Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансы предприятия

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

З М І С Т Стор. 1. Знос і амортизація основних фондів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів. 2 2. Напрямі податки і особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність господарюючих суб`єктів. 10 3. За даними конкретного підприємства визначення всіх обов`зкових відрахувань в цільові фонди. 28 4. Список літератури 30 1. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ НА ПОВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ. До основних фондів відносяться будівлі ,споруди, обладнання, обчислювальна техніка, прилади, транспртні засоби, інструменти та інші матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності, вартість яких вища 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та використання перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, вартість яких поступово зменшуєтья у зв`язку з фізичним або моральним зносом. ЗНОС - це щорічне зниженння вартості основних фондів. Повна або часткова втрата споживчої вартості основних фондів. ФІЗИЧНИЙ ЗНОС - це природня поступова втрата первісних спожівчих властивостей. Фізичний знос можна визначити за формулоюде ФЗ - фізичний знос, ФСС - фактичний строк служби основних фондів, років ; НСС - нормативний строк служби, років МОРАЛЬНИЙ ЗНОС -втрата споживчої вартості в результаті НТП , появи більш ефективних машин тощо. Моральний знос можна визначити :де МЗ - моральний знос, ВВн - витрати виробництва нових основних фондів, грн; ВВд - витрати виробництва діючих основних фондів, грн. Для покроиття зноса підприємства нараховують амортизацію. Амортизація - це процес поступового перенесення вартості основних фондів на вартість виготовленого за їхньою участю продукту. Амортизацїї підлягають усі види ремонту, реконструкції, модернізації та інші види поліпшення основних засобів. Основні засоби поділяються на три групи, кожна з яких має свою річну норму амортизації: - група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої - річна норма амортизації 5 відсотків; - група 2 - автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно - обчислювальні машини, інформаційні системи, телефони, інше конторське (офісне) обладнання, утаткування та приладдя до них - річна норма амортизації 25%; - група 3 - будь - які інші основні засоби, не включені до груп 1,2 - річна норма амортизації 15%. Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду. Балансова вартість груп основних фондів на початок звітного періоду розраховується за формулою :Б(а)= Б (а-1) П(а-1) - В ( а-1) - А (а-1), де Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду; Б (а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному ; П (а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту,реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основнихї фондів протягом періоду, що передував звітному; В (а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному; А (а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих в період, що передував звітному.

Амортизаційні відрахування підприємства здійснюють щомісячнол в розмірі 112 частини річної норми. Оскількі вони - елемент собівартості продукції і водночас важливий елемент - фінансовий ресурс - для капіталовкладень , вони є об`єктом планування. Розрахунок річного плану амортизаційних відрахувань ведеться на основі балансової вартості об`єктів основних засобів й норм амортизації. Якщо той чи інший об`єкт існує цілий рік, то це робиться шляхом множення балансової вартості об`єкта на норму амортизації (в процентах) і ділення одержаного результату на 100. Середньорічна балансова вартість визначається для об`єктів, які вводяться в експлуатацію протягом року або вибувають до закінчення року. Середньорічна вартість об`єкта, що вводиться в експлуатацію не з початку року (Вс), визначається за такою формулою :де В - первинна (відновна) вартість об`єкта ; Кф - кількість повних місяців функціонування у році. Середньорічна вартість об`єкта, що вибуває з експлуатації до закінчення року (Вв)включається за формулою :де Км - кількість повних місмяців року, протягом яких об`єкт не функціонує. При індексації балансової вартості основних засобів підприємства у зв`зку з підвитщенням цін полчинаючи з місяця, на 1-е число якого вона проведена , амортизаційні відрахування здійснюються на основі нової вартості об`єктів. Коефіцієнт Індексації визначається за формулою : Кі = (І (а-1) -110 ) : 100, де Кі - коефіцієнт індексації; І (а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує 1, індексація не проводиться. Для амортизації матеріальних активів важливе те, що кожен об`єкт основних засобів має так звану ліквідаційну авртість. Ліквідаційна вартість - це вартість деталей, придатних для ремонту інших машин та устаткування, вартість металу, будівельних та інших матеріалів, які можна одержати при ліквідації об`єктів (за мінусом вартості демонтажу й розібрання устаткування, будівель тощо). Підприємство може прийняти рішенгня про застосування прискореної амортизації основних засобів групи 3, придбаних після набуття чинності Закону "Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.97 р. за такими нормами: - 1-й рік експлуатації - 15% ; - 2-й рік експлуатації - 30% ; - 3-й рік експлуатації - 20% ; - 4-й рік експлуатації - 15% ; - 5-й рік експлуатації - 10 %; - 6 -й рік експлуатації -5% ; - 7 - й рік експлуатації - 5%. Норми прискореної амортизації застосовується не до залишкової, а до первісної вартості такого об`єкта. Амортизація окремого об`екта основних фондів групи 1 проводиться до досягнення балансовою вартістю такого об`єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об`єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об`єкту прирівнюється до нуля. Амортизація основних фондів груп 2 і 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. Норми амортизації на реновацію ( повне відновлення ) основних фондів можна розрахувати в процентах як величини, обернено пропорційні строкам служби об`єктів :ДЕ а - норма амортизації А - строк служби об`єкта З урахуванням ліквідаційної вартості (Л) об`єкта норму амортизації ( А) можна визначити за такою формулою: де В - первинна (відновна) вартість.

Платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов`язані з поліпшенням (поточний і капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переозброєння та інше) основних фондів, у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року. Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на збільшення балансової вартості груп 2і 3 (балансової вартості окремого об`єкта основних фондів груп 1 та підлягають амортизації за нормами, передбачених для відповідних основних фондів) 2. НЕПРЯМІ ПОДАТКИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ`ЄКТІВ. До непрямих податків відносяться: 1. ПДВ - податок на додану вартість; 2. акцизний збір; 3. мито. Непряме опадаткування має свої особливості: - базою при непрямому оподаткуванні виступає продаж, тобто об`єм споживання; - непрямі податки чинять більш значний вплив на рівень цін; - непрямі податки мають властивість швидкого надходження в бюджет; - у зв`язку з тим, що непряме оподаткування охоплює товари народного споживання та послуги, та так як ці товари життєво необхідні, є впевненість в надходженні ціх податків в бюджет. Споживання товарів відбувається рівномірно по територіям, завдяки чому непрямі податки знімають певну напругу в формуванні бюджету всіх рівнів. Головна вада непрямого оподаткування - це те, що їх розмір не залежить від доходу платника, та те, що непрямі податки відривають частину оборотних коштів з господарського обороту підприємства, так як вони входять в ціну товару. Одним з непрямих податків є ПДВ - податок на додану вартість. З другого півріччя 1997р. введено в дію новий Закон "Про податок на додану вартість". Встановлено новий підхід до визначення категорії платників податку. Законом визначено, що платником податку на додану вартість є не тільки особа (як юридична, так і фізична), яка є суб`єктом підприємницької діяльності, а й інша юридична особа, що не є суб`єктом підприємницької діяльності, за умови, що у неї обсяг оподаткованих операцій з продажу товарів (робіт, послуг) протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Такі обмеження по обсягу продажу товарів не стосуються особи, що здійснює на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти. Суб`єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи (фізична особа), що здійснює торгівлю за готівкові кошти на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому законодавством не буде платником ПДВ. Також платником податку є особа, яка ввозить (пересилає) товари на митну територію України або отримує від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України, за винятком фізичних особ, не зареєстрованих як платники податку, в разі, коли такі фізичні особи ввозять (пересилають) товари (предмети) в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з законодавством. Платником ПДВ є особа, яка на митній території України надає послуги, пов`язані з транзитом пасажирів або вантажів через митну територію України.

Финансовый менеджмент 53.PШевчук Д.А. Финансы предприятия 54.PШевчук Д.А. Международные экономические отношения (МЭО) 55.PШевчук Д.А. Инвестиции 56.PШевчук Д.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 57.PШевчук Д.А. Предпринимательское право 58.PШевчук Д.А. Управление персоналом 59.PШевчук Д.А. Актерское мастерство: самоучитель-справочник 60.PШевчук Д.А. Йога для красоты, здоровья и долголетия 61.PШевчук Д.А. Как играть на российских биржах 62.PШевчук Д.А. Организация предпринимательской деятельности 63.PШевчук Д.А. Делопроизводство 64.PШевчук Д.А. Гражданское право 65.PШевчук Д.А. История экономики: учебное пособие (учебник, лекции) 66.PШевчук Д.А. История менеджмента: учебное пособие (учебник, лекции) 67.PШевчук Д.А. Кредитная политика банков: цели, элементы и особенности формирования (на примере коммерческого банка) 68.PШевчук Д.А. Налоговые споры практика 69.PШевчук Д.А. Оптимизация налогообложения предприятия: методы, схемы, пути и способы (анализ) 70.PШевчук Д.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебное пособие (учебник, лекции) 71.PШевчук Д.А

1. Финансы предприятий: планирование, управление и анализ

2. Понятие финансов предприятий

3. Финансы предприятий

4. Финансы предприятий и корпораций

5. Источники формирования финансов предприятия и проблемы их выбора

6. Тесты по финансам предприятия
7. Финансы предприятий - основная составляющая финансовой системы
8. Финансы предприятия

9. Финансы предприятий

10. Билеты-шпаргалки по финансам предприятия

11. Финансы предприятий

12. Финансы предприятия

13. Организация финансов предприятия дорожного хозяйства, выявление резервов и путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов

14. Финансы предприятий розничной торговли продовольственными товарами

15. Антикризисное управление финансами предприятия

16. Организация финансов предприятий

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

17. Принципы организации финансов предприятий

18. Сущность финансов предприятий

19. Финансы предприятий

20. Финансы предприятий

21. Финансы предприятия

22. Финансы предприятия
23. Финансы предприятия
24. Финансы предприятия

25. Государственное регулирование финансов предприятий

26. Управление финансами предприятия на основе бюджетного метода

27. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

28. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

29. Управление финансами на предприятии

30. Финансы и финансовые ресурсы предприятия

31. Сущность и функции финансов коммерческих организаций и предприятий

32. Организация финансов государственного некоммерческого предприятия (на примере ГОУ Профессиональное Училище №37)

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

33. Финансы государственных унитарных предприятий

34. Финансы и финансовые ресурсы предприятий

35. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

36. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

37. Налог на прибыль предприятия, объединения и организаций

38. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства
39. Налог на прибыль предприятия
40. Налогообложение предприятий малого бизнеса

41. Налогообложение прибыли предприятия

42. Финансы

43. Финансы /Украина/

44. Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

45. Несостоятельность (банкротство) (предприятий [Курсовая])

46. Налоговая ответственность предприятий /организаций/ за нарушение налогового законодательства

47. Налогообложение унитарных и муниципальных предприятий

48. Налог на имущество предприятий

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Налог на прибыль предприятий

50. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

51. Оплата труда работников предприятия

52. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

53. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

54. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений
55. Управление финансами
56. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)

57. Preisbildung eines Untenehmens (Ценообразование на предприятии)

58. Финансы и торговля в Древнем Египте

59. Организация корпоративной компьютерной сети в предприятии

60. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

61. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

62. Разработка и анализ перспектив развития предприятия

63. Программы системы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администратирование в программах 1С: Предприятие

64. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Проблемы экологии на предприятии ОАО "Сибур-Волжский"

66. Отчет по производственной практики на молочном предприятии «Петмол»: изучение разливочно-упаковочной машины

67. Анализ производственной мощности предприятия

68. Системы теплоснабжения молочного предприятия в городе Курске

69. Коммуникации предприятия (Контрольная)

70. Технологическая подготовка предприятия
71. Организация производства на машиностроительных предприятиях с поточными линиями
72. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности торгового предприятия

73. Международные автомобильные перевозки на примере транспортного предприятия

74. Проектирование автотранспортного предприятия

75. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

76. Судостороительное предприятие

77. Оптимизация состава машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях на примере ОАО "Эфко-Победа" Алексеевского района Белгородской области

78. Экономический анализ работы сельскохозяйственного предприятия

79. Анализ финансового состояния предприятия АПК

80. Получение феррита бария из отходов производства машиностроительных предприятий

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

81. Шпоры по финансам

82. Шпора по государственным и муниципальным финансам

83. Финансы домашнего хозяйства

84. Банкротство предприятий в современных услових

85. Анализ финансового состояния предприятия индустрии гостеприимства

86. ГЭК -Финансы и кредит (шпора)
87. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок
88. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

89. Работа предприятия с банком

90. Бухгалтерский учет производственных процессов на коммерческих предприятиях

91. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

92. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской и статической отчетности

93. Учетная политика предприятия

94. Влияние бухгалтерского учета на экономику предприятия

95. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

96. Бухгалтерский учёт хозяйственных процессов на предприятии

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Учёт затрат на предприятии

98. Задачи по финансам

99. Учет денежных средств на предприятии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.