Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Слово &quo ;ідеологія&quo ; вперше було вживано у 1796 р. французьким філософом і економістом Дестютом де Трасі, який визначив його як нову науку, що вивчає людську свідомість в усіх її аспектах. Найчастіше під цим поняттям розуміється система цінностей чи поглядів, визнаних як факт чи істина окремою групою людей, в яких відображається і оцінюється ставлення людей як один до одного, так і до тієї або іншої дійсності. Сукупність же політичних інтересів, ідей, програм та політичних відносин певного класу (групи) з іншими соціальними спільнотами дозволяє ввести в ужиток окремо поняття &quo ;політична ідеологія&quo ; . Політична ідеологія (від грец. ідеа - поняття і Іоgоs - вчення) - це система концептуально оформлених політичних, правових, релігійних, філософських уявлень, поглядів та ідей на політичне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, умонастрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та інших суб'єктів політики. Особливістю політичної ідеології є те, що вона створюється діяльністю певних сил - теоретиків, політичних діячів, учених, які представляють інтереси того чи іншого класу або соціальної групи. Народні ж маси, різні соціальні спільноти безпосередньо участі у цих процесах не беруть, хоча їхні інтереси, уявлення про суспільно - політичне життя є визначальним фактором і найважливішим поживним ґрунтом для її формування. Політична ідеологія як особлива форма суспільної свідомості, як специфічний вид ідеології має свою внутрішню структуру, котра являє собою комплекс окремих елементів, а саме: ідей, гіпотез, концепцій, теорій, ідеалів, гасел, програм політичного розвитку Головним для її збереження структури і забезпечення її функціональної дієвості є системність, скоординованість дій, несуперечливість змісту її елементів, логічна і смислова впорядкованість зв'язків і відносин між ними, політична стабільність. Первинним, вихідним елементом політичної ідеології є політична ідея, яка в сучасній політологічній літературі розуміється як форма відображення політичної дійсності, як результат осягнення думкою предмету пізнання - політичного процесу. Вона виступає своєрідним &quo ;містком&quo ; переходу від думки до дії, від свідомості до активності. Важливим етапом для політичної ідеї є її поступовий перехід в політичну гіпотезу. Цей етап є завжди надзвичайно складним, оскільки факти, які слугують відправним моментом при формуванні гіпотези, не будучи оформлені в цілісну систему знання, продовжують залишатись лише матеріалом для її вироблення. Наукова гіпотеза опирається на результати спостереження та експерименту, розробники намагаються узгодити її не лише з відомими фактами суспільного розвитку, а й теоретичними принципами, що перевірені практикою. Однак є чимало гіпотез, які невірно, часом однобоко тлумачать відомі факти і штовхають до помилкових висновків. Кожна наукова гіпотеза не має самодостатнього значення, а тому прагне &quo ;пережити себе&quo ;, вчасно самоліквідуватися, поступово або якісним стрибком перетворитись у концепцію політичного розвитку. Політична концепція - це форма знання, в якій змістовно виражене цілісне розуміння об'єкта пізнання.

Вона включає в себе відповідну методологічну і логічну базу, поняття, що розкривають шляхи застосування політичного знання до політичної дійсності. Це ще не до кінця достовірна теорія, в ній відбувається лише суттєве поглиблення знань, в тому числі і у вигляді догадок та помилкових узагальнень. Найважливішим системотворчим елементом внутрішньої структури політичної ідеології є політичні теорії, які становлять логічно струнку систему взаємопов'язаних принципів, закономірностей політичного розвитку і методів, способів доведення істинності знання, за допомогою якої описуються сутнісні характеристики ідеалізованих об'єктів, концептуальних структур і моделей, одержаних в результаті досліджень об'єктивної реальності - суспільств, держав, соціальних груп, партій, громадських організацій, політичних поглядів і дій. До структури політичних ідеологій невід'ємною частиною входять також політичні ідеали та політичні гасла. Політичні ідеали - це уявлення політичного суб'єкта про дальшу досконалість політичного устрою суспільства. Найважливішими їх характеристиками є: 1) властива їм особливість випереджуючого відображення дійсності на основі передбачення, прогнозу; 2) політичний ідеал активно впливає на розвиток суспільних відносин, свідомість і світогляд людей, виступає критерієм оцінки їх політичної діяльності. Політичні гасла - заклики, які в короткій формі відображають керівні ідеї, завдання, вимоги, директиви політичних перетворень. Вони демонструють привабливість політичного ідеалу, шляхи і форми його реалізації. На всіх етапах політичного розвитку політичні гасла покликані відповідати реальності, вони не можуть &quo ;застигнути&quo ;, стати &quo ;вічними&quo ;, оскільки в іншому випадку перестають бути привабливими. Найбільш вагомим елементом політичної ідеології, засобом її матеріалізації є програма політичного розвитку, яка включає в себе всі вище названі елементи: ідею, гіпотезу, концепцію, теорію, ідеал, гасло. Політична програма - це пропонований план діяльності класу, соціальної групи, партії щодо реалізації їх політичних інтересів. У ній в упорядкованій формі теоретично обґрунтовуються основні позиції в політичній сфері, викладається послідовність дій в теперішньому і майбутньому залежно від цілей, що стоять перед політичним суб'єктом, обґрунтовуються завдання щодо завоювання або утримання політичної влади, визначаються форми і методи реалізації пропонованих політичних перетворень. Це форма існування теоретичного знання і форма взаємозв'язку теорії та практики політичного розвитку. В сучасних умовах політична ідеологія не тільки одна з організаційних, регулюючих систем, що корегують, спрямовують життя суспільства й людини, але й безпосередньо зв'язана функціонально з політичною системою суспільства, політичним режимом держави, політичною культурою та етикою. Без розгляду і врахування взаємозв'язків названих структурних одиниць політичної ідеології з різними системами політичних поглядів неможливо зрозуміти сутність таких політологічних феноменів, як політичне буття, політична діяльність, політична свідомість, політична партія, політичні інститути.

Політична ідеологія набуває особливої актуальності у зв'язку із утвердженням в суспільстві ідейного і політичного плюралізму, появою політичної опозиції, що породжує конкуренцію і суперництво різних ідеологій. Правильно сформульовані політико-ідеологічні доктрини із-за таких умов дають змогу розробити адекватні підходи до певних соціальних процесів, проблем внутрішньої і зовнішньої політики, які мають місце у суспільстві. Реалізація ж кожної з них об'єднує прагнення певних суспільних сил до завоювання та вмілого використання влади, підпорядкування собі громадської думки, чітких дій від своїх прихильників. Політична ідеологія в кожному суспільстві виконує чимало важливих функцій: захисну, пізнавальну та соціально-регулюючу. Захисна функція, зокрема, передбачає захист інтересів та ідеалів певного класу (групи). В ній теоретично осмислюються і формулюються становище та потреби цих спільнот, що сприяє втіленню їхніх інтересів у життя, виробленню відповідних їм типів мислення, поведінки і програм політичної діяльності. Державною (офіційною) ідеологією кожної країни є ідеологія економічно і політично пануючого класу. Однак на сучасному етапі цивілізації все більше віддається перевага загальнолюдським цінностям та інтересам, а не сфері ідеологічної боротьби, яка дедалі звужується і все менше поширюється на політичну діяльність. Відбувається поступовий процес деідеологізації свідомості, що дає можливість кожному громадянину бути захищеним щодо вибору своєї власної ідеології. Пізнавальна функція допомагає громадянам озброїтись необхідними знаннями про політичну дійсність, сприяє зростанню їхньої політичної культури. Однак політична ідеологія не завжди адекватно відображає реальність, часто виявляє упередженість. На відміну від &quo ;чистої&quo ; науки, яка шукає тільки істину за допомогою різних наукових методів пізнання, вона дбає ще й про захист інтересів та ідеалів класу, певного режиму, тощо. До того ж їй бракує об'єктивних методів пізнання, її носії часто оперують ритуально-догматичними стереотипами апробація яких у кращому разі здійснюється здоровим глуздом, а частіше - корпоративними інтересами суб'єктів. Тому не дивно, що політична ідеологія на догоду тим, кого захищає, нерідко висвітлює політичні явища і процеси упереджено, однобічно, а то й їх фальсифікує. Соціально-регулююча функціясприяє формуванню і координуванню відносин між соціальними спільнотами за певними принципами, безпосередньо впливає на реалізацію наявних соціально-економічних, політичних та інших програм розвитку суспільства, на політичну активність і соціальний вибір громадян. У світовій науковій літературі є кілька критеріїв класифікації політичних: ідеологій. Так, в залежності від втілення в ідеології реальних соціальних чи політичних інтересів називають прогресивні, ліберальні, націоналістичні, шовіністичні та інші ідеології. Марксисти ж в основу класифікації кладуть класовий критерій, в результаті чого політичні ідеології поділяються на буржуазні, дрібнобуржуазні і пролетарські. Є класифікація за світоглядним принципом - матеріалістичні, ідеалістичні, релігійні, марксистські і неомарксистські.

Переломовий етап у розвитку революцйно-визвольного руху на захдноукранських землях закнчився добрим наслдком повним органзацйним, дйовим  дейним уодностайненням УВО-ОУН. Головн длянки тогочасно дяльности УВО бойов акц  вйськова виховно-вишкльна праця стали референтурами ОУН. Сталося це в 1933 роц. В Крайовй Екзекутив ОУН на захдньоукранських землях, вйськовим референтом призначено сл. п. Михайла Колодзнського, а псля його визду за кордон сл. п. Дмитра Грицая (ген. Перебийте). Бойовим референтом був сл. п. Роман Шухевич-Дзвн. Дальший розвиток подй пдтвердив правильнсть напрямку т теч, яку обстоював Роман Шухевич. Таке закнчення цього процесу дало нацоналстичному рухов на захдноукранських землях велику розгнну силу, допомогло розлитись широким рчищем вд визначних бойових актв до полтично-революцйних акцй, у яких брали активну участь широк народн маси, а одночасно поглибити дейно-полтичний змст та змцнити органзацйнодйову спаянсть. II. В останн роки перед початком друго свтово вйни ОУН на захдньо-укранських землях переживала нову кризу

1. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

2. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

3. Загальная характеристика специализированных установок ООН

4. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

5. Загальна характеристика класу Птахи

6. Загальна характеристика Австралії
7. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації
8. Загальна характеристика права власності

9. Загальна характеристика системи органів влади

10. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

11. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

12. Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP

13. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)

14. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

15. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

16. Загальна характеристика священної книги ісламу – Корану

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

18. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

19. Загальна характеристика інвестиційних ризиків

20. Загальна характеристика основних економічних моделей

21. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

22. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі
23. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
24. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

25. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

26. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

27. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

28. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

29. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

30. Політичні права і свободи громадян України

31. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

32. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

33. Нестор Махно: історично-політичний портрет

34. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

35. Політичний режим

36. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

37. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

38. Політичний іслам
39. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
40. Суспільно-політична діяльність Костомарова

41. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

42. Політична географія як складова частина СЕГ

43. Держава і політична система суспільства

44. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

45. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

46. Політична система США

47. Політично-правова теорія Жана Бодена

48. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

49. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

50. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

51. Сучасна мовна політика України

52. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

53. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

54. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
55. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч
56. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

57. Політична і судова система Київської Русі

58. Політична історія Київської Русі

59. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

60. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

61. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

62. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

63. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

64. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы

65. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

66. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

67. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

68. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

69. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

70. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
71. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі
72. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

73. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

74. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

75. Суспільно-політичне та культурне життя України

76. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

77. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

78. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

79. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

80. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

81. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

82. Економічна та торгово-політична роль митного збору

83. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

84. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

85. Вибори та їх роль у політичному житті України

86. Держава – головний інститут політичної системи суспільства
87. Етапи розвитку політичної думи в Україні
88. Історія світової політичної думки

89. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

90. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

91. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

92. Партійна система України. Політичний маркетинг

93. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

94. Політичні партії, організації и рухи

95. Політичні погляди Липинського

96. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

97. Політичні режими

98. Політичні технології

99. Політологія. Політичні системи в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.