здійснення правосуддя тільки судом і на засадах рівності громадян перед законом і судом, одноособовість і колегіальність розгляду цивільних справ, незалежність суддів ї підкорення їх тільки законові, гласність, здійснення судочинства державною мовою. Широкі і реальні процесуальні права учасників процесу і надійні гарантії їх реалізації, доступність і простота судочинства, які дають можливість кожній заінтересованій особі реалізувати право на звернення до суду за захистом і на судовий захист, надане Конституцією України. 2. Поняття принципів і їх значення З розвитком суспільства принципи цивільного процесуального права розвиваються і вдосконалюються з урахуванням потреб політичних і соціально- економічних перетворень, подальшого забезпечення гарантій захисту суб'єктивних прав громадян, їх об'єднань і державних інтересів, а також підвищення ефективності судової Діяльності в забезпеченні законності і справедливості. На сучасному етапі розвитку України суворе додержання і законодавче вдосконалення повноти вираження і дії демократичних принципів цивільного процесуального права виступає важливою гарантією зміцнення законності як невід'ємної частини функціонування правової держави і демократичного правопорядку. Отже, значення принципів цивільного процесуального права полягає в тому, що в них відображені найбільш характерні демократичні риси і загальна спрямованість права та його найважливіших інститутів, у зв'язку з чим вони дають можливість пізнати суть цієї галузі права, її суспільний характер у цілому, а також окремих інститутів. Виконання завдань цивільного судочинства і його ефективність перебуває в прямій залежності від правильного застосування судами в справі норм матеріального і процесуального права, для чого необхідне пізнання їх змісту, регламентованих ними правил, їх спрямованості, місця в системі права, їх зв'язку з іншими нормами і юридичних принципів, які в них відтворюються. Принципи сприяють правильному пізнанню і застосуванню норм цивільного процесуального права, виступають основою для законодавчої практики, для підготовки, розроблення і прийняття відповідних їм за змістом правових норм і їх удосконалення.

Визначення в законодавстві принципів як загальних засад права (ст. 11 ЦПК) вплинуло на формування їх поняття в науці цивільного процесу. Вони розглядаються як основні (або правові) засади організації і діяльності суду', основні положення даної галузі права, які відображають її специфіку і зміст, або засади побудови процесу в цілому і всієї системи цивільних процесуальних дій і відносин відповідно до завдань правосуддя^; як основні ідеї, положення, керівні засади з питань здійснення правосуддя в цивільних справах, закріплені в нормах права^; як правові погляди народу на завдання і засоби діяльності суду по розгляду і вирішенню .цивільних справ"; як обумовлені базисом суспільства і виражені в змісті цивільного процесуального права суспільно-політичні, нормативно-керівні основи (засади) даної галузі права, які становлять її якісні особливості і виявляють демократизм, специфічні властивості процесуального права і відображають перспективи його розвитку^ В наведених й інших визначеннях принципів процесуального права відображаються їх характерні риси, але вони повністю не розкривають суті і змісту їх та потребують додаткових пояснень. Визначення принципів як основних засад, керівних положень, суспільно- політичних основ залишає поза увагою, що являють собою такі засади, положення, основи. Чиї вони і що відображають? Помилковим є визнання функціонування принципів цивільного процесуального права за межами законодавчого закріплення їх змісту, а тільки як теоретичних положень, які виражають необхідність певних способів і форм правового регулювання суспільних відносин. Принципи закріплюються в нормах права, їх положення, правила відображають суспільно-правові погляди народу як безпосередньо, так і через політичні партії, громадські і державні об'єднання, які беруть участь у соціально-політичному житті держави. Змістом таких суспільно-політичних поглядів будуть відносини, які входять до предмета регулювання даної галузі права. Таким чином, принципами цивільного процесуального права будуть закріплені в його нормах правові погляди українського народу на завдання і мету правосуддя в цивільних справах (цивільного судочинства), організаційної його побудови і процесуальної діяльності, процесуально- правових повноважень та процесуально-правового становища учасників процесу — громадян, підприємств, установ, організацій . 3. Система принципів і їх класифікація. Принципи цивільного процесуального права тісно взаємопов'язані між собою і в сукупності становлять систему (грецьке слово означає ціле. складене з частин). Кожний з принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує 'галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства, дія одного принципу обумовлює дію інших. Кожний з принципів не може існувати окремо від принципів системи, а тільки у взаємодії з ними, зміст окремих принципів розкривається з урахуванням змісту інших принципів галузі права. Кількісний склад системи принципів цивільного процесуального права в нормативному порядку не передбачений і в науці цивільного процесу визначається по-різному^ Це викликало зауваження, за яким кількісний склад системи постійний і не може бути довільно змінений за бажанням того чи іншого автора і що не може бути окремо взятих принципів для стадії чи процесуального інституту.

Але такі міркування не відповідають правовим реаліям і не узгоджуються з діалектикою, властивою для розвитку суспільно- правових категорій. Розвиток держави і права обумовив зміни в системі принципів у напрямі закріплення повноти їх змісту в нормативному регулюванні, встановлення нових принципів — публічності, охорони особистого і сімейного життя громадянина, неможливості процесуального сумісництва. Тому наука цивільного процесуального права покликана встановити всі принципи системи, розкрити їх зміст, роль і значення в функціонуванні цивільного судочинства, повноту законодавчого їх відтворення і шляхи розвитку. Цивільному процесуальному праву України притаманні і такі принципи, як публічність, раціональна процесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва. Зміст принципу публічності визначають правила, які надають право і зобов'язують органи прокуратури, державного управління, інші організації та окремих громадян захищати в цивільному судочинстві права інших осіб, державні і громадські інтереси (статті 113, 121 ЦПК). Цей принцип характеризує також встановлене ЦПК активне процесуальне правове становище суду (статті 15, 30, 143, 179). Принцип раціональної процесуальної форми впроваджений у правове регулювання процесуальних дій суду і учасників процесу (їх змісту, умов і порядку виконання) та спрямований на забезпечення швидкості, правильності й ефективності цивільного судочинства. Неможливість процесуального сумісництва як принцип полягає в тому, що кожний суб'єкт по одній справі може бути тільки в одному процесуальному становищі — позивача, свідка тощо. Для виявлення специфічних властивостей принципів вони класифікуються на групи за різними ознаками: а) за дією в системі права на загальні, міжгалузеві і галузеві; б) за формою нормативного закріплення — закріплені Конституцією України і в законодавстві про судочинство; в) за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб'єктів правовідносин — на принципи, які визначають процесуально-правову діяльність суду і органу судового виконання та на принципи, які визначають процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у праві, й інших учасників процесу; г) за предметом регулювання — на принципи організації правосуддя (судоустрою і судочинства) і функціональні — принципи процесуальної діяльності (судочинства); на принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, об'єктивна істина та ін.), і принципи, які визнають процесуальну форму виконання процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність); д) за їх значимістю — на фундаментальні (абсолютні — диспозитивність, рівноправність сторін, суддівське керівництво і процесуальний формалізм) і на конструктивні (відносні — всі інші принципи). Класифікацію принципів можна проводити за змішаною основою, наприклад, за дією в системі права і за формою нормативного закріплення або за предметом правового регулювання, але найбільш поширена класифікація принципів — за формою нормативного закріплення. До принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією України, належать такі принципи: здійснення правосуддя виключно судами (ст.

Процессуальный порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции Порядок судебного заседания в суде кассационной инстанции определяется по правилам разбирательства дела в суде первой инстанции (ст.P158, 159PГПК) и построен на общих принципах гражданского процессуального права. Однако кассационное производство как самостоятельная стадия гражданского судопроизводства имеет специфические цели, предмет судебного разбирательства, содержание, отличающие её, от других стадий процесса. Так, цель судебного разбирательства во второй инстанции заключается не в разрешении дела, а в проверке законности и обоснованности решения, принятого судом первой инстанции. Особенности пересмотра дела в кассационной инстанции заключаются: в коллегиальном рассмотрении дела, отсутствии секретаря судебного заседания и протокола судебного заседания, в последствиях неявки лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, в характере исследования доказательств и др. Законодатель предусмотрел специальные сроки рассмотрения дела в кассационной инстанции (ст.P348PГПК)

1. Принципы гражданского процессуального права

2. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

3. Общие принципы гражданского процессуального права

4. Предмет гражданско-процессуального права

5. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

6. Система гражданского процессуального права
7. Гражданское процессуальное право
8. Действие норм гражданского процессуального права во времени и пространстве

9. Источники гражданского процессуального права

10. Метод гражданского процессуального права

11. Подсудность в гражданском процессуальном праве

12. Принципы хозяйственного процессуального права

13. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

14. Понятие гражданско-правового договора и принципы его заключения

15. Реализация субъективных процессуальных прав и обязанностей сторон в гражданском и арбитражном судопроизводствах

16. Место обязательственного права в системе гражданского права

Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

18. Принципи кримінального права

19. Гражданско-процессуальные правоотношения

20. Гражданские процессуальные правоотношения

21. Гражданская процессуальная ответственность

22. Гражданские процессуальные правоотношения
23. Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав в стадии предварительного расследования
24. Поняття та система принципів трудового права

25. Принципы европейского договорного права

26. Принципы и общие правила конституционного судопроизводства

27. Принципы уголовно-исполнительно права

28. Процессуальное равноправие сторон в гражданском судопроизводстве

29. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы осуществления правосудия

30. Арбитражное процессуальное право

31. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

32. Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

33. Развитие Процессуального права в России

34. Арбитражное процессуальное право РФ

35. Задачи по уголовно-процессуальному праву

36. Арбитражно-процессуальное право и судебные издержки

37. Источники арбитражного процессуального права

38. Источники уголовно-процессуального права
39. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном процессе
40. Основы хозяйственного процессуального права

41. Процессуальное право средневековой Сербии

42. Уголовно-процессуальное право

43. Уголовно-процессуальное право

44. Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный закон

45. Когнитивные процессы в психологии

46. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

47. Принцип гласности гражданского процесса

48. 1. Римский гражданский процесс: понятие, формы, основные черты, вещи в римском праве. Классификация вещей

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Злоупотребление правом: теория проблемы с точки зрения применения статьи 10 гражданского кодекса РФ в арбитражном процессе

50. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского процесса

51. Шпоры по гражданскому праву и процессу

52. Бюджетный процесс, его принципы и стадии

53. Понятие и принципы гражданского общества

54. Прокурорский надзор за защитой прав и законных интересов субъектов в гражданском процессе
55. Стадия надзорного производства в гражданском процессе
56. Гражданское право - сделки

57. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

58. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

59. Гражданское общество и право по Гегелю

60. Гражданское право (Контрольная)

61. Гражданское право (Контрольная)

62. Гражданское право (Шпаргалка)

63. Гражданское право РФ

64. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки

65. Гражданское право

66. Гражданское, торговое и международное частное право

67. Объекты гражданских прав

68. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

69. Ответы по Гражданскому праву РФ

70. Пределы осуществления гражданских прав
71. Способы защиты гражданских прав
72. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

73. Шпаргалка по гражданскому праву

74. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

75. Представительство по гражданскому праву

76. Осуществление гражданских прав

77. Шпаргалки по гражданскому праву

78. Шпора по гражданскому праву

79. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

80. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Гражданское право в системе права

82. Гражданское право РФ

83. Актуальные проблемы гражданского права

84. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

85. Недействительность сделок в Гражданском праве

86. Гражданский процесс
87. Гражданский процесс (Контрольная)
88. Гражданский процесс (Контрольная)

89. Доказательства в гражданском процессе

90. Ответственность в российском гражданском праве

91. Стороны в гражданском процессе

92. Кассационное производство в гражданском процессе

93. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

94. Шпаргалка к Гос Экзамену по Гражданскому Процессу (по ГПК РФ)

95. Гражданское право в ходе истории

96. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

98. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

99. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

100. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.