Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Вадима ГетьманаРЕФЕРАТ на тему: &quo ;Соціологія культури&quo ;Виконала: студентка спеціальності 6402 11 групи 1 курсу, Пономаренко О.В. Перевірив: викладач Дворецька Г.В.Київ - 2009 ПланВступ 1. Зміст і сутність культури 2. Соціологія культури: історія виникнення й предмет 3. Структура й принципи культури 4. Функції й форми культури Висновок Список використаної літератури ВступПоняття &quo ;культура&quo ; має досить тривалу історію. Воно походить від латинського слова, що означає оброблення (землі), облагороджування, виховання. Культура - сукупність способів і методів матеріальної та духовної людської діяльності, об'єктивно втілених у матеріальних і духовних носіях, які передаються наступним поколінням. Соціологія культури є галуззю соціології і водночас культурознавчою наукою. Вона знаходиться на межі філософії і культурології. Щоб пізнати соціологію культури як наукову дисципліну, необхідно розглянути її в контексті соціологічного знання і в контексті інших наук про культуру, а в більш широкому плані - визначити співвідношення соціології та культурології, роль і місце її серед інших наук про культуру. У цей час існує близько 300 варіантів визначення культури. Така розмаїтість, безумовно, свідчить про те, що культура в житті людства займає особливе місце. Вона є показником матеріальної й духовної зрілості суспільства. У ній втілені здатності суспільства в кожний конкретний історичний період забезпечувати функціонування громадського життя. Ці здатності характеризуються рівнем досягнутих знань, якістю й розмаїтістю створених знарядь праці й засобів життя, умінням практично їх застосовувати й використовувати у творчих цілях, ступенем оволодіння стихійними силами природи, удосконалювання соціального життя в інтересах суспільства. 1. Зміст і сутність культуриКультура, мабуть, виступає як якісна сторона будь-якої діяльності, як спосіб мислення й поводження. При цьому вона являє собою певні цінності, як матеріальні, так і духовні. У реальному житті вони злиті, але є й розходження. Матеріальна культура, як правило, предметна, відчутна. Духовні цінності можуть виступати не тільки в предметно-речовинній оболонці, але й в акті творчої діяльності. Компоненти матеріальної культури мають чітке вираження. Цього не можна сказати про духовну культуру. Одні дослідники порівнюють культуру з усією соціальною сферою, інші - з духовним життям, треті представляють її як сукупність матеріальних і духовних цінностей і т.п. Однак, вважається, що зміст зазначеної категорії не може бути обмежено якою-небудь одною сферою життя (матеріальною або духовної), одною ціннісною характеристикою (моральною або політичною), одною формою діяльності (пізнавальної, просвітньої, організаційної й т.п.). Специфіка культури полягає в тому, що вона, являючи собою відомі цінності, у той же час характеризує різні явища громадського життя. Культура є соціальним феноменом, і в цьому змісті вона протиставляється натурі (природі). У культурі фіксуються: загальна відмінність людської життєдіяльності від біологічних форм життя; якісна своєрідність форм життєдіяльності в рамках окремих епох, країн, класових, національних, демографічних спільнот людей; особливості поводження, свідомості, діяльності людей у конкретних сферах життя.

2. Соціологія культури: історія виникнення й предметРозуміння культури як соціального феномена надає право й можливість виокремити у великому світі соціологічної науки особливий напрямок - соціологію культури. Соціологія культури як специфічна галузь загальної соціології виникла як у ФРН і Франції в 70-ті рр. ХХ століття. Вона опиралася на методологічні принципи М. Вебера (ідея про соціологію як емпіричній науці про культуру), на вчення про динаміку культурних об’єктивацій Г.Зиммеля, на погляди К. Мангейма в області соціології знання й теорії ідеології. Соціологія культури виникла як реакція на відому обмеженість позитивістської соціології, що не справляється з аналізом складних соціальних процесів, у тому числі - процесів у сфері духовного життя, науки, мистецтва, релігії, ідеології. Соціологія культури прагне до соціологічного розкриття історико-культурного матеріалу, накопиченого родинними культурологічними дисциплінами, з метою вивчення впливу ідей на соціальну структуру суспільства, на соціальні інститути, соціальні рухи, на швидкість і характер соціокультурного розвитку. Соціологія культури орієнтована не стільки на фіксування й опис тих або інших явищ культури, скільки на дослідження генезису й історичних трансформацій різних культурних форм. Предметом соціології культури можна вважати саму культуру як складне динамічне утворення, що має соціальну природу й виражає соціальні відносини, спрямовані на створення, засвоєння, збереження й поширення предметів, ідей, ціннісних подань, за допомогою яких забезпечується взаєморозуміння людей у різних соціальних ситуаціях. Культура породжується матеріальними потребами людей, їх інтелектуальними, моральними, етичними й іншими потребами, практичними інтересами різних соціальних спільнот, груп й індивідів. Соціологія культури активно вивчає тенденції культурного розвитку суспільства. Вона виявляє вплив науково-технічного прогресу на культурні процеси, досліджують соціально-культурні наслідки урбанізації, вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості, на суспільні настрої. Соціологія культури фіксує зміни національних, духовних, сімейних, побутових відносинах, викликані поширенням утворення, динамікою чисельності установ культури й т.д. Подання формуються на особистісному рівні й сполучають у собі образи, знання, відносини й оцінки. Соціокультурні зразки - результати діяльності в типових життєвих ситуаціях. Цінності - те, чому віддається перевага стосовно певних предметів і соціокультурних зразків. Соціокультурні норми - відносно стійкі зразки поводження, що фіксують у кожній сфері культури або значимої ситуації взаємодії межі дозволеного. Зазначені типи культурних утворень виконують важливі функції в соціальному житті, породжуються нею й служать установленню взаєморозуміння між людьми в процесі соціальної взаємодії. 3. Структура й принципи культуриУ питанні про розуміння структури, основних елементах культури серед дослідників немає єдності. Так, в американській соціологічній школі культуру структуризуют у такий спосіб: 1) Мова є основним засобом передачі культури, має високу пристосовність до потреб людини.

2) Відносини. Культура не тільки відповідає на запитання &quo ;що є&quo ;, тобто описує за допомогою понять те, із чого складається світ, але й указує на зв'язок один з одним у просторі й часі різних явищ, може відповістити на запитання &quo ;що може бути&quo ; у результаті взаємодії складових частин соціального організму. 3) Цінності - поділені більшістю переконань щодо цілей, до яких варто прагнути. Цінності можуть бути різними в різний історичний час і при різному соціальному пристрої. Вони дають критерії оцінки дій, предметів, ідей, думок і становлять головне в культурі. 4) Норми - правила, що визначають, як повинна поводитися людина, щоб &quo ;вписатись&quo ; у цінності культури свого суспільства. Норми, стандарти, правила поведінки обґрунтовуються цінностями. Ряд сучасних вітчизняних дослідників бачать у структурі культури, крім відзначених раніше, й інші елементи. Принципи культури: наступності, що виступає як необхідний зв'язок між новим і старим у процесі розвитку. На основі принципу наступності ґрунтується так званий культурний консерватизм, що затверджує цінність і своєрідність національної культури, що ставить своїм завданням збереження &quo ;високої культури&quo ;, що не тільки сама по собі коштовна, але і є однією з головних умов соціальної й політичної стабільності. Творцями цього плину були А.А. Григор'єв, Ф.М. Достоєвський, Н.Н. Страхів. Корінна їхня ідея - &quo ;національний ґрунт&quo ; - основа соціального й духовного розвитку; цілісності, єдність матеріальної й духовної культури, гуманітарного й технічного знання. Все матеріальне - свого роду &quo ;сховище&quo ; духовного, все духовне так чи інакше реалізується через матеріальне; проникнення культури в усі сфери соціального життя. У цьому проявляється її творчий характер. Вона об'єктивується у всіляких продуктах діяльності - як у матеріально-предметних, так і символічно-знакових; здатність до саморозвитку, що проявляється в основному в трьох формах: 1) стихійна, неусвідомлена; 2) метод спроб і помилок, де високий відсоток випадковості; 3) свідома діяльність, пов'язана з інноваціями, науковим розрахунком, розробкою принципово нових проектів. взаємодія культур. Вона може відбуватися як у середині певної культури (зв'язку між поколіннями, людьми фізичної й розумової праці, між класами й націями однієї держави), так і між культурами різних країн і народів. Подібна взаємодія породжує різноманіття культур: у надрах окремого суспільства або народу (субкультури), у масштабах усього людства (соціокультурні супер-системи, наприклад, Схід і Захід). 4. Функції й форми культуриКультура виконує різноманітні й відповідальні соціальні функції. Насамперед вона, по думці Смелзера, структуризує громадське життя, тобто робить те ж, що генетично запрограмоване поводження в житті тварин. Засвоєне поводження, загальне для цілої групи людей і передається з покоління в покоління, є культура. Сам цей процес називається соціалізацією. У його ході цінності, переконання, норми, ідеали перетворюються в частину особистості й формують її поводження. Функції культури: 1. духовно-моральна функція культури.

Вчерашние бунтари, герои баррикад оказались депутатами парламента, профессорами, министрами, модными социологами, известным писателями и т. д. Последнее поколение Франкфуртском школы в лице Хабермаса и Негта стали идеологами левого крыла социал-демократии. Причем в случае с Хабермасом трудно говорить уже даже о левом крыле. Это просто политическая философия, не отрекающаяся от марксизма, но вполне укладывающаяся в рамки буржуазной общественной мысли. Хабермас пишет про очень важные вопросы. Он изучает социальную сферу, значение которой в обществе существенно повышается. Хабермас показывает, что по мере того, как развивается общество, в нем начинает нарастать значение внеэкономических факторов. Мы освобождаемся от вопроса о том, где достать пропитание, как не умереть с голоду. Такие вопросы, как потребность в образовании, здравоохранении, культуре, потребность в общении, кстати говоря, потребность и солидарности и т. д., выходят на передний план. Кто является представителем социальной сферы? Социал-демократия. Можно сказать, что социал-демократия, переставшая быть революционной и даже реформистской силой, - это политическое воплощение социальной сферы, представитель ее интересов

1. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

2. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

3. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

4. Соціологія як наука про суспільство

5. Соціологія як соціальна система

6. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
7. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
8. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

9. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

10. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

11. Санітарна мікробіологія як наука

12. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

13. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

14. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

15. Машинобудування як галузь важкої промисловості

16. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

17. Екологічне право як галузь права

18. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

19. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

20. Культура як феномен суспільного розвитку

21. Філософія як галузь наукового знання

22. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки
23. Соціологія культури
24. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

25. Розвиток та сучасний стан соціології

26. Соціологія культури

27. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

28. Соціологія: становлення та сучасність

29. Етносоціологія та соціологія нації

30. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

31. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

32. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

34. Ідентифікація у сучасній соціології

35. Основи соціології

36. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

37. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

38. Розвиток соціології в Україні
39. Соціологічне вчення Спенсера
40. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

41. Соціологічне інтерв’ю

42. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

43. Соціологія - наука про суспільство

44. Соціологія конфлікту

45. Соціологія релігії

46. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

47. Освіта як соціокультурний феномен

48. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

50. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

51. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

52. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

53. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

54. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
55. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
56. Соціальне та особисте страхування

57. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

58. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

59. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

60. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

61. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

62. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

63. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

64. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

66. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

67. Суть та принципи соціальної держави

68. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

69. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
72. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

73. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

74. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

75. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

76. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

77. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

78. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

79. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

80. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

81. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

82. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

83. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

84. Механізм та біологічне значення запалення

85. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

86. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
87. Предмет і завдання вивчення гістології з цитологією та ембріологією
88. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

89. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

90. Економіка праці та соціально-трудових відносин

91. Організація як соціальне утворення

92. Соціально-трудові відносини як система

93. Управління, як соціальний феномен

94. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

95. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

96. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

97. Тривожність як соціально-педагогічне явище

98. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

99. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.