Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Буття як проблема філософії

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

I. Вступ. II. Буття як проблема філософії. 2.1. Категорія буття, її сенс і специфіка. 2.2. Основи форми буття, їх єдність. Світ як сукупна реальність. 2.3. Буття людини та його основні форми. Специфіка людського буття. III. Висновки. Список використаних джерел. Передмова. Поняття буття вперше застосував у філософії античний філософ Парменід (V-IV ст. до н.е.). в період Парменіда частина людей перестала вірити у міфологію, оцінюючи її як вигадку. Тим самим руйнувалися основи тодішнього розуміння світу, базу якого складали боги і традиції. Світ, що здавався людям доти надійним і стабільним, виявився нестабільним і хитким. Людина втратила життєву опору. Оцінюючи античний період життя суспільства, сучасний іспанський філософ Ортега-і-Гассет писав, що тривога і страх перед світом людей, які втратили опору в житті, надійний світ традицій, віру в богів, безперечно були жахливими. Саме тоді Парменід усвідомив ситуацію, фактичну кризу людського існування і поставив на місце влади богів – владу думки. У філософських бесідах Парменід обґрунтовував наявність у світі нової сили, здатної отримувати світ людини, і Всесвіт у порядку і гармонії, забезпечувати стабільність і надійність. Така сила, за Парменідом, - необхідність, що, насамперед, асоціювалася за порядком. Заведений у Всесвіті хід речей, говорив Парменід, не може раптово, за чиєюсь волею змінитися: день завжди прийде на зміну ночі, сонце раптово не погасне, люди не загинуть водночас. Парменід визнавав наявність за речами предметно-чуттєвого світу, своєрідного гаранта існування. Незримий світ – гарант видимого світу – найдосконаліший, найпрекрасніший і гармонійно влаштований, де панують Благо, Світло, Добро. Саме такий світ, що раціонально осмислюється і осягається, називав Парменід буттям. Введення Парменідом у філософію поняття буття виявилося перспективним. За допомогою поняття буття філософи розробляли потім різні концепції світу. Так, І. Кант створює гносеологічну концепцію буття. На думку філософів, буття - це життя. Буття у філософській антропології розглядається як здатність людини виходи за сферу об’єктивності і обґрунтовувати усе суще. Неотомісти вищою реальністю визнають чисте буття і розуміють його як божественний першопочаток, що має духовний зміст. У контексті марксистської філософії буття ототожнюється з природою, буття взагалі є відкрите питання, починаючи з тієї межі, де припиняється поле зору. На думку неопозитивістів, питання про відношення мислення до буття не наукове, том, що філософський аналіз не поширюється на об’єктивну реальність, а обмежується лише безпосереднім досвідом або мовою. Німецький філософ-екзистенціаліст М.Хайдеггер (1889-1976) віддав сорок років життя вивченню проблеми буття. У своїй праці „Буття і час” він вважає необхідним поновити питання про буття, відведене, на його погляд, європейською філософією у сферу абстракцій і логічних розробок. Буття, на його погляд, було і лишається головною справою думки. Питання про буття найбільш важливе для людської істоти. М.Хайдеггер визначає його як „Dasei ”: тут буття, відкрите буття, чиста присутність до речових визначень.

Французький екзистенціаліст Ж.-П.Сартр (1905-1980)відмітив, що життя – чиста, логічна тотожність з собою самим. Будучи існуванням, буття втрачає вагомість і зносити його можна лише завдяки тому, що вміщує в собі ніщо. У вітчизняній філософії існують різні підходи до розуміння буття. Філософ Г.Сковорода виділив три світи: мікросвіт, макрокосм і світ символів. Матеріаліст І.Франко розумів під буттям природу. У сучасній філософії існує багато підходів вирішення проблеми буття. І все ж кожний із способів вирішення проблеми містить питання, невизначеність, які стимулюють нові філософські пошуки. II. Буття як проблема філософії. 2.1. Категорії буття, їх сенс і специфіка. У широкому розумінні буття є захоплююча реальність, гранично загальне поняття про суще взагалі. Буття є те, що існує: матерія, речі, властивості, зв’язки і відносини. У формі духовної реалісті існують ідеї, теорії, гіпотези, навіть плоди найбурхливішої фантазії, науки, міфи та ін. Отже, буття охоплює і матеріальне, і духовне. На відміну від категорії існування, де акцент робиться на вираженні просто наявності якихось фрагментів реальності, у категорії буття не саме наявність, а присутність конкретних реальностей у їх якісній визначеності. Категорія буття повніше характеризує багатоманітний світ, тому що існувати і бути виражають різний зміст, що відрізняється вже на рівні буденної свідомості. Якщо людина соціально пасивна. Обмежується життям живої істоти, то про неї говорять, що така людина не живе, а існує. Буття людини, отже, по своїй суті, передбачає активний прояв усіх її сил у всіх сферах життєдіяльності. Буття – загальна основа практично діяльного і пізнавального освоєння людиною світу. Важливою особливістю категорії буття вважається обов’язкова наявність у реальних речей певних властивостей. Щоб мати які-небудь властивості, річ спочатку повинна бути. І в такому розумінні буття передує всьому, що є у світі. За М.Хайдеггером, буття – своєрідна просіка, що відкриває таємницю сущого і робить його доступним і розумним. Сенс буття якраз і полягає у розкритті таємниці. Такий сенс може появлятися лише у наявності людського існування, розкриття якого відбувається завдяки настроям. А сенс існування – у виявленні буття як просіки всього сущого. 2.2. Основні форми буття, їх єдність. Світ як сукупна реальність. Існують такі форми буття: Буття речей, властивостей, відносин, процесів природного і штучного походження (тобто створених зусиллями людини); Буття людини; Буття соціальне, в якому розрізняють соціальне життя окремої людини і буття суспільства як цілого; Буття ідеальне (духовне), що поділяється на суб’єктивоване ідеальне (індивідуальне), об’єктивне (поза індивідуальне) і об’єктивоване ідеальне (сукупність завершених творінь духу); Буття біосферне (земна оболонка, охоплена біологічним життям); Форми буття мають свої особливості. Буття природи (перша природа), її речі, властивості і відносини, стани і процеси характеризуються тим, що буття природне об’єктивне, первинне і не залежить від свідомості людини. Природа безкінечна в часі і просторі, була завжди, є і буде.

Однак така особливість притаманна лише природі, тоді як життя окремих речей, властивостей і відносин характеризується чергуванням буття і небуття. Буттю природи, отже, притаманний взаємозв’язок минущого і не минущого буття окремих речей, процесів і станів у не минущому бутті природи. Особливість буття речей, вироблених людиною („другою природою”), - тісний взаємозв’язок природного матеріалу, втіленого ідеального (духовного), опредмеченої (перенесеної на предмет) діяльності людини, а також соціальної функції створених речей. Штучна природа – свій єдиний, цілісний, такий, що розвивається за специфічними законами, створюється на основі мети, покладеної в діяльність людини, і включає знаряддя праці, промисловість, предмети побуту та ін. Буття штучне є „соціально-історичне, а саме – цивілізоване буття.”.речі „другої природи” живуть двома життями відразу: природним, тобто створеним «першою природою», і тим, яке їм визначила людина. „Друга природа” тісно пов’язана з існуванням людини, рівнем її свідомості, практичними навиками; оскільки виникла в результаті її діяльності, у штучному світі діють і закони „першої природи”. Штучна ж сфера перебування, де безпосередньо і живе людина, відносно самостійне буття. Невід’ємною складовою частиною вчення про буття є знання про світ. Поняття світ, всесвіт мають конкретно-історичний зміст, що визначається станом і рівнем культури, науки, техніки, матеріального виробництва, суспільних відносин, природи. Світ – це єдність об’єктивної дійсності і дійсності сутнісних сил людини, що мають конкретно-історичний характер. У процесі суспільної практики поняття світ змінювалося і наповнювалося змістом, всебічно відбиваючи часто суперечливі аспекти людської діяльності, що ускладнювалися. В екзистенціалізмі світ є те, що утворює світовість існування, тобто буття людини у світі. Зокрема, під світом розуміють: по-перше, все існуюче, що є у світі; по-друге, буття існуючого, яке може виступати у певних визначених групах: світ математики, світ мистецтва тощо; по-третє, те, де існує, живе людина (суспільний світ, або власне, або найближче повсякденне середовище); по-четверте, світовість, яка існує одночасно в собі або у знанні, що передує досвіду і не залежить від нього и як модус (спосіб) різних світів. За твердженням М. Хайдеггера, світ – вид буття людського існування і проникнення у трансцентний (тобто вихід за межі кінцевого існування) стан людського існування, який робить можливим подолання свідомості і супутнього йому поняття відчуженості від світу й ізольованості суб’єкта. Отже, Світ – це цілісна система, що розвивається в діалектичній єдності природи й суспільства. Людина в процесі активної цілеспрямованої діяльності перетворює природу на світ свого буття, що, з одного боку, забезпечує її існування і життєдіяльність, а з іншого – руйнує природу і створює загрозу власному існуванню. Якщо зникне людина, зникне і світ як світ буття людини, але це не означає, що зникнуть природа і зміни, які сталися в ній за допомогою людини.

Словом, у всх грхах. А насправд, це перш за все вражаюче нерозумння арйсько-семтсько проблеми стрижнево проблеми стор. Запаморочення, перекручування бблйних цитат, гнорування сут й контексту Ббл й Талмуда страшна, патологчна помилка навть знаних нтелектуалв. Тому ще  ще раз наголошую: змст Святого Письма потрбно розумти не буквально. Не у фзичному (расовому), а в духовному смисл постають перед нами взамини врев , якщо хочете, «гов» [¶нш народи, невре]. Та й у самому житт потрбно бачити духовну основу. Що це означа? А от що: фзично вре ввйшли в життя багатьох нацй  народв. А духовно навпаки, вс нш нац  народи ввйшли в нтелектуальний, релгйний, духовний дм, зведений удеями. Що становить духовний свт душу укранцв, полякв, нмцв, талйцв, французв та будь-яко вропейсько нац? Християнство з його Богом, Трйцею, апостолами та х ученнями, Бблю, молитвами, мораллю (заповдями), мистецтвом (мг вже говорили, що основний змст усього вропейського живопису, поез бблйно-християнський), флософю (моральний мператив Канта; Гегель, Фхте, Соловйов, Розанов, Бердяев та весь деалзм), способом життя, святами, обрядами, вруваннями, обрисом мст (золотоверха Москва, собори Рима, кивськ церкви тощо)

1. Проблема людини в філософії Сократа

2. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

3. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

4. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

5. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

6. Питання буття і свідомості в філософії
7. Проблема відчуження у філософії К.Маркса і Е.Фромма
8. Проблема надлюдини у філософії

9. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

10. Німецька класична філософія

11. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

12. Філософія нового часу

13. Філософія управління організацією

14. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії

15. Філософія соціальної роботи

16. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

17. Антитехнократичні тенденції в сучасній європейській філософії

18. Антична філософія

19. Вихідні ідеї філософії Аристотеля

20. Еволюція античної філософії

21. Ірраціоналістичні форми некласичної філософії

22. Матеріалістична філософія Нового часу
23. Розвиток філософії в Україні
24. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

25. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

26. Сутність протестантської філософії

27. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

28. Умови виникнення та особливості античної філософії

29. Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі

30. Філософія древнього Китаю

31. Філософія економіки

32. Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее

33. Філософія життя та погляди Фрідріха Ніцше

34. Філософія і світогляд Стародавньої Греції

35. Філософія інфрмаційного суспільства

36. Філософія й ідеологія. Головний конфлікт

37. Філософія Нового часу

38. Філософія середньовіччя
39. Філософія Стародавньго світу
40. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

41. Філософія ХХ століття

42. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

43. Функції філософії

44. Цінності філософії Відродження

45. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

46. Влада і філософія рантьє

47. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

48. Основные проблемы философии Ф.Ницше

Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Проблема руководителя в романе Ф. А. Абрамова «Пути-перепутья»

50. Основные проблемы философии Ф. Ницше как «философии жизни и нигилизма»

51. Проблемы свободного сознания: искушение "арифметикой" (Ф.М. Достоевский. "Преступление и наказание")

52. Проблеми функціонування фінансових бірж України

53. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

54. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення
55. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини
56. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

57. Свідомість як філософська проблема

58. Проблема простору у філософських і природничих науках

59. Н.Ф.Катанов - первый хакасский учёный

60. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

61. Аполлоническое и дионисийское начала в культуре, по Ф. Ницше

62. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

63. Рецезия на повесть Ф. М. Достоевского "Белые ночи"

64. Психологизм в творчестве Ф.М. Достоевского

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

66. Творчество И.Ф. Анненского. Своеобразие лирики и литературной критики

67. Диалогическая речь в романе Ф.М. Достовсекого "Бесы"

68. Изображение деревни в романе Ф.А. Абрамова "Братья и сестры"

69. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

70. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"
71. Сатира и утопия в романе Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль"
72. Творческое наследование А.Ф. Лосева

73. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

74. Цена сыновьего предательства. По повести Ф. Абрамова "Поездка в прошлое"

75. Идейное и художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

76. Петербург в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

77. Благородие и злодеяние в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского

78. Петербург Ф.М.Достоевского

79. Панаевский цикл Н.А. Некрасова и Денисьевский цикл Ф.И. Тютчева

80. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Крушение идеи "сверхчеловека" в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

82. Творчество Ф.Листа

83. Развитие инструментальной музыки в эпоху романтизма. Творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Н. Паганини

84. Биография А.Ф. Маркса (книгоиздателя)

85. Рецензия книги Ф. Броделя "Время мира"

86. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения
87. Взаимосвязь плановой экономики и тоталитарного общества /Ф.Хайек "Путь к рабству"/
88. Научная методология Ф.Бэкона

89. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

90. Тейлор Ф.У. – основоположник научного менеджмента

91. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

92. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

93. Финансово-кредитная реформа Е.Ф.Канкрина

94. Блуменау С.Ф.

95. Подводная лодка И.Ф. Александровского

96. Краткое содержание книги «Коварство и любовь» Ф.Шиллера

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

97. Бедные люди (Ф.Достоевский)

98. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

99. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра

100. Концепция изучения культуры Ф. Ницше


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.